Vyhláška č. 25/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Čiastka 12/2004
Platnosť od 21.01.2004
Účinnosť od 08.11.2017 do31.08.2018 (za 7 mesiacov)
01.02.2004

25

01.02.2004

VYHLÁŠKA

01.02.2004

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.02.2004

z 15. decembra 2003,

01.02.2004

ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

01.02.2004

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.02.2004

§ 1

01.02.2004

Predmet úpravy

01.02.2004

Táto vyhláška upravuje

01.02.2004

a) vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhov na výmaz zapísaných údajov,

01.02.2004

b) zoznam listín, ktoré je potrebné k týmto návrhom priložiť.

01.02.2004

Základné ustanovenia

01.02.2004

§ 2

01.02.2004

(1) Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách.

01.04.2012

(2) Tlačivá na podávanie návrhov podľa odseku 1 majú okrem listinnej podoby aj elektronickú podobu. Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov podľa odseku 1 je elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhu podľa odseku 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.

01.02.2004

§ 3

01.02.2004

K návrhom podľa § 2 sa prikladajú listiny, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach tejto vyhlášky a v prílohách.

01.02.2004

§ 4

01.01.2017

(1) K návrhu podľa § 2 sa priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku podľa osobitného zákona.1) Ak sa návrh podľa § 2 podáva na viacerých tlačivách, doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku sa priloží iba k jednému z tlačív.

01.04.2007

(2) K návrhu podľa § 2 sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu.1a)

01.01.2008

(3) Ak návrh podľa § 2 podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k nemu písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona alebo podľa § 5a ods. 4 zákona v prípade elektronického podania.

01.04.2007

(4) Ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, k návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa priloží doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike; to neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

01.04.2007

(5) Ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy, k návrhu podľa § 2 sa priloží čestné vyhlásenie navrhovateľa, v ktorom je tento údaj uvedený. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.

01.04.2012

(6) V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa položky „obec“ (v Slovenskej republike) a „štát“ vypĺňajú výberom z číselníkových hodnôt podľa osobitných predpisov.1b)

01.02.2004

Podnikateľ fyzická osoba

01.02.2004

§ 5

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.

01.02.2004

§ 6

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2.

01.02.2004

Verejná obchodná spoločnosť

01.02.2004

§ 7

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) spoločenská zmluva,

01.02.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.

01.02.2004

§ 8

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4.

01.02.2004

Komanditná spoločnosť

01.02.2004

§ 9

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) spoločenská zmluva,

01.02.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.01.2016

c) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2) ak boli vklad alebo časť vkladu splatené pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.

01.02.2004

§ 10

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 6.

01.02.2004

Spoločnosť s ručením obmedzeným

01.02.2004

§ 11

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,

01.02.2004

b) stanovy, ak boli prijaté,

01.02.2004

c) písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba,

01.02.2004

d) písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,

01.02.2004

e) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.01.2016

f) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)

01.10.2012

g) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

01.10.201231.08.2018

h) súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu2a) alebo písomné čestné vyhlásenie zakladateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu.2aa)

01.02.2004

§ 12

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

01.10.2012

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 8 a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2ab) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.

01.10.201231.08.2018

(3) Ak ide o prípad podľa osobitného zákona,2ac) k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa okrem údajov podľa odseku 2 prikladá súhlas správcu dane2a) alebo písomné čestné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného zákona.2aa)

01.02.2004

Akciová spoločnosť

01.02.2004

§ 13

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,

01.02.2004

b) stanovy,

01.02.2004

c) rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,

01.02.2004

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.01.2016

e) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)

01.02.2004

f) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

01.02.2004

g) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

01.02.2004

(3) Ak sa akciová spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa odseku 2 prikladá

01.02.2004

a) výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení,

01.02.2004

b) listina upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií,

01.02.2004

c) notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.

01.02.2004

§ 14

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

01.10.2012

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 10 a znalecký posudok alebo účtovná závierka overená audítorom,2ab) ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.

01.01.2017

Jednoduchá spoločnosť na akcie

01.01.2017

§14a

01.01.2017

Návrh na prvý zápis

01.01.2017

(1) Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 29.

01.01.2017

(2) K návrhu na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.01.2017

a) zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina,

01.01.2017

b) stanovy,

01.01.2017

c) rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,

01.01.2017

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.01.2017

e) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,2)

01.01.2017

f) znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

01.01.2017

g) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

01.01.2017

§ 14b

01.01.2017

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.01.2017

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 30. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

01.01.2017

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 30 a znalecký posudok 2ab) alebo účtovná závierka overená audítorom, ak sa základné imanie spoločnosti zvyšuje nepeňažnými vkladmi.

01.02.2004

Družstvo

01.02.2004

§ 15

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis družstva do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva,

01.02.2004

b) stanovy družstva,

01.02.2004

c) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.02.2004

d) doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania.

01.02.2004

§ 16

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12. Ustanovenia § 23 tým nie sú dotknuté.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 12.

01.11.2004

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

01.11.2004

§ 16a

01.11.2004

Návrh na prvý zápis

01.11.2004

(1) Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.

01.11.2004

(2) K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.11.2004

a) zakladateľská zmluva,

01.11.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.

01.11.2004

§ 16b

01.11.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.11.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.

01.11.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 21.

01.11.2004

§ 16c

01.11.2004

Návrh na výmaz po premiestnení sídla

01.10.2012

(1) Návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2ad) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22.

01.11.2004

(2) K návrhu na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.11.2004

a) rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,

01.11.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje, že európske zoskupenie hospodárskych záujmov bolo zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie v štáte nového sídla.

01.11.2004

§ 16d

01.11.2004

Návrh na zápis po premiestnení sídla

01.10.2012

(1) Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2ad) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.

01.11.2004

(2) K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.11.2004

a) rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,

01.11.2004

b) doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov v štáte jeho pôvodného sídla.

01.11.2004

Európska spoločnosť

01.11.2004

§ 16e

01.11.2004

Návrh na prvý zápis

01.04.2007

(1) Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23.

01.11.2004

(2) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú

01.11.2004

a) rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení európskej spoločnosti splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,

01.11.2004

b) osvedčenia podľa osobitného predpisu,2b)

01.11.2004

c) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,

01.11.2004

d) stanovy európskej spoločnosti,

01.11.2004

e) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.11.2004

f) iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.

01.11.2004

(3) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová spoločnosť, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú

01.11.2004

a) rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej európskej spoločnosti o schválení zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti,

01.11.2004

b) doklad o zverejnení návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2f)

01.11.2004

c) písomná správa o preskúmaní návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti jedným znalcom alebo viacerými znalcami,

01.11.2004

d) čestné vyhlásenie, že spoločníci alebo akcionári spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej európskej spoločnosti splnili podmienku podľa osobitného predpisu,2g)

01.11.2004

e) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,

01.11.2004

f) stanovy európskej spoločnosti,

01.11.2004

g) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.11.2004

h) iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.

01.11.2004

(4) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 a § 13 ods. 2 a 3 prikladá

01.11.2004

a) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2h)

01.11.2004

b) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody.

01.11.2004

(5) Pri založení európskej spoločnosti zmenou právnej formy akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť podľa osobitného predpisu2i) sa primerane uplatní § 23 ods. 1 až 3. K návrhu na zápis takto založenej európskej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.11.2004

a) projekt zmeny právnej formy v znení schválenom na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, ktorá mení právnu formu na európsku spoločnosť,

01.11.2004

b) doklad o zverejnení projektu zmeny právnej formy podľa osobitného predpisu,2j)

01.11.2004

c) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2k)

01.11.2004

d) stanovy európskej spoločnosti v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,

01.11.2004

e) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,

01.11.2004

f) iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.

01.11.2004

§ 16f

01.11.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.11.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 24.

01.11.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 24.

01.11.2004

§ 16g

01.11.2004

Návrh na výmaz po premiestnení sídla

01.11.2004

(1) Návrh na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2l) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 25.

01.11.2004

(2) K návrhu na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.11.2004

a) rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,

01.11.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje, že európska spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie v štáte nového sídla.

01.11.2004

§ 16h

01.11.2004

Návrh na zápis po premiestnení sídla

01.11.2004

(1) Návrh na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2l) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23.

01.11.2004

(2) K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.11.2004

a) rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,

01.11.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje zverejnenie návrhu na premiestnenie sídla európskej spoločnosti v štáte jeho pôvodného sídla.

01.04.2007

Európske družstvo

01.04.2007

§ 16i

01.04.2007

Návrh na prvý zápis

01.04.2007

(1) Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 26.

01.04.2007

(2) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú

01.04.2007

a) rozhodnutia členských schôdzí družstiev podieľajúcich sa na založení európskeho družstva splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,

01.04.2007

b) návrh zmluvy o splynutí alebo návrh zmluvy o zlúčení podľa osobitného predpisu,2la)

01.04.2007

c) osvedčenie podľa osobitného predpisu,2lb)

01.04.2007

d) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis 2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu 2lc) uplynula bez uzavretia dohody,

01.04.2007

e) stanovy európskeho družstva,

01.04.2007

f) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.04.2007

g) iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.

01.04.2007

(3) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo zmenou právnej formy družstva na európske družstvo podľa osobitného predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.04.2007

a) návrh podmienok zmeny, ktorou sa mení právna forma družstva na európske družstvo, v znení schválenom členskou schôdzou družstva,

01.04.2007

b) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2le)

01.04.2007

c) stanovy európskeho družstva v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,

01.04.2007

d) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskeho družstva, ak tak ustanovuje osobitný predpis 2lc) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2lc) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu 2lc) uplynula bez uzavretia dohody,

01.04.2007

e) iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.

01.04.2007

(4) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré vzniklo iným spôsobom podľa osobitného predpisu,2ld) do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.04.2007

a) notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi európskeho družstva,

01.04.2007

b) stanovy európskeho družstva,

01.04.2007

c) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.04.2007

d) doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania,

01.04.2007

e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.2lf)

01.04.2007

§ 16j

01.04.2007

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.04.2007

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 27.

01.04.2007

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom družstve sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 27.

01.04.2007

§ 16k

01.04.2007

Návrh na výmaz po premiestnení sídla

01.04.2007

(1) Návrh na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2lg) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 28.

01.04.2007

(2) K návrhu na výmaz európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.04.2007

a) rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,

01.04.2007

b) listina, ktorou sa preukazuje, že európske družstvo bolo zapísané do obchodného registra alebo do inej evidencie v štáte nového sídla.

01.04.2007

§ 16l

01.04.2007

Návrh na zápis po premiestnení sídla

01.04.2007

(1) Návrh na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2lg) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 26.

01.04.2007

(2) K návrhu na zápis európskeho družstva, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.04.2007

a) rozhodnutie členskej schôdze európskeho družstva o premiestnení sídla,

01.04.2007

b) doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho družstva v štáte jeho pôvodného sídla.

01.02.2004

Štátny podnik

01.02.2004

§ 17

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) zakladacia listina,

01.02.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

01.02.2004

c) súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom podnikania alebo činnosti, ak osobitné predpisy takýto súhlas vyžadujú.

01.02.2004

§ 18

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 14.

01.02.2004

Podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

01.02.2004

§ 19

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.06.2010

a) zakladateľský dokument zahraničnej osoby; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,

01.06.2010

b) stanovy zahraničnej osoby, ak boli prijaté; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,

01.02.2004

c) rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,

01.02.2004

d) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

15.06.2013

e) osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo písomné vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie,

01.02.2004

f) iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

01.02.2004

§ 20

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 16.

01.02.2004

Iná právnická osoba

01.02.2004

§ 21

01.02.2004

Návrh na prvý zápis

01.02.2004

(1) Návrh na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 17.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) zakladateľský dokument a stanovy právnickej osoby, ak sa vyhotovujú,

01.02.2004

b) listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania ustanovuje osobitný zákon,

01.02.2004

c) iná listina ustanovená osobitným zákonom, ktorý upravuje právne postavenie tejto právnickej osoby.

01.02.2004

§ 22

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.

01.02.2004

(2) K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 18, ak osobitný zákon upravujúci právne postavenie tejto právnickej osoby neustanovuje inak.

01.02.2004

§ 23

01.02.2004

Návrh na zápis zmeny právnej formy

01.02.2004

(1) Návrh na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

01.02.2004

(2) Na výmaz zapísaných údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve, ku ktorému dochádza v dôsledku zmeny právnej formy, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov pre obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktoré mení právnu formu na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo.

01.02.2004

(3) Na zápis údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve po zmene právnej formy sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra pre navrhovanú novú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstva.

01.02.2004

(4) K návrhu na zápis zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) rozhodnutie o zmene právnej formy,

01.02.2004

b) spoločenská zmluva alebo stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,

01.02.2004

c) rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť a ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada,

01.02.2004

d) znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo družstvo, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovania návrhu rozhodnutia o zmene právnej formy zodpovedá výške vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti alebo družstva po zmene právnej formy,

01.02.2004

e) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov na zmenu právnej formy.

01.11.2004

§ 23a

01.11.2004

Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskej spoločnosti na akciovú spoločnosť. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem listín podľa § 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2m)

01.04.2007

23b

01.04.2007

Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskeho družstva na družstvo. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem listín podľa § 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2n)

01.02.2004

Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení obchodných spoločností

01.02.2004

§ 24

01.02.2004

Návrh na zápis údajov pri splynutí

01.02.2004

(1) Návrh na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností do obchodného registra sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

01.02.2004

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku splynutia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

01.02.2004

(3) Na zápis novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.

01.02.2004

(4) K návrhu na zápis údajov pri splynutí obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

01.02.2004

b) schválená zmluva o splynutí obchodných spoločností,

01.02.2004

c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

08.11.2017

d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

08.11.2017

1. nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,

08.11.2017

2. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,

08.11.2017

3. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

08.11.2017

4. voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené,

08.11.2017

e) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)

01.02.2004

§ 25

01.02.2004

Návrh na zápis údajov pri zlúčení

01.02.2004

(1) Návrh na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

01.02.2004

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku zlúčenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

01.02.2004

(3) Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.

01.02.2004

(4) K návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

01.02.2004

b) rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o zlúčení spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)

01.02.2004

c) schválená zmluva o zlúčení obchodných spoločností, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)

01.02.2004

d) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

07.05.2015

e) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

07.05.2015

1. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,

07.05.2015

2. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti,

08.11.2017

3. zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze;4a) ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta,4b)

08.11.2017

f) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)

01.01.2008

§ 25a

01.01.2008

Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností

01.01.2008

(1) Návrh na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 až 4.

01.01.2008

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločnostiach zanikajúcich v dôsledku cezhraničného splynutia alebo cezhraničného zlúčenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

01.01.2008

(3) Na zápis novovznikajúcej nástupnickej spoločnosti do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri tejto obchodnej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.

01.01.2008

(4) Na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckej spoločnosti zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.

01.01.2008

(5) K návrhu na zápis údajov pri cezhraničnom splynutí alebo cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností do obchodného registra sa okrem listín uvedených v § 4 prikladá:

01.01.2008

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

01.01.2008

b) listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia, bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie, ak výsledkom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia je nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,

01.01.2008

c) rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o cezhraničnom zlúčení spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)

01.01.2008

d) schválená zmluva o cezhraničnom splynutí alebo o cezhraničnom zlúčení, ak osobitný zákon neustanovuje inak,6)

01.01.2008

e) zmluva o cezhraničnom splynutí alebo zmluva o cezhraničnom zlúčení schválená príslušným orgánom spoločnosti zahraničnej zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,

01.01.2008

f) osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,6a)

01.01.2008

g) osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu, na ktorého území má zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo podľa osobitného predpisu,6a) a to za každú zúčastnenú spoločnosť jedno osvedčenie alebo iná verejná listina,

01.01.2008

h) dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis,6b) alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,6b) alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu6b) uplynula bez uzavretia dohody,

08.11.2017

i) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu,4d)

08.11.2017

j) iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis.

01.02.2004

§ 26

01.02.2004

Návrh na zápis údajov pri rozdelení

01.02.2004

(1) Návrh na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

01.02.2004

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri obchodnej spoločnosti zanikajúcej v dôsledku rozdelenia zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,3) sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

01.02.2004

(3) Na zápis novovznikajúcich nástupníckych spoločností do obchodného registra a na zápis údajov, ktoré sa pri novovznikajúcich nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,4) sa použije tlačivo návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra určené na základe právnej formy novovznikajúcej nástupníckej spoločnosti.

01.02.2004

(4) Ak ide o rozdelenie obchodnej spoločnosti zlúčením, na zápis údajov, ktoré sa pri nástupníckych spoločnostiach zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona,5) sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov určené na základe právnej formy nástupníckej spoločnosti.

01.02.2004

(5) K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

01.02.2004

b) schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,

01.02.2004

c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

07.05.2015

d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

07.05.2015

1. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,

07.05.2015

2. voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči zanikajúcej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením spoločnosti,

08.11.2017

3. zanikajúca spoločnosť nie je v kríze;4a) ak je zanikajúca spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta,4b)

08.11.2017

e) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)

01.02.2004

(6) K návrhu na zápis údajov pri rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením sa okrem listín podľa § 4 prikladá

01.02.2004

a) listina podľa § 28 ods. 3 písm. a),

01.02.2004

b) rozhodnutia nástupníckych spoločností o rozdelení obchodnej spoločnosti zlúčením,

01.02.2004

c) schválený projekt rozdelenia obchodnej spoločnosti,

01.02.2004

d) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

07.05.2015

e) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

07.05.2015

1. voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,

07.05.2015

2. voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči zanikajúcej spoločnosti alebo niektorej z nástupníckych spoločností pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením alebo zlúčením spoločnosti,

08.11.2017

3. zanikajúca spoločnosť a nástupnícke spoločnosti nie sú v kríze;4a) ak je zanikajúca spoločnosť alebo niektorá z nástupníckych spoločností v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta,4b)

08.11.2017

f) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)

01.11.2004

§ 26a

01.11.2004

Ustanovenia § 24 až 26 sa primerane použijú na družstvo.

01.02.2004

§ 27

01.02.2004

Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov

01.02.2004

(1) Návrh na zápis údajov pri splynutí, zlúčení a rozdelení štátnych podnikov sa podáva na tlačivách podľa odsekov 2 a 3.

01.02.2004

(2) Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku zanikajúcom v dôsledku splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia zapisujú do obchodného registra, sa použije tlačivo návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.

01.02.2004

(3) Na zápis údajov, ktoré sa pri štátnom podniku vznikajúcom v dôsledku splynutia alebo rozdelenia štátnych podnikov alebo pri štátnom podniku, ktorý je právnym nástupcom štátneho podniku zanikajúceho v dôsledku zlúčenia, sa použije tlačivo

01.02.2004

a) návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra, ak ide o splynutie alebo rozdelenie,

01.02.2004

b) návrhu na zmenu zapísaných údajov o štátnom podniku, ak ide o zlúčenie.

01.02.2004

(4) K návrhu na zápis údajov pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení štátnych podnikov sa okrem listín podľa § 4 prikladá listina podľa § 28 ods. 3 písm. b).

01.02.2004

§ 28

01.02.2004

Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

01.01.2008

(1) Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem návrhu na výmaz podľa § 16c, § 16g a § 16k podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

01.01.2017

(2) Ak nejde o výmaz podnikateľa fyzickej osoby a výmaz právnickej osoby, ktorá sa do obchodného registra zapisuje na základe osobitného zákona, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 ods. ods. 1, 3 a 5 prikladá rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu zapísanej osoby alebo rozhodnutie zakladateľa, ak je zapísanou osobou štátny podnik, alebo rozhodnutie členov, ak je zapísanou osobou európske zoskupenie hospodárskych záujmov o zrušení zapísanej osoby alebo rozhodnutie súdu podľa osobitného zákona,6c) ak je zapísanou osobou jednoduchá spoločnosť na akcie.

01.02.2004

(3) Ak ide o zrušenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku bez likvidácie, k návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku sa ako podklad na zápis údajov, ktoré sa pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodnej spoločnosti, družstva alebo štátneho podniku zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona, prikladajú

01.02.2004

a) rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide o splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie obchodnej spoločnosti alebo družstva a ak osobitný zákon neustanovuje inak,7)

01.02.2004

b) rozhodnutie zakladateľa alebo zakladateľov o splynutí, zlúčení alebo rozdelení, ak ide o splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie štátneho podniku.

01.02.2004

(4) Ak ide o zrušenie zapísanej osoby s likvidáciou, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa prikladá

01.06.2010

a) schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)

01.06.2010

b) schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)

01.02.2004

c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov.

01.01.2017

(5) Ak ide o výmaz akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie, k návrhu na výmaz sa prikladajú listiny, ktoré preukazujú, že všetky listinné akcie akciovej spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné alebo že všetky zaknihované akcie akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie boli zrušené.

01.02.200431.08.2018

(6) Ak nejde o prípad podľa osobitného zákona,8) k návrhu na výmaz sa prikladá súhlas správcu dane.


01.04.2012

§ 28a

01.04.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012

01.04.2012

Elektronická podoba tlačiva na podávanie návrhov podľa § 2 ods. 1 vo formáte RTF sa používa na podanie v elektronickej podobe do 31. októbra 2012.

01.12.2013

§ 28b

01.12.2013

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013

01.12.2013

K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti založenej pred 1. decembrom 2013 podanému do 28. februára 2014 možno namiesto výpisu z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúceho splatenie peňažných vkladov alebo ich častí pripojiť písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu.9)

01.02.2004

§ 29

01.02.2004

Účinnosť

01.02.2004

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.


01.02.2004

Daniel Lipšic v. r.


01.01.2008

Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 4 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 5 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 6 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

Vzor 08 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

01.01.2008

Príloha č. 9 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2008

Vzor 09 - Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra

01.01.2008

Príloha č. 10 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 11 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 12 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 13 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 14 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.06.2010

Príloha č. 15 k výhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.06.2010

Príloha č. 16 k vyhláške 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.06.2010

Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.06.2010

Príloha č. 18 k vyhláške 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 19 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 20 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 21 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 22 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 23 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2008

Vzor 23 - Návrh na zápis Európskej spoločnosti do obchodného registra

01.01.2008

Príloha č. 24 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 25 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 26 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 27 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2008

Príloha č. 28 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

01.01.2017

Príloha č.29 k vyhláške č.25/2004 Z.z.

01.01.2017

01.01.2017

Príloha č. 30 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

01.01.2017

Poznámky pod čiarou

01.02.2004

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

01.04.2007

1a) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.

01.04.2012

1b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.

01.01.2016

2) § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka.

01.10.2012

2a) § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 246/2012 Z. z.

01.10.201231.08.2018

2aa) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

2ab) § 59b ods. 3 Obchodného zákonníka.

01.10.201231.08.2018

2ac) § 115 ods. 5 až 7 a § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z.

01.10.2012

2ad) Článok 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1).

01.11.2004

2b) Článok 25 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001).

01.11.2004

2c) § 42 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.11.2004

2d) § 41 ods. 1 zákona č. 562/2004 Z. z.

01.11.2004

2e) § 43 ods. 2 zákona č. 562/2004 Z. z.

01.11.2004

2f) Článok 32 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

01.11.2004

2g) Článok 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

01.11.2004

2h) Článok 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

01.11.2004

2i) Článok 37 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

01.11.2004

2j) Článok 37 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

01.04.2007

2k) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2157/2001.

01.11.2004

2l) Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

01.04.2007

2la) Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (Mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ 17/zv.01–2004).

01.04.2007

2lb) Čl. 29 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

01.04.2007

2lc) § 27 až 46 zákona č. 91/2007 Z. z. o európskom družstve.

01.04.2007

2ld) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

01.04.2007

2le) Čl. 2 ods. 1 text za piatou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

01.04.2007

2lf) Čl. 2 ods. 1 text za prvou až treťou zarážkou nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

01.04.2007

2lg) Čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

01.11.2004

2m) Článok 66 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.

01.04.2007

2n) Čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.

01.02.2004

3) § 69a ods. 3 písm. a) Obchodného zákonníka.

01.02.2004

4) § 69a ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka.

01.01.2016

4a) § 67a Obchodného zákonníka.

01.01.2016

4b) § 152a ods. 6 Obchodného zákonníka.

08.11.2017

4c) § 69 ods. 14 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

08.11.2017

4d) § 69 ods. 15 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

01.02.2004

5) § 69a ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka.

01.01.2008

6) § 218k ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka.

01.01.2008

6a) § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka.

01.01.2008

6b) § 218la až 218lk Obchodného zákonníka.

01.01.2017

6c) § 220zh ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka v znení zákona č. 389/2015 Z. z.

01.02.2004

7) § 218o ods. 1 Obchodného zákonníka.

01.06.2010

7a) § 75 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.01.200831.08.2018

8) § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka.

01.12.2013

9) § 768l ods. 1 Obchodného zákonníka.