Zákon č. 204/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 90/2004
Platnosť od 16.04.2004
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

01.05.2004

204

01.05.2004

ZÁKON

01.05.2004

z 9. marca 2004,

01.05.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.05.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2004

Čl. I

01.05.2004

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2004

1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza slovami „pri výkone štátnej správy“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgány záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy“.

01.05.2004

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.05.2004

(3) Ustanovenia § 22 až 40 sa vzťahujú aj na postup úradu, keď úrad posudzuje činnosti a konania podnikateľov na základe osobitného predpisu.1aa)“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

01.05.2004

1aa) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 001, 4/1/2003).“.

01.05.2004

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.05.2004

3. V § 3 ods. 2 sa za slovami „právnická osoba“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „združenia“ sa vkladajú slová „a združenia týchto združení“.

01.05.2004

4. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ktorý zaväzuje jeho členov,“ a „členom“.

01.05.2004

5. V § 4 ods. 3 písm. e) sa na konci pripája slovo „alebo“.

01.05.2004

6. V § 4 ods. 4 sa slová „obmedzujúcej súťaž“ nahrádzajú slovami „podnikateľov alebo rozhodnutia združenia podnikateľov“, vypúšťa sa slovo „jej“ a za slovo „obsahu“ sa vkladajú slová „tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia združenia“.

01.05.2004

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.05.2004

(5) Dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi podnikateľom a inými podnikateľmi, ktorí na účely takejto dohody obmedzujúcej súťaž podnikajú na inej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému ako tento podnikateľ, úrad posudzuje v jednom konaní, ak obsah takýchto dohôd obmedzujúcich súťaž je zhodný v predmete a v cieli.“.

01.05.2004

8. § 5 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 3 a 4.

01.05.2004

9. V § 6 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a 5“.

01.05.2004

10. V § 6 odsek 2 znie:

01.05.2004

(2) Podielom podľa odseku 1 je súčet podielov na relevantnom trhu

01.05.2004

a) účastníka dohody obmedzujúcej súťaž,

01.05.2004

b) podnikateľov, v ktorých účastník dohody obmedzujúcej súťaž priamo alebo nepriamo

01.05.2004

1. má podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,

01.05.2004

2. má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,

01.05.2004

3. má právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo

01.05.2004

4. má právo riadiť jeho podnik,

01.05.2004

c) podnikateľov, ktorí majú práva uvedené v písmene b) v podniku účastníka dohody obmedzujúcej súťaž,

01.05.2004

d) podnikateľov, v ktorých podnikatelia uvedení v písmene c) majú práva uvedené v písmene b).“.

01.05.2004

11. V § 6 ods. 3 úvodná veta znie: „Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne“.

01.05.2004

12. V § 6 odseky 4 a 5 znejú:

01.05.2004

(4) Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré nemôžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže na tuzemskom trhu a spĺňajú podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitných predpisov.5a)

01.05.2004

(5) Úrad vydá rozhodnutie, že výnimka podľa odseku 4 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ak sú splnené podmienky, podľa ktorých môže odnať výnimku Komisia v súlade s osobitným predpisom,5a) ktorého podmienky na vyňatie zo zákazu táto dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa.“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.05.2004

5a) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 203, 01/08/2002), nariadenie Komisie (ES) č. 358/2003 z 27. februára 2003 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v sektore poisťovníctva (Úradný vestník Európskej únie L 053, 28/02/2003), nariadenie Komisie (ES) č. 2659/2000 o použití článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na kategórie dohôd o výskume a vývoji (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 304, 05/12/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 240/96 z 31. januára 1996 o uplatňovaní článku 85 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité druhy zmlúv o prevode technológií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 031, 09/02/1996), nariadenie Komisie (ES) č. 2658/2000 z 29. novembra 2000 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd o špecializácii (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 304, 05/12/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 823/2000 z 19. apríla 2000 o uplatňovaní článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami pravidelnej námornej prepravy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 100, 20/04/2000), nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o použití článku 81 (3) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených praktík (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 336, 29/12/1999).“.

01.05.2004

13. V § 6 ods. 6 sa za číslo „1“ vkladajú slová „3 alebo 4“.

01.05.2004

14. V § 6 odsek 7 znie:

01.05.2004

(7) Podnikatelia môžu žiadať úrad o vydanie stanoviska, či ich návrh dohody alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov nie je dohodou obmedzujúcou súťaž. Na tento účel úrad neposudzuje návrh dohody podnikateľov alebo návrh rozhodnutia združenia podnikateľov podľa odsekov 1, 3 a 4. Úrad vydá stanovisko do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, v zložitých prípadoch vydá stanovisko do 60 pracovných dní.“.

01.05.2004

15. § 7 sa vypúšťa.

01.05.2004

16. V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“.

01.05.2004

17. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

01.05.2004

㤠8a

01.05.2004

(1) Úrad môže konanie vo veci porušenia zákazu podľa § 4, 8 alebo zákazu podľa osobitného predpisu5b) skončiť rozhodnutím, v ktorom podnikateľovi uloží plniť záväzky, ktoré podnikateľ úradu predložil na účely odstránenia možného obmedzenia súťaže. Úrad môže vydať takéto rozhodnutie na určený čas.

01.05.2004

(2) Úrad môže rozhodnutie podľa odseku 1 z vlastného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak

01.05.2004

a) sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,

01.05.2004

b) podnikateľ neplní záväzky uložené mu rozhodnutím úradu alebo

01.05.2004

c) podnikateľom poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé.“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

01.05.2004

5b) Čl. 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (úplné znenie Úradný vestník Európskeho spoločenstva C 325, 24/12/2002).“.

01.05.2004

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.05.2004

6) § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

01.05.2004

19. V § 9 ods. 5 sa slovo „založenie“ nahrádza slovom „vytvorenie“.

01.05.2004

20. V § 9 sa vypúšťa odsek 6.

01.05.2004

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.05.2004

21. V § 9 odsek 6 znie:

01.05.2004

(6) Úrad v konaní o koncentrácii podľa odseku 5, ktorá podlieha kontrole úradu a ktorá má za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov, posúdi takú koordináciu podľa § 4 a 6.“.

01.05.2004

22. V § 9 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).

01.05.2004

23. V § 10 odseky 1 a 2 znejú:

01.05.2004

(1) Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak

01.05.2004

a) spoločný celosvetový celkový obrat účastníkov koncentrácie za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie je najmenej 1 200 000 000 Sk a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 360 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo

01.05.2004

b) aspoň jeden z účastníkov koncentrácie dosiahol v Slovenskej republike celkový obrat najmenej 500 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie a aspoň jeden ďalší účastník koncentrácie dosiahol celosvetový celkový obrat najmenej 1 200 000 000 Sk za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie.

01.05.2004

(2) Celkový obrat účastníka koncentrácie je súčet obratov

01.05.2004

a) účastníka koncentrácie,

01.05.2004

b) podnikateľov, v ktorých účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo

01.05.2004

1. má podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,

01.05.2004

2. má právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,

01.05.2004

3. má právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo

01.05.2004

4. má právo riadiť jeho podnik,

01.05.2004

c) podnikateľov, ktorí majú práva uvedené v písmene b) v podniku účastníka koncentrácie,

01.05.2004

d) podnikateľov, v ktorých majú podnikatelia uvedení v písmene c) práva uvedené v písmene b),

01.05.2004

e) podnikateľov, v ktorých dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b).“.

01.05.2004

24. V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „štátny peňažný ústav,10)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.

01.05.2004

25. V § 10 odsek 6 znie:

01.05.2004

(6) Celkový obrat podnikateľa neobsahuje tržby, výnosy alebo príjmy z predaja tovaru medzi podnikateľmi podľa odseku 2.“.

01.05.2004

26. V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo právomoci“, slovo „spoločného“ sa nahrádza slovom „celkového“ a slová „b), c) a d)“ sa nahrádzajú slovami „b) až e)“.

01.05.2004

27. V § 10 odsek 9 znie:

01.05.2004

(9) Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu podľa odseku 1, musí byť oznámená úradu do 30 pracovných dní odo dňa

01.05.2004

a) uzavretia zmluvy,

01.05.2004

b) oznámenia prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,13)

01.05.2004

c) doručenia rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,14)

01.05.2004

d) keď Európska komisia (ďalej len „Komisia") oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad alebo

01.05.2004

e) v ktorom nastala iná skutočnosť, na ktorej základe došlo k vzniku koncentrácie.

01.05.2004

Lehota začne plynúť odo dňa, keď nastala prvá zo skutočností uvedených v písmenách a) až c) alebo písme e).“.

01.05.2004

28. V § 10 ods. 10 sa za číslo „30“ vkladá slovo „pracovných“.

01.05.2004

29. V § 10 ods. 11 sa vypúšťa čiarka a slová „alebo pri získaní spoločnej kontroly“, za slovo „podnikateľ“ sa vkladajú slová „alebo podnikatelia“ a slová „ktorý získava“ sa nahrádzajú slovami „ktorí získavajú“.

01.05.2004

30. V § 10 ods. 12 sa vypúšťa písmeno m).

01.05.2004

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m).

01.05.2004

31. V § 10 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

01.05.2004

(13) Úrad môže na odôvodnený návrh podnikateľa oznamujúceho koncentráciu zúžiť rozsah podkladov požadovaných podľa odseku 12. Ak úrad počas konania zistí, že zúžený rozsah podkladov je na rozhodnutie vo veci nepostačujúci, môže podnikateľa vyzvať na ich doplnenie. Od doručenia výzvy na doplnenie požadovaných podkladov až do ich predloženia lehota podľa § 11 neplynie.“.

01.05.2004

Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 14 až 17.

01.05.2004

32. V § 10 v ods. 14 sa slová „Účastníci koncentrácie nesmú“ nahrádzajú slovami „Podnikateľ nesmie“ a slová „zo vzniku“ sa nahrádzajú slovom „z“.

01.05.2004

33. V § 10 v ods. 15 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“ a vypúšťa sa čiarka a slová „alebo že tak koná iba na udržanie plnej hodnoty investícií alebo na základe výnimky udelenej úradom podľa odseku 15“.

01.05.2004

34. V § 10 odsek 16 znie:

01.05.2004

(16) Úrad na základe návrhu podnikateľa vydá rozhodnutie, ktorým môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 14, ak sú na to vážne dôvody. Úrad vydá rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky do 30 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu. Táto lehota začne plynúť najskôr odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplného oznámenia koncentrácie. Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži aj účinky pozastavenia koncentrácie na účastníkov koncentrácie a na tretie strany. Udelenie výnimky môže úrad viazať na podmienku, s cieľom zabezpečiť efektívnu súťaž.“.

01.05.2004

35. V § 10 v ods. 17 sa slová „13, 14 a 15“ nahrádzajú slovami „14 až 16“.

01.05.2004

36. V § 11 sa za číslo „60“ a za číslo „90“ vkladá slovo „pracovných“, slová „najviac však“ sa nahrádzajú slovami „a to aj opakovane, spolu najviac“ a vypúšťa sa posledná veta.

01.05.2004

37. § 12 znie:

01.05.2004

㤠12

01.05.2004

(1) Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu.

01.05.2004

(2) Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou podľa § 9 ods. 6 súhlasí, ak je koncentrácia v súlade s odsekom 1 a koordinácia súťažného správania nie je zakázaná podľa § 4 ods. 1.

01.05.2004

(3) Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí aj v prípade, ak podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, že koncentrácia bude v súlade s odsekom 1 alebo 2. Úrad môže v rozhodnutí uložiť účastníkom konania povinnosť súvisiacu s podmienkou, najmä na zabezpečenie plnenia uloženej podmienky, na dosiahnutie jej účelu alebo kontrolu jej plnenia.

01.05.2004

(4) Úrad písomne vyzve účastníka konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou podľa odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s odsekom 1 alebo 2, čo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom podmienky viazaný. Účastník konania je povinný do 30 pracovných dní od doručenia výzvy predložiť úradu písomný návrh podmienky na zabezpečenie súladu koncentrácie s odsekom 1 alebo 2 a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Na návrh predložený po lehote úrad neprihliada. V odôvodnených prípadoch môže úrad na návrh účastníka konania podaný pred uplynutím lehoty túto lehotu predĺžiť. Počas plynutia 30 dňovej lehoty lehota podľa § 11 neplynie. Ak účastník konania predložený návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou označí ako konečný pred uplynutím tejto lehoty, lehota podľa § 11 začne plynúť odo dňa doručenia tohto konečného návrhu.

01.05.2004

(5) V rozhodnutí podľa odseku 3 môže úrad rozhodnúť, že účastníci konania nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do splnenia uloženej podmienky.

01.05.2004

(6) Úrad zakáže koncentráciu, ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu.

01.05.2004

(7) Úrad zakáže koncentráciu podľa § 9 ods. 6, ak koncentrácia vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu alebo koordinácia súťažného správania je v rozpore s ustanovením § 4 ods. 1.

01.05.2004

(8) Rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na obmedzenia súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie.“.

01.05.2004

38. § 12a až 12f sa vypúšťajú vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 17a.

01.05.2004

39. § 13 znie:

01.05.2004

㤠13

01.05.2004

(1) Úrad rozhodnutie podľa § 12 ods. 3 z vlastného podnetu zruší a vydá rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, ak účastník konania neplní podmienku uloženú mu v rozhodnutí.

01.05.2004

(2) Úrad na návrh účastníka konania zmení rozhodnutie podľa § 12 ods. 3, ak

01.05.2004

a) sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý už neodôvodňuje plnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou uloženej účastníkovi konania, alebo

01.05.2004

b) pred uplynutím lehoty určenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou požiada účastník konania o jej predĺženie z dôvodu nemožnosti jej dodržania z vážneho dôvodu.

01.05.2004

(3) Úrad rozhodnutie o koncentrácii z vlastného podnetu zmení alebo zruší, ak

01.05.2004

a) podnikateľom poskytnuté informácie, ktoré boli rozhodujúce pre jeho vydanie, boli neúplné alebo nepravdivé, alebo

01.05.2004

b) koncentrácia vznikla inak, ako bola oznámená.“.

01.05.2004

40. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

01.05.2004

㤠13a

01.05.2004

Ak došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie

01.05.2004

a) pred vydaním rozhodnutia o jej zákaze podľa § 12 ods. 6 alebo 7, alebo

01.05.2004

b) po vydaní právoplatného rozhodnutia o jej zákaze podľa § 12 ods. 6 alebo 7,

01.05.2004

úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva. Úrad môže účastníkovi konania uložiť ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti.“.

01.05.2004

41. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.05.2004

(2) Úrad vykonáva právomoci v oblasti ochrany a podpory súťaže zverené orgánom hospodárskej súťaže osobitnými predpismi.18a)“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

01.05.2004

18a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1/2003, nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 024, 29/01/2004).“.

01.05.2004

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.05.2004

42. § 22 znie:

01.05.2004

㤠22

01.05.2004

(1) Úrad

01.05.2004

a) vykonáva prešetrovanie na relevantnom trhu,

01.05.2004

b) vydáva rozhodnutie o tom, že konanie alebo činnosť podnikateľa je zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa ustanovení osobitného predpisu;5b) rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takéhoto konania a o povinnosti odstrániť protiprávny stav,

01.05.2004

c) vydáva rozhodnutie o tom, že orgán štátnej správy pri výkone štátnej správy, orgán územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgán záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy porušil tento zákon,

01.05.2004

d) postupuje a rozhoduje vo všetkých veciach ochrany súťaže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných predpisov,18a)

01.05.2004

e) kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,

01.05.2004

f) vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a)

01.05.2004

g) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,

01.05.2004

h) podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou pre Komisiu na výkon jej činností podľa osobitného predpisu,1aa)

01.05.2004

i) podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inšpekciou na výkon svojich činností podľa odseku 4,

01.05.2004

j) navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu súťaže.

01.05.2004

(2) V súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu1aa) majú zamestnanci úradu, ako aj tí, ktorí boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu (ďalej len „zamestnanci úradu"), právo vyžadovať od podnikateľov, ako aj od vedúcich zamestnancov podnikateľa, štatutárnych orgánov podnikateľa alebo od členov štatutárnych orgánov podnikateľa, od kontrolných orgánov podnikateľa alebo od členov kontrolných orgánov podnikateľa, alebo od iných zamestnancov podnikateľa (ďalej len „zamestnanci podnikateľa") informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na činnosť úradu, najmä účtovné a obchodné podklady alebo právne dokumenty bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané, a vyhotovovať z nich kópie a výpisy alebo vyžadovať ich úradne overené preklady do slovenského jazyka. Majú právo vyžadovať aj ústne alebo písomné vysvetlenie a vyhotovovať si zvukový záznam z ústne podaného vysvetlenia. Na zabezpečenie získania týchto podkladov majú zamestnanci úradu právo

01.05.2004

a) zapečatiť tieto podklady a dokumenty alebo zapečatiť objekty a priestory, v ktorých sa vykonáva inšpekcia podľa odseku 3 na určitý čas a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie prešetrovania úradom,

01.05.2004

b) odňať tieto podklady a dokumenty na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo získať prístup k informáciám, ak úrad nemôže počas výkonu inšpekcie podľa odseku 3 alebo 4 najmä z technických dôvodov získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov. O tom urobí úrad záznam do zápisnice.

01.05.2004

(3) Pri plnení úloh podľa tohto zákona majú zamestnanci úradu na základe písomného poverenia predsedu úradu právo vstupovať do všetkých objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov podnikateľa, ktoré súvisia s činnosťou alebo s konaním podnikateľa podľa § 3 ods. 2 s cieľom vykonať inšpekciu.

01.05.2004

(4) Ak je dôvodné podozrenie, že sa v iných objektoch, priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikateľa ako uvedených v odseku 3, ako aj v súkromných objektoch, súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch zamestnancov podnikateľa nachádzajú podklady alebo dokumenty, ktoré súvisia s činnosťou alebo konaním podnikateľa podľa § 3 ods. 2, na základe ktorých možno preukázať vážne obmedzenie súťaže, úrad vydá rozhodnutie o vykonaní inšpekcie zamestnancami úradu.

01.05.2004

(5) Rozhodnutie úradu podľa odseku 4 obsahuje vo výrokovej časti najmä určenie účelu inšpekcie, určenie objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov, v ktorých sa má inšpekcia vykonať, dátum a lehotu, v ktorej sa má inšpekcia vykonať, a určenie osôb, ktoré inšpekciu vykonajú, s uvedením ich právomocí pri jej výkone. V odôvodnení rozhodnutia úrad uvedie tiež skutočnosti, ktoré preukazujú dôvodné podozrenie podľa odseku 4. Proti rozhodnutiu o vykonaní inšpekcie je prípustný rozklad, ktorý nemá odkladný účinok.

01.05.2004

(6) Inšpekciu podľa odseku 4 možno vykonať iba na základe súhlasu súdu s inšpekciou vydaného na návrh úradu podľa osobitného predpisu.22b) Súhlas súdu s inšpekciou doručí úrad osobe, u ktorej sa inšpekcia vykoná pri začatí inšpekcie. Ak osoba, u ktorej sa má inšpekcia vykonať, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inšpekciou odovzdá na poštovú prepravu najneskôr do 24 hodín po vykonaní inšpekcie spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inšpekcie.

01.05.2004

(7) Úrad prizve na vykonanie inšpekcie podľa odseku 4 opatrovníka určeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inšpekciou.

01.05.2004

(8) Zamestnanci úradu sú oprávnení po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu vymôcť si vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podľa odseku 3 alebo 4. Zamestnanci úradu sú pri inšpekcii podľa odseku 3 alebo 4 oprávnení po bezvýslednej výzve na poskytnutie informácii a podkladov podľa odseku 2 vykonať inšpekciu objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov a vymôcť si prístup k informáciám a podkladom prekonaním odporu alebo vytvorenej prekážky. Úrad je oprávnený prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky. O tom urobí úrad záznam do zápisnice.

01.05.2004

(9) Útvar policajného zboru je podľa osobitného predpisu22c) povinný poskytnúť zamestnancom úradu na žiadosť úradu ochranu a súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo na žiadosť úradu aj zamestnancom iných orgánov hospodárskej súťaže zodpovedných za uplatňovanie ustanovení osobitného predpisu5b) (ďalej len „národný súťažný orgán"), ak sa zúčastnia inšpekcie podľa odseku 3 alebo 4, alebo zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám, ktoré plnia úlohy podľa osobitného predpisu.1aa)

01.05.2004

(10) Úrad je oprávnený vyžadovať od fyzických osôb a právnických osôb informácie a podklady o podnikateľovi, ako aj ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu podľa tohto zákona. Tieto subjekty sú povinné takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnúť, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom.23)“.

01.05.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 22b, 22c a 23 znejú:

01.05.2004

22b) § 78a Občianskeho súdneho poriadku.

01.05.2004

22c) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

23) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2004

43. V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „upozornenie podľa § 39 ods. 2 a“.

01.05.2004

44. V § 25 ods. 1 sa slovo „podnikateľa“ nahrádza slovami „účastníka konania“ a na konci sa pripája táto veta: „Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž a vo veci zneužívania dominantného postavenia sa začína konanie vždy z vlastného podnetu úradu.“.

01.05.2004

45. V § 25 odsek 3 znie:

01.05.2004

(3) Účastníkom konania v prípade

01.05.2004

a) dohody obmedzujúcej súťaž sú účastníci tejto dohody obmedzujúcej súťaž,

01.05.2004

b) zneužívania dominantného postavenia je podnikateľ, ktorého činnosť alebo konanie je možným zneužívaním dominantného postavenia,

01.05.2004

c) koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. a) sú podnikatelia, ktorí sa zlučujú alebo splývajú,

01.05.2004

d) koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov,

01.05.2004

e) možného porušenia ustanovenia § 39 je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo orgán záujmovej samosprávy,

01.05.2004

f) inom ako uvedenom v písmenách a) až e) ten, o čích právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má rozhodnúť.“.

01.05.2004

46. V § 25 ods. 6 sa za slovo „ich“ vkladá slovo „procesných“.

01.05.2004

47. V § 26 ods. 4 sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie“.

01.05.2004

48. V § 30 sa slová „najviac však“ nahrádzajú slovami „a to aj opakovane, spolu najviac“ a slovo „šesť“ sa nahrádza číslom „24“.

01.05.2004

49. § 31 znie:

01.05.2004

㤠31

01.05.2004

(1) Úrad môže vydať rozhodnutie o prerušení konania, aj

01.05.2004

a) ak v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) už koná iný národný súťažný orgán,

01.05.2004

b) vo veci koncentrácie na čas, kým sa na základe osobitného predpisu24a) neurčí, kto bude vo veci konať.

01.05.2004

(2) Ak sa konanie preruší, lehoty podľa tohto zákona neplynú okrem lehoty podľa § 38 ods. 8, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k porušeniu.“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

01.05.2004

24a) Nariadenie Komisie (ES) č. 139/2004.".

01.05.2004

50. V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.05.2004

d) v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) koná alebo rozhodol iný národný súťažný orgán.“.

01.05.2004

51. V § 32 ods. 2 písmeno e) znie:

01.05.2004

e) v tej istej veci už koná alebo rozhodol úrad,“.

01.05.2004

52. V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

01.05.2004

i) v tej istej veci porušenia ustanovení osobitného predpisu5b) už koná alebo rozhodla Komisia,

01.05.2004

j) o tej istej koncentrácii už koná alebo rozhodla Komisia.“.

01.05.2004

53. § 32 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

01.05.2004

(3) Úrad môže zastaviť konanie podľa odsekov 1 a 2 aj v jeho časti.

01.05.2004

(4) Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 2 písm. a) a b) sa iba vyznačí v spise.“.

01.05.2004

54. § 34 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.05.2004

(3) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), i) a j) nie je prípustný rozklad.“.

01.05.2004

55. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 5“ a slová „§ 25 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 5“.

01.05.2004

56. V § 38 odseky 2 a 3 znejú:

01.05.2004

(2) Úrad uloží pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý neplní podmienku, podnikateľovi, ktorý poruší povinnosť alebo záväzok uložený mu rozhodnutím úradu, podnikateľovi, ktorý neplní rozhodnutie úradu, alebo podnikateľovi, ktorý porušil zákaz vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ak mu úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 16.

01.05.2004

(3) Úrad za porušenie zákazu podľa § 39 uloží orgánu štátnej správy, orgánu územnej samosprávy alebo orgánu záujmovej samosprávy pokutu do výšky 2 000 000 Sk.“.

01.05.2004

57. V § 38 ods. 5 sa slovo „ktorý“ nahrádza slovami „alebo právnickej osobe, ktorá“ a číslo „1 000 000“ sa nahrádza číslom „5 000 000“.

01.05.2004

58. V § 38 ods. 7 sa slová „1 a 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3 a 5“ a vypúšťajú sa slová „ak podnikateľ pokračuje v porušovaní ustanovení podľa odseku 1 alebo ak si nesplní povinnosť podľa § 40“.

01.05.2004

59. V § 38 ods. 8 sa slová „1 a 4“ nahrádzajú slovami „1 až 3 a 5“ a za slovo „zákona“ sa vkladá čiarka a slová „ustanovení osobitného predpisu,5b) k nesplneniu podmienky alebo k porušeniu povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu“ a na konci sa vypúšťajú slová „ustanovení tohto zákona“.

01.05.2004

60. V § 38 odseky 10 a 11 znejú:

01.05.2004

(10) Úrad pri ukladaní pokuty posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania ustanovení tohto zákona, porušovania ustanovení osobitného predpisu5b) alebo porušovania podmienky, povinnosti alebo záväzku uloženého rozhodnutím úradu. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, skutočný dopad na trh a tam, kde je to účelné, veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty berie do úvahy aj iné skutočnosti, najmä opakované porušovanie tým istým podnikateľom, odmietnutie podnikateľa spolupracovať s úradom, postavenie podnikateľa ako vodcu alebo iniciátora porušovania, získanie majetkového prospechu v dôsledku porušovania alebo neplnenia dohody obmedzujúcej súťaž v praxi.

01.05.2004

(11) Úrad neuloží pokutu podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, a ktorý súčasne

01.05.2004

a) z vlastného podnetu ako prvý poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie porušenia zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu,26a)

01.05.2004

b) skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a),

01.05.2004

c) nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž alebo nebol iniciátorom jej uzavretia,

01.05.2004

d) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania.“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

01.05.2004

26a) Čl. 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.“.

01.05.2004

61. V § 38 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

01.05.2004

(12) Úrad uloží pokutu zníženú až do 50 % z výšky pokuty, ktorú by úrad inak uložil podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f), na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, ak by podnikateľ súčasne nespĺňal tieto podmienky:

01.05.2004

a) z vlastného podnetu poskytol významný dôkaz, ktorý v spojení s informáciami a podkladmi už dostupnými úradu umožní úradu preukázať porušenie zákazu podľa § 4 alebo osobitného predpisu,26a)

01.05.2004

b) skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a).“.

01.05.2004

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

01.05.2004

62. V § 38 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Vybrané pokuty a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.05.2004

63. § 39 znie:

01.05.2004

㤠39

01.05.2004

Orgány štátnej správy pri výkone štátnej správy, orgány územnej samosprávy pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a orgány záujmovej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy nesmú zjavnou podporou zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.“.

01.05.2004

64. V § 40 sa slová „na základe osobitného písomného poverenia“ nahrádzajú slovami „zamestnancom iného národného súťažného orgánu a zamestnancom Komisie a ňou povereným osobám“ a vypúšťa sa čiarka a slová „ktoré súvisia s činnosťami alebo konaniami podnikateľov podľa § 3 ods. 2“.

01.05.2004

65. V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú slová „od podnikateľov, od štátnych orgánov, od obcí, od fyzických osôb alebo od právnických osôb“ a slová „a na konanie podľa osobitného predpisu5a)“ sa nahrádzajú slovami „ak osobitný predpis neustanovuje inak“.

01.05.2004

66. V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako aj tí, ktorí boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu“, vypúšťa sa slovo „všetkých“ a za slovom „skutočnostiach,“ sa vkladajú slová „ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva podnikateľa alebo ich podnikateľ označil za dôverné, a“.

01.05.2004

67. V § 43 písm. b) sa vypúšťajú slová „a § 12b písm. a)“.

01.05.2004

68. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.05.2004

㤠44a

01.05.2004

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

01.05.2004

(1) Právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa spravujú ustanoveniami tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

01.05.2004

(2) Konania na úrade začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

01.05.2004

(3) Procesné úkony vykonané v konaní pri posudzovaní činností a konaní podnikateľov podľa § 4 alebo 8 pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú zachované aj na účely posudzovania tých istých činností a konaní podnikateľov v konaní podľa ustanovení osobitného predpisu.5b)

01.05.2004

(4) Výnimka zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž udelená podnikateľovi rozhodnutím úradu podľa doterajších predpisov zostáva účinná až do uplynutia času, na ktorý bola udelená. Úrad rozhodnutie z vlastného podnetu zruší, ak zistí, že dohoda obmedzujúca súťaž, ktorej bola udelená výnimka, je v rozpore s osobitným predpisom26a) alebo ak sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie.

01.05.2004

(5) Podnikatelia sú povinní dať svoje dohody obmedzujúce súťaž do súladu s osobitnými predpismi5a) podľa § 6 ods. 4 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.05.2004

(6) Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, že sa zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž nevzťahuje na čas určený v rozhodnutí na dohodu obmedzujúcu súťaž a konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona o vydanie rozhodnutia úradu, či sú ich činnosti a konania dohodou obmedzujúcou súťaž, úrad rozhodnutím zastaví. Úrad rozhodnutím zastaví aj konania o koncentráciách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak koncentrácia nepodlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, a konania o možnom porušení zákazu podľa § 4, ak sa na dohodu obmedzujúcu súťaž nevzťahuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zákaz podľa § 6 ods. 1.

01.05.2004

(7) Zjednodušené konania pri posudzovaní koncentrácie, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1, začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.05.2004

(8) Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o súhlase s koncentráciou, ktorý viazal na podmienku pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a podnikateľ neplní túto podmienku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.

01.05.2004

(9) Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie vzniklo odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje úrad podľa ustanovení tohto zákona.

01.05.2004

(10) Ak úrad vydal právoplatné rozhodnutie o zákaze koncentrácie podľa § 12 ods. 6 alebo 7, na porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

01.05.2004

(11) Lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú podľa doterajších predpisov.

01.05.2004

(12) Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia doterajších predpisov.“.

01.05.2004

Čl. III

01.05.2004

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa mení takto:

01.05.2004

1. V sadzobníku správnych poplatkov sa položky 210 a 211 vypúšťajú.

01.05.2004

2. V sadzobníku správnych poplatkov položka 212 znie:

01.05.2004

„Oznámenie koncentrácie 100 000 Sk.“.


01.05.2004

Čl. IV

01.05.2004

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

01.05.2004

Čl. V

01.05.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


01.05.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.05.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.05.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.