Opatrenie č. 260/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 105/2004
Platnosť od 29.04.2004
Účinnosť od 29.04.2004

OBSAH

29.04.2004

260

29.04.2004

OPATRENIE

29.04.2004

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

29.04.2004

z 8. apríla 2004

29.04.2004

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

29.04.2004

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


29.04.2004

§ 1

29.04.2004

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

29.04.2004

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,70 Sk,

29.04.2004

b) osobné cestné motorové vozidlá je 6,20 Sk.


29.04.2004

§ 2

29.04.2004

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


29.04.2004

Ľudovít Kaník v. r.