Nariadenie vlády č. 216/2004 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

Čiastka 94/2004
Platnosť od 27.04.2004
Účinnosť od 01.05.2004

OBSAH

01.05.2004

216

01.05.2004

NARIADENIE VLÁDY

01.05.2004

Slovenskej republiky

01.05.2004

z 15. apríla 2004,

01.05.2004

ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

01.05.2004

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.05.2004

§ 1

01.05.2004

Utajovaná skutočnosť môže vzniknúť v oblasti

01.05.2004

a) zachovania bezpečnosti1) a zabezpečenia obrany2) Slovenskej republiky,

01.05.2004

b) zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti3) Slovenskej republiky,

01.05.2004

c) ochrany života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pred protiprávnym konaním,

01.05.2004

d) ochrany určených osôb a ochrany chránených osôb,4)

01.05.2004

e) ochrany predmetov a objektov,5) ochrany určených objektov,6)

01.05.2004

f) štátnych hmotných rezerv,

01.05.2004

g) dovozu a vývozu vojenského materiálu,7)

01.05.2004

h) ochrany jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti jadrových zariadení, prepravy a ukladania jadrových materiálov a bezpečnosti chemických zariadení a nebezpečných látok pred protiprávnym konaním,

01.05.2004

i) organizácie, foriem, metód a výsledkov činnosti spravodajských služieb, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Národného bezpečnostného úradu a prostriedkov ich utajenia,

01.05.2004

j) používania informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti,

01.05.2004

k) výskumu, vývoja a výroby zbraňových systémov a zariadení,

01.05.2004

l) vedecko-technických a technologických postupov, výroby, výskumu a vývoja materiálov a technických prostriedkov,

01.05.2004

m) zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov,

01.05.2004

n) prípravy amnestie udeľovanej prezidentom republiky,

01.05.2004

o) výskumu, vývoja, výroby a používania prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností,

01.05.2004

p) medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú,

01.05.2004

r) rozhodnutí, návrhov, žiadostí a informácií súvisiacich s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania,

01.05.2004

s) zabezpečovania zahraničnej politiky Slovenskej republiky a vzťahov Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám a ochrany zastupiteľských úradov a diplomatických misií v Slovenskej republike,

01.05.2004

t) vzájomnej spolupráce ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu a ich spolupráce s príslušnými službami, zbormi alebo orgánmi cudzej moci,

01.05.2004

u) menovej politiky a peňažného obehu,

01.05.2004

v) dokumentácie týkajúcej sa vynálezov dôležitých pre obranu alebo bezpečnosť štátu alebo pre iný dôležitý záujem podľa § 3 ods. 3 až 6 zákona.

01.05.2004

§ 2

01.05.2004

(1) Vedúci vymedzí8) podľa § 1 tohto nariadenia utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci pôsobnosti ustanovenej podľa osobitného predpisu.9) Určené utajované skutočnosti vedúci zaraďuje do zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby.

01.05.2004

(2) Zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby podľa odseku 1 vydáva vedúci písomne. Jeho obsahom je konkrétne určenie utajovaných skutočností s príslušným stupňom utajenia podľa § 3 zákona, zaradených do oblastí podľa § 1 tohto nariadenia a odôvodnenie potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia.

01.05.2004

(3) Zoznam utajovaných skutočností právnickej osoby je verejný.


01.05.2004

§ 3

01.05.2004

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


01.05.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.05.2004

1) Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

01.05.2004

2) Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z.

01.05.2004

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

4) Napríklad zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.

01.05.2004

5) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

01.05.2004

6) § 27 zákona č. 319/2002 Z. z.

01.05.2004

7) Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

8) § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2004

9) Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.