Zákon č. 199/2004 Z. z.Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 89/2004
Platnosť od 15.04.2004
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

01.05.2004

199

01.05.2004

ZÁKON

01.05.2004

z 10. marca 2004

01.05.2004

Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.05.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2004

Čl. I

01.05.2004

§ 1

01.05.2004

Predmet úpravy

01.01.2011

Tento zákon upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom, ktorými sa zabezpečuje uplatňovanie opatrení vydaných na základe osobitných predpisov1) pre pohyb tovaru medzi colným územím Európskej únie1a) (ďalej len „colné územie únie“) a tretími štátmi na území Slovenskej republiky a opatrení na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky.

01.05.2004

§ 2

01.05.2004

Základné pojmy

01.05.2004

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.01.2007

a) colnými predpismi osobitné predpisy, medzinárodné zmluvy, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru, s výnimkou právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane,

01.01.2011

b) členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie (ďalej len „únia“),

01.01.2011

c) tretím štátom štát, ktorý nie je členským štátom únie; za tretí štát sa považuje aj územie členského štátu únie, ktoré nie je colným územím únie,

01.05.2004

d) colnou hranicou štátna hranica Slovenskej republiky s tretím štátom,

01.05.2004

e) colným priechodom miesto na colnej hranici určené na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu,

01.01.2007

f) tovarom všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia uvedené v kombinovanej nomenklatúre colného sadzobníka, ktoré sú predmetom colného konania, boli predmetom colného konania, majú byť predmetom colného konania alebo mali byť predmetom colného konania,

01.01.2012

g) colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky2) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), colný úrad2) a Kriminálny úrad finančnej správy,2) ak plnia úlohy podľa colných predpisov,

01.05.2016

h) colnou cestou určený úsek pozemnej komunikácie, potrubia a inej cesty, po ktorej sa má tovar prepravovať na colné územie únie, z colného územia únie a cez colné územie únie, ako aj do slobodného pásma a zo slobodného pásma.

01.05.2004

Vykonávanie colného dohľadu a colnej kontroly

01.05.2004

§ 3

01.05.2004

Colný dohľad

01.05.2016

(1) Colný dohľad sa vykonáva

01.05.2016

a) colnými formalitami,2aa)

01.05.2016

b) colnou kontrolou vrátane kontroly po prepustení,3)

01.05.2016

c) iným postupom colného orgánu podľa colných predpisov.

01.05.2016

(2) Analýzu alebo podrobnejšie preskúmanie odobratých vzoriek tovaru vykonáva laboratórium2a) alebo špecializované zariadenie iného štátneho orgánu alebo inej právnickej osoby.

01.01.2007

§ 3a

01.01.2007

Výkon colného dohľadu pri dovoze, vývoze a preprave neopracovaných diamantov

01.01.2007

(1) Colnému dohľadu podliehajú neopracované diamanty3a) pri ich dovoze, vývoze alebo preprave cez colné územie únie. Pri vykonávaní colného dohľadu nad neopracovanými diamantmi colný úrad spolupracuje s Puncovým úradom Slovenskej republiky.3b)

01.01.2007

(2) Colný úrad neprepustí neopracované diamanty do navrhovaného colného režimu, ak nie sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.3c)

15.06.2007

§ 4

15.06.2007

Ohlasovacia povinnosť pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti

15.06.2007

(1) Colnému dohľadu podliehajú peňažné prostriedky v hotovosti,3d) ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu alebo vystupujú z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu.

01.05.2016

(2) Fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti podľa odseku 1 v minimálnej výške ustanovenej v osobitnom predpise,3e) je povinná písomne ohlásiť túto skutočnosť3e) príslušnému colnému orgánu na formulári, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.01.2009

(3) Hodnota peňažných prostriedkov sa na účely odseku 2 určuje referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska3f) v deň predchádzajúci dňu prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti podľa odseku 1.

01.05.2016

(4) Colný úrad zasiela vyplnené formuláre podľa odseku 2 a oznámenia o porušení colných predpisov podľa § 72 ods. 1 písm. n) službe finančnej polície Policajného zboru4) do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k týmto skutočnostiam došlo.

01.09.2009

(5) Colný úrad vykonáva kontrolu plnenia ohlasovacej povinnosti podľa odseku 2. Pri kontrole je colný úrad oprávnený vyžadovať potrebnú súčinnosť kontrolovaných osôb. Colný úrad vykonáva kontrolu v súlade s oprávneniami a s použitím prostriedkov podľa osobitného predpisu.4a)

01.01.2011

§ 5

01.01.2011

(1) Colný orgán kontroluje, či dovážaný výrobok

01.01.2011

a) pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní nemá vlastnosti, ktoré odôvodňujú podozrenie z vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia a verejnosti,

01.01.2011

b) má pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh4b) a je označený v súlade s týmto osobitným predpisom,

01.01.2011

c) má správne umiestnené označenie CE.4c)

01.01.2011

(2) Dovozca výrobku je povinný na výzvu colného orgánu preukázať, že ním dovážaný výrobok má vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a označenie CE, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh.

01.05.2016

(3) Colný orgán bez zbytočného odkladu požiada pred prepustením dovážaného výrobku do voľného obehu príslušný orgán dozoru a kontroly4d) o vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu,4e) ak má podozrenie, že dovážaný výrobok

01.01.2011

a) pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní môže vážne a bezprostredne ohroziť zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť,

01.01.2011

b) nemá pripojenú sprievodnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu, ktorý harmonizuje podmienky uvádzania výrobkov na trh alebo nie je označený v súlade s týmto osobitným predpisom, alebo

01.01.2011

c) nemá správne umiestnené označenie CE.

01.05.2016

(4) Ak orgán dozoru a kontroly vydá záväzné stanovisko, v ktorom podozrenie podľa odseku 3 nepotvrdí, a ak sú splnené ostatné podmienky a formality ustanovené v osobitnom predpise,1) colný orgán prepustí dovážaný výrobok do voľného obehu. Colný orgán rovnako prepustí dovážaný výrobok do voľného obehu, ak mu orgán dozoru a kontroly do troch pracovných dní odo dňa požiadania nedoručí záväzné stanovisko podľa odseku 5 alebo oznámenie podľa odseku 6.

01.05.2016

(5) Colný orgán neprepustí dovážaný výrobok do voľného obehu, ak orgán dozoru a kontroly doručí v lehote uvedenej v odseku 4 záväzné stanovisko, podľa ktorého dovážaný výrobok pri jeho správnej inštalácii, údržbe a používaní vážne a bezprostredne ohrozuje zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochranu spotrebiteľa, životné prostredie a verejnosť, alebo nemá náležitosti uvedené v odseku 1 písm. b) alebo písm. c).

01.01.2011

(6) Ak orgán dozoru a kontroly v lehote uvedenej v odseku 4 doručí colnému orgánu oznámenie, že na vydanie záväzného stanoviska potrebuje dlhší čas, colný orgán preruší colné konanie do dňa doručenia záväzného stanoviska, najdlhšie však na 30 dní; na dočasne uskladnený tovar sa použije § 23. Po doručení záväzného stanoviska postupuje colný orgán primerane podľa odsekov 4 a 5.

01.01.2011

(7) Na ďalší postup colného orgánu pri kontrole dovážaného výrobku v súvislosti s jeho uvedením na trh sa použije osobitný predpis.4f)

01.01.2011

(8) Colný orgán dovážaný výrobok zničí,4g) ak orgán dozoru a kontroly nariadi jeho zničenie podľa osobitného predpisu.4h)

01.05.2004

§ 6

01.05.2004

(1) Colný orgán je oprávnený v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom1) vykonať colnú kontrolu každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má tovar podliehajúci colnému dohľadu alebo možno predpokladať, že má tovar podliehajúci colnému dohľadu.

01.05.2004

(2) V prípade dôvodného podozrenia, že fyzická osoba alebo právnická osoba má tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu, colný orgán je oprávnený vykonať prehliadku tejto fyzickej osoby a prehliadku prevádzkových priestorov fyzickej osoby alebo prevádzkových priestorov právnickej osoby.

01.05.2004

(3) Prehliadku fyzickej osoby a prehliadku prevádzkových priestorov fyzickej osoby alebo prevádzkových priestorov právnickej osoby môže colný orgán vykonať až vtedy, ak je jeho výzva na vydanie tovaru podliehajúceho colnému dohľadu bezvýsledná. Na žiadosť prehliadanej fyzickej osoby alebo na žiadosť zamestnanca právnickej osoby sa môže prehliadka vykonať za prítomnosti inej fyzickej osoby. Colný orgán je povinný tieto osoby o takomto oprávnení poučiť. Účasť inej osoby možno odoprieť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia. Prehliadku fyzickej osoby môže vykonať len osoba rovnakého pohlavia. O vykonaní prehliadky fyzickej osoby je colný orgán povinný vyhotoviť úradný záznam.

01.05.2004

(4) Colná kontrola obsahu poštových zásielok, na ktoré sa vzťahuje listové tajomstvo, sa vykoná, len ak je dôvodné podozrenie, že poštové zásielky obsahujú nielen písomné oznámenie, ale aj tovar. Skutočnosť, že bola vykonaná colná kontrola, je colný orgán povinný potvrdiť na obale poštovej zásielky a vyhotoviť o tom úradný záznam.

01.05.2004

§ 7

01.05.2004

(1) Za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve9) colnej kontrole nepodliehajú

01.05.2004

a) zahraničné fyzické osoby, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

01.05.2004

b) batožina, ktorú dováža, vyváža alebo prepravuje v colnom režime tranzit fyzická osoba, ktorá požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

01.05.2004

c) diplomatická pošta a konzulárna pošta, ktorej sa poskytuje ochrana podľa medzinárodného práva,

01.05.2004

d) úradná korešpondencia, ktorej sa poskytuje ochrana podľa medzinárodného práva.

01.05.2004

(2) Colnej kontrole nepodlieha diplomatická pošta ani konzulárna pošta Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

01.05.2004

§ 8

01.05.2004

Zodpovednosť za škodu

01.05.2016

Colný orgán nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo z dôvodu meškania dopravného prostriedku v dôsledku predloženia tovaru colnému orgánu a vykonávania colného dohľadu. Ustanovenia osobitného predpisu o zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom tým nie sú dotknuté.10)

01.05.2004

Súčinnosť

01.05.2004

§ 9

01.05.2004

(1) Osoba, ktorá uskutočnila dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru, alebo osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo zúčastňuje na dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru, alebo osoba, u ktorej sa nachádza alebo možno predpokladať, že sa nachádza tovar podliehajúci colnému dohľadu, je povinná umožniť colnému orgánu vykonať colný dohľad v stavbách vrátane bytu, ak sa byt používa na podnikanie, v dopravných prostriedkoch, na pozemkoch, ktoré vlastní, užíva alebo spravuje, a poskytnúť potrebné doklady, údaje a informácie.

01.05.2004

(2) Osoba, u ktorej sa vykonáva colný dohľad, je povinná strpieť úkony potrebné na vykonanie colného dohľadu a poskytnúť colnému orgánu nevyhnutnú súčinnosť.

01.05.2004

(3) Osoba, u ktorej sa vykonáva colný dohľad, je povinná na výzvu colného orgánu predložiť doklad osvedčujúci, že tovar bol riadne dovezený, alebo doklad o kúpe, dodací list od výrobcu alebo iný dôkazný prostriedok, z ktorého je zrejmé, že tovar pochádza od osôb oprávnených podnikať na colnom území únie. Ak nie sú predložené požadované doklady, colný orgán na náklady a nebezpečenstvo osoby, u ktorej sa vykonáva colný dohľad, kontrolovaný tovar premiestni na miesto, ktoré je pod jeho priamym dohľadom, a určí lehotu na dodatočné predloženie dokladov, najmenej však desať dní.

01.05.2016

(4) Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať všetky doklady súvisiace priamo alebo nepriamo s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru počas desiatich kalendárnych rokov, ak osobitný predpis10a) neustanovuje inak. Začiatok plynutia tejto lehoty ustanovuje osobitný predpis.11)

01.05.2004

§ 10

01.05.2004

Výkon colného dohľadu v prevádzkových priestoroch podnikateľa

01.05.2004

(1) Ak sa vykonáva colný dohľad v prevádzkových priestoroch alebo v dopravných prostriedkoch podnikateľa,12) ktoré slúžia na verejnú prepravu alebo na verejnú prekládku tovaru, podnikateľ je povinný umožniť colným orgánom pri výkone ich úloh vstup do týchto prevádzkových priestorov alebo dopravných prostriedkov a poskytnúť im potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť zariadenia potrebné na manipuláciu s tovarom a na vykonávanie prehliadky tovaru. Colné orgány hradia na žiadosť podnikateľa všetky jeho náklady súvisiace s vykonaním colného dohľadu s výnimkou nákladov, ktoré by podnikateľovi vznikli v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou bez ohľadu na vykonanie colného dohľadu.

01.05.2004

(2) Ak sú obvyklé náklady nižšie ako náklady vyčíslené podnikateľom, colné orgány hradia obvyklé náklady. Podnikateľ je na účely kontroly povinný poskytnúť colným orgánom na ich žiadosť doklady potrebné na vyčíslenie nákladov.

01.05.2004

(3) Podnikateľ podľa odseku 1 je povinný umožniť colným orgánom pri výkone colného dohľadu bezplatný prístup k dopravným prostriedkom a k zariadeniam uvedeným v odseku 1, bezplatnú prepravu a bezplatne a včas im oznámiť cestovné a letové poriadky, ako aj ďalšie požadované údaje o preprave.

01.05.2004

§ 11

01.01.2012

(1) Súdy, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy alebo iné orgány verejnej moci a iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom, notári a exekútori, ak predmet konania pred nimi podlieha podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov dovoznému clu alebo vývoznému clu v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru, sú povinní oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu údaje potrebné na vymeranie a vymáhanie dovozného cla alebo vývozného cla.

01.01.2012

(2) Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné podľa osobitného predpisu13) poskytnúť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy a finančnému riaditeľstvu na ich písomnú žiadosť informácie podliehajúce bankovému tajomstvu.

01.01.2012

(3) Poštový podnik je povinný oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu na ich písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie colného dohľadu, najmä údaje o došlých zásielkach z tretieho štátu a odoslaných zásielkach do tretieho štátu, údaje o odosielateľoch a príjemcoch týchto zásielok a o tovare v nich prepravovanom, alebo umožniť získať tieto údaje priamo v poštovom podniku a ich správnosť na mieste overiť.

01.01.2012

(4) Štátne orgány a iné orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré z úradnej povinnosti alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu na ich písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie colného dohľadu.

01.01.2016

(5) Dopravcovia sú povinní oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu na účely vykonania colného dohľadu na ich písomnú žiadosť odosielateľa a adresáta prepravovaného nákladu, ako aj údaje o prepravovanom tovare a ďalšie informácie o preprave tohto tovaru.

01.01.2016

(6) Vydavatelia tlače sú povinní oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu na účely vykonania colného dohľadu na ich písomnú žiadosť meno podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou.

01.01.2016

(7) Štátne orgány, ktoré majú v pôsobnosti výkon kontroly, sú povinné oznámiť colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu na účely vykonania colného dohľadu na ich písomnú žiadosť výsledky kontrol, ak zistia súvislosť s colným dlhom a s daňovými povinnosťami.

01.01.2016

(8) Osoby, ktoré majú listiny alebo iné veci, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri vykonávaní colného dohľadu, sú povinné colnému úradu, Kriminálnemu úradu finančnej správy alebo finančnému riaditeľstvu na ich písomnú žiadosť tieto listiny alebo iné veci na účely dokazovania vydať. Osobe, ktorá listiny alebo iné veci vydala, vydá colný úrad, Kriminálny úrad finančnej správy alebo finančné riaditeľstvo písomné potvrdenie o ich prevzatí.

01.01.2016

(9) Colné orgány sú v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnené žiadať z informačného systému prevádzkovaného na základe osobitného zákona16) poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa17) alebo sprostredkovateľa,18) a to na náklady prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je povinný písomnej žiadosti colného orgánu vyhovieť.

01.01.2016

(10) Colný orgán je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odseku 9 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o colnom orgáne alebo o colníkovi,19) ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ povinný zachovávať mlčanlivosť.

01.01.2016

(11) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačných systémov vedených na základe osobitného zákona16) je povinný poskytnúť colnému orgánu na účely zaistenia ochrany osoby, o ktorej možno dôvodne predpokladať, že je ohrozený jej život alebo zdravie, informácie o oznamovaní každého poskytnutia osobného údaja.

01.01.2016

(12) Colný orgán poskytuje a zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh.

01.01.2016

(13) Colný orgán je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením alebo poskytovaním. Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 9 a 11 možno využívať len na plnenie úloh colného orgánu.

01.01.2016

(14) Osobnými údajmi podľa odsekov 9 až 13 sú titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, prechodného pobytu a číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

01.01.2016

(15) Na poskytovanie informácií do zahraničia20) sa odseky 10 a 12 až 14 použijú primerane.

01.07.2013

§ 12

01.05.2016

Výkon kontroly po prepustení

01.05.2016

(1) Colný úrad písomne oznámi kontrolovanej osobe začatie kontroly po prepustení. Oznámenie o začatí kontroly po prepustení obsahuje miesto výkonu kontroly po prepustení, dátum začatia kontroly po prepustení a predmet kontroly po prepustení s uvedením údajov o colných vyhláseniach alebo s uvedením obdobia, na ktoré sa kontrola po prepustení vzťahuje. Colný úrad je oprávnený rozšíriť výkon kontroly po prepustení aj o iný predmet kontroly po prepustení, ktorý nebol uvedený v oznámení o začatí kontroly po prepustení; túto skutočnosť je colný úrad povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanej osobe.

01.05.2016

(2) Colný úrad je oprávnený začať kontrolu po prepustení aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak hrozí, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené, pozmenené, alebo ak iné okolnosti môžu znemožniť začatie kontroly po prepustení.

01.05.2016

(3) Ak kontrolovaná osoba počas výkonu kontroly po prepustení požiada o opravu colných vyhlásení, ktoré sú predmetom kontroly po prepustení, colný úrad opravu takýchto colných vyhlásení až do skončenia kontroly po prepustení nevykoná.

01.07.2013

(4) Kontrolovaná osoba je povinná

01.05.2016

a) umožniť colnému úradu vykonať kontrolu po prepustení,

01.07.2013

b) umožniť colnému úradu vstup do svojho sídla a prevádzkových priestorov,

01.07.2013

c) poskytnúť colnému úradu všetky požadované doklady, údaje, informácie, vrátane dát uložených na dátových nosičoch, ich výpisy alebo zabezpečiť ich poskytnutie ňou určenou osobou (ďalej len „určená osoba“) aj mimo svojho sídla a prevádzkových priestorov, podávať k nim ústne alebo písomné vyjadrenia, na preukázanie svojich tvrdení predložiť dôkazy, ktoré má k dispozícii, a navrhnúť iné dôkazy, ktoré sú jej známe, a to v lehote určenej colným úradom,

01.05.2016

d) zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie kontroly po prepustení a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej riadny priebeh,

01.07.2013

e) umožniť colnému úradu skontrolovať tovar, na ktorý sa vzťahuje kontrolované colné vyhlásenie, ak má tento tovar k dispozícii.

01.05.2016

(5) Colný úrad písomne potvrdí prevzatie dokladov a dátových nosičov podľa odseku 4 písm. c). Colný úrad je oprávnený vyhotovovať kópie dokladov a požadovať potrebné vysvetlenia od kontrolovanej osoby a určenej osoby. Colný úrad vráti prevzaté doklady a dátové nosiče osobe, od ktorej ich prevzal, najneskôr v deň ukončenia kontroly po prepustení. Ak je podozrenie z porušenia colných predpisov, colný úrad je oprávnený originály kontrolovaných dokladov a dátové nosiče zaistiť podľa § 64.

01.07.2013

(6) Colný úrad v záujme zistenia skutočného stavu veci vykonáva pri následnej kontrole dokazovanie. Colný úrad na dokazovanie použije všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Colný úrad hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

01.05.2016

(7) Colný úrad je oprávnený pri kontrole po prepustení odoberať vzorky tovaru. O odobratí vzorky je colný úrad povinný vydať kontrolovanej osobe písomné potvrdenie.

01.07.2013

(8) Kontrolovanej osobe nepatrí náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou tovaru a odoberaním vzoriek.

01.07.2013

(9) Kontrolovaná osoba je oprávnená

01.05.2016

a) požadovať predloženie služobného preukazu colníka vykonávajúceho kontrolu po prepustení,

01.07.2013

b) byť prítomná na rokovaní so svojimi zamestnancami,

01.05.2016

c) podávať námietky proti postupu colníka vykonávajúceho kontrolu po prepustení,

01.05.2016

d) predkladať alebo navrhovať v priebehu kontroly po prepustení dôkazy preukazujúce jej tvrdenia,

01.05.2016

e) vyjadriť sa pred ukončením kontroly po prepustení ústne do zápisnice alebo písomne k nedostatkom zisteným kontrolou po prepustení,

01.07.2013

f) určiť si zástupcu.

01.05.2016

(10) O námietkach podľa odseku 9 písm. c) rozhoduje riaditeľ colného úradu vykonávajúceho kontrolu po prepustení. Riaditeľ colného úradu námietkam vyhovie, ak sú na to dôvody, inak námietky zamietne. Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať odvolanie. Ak kontrolu po prepustení vykonáva podľa osobitného predpisu20a) finančné riaditeľstvo alebo Kriminálny úrad finančnej správy, o námietkach rozhoduje prezident finančnej správy alebo riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.

01.05.2016

(11) Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení preukázali, že colné predpisy boli uplatnené správne, colný úrad vyhotoví záznam z kontroly po prepustení; colný úrad postupuje rovnako, ak k takým zisteniam dospeje na základe prerokovania nedostatkov zistených kontrolou po prepustení alebo písomného vyjadrenia k týmto nedostatkom. Dňom vyhotovenia záznamu z kontroly po prepustení je kontrola po prepustení ukončená. Záznam z kontroly po prepustení sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk.

01.05.2016

(12) Záznam z kontroly po prepustení obsahuje

01.05.2016

a) označenie colného úradu, ktorý vykonal kontrolu po prepustení,

01.07.2013

b) označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,

01.05.2016

c) číslo záznamu z kontroly po prepustení a dátum jeho vyhotovenia,

01.05.2016

d) miesto vykonania kontroly po prepustení, dátum začatia a dátum ukončenia kontroly po prepustení,

01.07.2013

e) evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,

01.07.2013

f) vyjadrenie colného úradu, že nezistil skutočnosti, ktoré by preukazovali, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov,

01.05.2016

g) hodnosť, meno a priezvisko colníkov, ktorí vykonali kontrolu po prepustení,

01.05.2016

h) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o záznam v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o záznam v listinnej podobe.

01.05.2016

(13) Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení nasvedčujú, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad písomne oboznámi kontrolovanú osobu s nedostatkami zistenými kontrolou po prepustení a vyzve ju, aby sa v deň určený vo výzve (ďalej len „určený deň“) dostavila na prerokovanie týchto nedostatkov alebo aby sa do určeného dňa k zisteným nedostatkom písomne vyjadrila. Kontrolovaná osoba má právo vyjadriť sa k nedostatkom zisteným kontrolou po prepustení a k spôsobu, akým colný úrad k týmto zisteniam dospel, vrátane obstarania, vykonania a vyhodnotenia dôkazov.

01.05.2016

(14) Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení nasvedčujú, že sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad vo výzve podľa odseku 13 zároveň upovedomí kontrolovanú osobu, že začína konanie o dodatočnom vymeraní colného dlhu. Dôkazy, ktoré colný úrad vykonal pri kontrole po prepustení pred začatím konania o dodatočnom vymeraní colného dlhu, nie je potrebné opätovne vykonať.

01.05.2016

(15) Pri prerokovaní nedostatkov zistených kontrolou po prepustení colný úrad zaznamená vyjadrenia kontrolovanej osoby písomne do zápisnice. Zápisnicu podpisuje kontrolovaná osoba a colníci, ktorí sa zúčastnili jej spísania. Odmietnutie podpisu kontrolovanou osobou colný úrad vyznačí v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak mu je známy.

01.05.2016

(16) Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení preukázali, že colné predpisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad vyhotoví protokol o kontrole po prepustení (ďalej len „protokol“). Podkladom na vyhotovenie protokolu sú najmä písomné podania, návrhy a vyjadrenia kontrolovanej osoby alebo určenej osoby, dôkazy a zápisnica podľa odseku 15, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe colnému úradu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov určuje colný úrad. Ak sa kontrolovaná osoba v určený deň nedostaví na prerokovanie nedostatkov zistených kontrolou po prepustení a ani sa do tohto dňa písomne nevyjadrí, colný úrad môže vyhotoviť protokol na základe podkladov, ktoré má k dispozícii v určený deň; na túto skutočnosť colný úrad kontrolovanú osobu upozorní vo výzve podľa odseku 13.

01.07.2013

(17) Protokol obsahuje

01.05.2016

a) označenie colného úradu, ktorý vykonal kontrolu po prepustení,

01.07.2013

b) označenie kontrolovanej osoby a označenie určenej osoby,

01.07.2013

c) číslo protokolu a dátum jeho vyhotovenia,

01.05.2016

d) miesto vykonania kontroly po prepustení, dátum začatia a dátum ukončenia kontroly po prepustení,

01.07.2013

e) evidenčné čísla kontrolovaných colných vyhlásení,

01.05.2016

f) vymedzenie preukázaných nedostatkov zistených kontrolou po prepustení, skutočností, ktoré boli podkladom na vyhotovenie protokolu, vrátane úvah, ktorými bol colný úrad vedený pri hodnotení dôkazov, opatrenia vykonané v priebehu následnej kontroly; v protokole colný úrad uvedie aj to, ako sa vyrovnal s vyjadreniami kontrolovanej osoby k nedostatkom zisteným následnou kontrolou,

01.05.2016

g) zoznam dokladov a dátových nosičov, ktoré boli zaistené pri kontrole po prepustení,

01.07.2013

h) výpočet sumy colného dlhu, ktorá má byť vybratá alebo zostáva na vybratie, právnu skutočnosť, na základe ktorej vznikol colný dlh, okamih vzniku colného dlhu, miesto vzniku colného dlhu a určenie dlžníka,

01.05.2016

i) ďalšie skutočnosti, ktoré vyplynuli z kontroly po prepustení a ktoré sú významné z hľadiska uplatňovania colných predpisov,

01.05.2016

j) hodnosť, meno a priezvisko colníkov, ktorí vykonali kontrolu po prepustení,

01.05.2016

k) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o protokol v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o protokol v listinnej podobe.

01.05.2016

(18) Dňom vyhotovenia protokolu je kontrola po prepustení ukončená. Protokol sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk.

01.05.2016

(19) Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad oznámi sumu colného dlhu dlžníkovi rozhodnutím o dodatočnom vymeraní colného dlhu.

01.05.2016

(20) Colné vyhlásenia, ktoré boli predmetom kontroly po prepustení, môžu byť opätovne predmetom kontroly po prepustení,

01.07.2013

a) ak kontrolovaná osoba žiada o vrátenie colného dlhu,

01.07.2013

b) na podnet Európskej komisie, ministerstva alebo finančného riaditeľstva,

01.07.2013

c) na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

01.01.2017

(21) Odseky 1 až 20 sa neuplatnia, ak na overenie správnosti a pravosti informácií uvedených v colnom vyhlásení a správnosti a pravosti podporných dokladov, účtovných záznamov alebo iných záznamov podľa osobitného predpisu,3) ktoré sú predmetom kontroly po prepustení, postačuje ich porovnanie s informáciami, dokladmi a záznamami, ktoré má colný úrad k dispozícii.

01.01.2017

(22) Odseky 1 až 20 sa neuplatnia, ak sa kontrola po prepustení vykonáva na základe žiadosti kontrolovanej osoby o zmenu jedného alebo viacerých údajov uvedených v colnom vyhlásení; to neplatí, ak s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu tak rozhodne colný úrad.

01.01.2017

(23) Ak v rámci kontroly po prepustení podľa odsekov 1 až 20 colný úrad zistí, že treba overiť aj správnosť a pravosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, podporných dokladov, účtovných záznamov alebo iných záznamov podľa osobitného predpisu3) u inej osoby ako osoby kontrolovanej v rámci kontroly po prepustení (ďalej len „súvisiaca kontrola“), odseky 3 až 20 sa na súvisiacu kontrolu neuplatnia; colný úrad o výsledkoch súvisiacej kontroly vyhotoví zápisnicu a jedno vyhotovenie zápisnice doručí do vlastných rúk osobe, u ktorej sa súvisiaca kontrola vykonala. Dňom vyhotovenia zápisnice je súvisiaca kontrola ukončená.

01.01.2017

(24) Ak je predmetom kontroly po prepustení vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze, odseky 1 až 23 sa použijú primerane.

01.05.2004

§ 13

01.05.2004

Colné pohraničné pásmo

01.05.2004

(1) Colné pohraničné pásmo je časť colného územia únie vo vzdialenosti do 25 km od colnej hranice smerom do vnútrozemia. Priebeh hranice colného pohraničného pásma je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2007

(2) V colnom pohraničnom pásme sa vykonáva colný dohľad vo zvýšenej miere, najmä sa zisťuje, či tovar vrátane dopravných prostriedkov prestúpil alebo prestúpi colnú hranicu v súlade s colnými predpismi.

01.05.2004

Preprava tovaru

01.05.2004

§ 14

01.05.2004

(1) Tovar možno dovážať, vyvážať a prepravovať cez colnú hranicu len po colnej ceste, ak je colná cesta určená. Ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté.

01.05.2004

(2) Tovar možno dovážať, vyvážať a prepravovať cez colnú hranicu len cez colný priechod; to neplatí pre železničnú prepravu, leteckú prepravu, prepravu potrubím a vedením.

01.05.2004

(3) Lietadlá, ktoré prilietajú z letísk mimo colného územia únie, môžu pristávať len na colných letiskách, a lietadlá, ktoré odlietajú na letiská mimo colného územia únie, môžu odlietať len z týchto letísk.

01.05.2004

(4) Ak lietadlo odlieta z colného letiska priamo z colného územia únie a v dôsledku nepredvídateľných udalostí alebo vyššej moci pristane mimo colného letiska, v ďalšom lete z colného územia únie môže pokračovať, len ak sa obsah zásielky nezmení.

01.05.2004

(5) Zoznam colných ciest, colných priechodov a colných letísk je uvedený v prílohe č. 2.

01.05.2016

(6) Finančné riaditeľstvo môže po dohode s príslušným útvarom Policajného zboru v jednotlivých prípadoch povoliť prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu mimo colného priechodu a určiť, v ktorých prípadoch takéto povolenie vydáva colný úrad. Povolenie možno vydať, ak sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.21)

01.05.2004

(7) Povinnosť podľa odseku 1 sa pri preprave z colného územia únie nevzťahuje na

01.05.2004

a) tovar neobchodného charakteru, ktorý nepodlieha vývoznému clu, nachádzajúci sa v batožine cestujúceho,

01.05.2004

b) dopravné prostriedky, ktoré sú zvyčajne poháňané ľudskou silou,

01.01.2007

c) tovar oslobodený od vývozného cla podľa osobitného predpisu.22)

01.05.2004

(8) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje ani na tovar, ktorý sa

01.05.2004

a) nachádza v batožine cestujúceho a colné vyhlásenie možno podať iným úkonom,23)

01.05.2004

b) prepravuje na colné územie únie v súvislosti so živelnou pohromou,24)

01.05.2004

c) prepravuje na colné územie únie v súvislosti s inou nepredvídateľnou udalosťou, najmä nehodou.

01.05.2004

(9) Colný úrad môže v záujme uľahčenia prepravy udeliť výnimku z povinností podľa odsekov 1 a 3 aj v prípadoch, v ktorých si to vyžadujú okolnosti, ak sa tým neohrozí výkon colného dohľadu; colný úrad o tom vydá rozhodnutie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.25)

01.05.2004

§ 15

01.05.2016

(1) Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma na inú časť colného územia únie sa povinnosť prepraviť tovar bez zbytočného odkladu po colnej ceste v súlade s pokynmi colných orgánov na príslušný colný úrad alebo iné miesto určené alebo schválené colnými orgánmi, ako aj povinnosť podľa § 14 ods. 1 alebo 3 pri prepustení do voľného obehu alebo do colného režimu dočasné použitie nevzťahuje na

01.01.2007

a) tovar neobchodného charakteru, ktorý je oslobodený od dovozného cla podľa osobitného predpisu upravujúceho oslobodenie tovaru prepravovaného cestujúcim v jeho batožine26) alebo je oslobodený od dovozného cla ako vrátený tovar,

01.05.2004

b) osobné veci cestujúceho,27)

01.05.2004

c) dopravné prostriedky, ktoré sú zvyčajne poháňané ľudskou silou, ak sú oslobodené od dovozného cla ako vrátený tovar alebo v rámci colného režimu dočasné použitie,

01.01.2007

d) tovar, ktorý je oslobodený od dovozného cla podľa osobitného predpisu upravujúceho oslobodenie poľnohospodárskych výrobkov, semien, hnojív a výrobkov na obrábanie pôdy a pestovanie plodín od dovozného cla,28)

01.05.2004

e) zvieratá, stroje, dopravné prostriedky a iný tovar poľnohospodárskeho podniku alebo lesného podniku nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti colnej hranice, ktorý je oslobodený od dovozného cla ako vrátený tovar alebo v rámci colného režimu dočasné použitie,

01.07.2013

f) lietadlá, ktoré slúžia na prepravu osôb, ktorá sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť alebo ktorá je len príležitostnej povahy, pristávajúce na letiskách určených ministerstvom,

01.05.2004

g) lietadlá štátnych orgánov Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky s ich zásobami potravín a pohonných hmôt oslobodených od dovozného cla ako vrátený tovar,

01.05.2016

h) tovar únie neobchodného charakteru oslobodený od dovozného cla dovážaný zo slobodného pásma na inú časť colného územia únie v osobnej batožine.

01.05.2016

(2) Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma na inú časť colného územia únie sa povinnosť prepraviť tovar bez zbytočného odkladu po colnej ceste v súlade s pokynmi colných orgánov na príslušný colný úrad alebo iné miesto určené alebo schválené colnými orgánmi, ako aj povinnosť podľa § 14 ods. 1 alebo 3 pri prepustení do voľného obehu nevzťahuje na

01.05.2004

a) listové zásielky s výnimkou reklamných adresovaných zásielok alebo slepeckých zásielok,

01.05.2004

b) zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky, ktoré obsahujú tovar s hodnotou nepresahujúcou 25 EUR, s výnimkou zásielok obsahujúcich alkoholické nápoje, tabakové výrobky, praženú kávu alebo instantnú kávu,

01.01.2007

c) zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky obsahujúce tovar neobchodného charakteru, ktoré sú oslobodené od dovozného cla podľa osobitného predpisu upravujúceho oslobodenie zásielok zasielaných fyzickou osobou z tretieho štátu inej fyzickej osobe na colné územie únie,29)

01.05.2004

d) zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky, ktoré obsahujú

01.05.2004

1. doklady zasielané orgánom verejnej správy členských štátov,

01.05.2004

2. verejné listiny vlád tretích štátov a medzinárodných organizácií,

01.05.2004

3. úradné tlačivá zasielané centrálnym bankám členských štátov,

01.05.2004

4. podklady na kontroly vykonávané na colnom území únie inštitúciou tretieho štátu,

01.05.2004

5. tlačivá používané v rámci dohovorov o medzinárodnej automobilovej preprave a preprave tovaru,

01.05.2004

6. použité tlačivá, cestovné výkazy, konosamenty, prepravné listy a ostatné obchodné doklady,

01.05.2004

7. úradné tlačivá orgánov tretích štátov alebo orgánov medzinárodných organizácií a tlačivá zodpovedajúce medzinárodným normám, ktoré zasielajú na rozdelenie spoločnosti tretích štátov rovnakým alebo podobným spoločnostiam na colnom území únie,

01.05.2004

8. fotografie pre tlač, diapozitívy a štočky na fotografie pre tlač, aj s textom k obrázku, ktoré sa zasielajú tlačovým agentúram alebo vydavateľom novín a časopisov,

01.05.2004

9. kolkové známky alebo podobné známky osvedčujúce zaplatenie poplatkov v treťom štáte,

01.05.2004

10. zákonné platidlá platené Národnej banke Slovenska, ako aj iným bankám,

01.05.2004

e) zásielky, najmä tlačivá, listy a balíky oslobodené od dovozného cla ako vrátený tovar, ktoré sa ako nedoručené vracajú odosielateľovi.

01.05.2016

(3) Pri preprave tovaru na územie Slovenskej republiky alebo pri premiestnení tovaru zo slobodného pásma na inú časť colného územia únie môže colný úrad v záujme uľahčenia prepravy tovaru udeliť výnimku z povinnosti prepraviť tovar bez zbytočného odkladu po colnej ceste v súlade s pokynmi colných orgánov na príslušný colný úrad alebo iné miesto určené alebo schválené colnými orgánmi, ako aj z povinnosti podľa § 14 ods. 1 alebo 3; colný úrad o tom vydá rozhodnutie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.25)

01.05.2016

§ 15a

01.05.2016

Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov

01.05.2016

(1) Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov29a) sú najmä výdavky na vykonanie analýzy alebo odborného posúdenia tovaru, vrátenie tovaru žiadateľovi, znalecké posudky a výdavky na úradné preklady písomností do štátneho jazyka potrebné na správne posúdenie veci, ak sú zabezpečované dodávateľským spôsobom.

01.05.2016

(2) Výdavky uvedené v odseku 1 hradí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov bez ohľadu na to, či výdavky vznikli z podnetu žiadateľa o vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov alebo z podnetu colného orgánu.

01.05.2016

§ 16

01.05.2016

Záväzné informácie

01.05.2016

(1) Žiadosť o vydanie záväznej informácie o pôvode tovaru30) možno podať aj v listinnej podobe.

01.05.2016

(2) Rozhodnutie o záväznej informácii o pôvode tovaru na základe žiadosti podľa odseku 1 sa vydáva v listinnej podobe.

01.05.2016

§ 17

01.05.2016

Doklad, ktorý osvedčuje pôvod tovaru,31) vydáva osoba oprávnená na tento účel podľa osobitného predpisu.32)

01.05.2016

§ 18a

01.05.2016

Registrácia

01.05.2016

(1) Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) je povinná podať aj iná osoba ako hospodársky subjekt, ak colné predpisy neustanovujú inak.

01.05.2016

(2) Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) možno podať aj v listinnej podobe na formulári, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.05.2016

Preprava tovaru na colný úrad a predloženie tovaru

01.05.2004

§ 19

01.05.2016

(1) Tovar sa fyzicky predkladá v colnom priestore príslušného colného úradu počas jeho úradných hodín, ktoré sa oznamujú na úradnej tabuli príslušného colného úradu; ustanovenie § 26 tým nie je dotknuté. Colný priestor možno využívať len na účely vykonávania colného dohľadu a len počas úradných hodín príslušného colného úradu.

01.05.2016

(2) Colný priestor je vyhradený priestor colného úradu nachádzajúci sa v stavbách a na pozemkoch, ktoré colný úrad užíva, alebo v stavbách a na pozemkoch, na ktorých je umiestnená železničná stanica, letisko, poštový podnik, prístav, alebo na inom pozemku, ak je colným úradom určený a označený ako colný priestor po dohode s vlastníkom alebo oprávneným užívateľom týchto stavieb a pozemkov, alebo vyhradený priestor iných osôb takto označený a určený, ak sa nachádza v tesnej blízkosti týchto pozemkov a stavieb.

01.05.2004

§ 22

01.05.2004

(1) Colným úradom príslušným na predloženie tovaru34) je pri

01.05.2016

a) cestnej preprave najbližší colný úrad,

01.05.2004

b) leteckej preprave

01.05.2004

1. colný úrad na letisku, kde sa tovar vykladá alebo prekladá, ak sa tovar letecky prepraví na colné územie únie z tretích štátov a je sprevádzaný prepravným dokladom, rovnakým dopravným spôsobom bez medzidopravy na iné letisko na colnom území únie,

01.05.2004

2. inak colný úrad, v ktorého obvode je prvé colné letisko pristátia alebo pre batožinu35) colný úrad, v ktorého obvode je colné letisko určené na vykonanie colnej kontroly a colných formalít a s jeho súhlasom aj akýkoľvek iný colný úrad, v ktorého obvode je colné letisko,

01.05.2004

c) železničnej preprave

01.05.2004

1. pre podanú batožinu ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v železničnej preprave (ďalej len „železničný colný úrad“),

01.05.2004

2. pre cestné motorové vozidlá prepravované v medzinárodných vlakoch určených na prepravu cestných motorových vozidiel železničný colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto vykládky,

01.05.2016

3. pre tovar vystupujúci zo slobodného pásma na ostatné colné územie únie colný úrad, v ktorého obvode vystupuje tovar zo slobodného pásma, ak je oprávnený na colné konanie,

01.05.2004

4. pre iný tovar každý železničný colný úrad, v ktorého obvode sa vlak po vstupe plánovane prvýkrát zastaví; ustanovenia o zjednodušení colného režimu tranzit pre prepravu v rámci železničnej prepravy36) tým nie sú dotknuté,

01.05.2004

d) poštovej preprave ktorýkoľvek colný úrad, ak je oprávnený na colné konanie v poštovej preprave,

01.01.2005

e) preprave potrubím alebo inou colnou cestou colný úrad, v ktorého obvode tovar opúšťa potrubie alebo inú colnú cestu.

01.05.2004

(2) Ak nie je možné predložiť tovar colnému úradu príslušnému podľa odseku 1, je príslušný najbližší ďalší colný úrad. Pri povolenom pristátí mimo colného letiska je príslušný colný úrad, v ktorého obvode sa nachádza miesto pristátia.

01.05.2004

§ 23

01.05.2004

Skladné

01.05.2016

(1) Osoba, ktorá predložila tovar colnému úradu, je povinná pri jeho uskladnení v skladoch colného úradu zaplatiť skladné; to platí aj pre dočasne uskladnený tovar.

01.05.2004

(2) Za uskladnenie tovaru podľa odseku 1 sa platí skladné vo výške

01.01.2009

a) 5 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 16,59 eura, ak uskladnenie tovaru nepresahuje päť dní vrátane dňa, v ktorom sa tovar uskladnil,

01.01.2009

b) 10 % z hodnoty uskladneného tovaru, najmenej však 33,19 eura, ak uskladnenie tovaru presahuje päť dní a nepresahuje jeden mesiac.

01.01.2009

(3) Ak sa v skladoch colného úradu uskladňujú listiny, doklady, dokumentácia a iné písomnosti, platí sa skladné za prvý začatý mesiac vo výške 6,63 eura za každú skladovú položku.

01.05.2016

(4) Za uskladnenie tovaru v skladoch colného úradu sa za každý začatý mesiac platí skladné uvedené v odseku 2 písm. b) a v odseku 3.

01.01.2009

(5) Úhrnná suma skladného sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

01.05.2016

Colné konanie

01.05.2016

§ 24

01.05.2016

(1) Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu alebo do spätného vývozu.

01.05.2016

(2) Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze.

01.05.2004

§ 26

01.05.2004

Colné konanie v colnom priestore a mimo colného priestoru

01.05.2016

(1) Colné konanie sa vykonáva v colnom priestore v určených úradných hodinách. Mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín možno povoliť vykonanie colného konania, len ak to prevádzkové pomery colných úradov umožňujú. Vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín môže colný úrad podmieniť zabezpečením nákladov podľa odseku 6.

01.05.2016

(2) Ak deklarant žiadosť o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín podáva v listinnej podobe, je povinný ju podať na formulári, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o žiadosti o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín sa ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o náležitostiach rozhodnutia37) nevzťahujú.

01.05.2016

(3) Colné konanie sa vykoná mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín len vtedy, ak sa nenaruší pravidelná činnosť colného úradu a ak o jeho vykonanie požiada deklarant z dôvodu hospodárnosti alebo naliehavosti.

01.05.2004

(4) Deklarant je povinný zabezpečiť v dohodnutom čase potrebné doklady, tovar a dopravné prostriedky, v ktorých sa tovar bude prepravovať, aby bolo možné colné konanie bez zbytočného odkladu začať a bez prieťahov ukončiť.

01.05.2016

(5) Colné konanie mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín colný úrad nevykoná, ak deklarant nezabezpečí náležitosti podľa odseku 4 alebo ak colný úrad určí, že colný dohľad sa uskutoční len kontrolou dokladov.

01.05.2004

(6) Ak sa colné konanie vykoná mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín, deklarant je povinný uhradiť náklady s tým spojené v tomto rozsahu:

01.01.2009

a) za každú aj začatú hodinu colného konania a cesty potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a späť počas úradných hodín colného úradu 9,95 eura,

01.01.2009

b) za každú aj začatú hodinu colného konania a cesty potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a späť v pracovných dňoch mimo úradných hodín colného úradu 19,91 eura,

01.01.2009

c) za každú aj začatú hodinu colného konania a cesty potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a späť v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja 29,87 eura.

01.05.2004

(7) Deklarant je povinný okrem nákladov uvedených v odseku 6 uhradiť colnému úradu

01.05.2004

a) náhradu preukázaných cestovných výdavkov,38)

01.05.2004

b) náhradu za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.38)

01.05.2016

(8) Ak sa colné konanie mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín neuskutoční z dôvodu na strane deklaranta, je deklarant povinný uhradiť náklady podľa odseku 6, a to najmenej v rozsahu zodpovedajúcom jednej začatej hodine, a náklady podľa odseku 7, pričom to isté platí, aj ak deklarant požiada o zrušenie alebo zmenu povolenia v čase, keď už nemožno predísť vzniku nákladov colného úradu v súvislosti s týmto povolením; odsek 11 sa neuplatní.

01.05.2004

(9) Colné konanie možno vykonať počas jazdy vlaku alebo plavby lode medzi zastávkami vlaku alebo lode, ktoré určí ministerstvo po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.05.2004

(10) Colný úrad vykoná colné konanie prednostne, a to aj mimo určených úradných hodín, ak ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, živé zvieratá, tovar určený na odstránenie následkov havárie, živelnej pohromy24) a podobných udalostí, alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

01.05.2016

(11) Náklady podľa odseku 6 sa neuhrádzajú, ak sa colné vyhlásenie podáva v mene a na účet osoby, ktorá je schváleným hospodárskym subjektom pre zjednodušené colné postupy.

01.05.2016

(12) Odseky 1 až 8, 10 a 11 sa primerane použijú aj na ukončovanie colného režimu tranzit.

01.05.2004

§ 27

01.05.2016

Overovanie údajov colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze

01.05.2016

(1) Colný úrad je na účel zistenia skutkového stavu veci oprávnený overovať aj podklady a skutočnosti, ktoré vyšli najavo inak ako z podnetu deklaranta a vykonať aj iné ako navrhnuté dôkazy.

01.01.2007

(2) Ak deklarant v colnom konaní nesplní povinnosť poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady,39) colný úrad je oprávnený požiadať deklaranta o poskytnutie vysvetlenia a predloženie ďalších dokladov alebo iných dôkazov o tom, že deklarovaná hodnota tovaru zodpovedá cene skutočne platenej alebo cene, ktorá sa má zaplatiť, upravenej podľa ustanovení osobitného predpisu.40)

01.05.2016

(3) Deklarant je povinný na žiadosť colného úradu uviesť pôvod tovaru, strpieť odobratie vzoriek na vlastné náklady a poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť.

01.05.2004

§ 28

01.05.2004

Zabezpečenie totožnosti tovaru

01.05.2004

Ak je potrebné zabezpečiť totožnosť tovaru, deklarant je povinný na vlastné náklady vykonať potrebné opatrenia, najmä zabezpečiť priestory, dopravné prostriedky a kontajnery, tak, aby bolo možné colnú uzáveru priložiť. Deklarant je rovnako povinný bezplatne poskytnúť vzor, vyobrazenie alebo opis tovaru, ak sú potrebné na zabezpečenie totožnosti tovaru.

01.05.2004

§ 29

01.05.2016

Príslušnosť na predloženie tovaru a podanie colného vyhlásenia

01.05.2016

(1) Tovar sa predkladá a colné vyhlásenie sa podáva na vnútrozemskej pobočke colného úradu,41) ak odsek 2 alebo § 31 ods. 1 neustanovuje inak, okrem

01.05.2004

a) dovážaného tovaru, ktorý sa má prepustiť do colného režimu tranzit, a

01.05.2016

b) tovaru, pri ktorom možno ľahko a účinne vykonať colnú kontrolu a ktorý sa má prepustiť do voľného obehu, colného režimu vývoz alebo colného režimu dočasné použitie.

01.05.2016

(2) Vecnú príslušnosť na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.01.2006

(3) Za tovar, pri ktorom možno ľahko a účinne vykonať colnú kontrolu, sa považuje najmä tovar

01.01.2006

a) voľne uložený,

01.01.2006

b) balený vo vreciach, žochoch, latovaní vrátane bubnov na prepravu káblov, v sudoch s patentným uzáverom alebo tovar balený v priehľadných obaloch,

01.01.2006

c) nebalený tovar, nebalený tovar pripevnený na paletách fóliou,

01.01.2006

d) tekutý, sypký a plynný prepravovaný v cisternách alebo v špeciálnych kontajneroch, ktorý je zabezpečený uzáverom dopravcu alebo prepravcu a čísla alebo charakteristiky týchto uzáverov budú zapísané v prepravnej listine.

01.12.2009

Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady

01.12.2009

§ 30

01.12.2009

Ak sa colným vyhlásením navrhuje prepustenie tovaru, na ktorý sa žiada vyplatenie vývoznej náhrady podľa osobitného predpisu,42) do colného režimu vývoz, v colnom vyhlásení deklarant uvedie poznámku „Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“.

01.12.2009

§ 31

01.12.2009

(1) Riadne vyplnené colné vyhlásenie s poznámkou podľa § 30 sa považuje za žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady podľa osobitného predpisu.43) Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.05.2016

(2) Ak colný úrad prepustí do colného režimu vývoz tovar, na ktorý deklarant podal žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady podľa odseku 1, colný úrad vyznačí túto skutočnosť v žiadosti a listinnú podobu žiadosti, ktorú osvedčí, postúpi prostredníctvom finančného riaditeľstva na rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúre.46)

01.05.2004

Prijatie písomného colného vyhlásenia

01.05.2004

§ 32

01.05.2004

(1) Colné vyhlásenie musí byť vyplnené v štátnom jazyku. Colný úrad môže prijať písomné colné vyhlásenie aj v inom jazyku a požadovať od deklaranta jeho úradný preklad do štátneho jazyka.

01.05.2016

(2) Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, zoznam kódov používaných pri jeho vypĺňaní a spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb, vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), a vzor formulára NATO – cestovný rozkaz ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.05.2016

§ 33

01.05.2016

Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe osvedčí colník svojím podpisom. Na colnom vyhlásení v listinnej podobe vyznačí colník dátum jeho prijatia.

01.05.2016

§ 34

01.05.2016

(1) Colný úrad odmietne prijatie colného vyhlásenia, ak

01.05.2016

a) je colné vyhlásenie podané na vecne nepríslušnej pobočke colného úradu alebo

01.05.2016

b) nie sú splnené náležitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi.

01.05.2016

(2) Colný úrad môže odmietnuť prijatie colného vyhlásenia, ak je colné vyhlásenie podané na miestne nepríslušnej pobočke colného úradu.

01.05.2016

§ 35

01.05.2016

(1) Ak sa platnosť colného vyhlásenia pred prepustením tovaru zruší, colné konanie sa považuje za zastavené.

01.05.2016

(2) Ak sa platnosť už prijatého colného vyhlásenia v listinnej podobe na žiadosť deklaranta zruší,47) colný úrad vyznačí túto skutočnosť na colnom vyhlásení.

01.05.2016

§ 35a

01.05.2016

Ustanovenia § 32 ods. 1 a § 33 až 35 sa použijú primerane aj na vyhlásenie o spätnom vývoze.

01.05.2004

§ 36

01.05.2004

Rozhodnutie v colnom konaní

01.05.2004

(1) Písomné vyhotovenie rozhodnutia v colnom konaní obsahuje

01.05.2004

a) označenie colného úradu, ktorý rozhodnutie vydal,

01.05.2004

b) dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní, evidenčné číslo rozhodnutia, dátum vydania rozhodnutia,

01.05.2004

c) presné označenie deklaranta,

01.05.2004

d) označenie alebo opis tovaru vylučujúci zámenu s iným tovarom,

01.05.2016

e) sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla, ak sa dovozné clo alebo vývozné clo vymeriava, a colný režim, do ktorého sa tovar prepúšťa,

01.05.2016

f) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.

01.01.2005

(2) Služobná pečiatka je pečiatka pridelená colníkovi19) alebo osobe konajúcej v mene colného úradu na plnenie jeho úloh, ktorá obsahuje dátum a ďalšie rozlišovacie znaky umožňujúce identifikáciu osoby, ktorá v colnom konaní rozhodla.

01.05.2004

(3) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia, ktorým sa tovar prepúšťa do navrhovaného colného režimu, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.25)

01.05.2004

(4) Ak v colnom konaní colný úrad potvrdí colné vyhlásenie podané písomne alebo colný úrad vydá iný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa odseku 1, považuje sa toto vyhlásenie alebo tento doklad za rozhodnutie.

01.05.2004

(5) Na rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu oznámené ústne alebo iným spôsobom49) sa nevzťahujú ustanovenia odseku 1 ani všeobecný predpis o správnom konaní.25)

01.05.2016

(6) Rozhodnutie v colnom konaní sa vyhotovuje písomne; to neplatí, ak bolo colné vyhlásenie podané v súlade s colnými predpismi ústne.

01.05.2004

(7) Rozhodnutie, ktorým sa tovar prepúšťa do colného režimu s úplným oslobodením od dovozného cla, colný úrad môže oznámiť vyznačením dňa prepustenia na obchodnom alebo prepravnom doklade. Deň vyznačenia prepustenia tovaru je dňom oznámenia rozhodnutia. Také rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie.

01.05.2004

(8) Proti rozhodnutiu v colnom konaní vydanom podľa odseku 3 a rozhodnutiu colného úradu, ktorým sa zamieta návrh na prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu alebo ktorým sa nevyhovie tomuto návrhu v plnom rozsahu, sa možno odvolať v lehote 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

01.05.2016

(9) Písomným rozhodnutím v colnom konaní je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaručenú elektronickú pečať s pripojenou časovou pečiatkou; takéto rozhodnutie neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 1 písm. f).

01.11.2015

(10) Na doručovanie elektronických správ v colnom konaní sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.49a) Rozhodnutie podľa odseku 9 alebo iný elektronický úradný dokument sa však považuje za doručený okamihom jeho sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok deklarantovi, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa osobitného predpisu.49b)

01.05.2016

§ 36a

01.05.2016

Zničenie tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk

01.05.2016

(1) Ak je predmetom zničenia odpad,50) žiadateľ o vydanie povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk je povinný k žiadosti priložiť súhlas na zneškodnenie odpadu podľa osobitného predpisu.51)

01.05.2016

(2) Držiteľ povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk písomne oznámi colnému úradu deň, hodinu a miesto zničenia tovaru; toto oznámenie doručí colnému úradu najneskôr sedem kalendárnych dní predo dňom zničenia tovaru.

01.05.2016

§ 37

01.05.2016

Zápis sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla do účtovnej evidencie sa nevykoná, ak ide o sumu, ktorá sa už nesmie dlžníkovi oznámiť podľa osobitného predpisu52) alebo podľa § 53 ods. 4.

01.05.2016

§ 38

01.05.2016

(1) Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, poštovým poukazom, šekom, bezhotovostným prevodom z účtu na účet štátneho rozpočtu, ktorý je vedený pre colný úrad alebo finančné riaditeľstvo, alebo započítaním preplatku na iných platbách. Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 1 500 eur.

01.05.2016

(2) Colný úrad môže na základe žiadosti povoliť dlžníkovi zaplatenie colného dlhu v splátkach, ak by bolo okamžité zaplatenie pre dlžníka spojené s vážnou ujmou alebo ak dlžník nemôže z iných objektívnych dôvodov zaplatiť colný dlh naraz, najviac však na dobu nepresahujúcu lehotu, v ktorej sa premlčuje právo vymáhať nedoplatok colného dlhu podľa § 61.

01.05.2016

Slobodné pásma

01.05.2016

§ 40

01.05.2016

Slobodné pásmo musí byť oddelené od ostatného colného územia plotom vysokým najmenej tri metre alebo oddelené spôsobom schváleným colným úradom tak, aby bolo možné kontrolovať vstupy do slobodného pásma a výstupy z neho.

01.05.2004

§ 41

01.05.2004

(1) Zriadenie slobodného pásma na žiadosť osoby povoľuje ministerstvo na základe predchádzajúceho rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. V povolení ministerstvo určí, ktoré časti colného územia tvoria slobodné pásmo, určí prevádzkovateľa a podmienky prevádzkovania slobodného pásma, miesto vstupu do slobodného pásma, miesto výstupu zo slobodného pásma a čas, na aký sa slobodné pásmo zriaďuje.

01.05.2016

(2) Stavby postavené v slobodnom pásme bez súhlasu colného úradu colný úrad na náklady vlastníka stavby bezodkladne odstráni; ustanovenia osobitných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

01.05.2004

(3) Ministerstvo zruší povolenie podľa odseku 1, ak o to požiada prevádzkovateľ alebo ak slobodné pásmo prestalo plniť účel, na ktorý bolo zriadené, alebo ak jeho ďalšia prevádzka nie je ekonomicky opodstatnená.

01.01.2011

(4) Náležitosti žiadosti o zriadenie slobodného pásma a doklady a podklady, ktoré sa pripájajú k žiadosti, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.05.2016

§ 43

01.05.2016

Prevádzkovateľ slobodného pásma je povinný oznámiť colnému úradu každú stratu tovaru okrem prirodzených strát.

01.05.2004

Oslobodenie tovaru od dovozného cla alebo vývozného cla

01.05.2004

§ 44

01.05.2004

Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla

01.05.2016

(1) Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla sa v colnom konaní vydáva na základe žiadosti obsiahnutej v colnom vyhlásení. Ak colné vyhlásenie bolo podané v súlade s colnými predpismi ústne, o oslobodení tovaru od dovozného cla sa rozhodne aj bez žiadosti podľa prvej vety.

01.01.2005

(2) Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa považuje za rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla.

01.05.2016

(3) Ak je potrebné ustanoviť osobitné podmienky na poskytnutie oslobodenia tovaru od dovozného cla, colný úrad vydáva písomné rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla; to sa vzťahuje aj na to, ak sa žiadosť o oslobodenie tovaru od dovozného cla podá dodatočne.

01.05.2004

(4) Ak sa colné vyhlásenie podáva iným úkonom,23) považuje sa to za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o oslobodení tovaru od dovozného cla a nekonanie colného úradu za rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla.

01.05.2004

Tovar v batožine cestujúceho

01.12.2008

§ 45

01.12.2008

Tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od dovozného cla v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.53)

01.05.2004

Tovar dovážaný osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva, a vybavenie zahraničných pracovísk

01.05.2004

§ 47

01.05.2004

(1) Od dovozného cla je oslobodený

01.05.2004

a) tovar určený na úradné účely a spotrebu diplomatických alebo konzulárnych zastúpení cudzích štátov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, najmä úradné materiály, palivá na vykurovanie úradných priestorov, zariadenia úradných priestorov, pohonné látky a zariadenia pre dopravné prostriedky; to platí aj pre stavebné materiály, ktoré sa majú použiť na výstavbu alebo prestavbu budov zastúpenia, vrátane tovaru, ktorý bude ako časť zariadenia pevne spojený s budovou, ak sa tento tovar zasiela zastúpeniu štátu odoslania alebo na jeho podnet,

01.05.2004

b) tovar, ktorý slúži na potrebu alebo spotrebu členov diplomatického personálu zastúpení uvedených v písmene a) a konzulárnych úradníkov, ktorí sú členmi konzulárneho personálu zastúpení uvedených v písmene a), ich rodinným príslušníkom, ktorí s nimi žijú v domácnosti; oslobodenie od dovozného cla na cestné motorové vozidlá sa poskytne na princípe vzájomnosti vo vzťahu k príslušnému tretiemu štátu, najviac však na dve cestné motorové vozidlá dovezené počas dvoch rokov bez ohľadu na to, či sa dovoz uskutočňuje v mene člena diplomatického personálu zastúpení uvedených v písmene a) a konzulárneho úradníka, ktorý je členom konzulárneho personálu zastúpení uvedených v písmene a), alebo v mene jeho rodinného príslušníka; od dovozného cla je oslobodený aj obytný príves, ktorý však nemožno vypožičať, dať do zálohy, prenajať alebo previezť ani po uplynutí lehôt podľa § 48 ods. 1; ak sa cestné motorové vozidlo dovezené s oslobodením od dovozného cla spätne vyvezie pred uplynutím uvedenej lehoty, alebo bude zaplatené dovozné clo, alebo sa preukáže jeho vážne poškodenie, namiesto takého vozidla možno doviezť iné cestné motorové vozidlo s oslobodením od dovozného cla,

01.05.2016

c) tovar dovážaný členmi administratívneho a technického personálu zastúpení uvedených v písmene a) na ich osobnú potrebu alebo spotrebu pri ich prvom služobnom vstupe; oslobodenie od dovozného cla na cestné motorové vozidlá sa poskytne na princípe vzájomnosti vo vzťahu k príslušnému tretiemu štátu, najviac však na dve cestné motorové vozidlá a na tovar určený na spotrebu domácnosti, ktorý sa dováža spolu s ostatným tovarom pri ich sťahovaní; tovar sa považuje za tovar dovezený pri prvom služobnom vstupe, ak sa o jeho prepustenie do voľného obehu požiada do šiestich mesiacov nasledujúcich po dni prvého služobného vstupu.

01.05.2004

(2) Oslobodenie od dovozného cla sa neposkytne, ak osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo c)

01.05.2004

a) je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo

01.05.2004

b) vykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.55)

01.05.2004

§ 48

01.05.2016

(1) Tovar oslobodený od dovozného cla podľa § 47 ods. 1 alebo podľa medzinárodných zmlúv pre inštitúcie tretích štátov alebo medzinárodné organizácie možno bez predchádzajúceho oznámenia colnému úradu vypožičať, dať do zálohy, prenajať alebo previesť až po uplynutí lehoty vyplývajúcej z princípu vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu, najmenej však po uplynutí 12 mesiacov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu, v prípade cestných motorových vozidiel najmenej po uplynutí dvoch rokov.

01.05.2004

(2) Ak sa tovar podľa odseku 1 vypožičia, dá do zálohy, prenechá do nájmu alebo prevedie pred uplynutím lehoty podľa odseku 1, deklarant je povinný vopred o tom informovať colný úrad; colný úrad vymeria a vyberie dovozné clo podľa sadzieb platných v deň naloženia s týmto tovarom z colnej hodnoty prijatej alebo určenej colným úradom k tomuto dňu.

01.05.2004

(3) Ak sa tovar oslobodený od dovozného cla podľa § 47 ods. 1 vypožičia, dá do zálohy, prenechá do nájmu alebo prevedie pred uplynutím lehoty podľa odseku 1, colný úrad nevyberie dovozné clo, ak diplomat alebo konzul patriaci k personálu zastúpení uvedených v § 47 ods. 1 písm. a) bol odvolaný z funkcie a ak uplynula najmenej polovica tejto lehoty, alebo ak osoba podľa § 47 ods. 1 písm. b) a c) zomrela, alebo ak bolo cestné motorové vozidlo vážne poškodené; to platí aj pre služobné motorové vozidlá.

01.05.2004

§ 49

01.05.2004

Palubné zásoby

01.01.2005

(1) Od dovozného cla sú oslobodené na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu zásoby potravín, nápojov, tabakových výrobkov a ostatného tovaru, ktoré sú určené na spotrebu alebo ďalšie použitie cestujúcimi a posádkou na palube dopravných prostriedkov používaných na podnikateľské účely v oblasti leteckej dopravy a vodnej dopravy pri preprave cez colnú hranicu, ak je poskytovanie takej služby v týchto dopravných prostriedkoch obvyklé.

01.05.2004

(2) Od dovozného cla je v cestnej doprave a v železničnej doprave oslobodený tovar podľa odseku 1, ktorý sa v príslušných dopravných prostriedkoch dovezie cez colnú hranicu, s výnimkou tabakových výrobkov a liehovín.

01.05.2004

(3) Obaly, v ktorých sa tovar podľa odsekov 1 a 2 podáva, musia byť označené takým spôsobom, aby bol predaj tohto tovaru mimo dopravných prostriedkov ľahko zistiteľný.

01.05.2004

(4) Tovar, ktorý bol dovezený s oslobodením od dovozného cla podľa odsekov 1 a 2, sa musí použiť v súlade s jeho určením.

01.05.2004

§ 50

01.05.2004

Pohonné látky

01.12.2008

Pohonné látky v hlavných nádržiach obchodných motorových vozidiel určených na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča58) sú oslobodené od dovozného cla v množstve najviac 600 l na obchodné motorové vozidlo a na jednu cestu.

01.05.2004

§ 51

01.05.2004

Semená, osivá a hnojivá

01.05.2004

(1) Semená a osivá sú oslobodené od dovozného cla na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu.

01.05.2004

(2) Hnojivá a iné výrobky na obrábanie pôdy a starostlivosť o poľnohospodárske plodiny59) sú oslobodené od dovozného cla na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu.

01.05.2004

(3) Sídlo poľnohospodárskeho podniku a pozemkov obhospodarovaných týmto podnikom sa nachádza v bezprostrednej blízkosti colnej hranice vtedy, ak nie je vzdialené viac ako päť kilometrov od colnej hranice a plochy obhospodarovaných pozemkov nie sú umiestnené ďalej ako v páse päť kilometrov pozdĺž colnej hranice.

01.05.2004

§ 52

01.05.2016

Ustanovenia § 44 až 51 sa uplatnia primerane na vývoz tovaru, ktorý podlieha vývoznému clu.

01.05.2016

§ 53

01.05.2016

Oznámenie sumy colného dlhu

01.05.2016

(1) Ak sa použije postup podľa osobitného predpisu,60) colný úrad oznámi dlžníkovi sumu colného dlhu doručením

01.05.2016

a) písomného rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní; ak je colný dlh zabezpečený, môže byť jeho suma v colnom konaní oznámená písomným rozhodnutím v colnom konaní, alebo

01.05.2016

b) písomného rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu v správnom konaní.

01.05.2016

(2) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní sa ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o náležitostiach rozhodnutia37) nevzťahujú.

01.05.2016

(3) Rozhodnutie o určení colného dlhu v colnom konaní obsahuje

01.05.2016

a) číslo rozhodnutia,

01.05.2016

b) presné označenie deklaranta,

01.05.2016

c) sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu dovozného cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla,

01.05.2016

d) bankové spojenie a identifikáciu platby,

01.05.2016

e) poučenie o odvolaní a informáciu o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok podľa osobitného predpisu,60a)

01.05.2016

f) dátum vydania tohto rozhodnutia,

01.05.2016

g) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ak ide o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.

01.05.2016

(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku.

01.05.2016

(5) Ak sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení colného dlhu v colnom konaní dodatočne preukáže, že suma colného dlhu oznámená dlžníkovi týmto rozhodnutím nezodpovedá sume colného dlhu, ktorá sa mala podľa colných predpisov zaplatiť, colný úrad osobitným rozhodnutím dodatočne vymeria colný dlh alebo vydá rozhodnutie o vrátení alebo odpustení sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla; ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o preskúmaní rozhodnutí60b) sa nepoužijú.

01.05.2016

§ 54

01.05.2016

Zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti

01.05.2016

(1) Na účely záruky na colný dlh je zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti rovnocenné predloženie dokladu o vinkulovaní vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v prospech colného úradu alebo bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov na účet colného úradu. Peňažné prostriedky použité na záruku na colný dlh nepodliehajú výkonu rozhodnutia.60c)

01.05.2016

(2) Záruka na colný dlh poskytnutá zložením peňažných prostriedkov v hotovosti sa použije na úhradu dovozného cla alebo vývozného cla, ak colný dlh nie je dobrovoľne splnený v lehote ustanovenej colnými predpismi alebo určenej colným úradom, alebo ak s takouto úhradou dovozného cla alebo vývozného cla deklarant pred uplynutím tejto lehoty vysloví súhlas. Prebytok poskytnutej záruky na colný dlh colný úrad bez zbytočného odkladu vráti osobe, od ktorej sa požadovala záruka na colný dlh.

01.05.2016

(3) Zložením peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu môže byť poskytnutá záruka na colný dlh, ktorý neprevyšuje sumu 1 500 eur.

01.05.2016

(4) Záruku na colný dlh nemožno poskytnúť zložením peňažných prostriedkov v hotovosti, ak ide o celkovú záruku na colný dlh.

01.05.2016

§ 55

01.05.2016

Ručenie

01.05.2016

(1) Ručenie sa poskytuje vo forme jednotlivej záruky alebo celkovej záruky.

01.05.2016

(2) Colný úrad prijme ako ručiteľa

01.05.2016

a) banku, zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, poisťovňu alebo poisťovňu z iného členského štátu alebo

01.05.2016

b) inú osobu s trvalým pobytom, miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ak je schválená ako ručiteľ podľa odseku 3.

01.05.2016

(3) Colný úrad osobu uvedenú v odseku 2 písm. b) na jej písomnú žiadosť schváli ako ručiteľa, ak

01.05.2016

a) je schopná splniť za dlžníka colný dlh, ktorý vznikne alebo by mohol vzniknúť, a to do výšky uvedenej v žiadosti,

01.05.2016

b) zabezpečí pohľadávku do výšky uvedenej v žiadosti

01.05.2016

1. vinkulovaním vkladu v banke alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte, alebo v zahraničnej banke, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo

01.05.2016

2. zárukou banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutou v súlade so vzorom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

01.05.2016

c) plní podmienky podľa osobitného predpisu,60d)

01.05.2016

d) riadne a včas plní povinnosti vyplývajúce z colných predpisov a daňových predpisov; splnenie tejto podmienky colný úrad neskúma pri miestnych daniach podľa osobitného predpisu.60e)

01.05.2016

(4) Povinnosť uvedená v odseku 3 písm. c) sa považuje za splnenú, ak bol osobe udelený status schváleného hospodárskeho subjektu pre zjednodušené postupy a účinnosť tohto povolenia nebola v čase rozhodovania o žiadosti o schválenie byť ručiteľom pozastavená a toto povolenie nebolo zrušené.

01.05.2016

(5) Ak je osobou, ktorá má byť schválená ako ručiteľ podľa odseku 3, Exportno-importná banka Slovenskej republiky,60f) podmienka uvedená v odseku 3 písm. a) sa považuje za splnenú a splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. b) sa nevyžaduje.

01.05.2016

(6) Žiadosť uvedenú v odseku 3 podáva osoba colnému úradu, v ktorého územnom obvode má osoba trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo.

01.05.2016

(7) Splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. a) colný úrad posúdi na základe dokladov preukazujúcich stav majetku, najmä výpisov z účtov a účtovnej závierky.

01.05.2016

(8) Ak osoba, ktorá má byť schválená ako ručiteľ, spĺňa podmienky podľa odseku 3, colný úrad vydá rozhodnutie, ktorým ju schváli ako ručiteľa. V rozhodnutí určí podmienky, za ktorých táto osoba môže poskytovať ručenie, a sumu, do ktorej poskytuje ručenie. Ak osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 3, colný úrad žiadosť zamietne. Ak colný úrad žiadosť zamietne, novú žiadosť je možné podať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

01.05.2016

(9) Osoba, ktorej colný úrad vydal rozhodnutie, ktorým ju schválil ako ručiteľa, je povinná akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie podmienok podľa odseku 3 alebo podmienok určených v rozhodnutí podľa odseku 8, bez zbytočného odkladu oznámiť colnému úradu, ktorý rozhodnutie vydal.

01.05.2016

(10) Colný úrad zrušší rozhodnutie podľa odseku 8, ktorým osobu schválil ako ručiteľa, ak táto osoba prestane plni niektorú z podmienok uvedených v odseku 3 alebo podmienky určené v rozhodnutí podľa odseku 8 alebo ak sama požžiada o jeho zruššenie. Zruššením rozhodnutia podľa prvej vety sa zároveň zrušuje schválenie vššetkých ručiteľských vyhlásení vystavených ručiteľom dotknutým týmto rozhodnutím.

01.05.2016

(11) Osoba uvedená v odseku 2 je povinná finančnému riaditeľstvu písomne predkladᝠzoznam fyzických osôb, ktoré sú na účely ručenia oprávnené konať v jej mene, vrátane podmienok podpisovania. Akúkoľvek zmenu v týchto údajoch je osoba uvedená v odseku 2 povinná bez zbytočného odkladu oznámi finančnému riaditeľstvu. Zoznam fyzických osôb podľa prvej vety obsahuje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a funkcia dotknutej osoby, jej podpisový vzor, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty a musí by podpísaný osobou, ktorá ho predkladá.

01.05.2016

(12) Povinnosť podľa odseku 11 druhej vety zaniká

01.05.2016

a) doručením písomného oznámenia finančnému riaditeľstvu o tom, že osoba uvedená v odseku 2 písm. a) nebude vydávať nové záručné listiny; ak následne táto osoba vydá záručnú listinu, použije sa odsek 11,

01.05.2016

b) právoplatnosťou rozhodnutia podľa odseku 10.

01.05.2016

(13) Ak colný úrad schváli ručiteľské vyhlásenie, túto skutočnosť na ňom vyznačí. Schválením ručiteľského vyhlásenia vzniká ručiteľský záväzok.

01.05.2016

(14) Odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 10 colný úrad nemôže schváliť podľa odseku 13 žiadne nové ručiteľské vyhlásenie vystavené ručiteľom dotknutým týmto rozhodnutím.

01.05.2016

(15) Ak colný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 10, dôjde k inému zrušeniu schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo k vypovedaniu ručiteľského vyhlásenia, colný úrad je povinný o tom informovať držiteľa celkovej záruky, pri ktorej je dotknutá osoba ručiteľom, a to bez zbytočného odkladu po oznámení takéhoto rozhodnutia ručiteľovi alebo po doručení výpovede ručiteľa colnému úradu; držiteľ celkovej záruky je povinný poskytnúť inú záruku na colný dlh, ktorý vznikne alebo by mohol vzniknúť, a to najneskôr do dňa, keď nastanú účinky zrušenia schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo výpovede ručiteľa.

01.05.2004

§ 56

01.05.2004

Zádržné právo

01.05.2004

Colný úrad môže na zabezpečenie nedoplatku colného dlhu, pokuty alebo inej platby vymeranej alebo uloženej colným úradom zadržať tovar alebo inú vec, aj ak je povinný tovar alebo inú vec vydať; ustanovenia osobitného predpisu61) sa použijú primerane. Ustanovenia § 64 tým nie sú dotknuté.

01.01.2006

§ 56a

01.01.2006

Colný úrad môže na zabezpečenie svojej pohľadávky zriadiť k veciam a právam dlžníka a ručiteľa colné záložné právo. Na zriadenie colného záložného práva a na úkony súvisiace s colným záložným právom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.61a)

01.01.2009

§ 56b

01.01.2009

Zaokrúhľovanie cla

01.01.2009

Vymerané clo sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

01.05.2016

§ 57

01.05.2016

Zanedbateľné sumy

01.05.2016

(1) Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak colný dlh vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky podľa osobitného predpisu61aa) a suma colného dlhu, ktorá sa má oznámiť, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu desať eur.

01.05.2016

(2) Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak ide o dodatočné vymeranie colného dlhu a suma colného dlhu, ktorá sa má dodatočne oznámiť, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu desať eur.

01.05.2016

(3) Ak colný úrad postupuje podľa odseku 1 alebo odseku 2, neoznámi ani daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze, ak súčet týchto platieb nedosiahne sumu desať eur.

01.05.2004

§ 58

01.05.2004

Deň platby

01.05.2004

(1) Za deň platby sa považuje

01.07.2013

a) pri bezhotovostných prevodoch z účtov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu dlžníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala,

01.01.2012

b) pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, poštový podnik alebo iná oprávnená osoba peňažné prostriedky v hotovosti prijala alebo prevzala,

01.01.2012

c) pri použití preplatku na colných platbách podľa § 60a deň vzniku takého preplatku.

01.05.2016

(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné previesť platby na príslušné účty colného úradu vždy najneskôr nasledujúci pracovný deň po tom, čo sa platba z účtu dlžníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala uskutočnila, alebo keď boli peňažné prostriedky v hotovosti v prospech účtu colného úradu prijaté. Ak sa platba uskutočňuje prostredníctvom poštového platobného styku, poštový podnik je povinný uskutočniť sprostredkovanie pripísania platby na účet colného úradu v príslušnej banke najneskôr druhý pracovný deň po dni prijatia platby. Ak je účet colného úradu vedený v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky ako účet dlžníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala, z ktorého sa platba vykonáva, je banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá platbu uskutočňuje, povinná previesť uhrádzanú sumu tej banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej sa vedie účet colného úradu, v lehote podľa prvej vety. Rovnakým spôsobom sa postupuje pri platbách prijímaných v prospech účtu colných úradov v hotovosti. Banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej sú vedené účty colného úradu, pripíše v ich prospech takto prevedené platby najneskôr nasledujúci pracovný deň po tom, čo k týmto peňažným prostriedkom získala dispozičné právo. Súčasne sú banka, pobočka zahraničnej banky a poštový podnik povinné oznámiť colnému úradu deň, keď došlo k odpísaniu platby z účtu dlžníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala. Ak tieto lehoty nie sú dodržané, dotknutá osoba je povinná uhradiť colnému úradu úrok vo výške úroku z omeškania podľa osobitného predpisu.61ab)

01.12.2009

§ 59

01.12.2009

Úrok z omeškania

01.05.2016

(1) Colný úrad vymeria úrok z omeškania za každý deň omeškania vrátane dňa úhrady colného dlhu.

01.12.2009

(2) Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu.

01.12.2009

(3) Vymeraný úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

15.12.2009

§ 59a

15.12.2009

Úrok z omeškania pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky

15.12.2009

(1) Ak osoba podľa osobitného predpisu61b) najneskôr v deň predchádzajúci dňu doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) nezaplatila colný dlh členskému štátu uvedený v osobitnom predpise,61d) colný úrad vymeria tejto osobe úrok z omeškania.

01.05.2016

(2) Colný úrad vymeria úrok z omeškania za každý deň omeškania, začínajúc dňom doručenia úplnej žiadosti o vymáhanie pohľadávky61c) až do dňa úhrady colného dlhu vrátane.

01.05.2004

§ 60

01.05.2004

Premlčanie

01.12.2009

(1) Právo vyberať a vymáhať nedoplatok colného dlhu, nedoplatok pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov sa premlčuje uplynutím desiatich rokov od konca roka, v ktorom sa stal nedoplatok splatný.

01.05.2004

(2) Ak sa vykoná úkon, ktorý smeruje k vybratiu alebo k vymáhaniu nedoplatku podľa odseku 1, začína plynúť nová premlčacia lehota uplynutím roka, v ktorom bol dlžníkovi tento úkon oznámený. Právo vymáhať nedoplatok sa premlčí najneskôr uplynutím 20 rokov od konca roka, v ktorom sa stal nedoplatok splatný.

01.05.2004

(3) Na premlčanie sa prihliadne len vtedy, ak to dlžník namieta, a len v rozsahu uplatňovaných námietok.

01.05.2004

(4) Úkonom na vymáhanie nedoplatku je aj písomná upomienka na zaplatenie colného dlhu doručená dlžníkovi.

01.01.2012

§ 60a

01.01.2012

Preplatok

01.01.2012

(1) Preplatok je suma platby, ktorá prevyšuje splatné clo, pokutu, iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty alebo spotrebnú daň pri dovoze, na ktorých úhradu sa použila.

01.01.2012

(2) Colný úrad použije preplatok na úhradu nedoplatku dlžníka na inej splatnej platbe, ktorý má vo svojej evidencii, v tomto poradí:

01.01.2012

a) nedoplatok na cle,

01.01.2012

b) exekučné náklady a hotové výdavky,61g)

01.01.2012

c) nedoplatok na pokute alebo na iných platbách vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov alebo daňových predpisov, nedoplatok na dani z pridanej hodnoty a spotrebnej dani.

01.01.2012

(3) Ak preplatok nepostačuje na úhradu všetkých splatných platieb toho istého poradia podľa odseku 2, použije sa na ich úhradu v poradí podľa najstaršieho dátumu splatnosti. Ak existuje viacero splatných platieb toho istého poradia podľa odseku 2 s rovnakým dátumom splatnosti a preplatok nepostačuje na úhradu všetkých takýchto platieb, preplatok sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

01.01.2012

(4) Ak colný úrad nemá vo svojej evidencii žiadnu splatnú platbu uvedenú v odseku 2, alebo ak sa na úhradu nedoplatku splatnej platby uvedenej v odseku 2 nepoužil celý preplatok, preplatok alebo jeho zvyšok možno použiť na úhradu splatných platieb uvedených v odseku 2, ktoré majú v evidencii iné colné úrady; odseky 2 a 3 sa použijú rovnako. Ak žiadny colný úrad nemá vo svojej evidencii splatnú platbu uvedenú v odseku 2, alebo ak sa na úhradu splatných platieb uvedených v odseku 2, ktoré majú vo svojej evidencii iné colné úrady, nepoužil celý preplatok alebo jeho zvyšok, preplatok alebo jeho zvyšok možno použiť na úhradu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň a nedoplatku na iných platbách, ktoré voči dlžníkovi eviduje daňový úrad, pričom sa ustanovenia osobitného predpisu61h) použijú primerane.

01.01.2012

(5) Colný úrad upovedomí dlžníka o tom, že preplatok alebo jeho časť sa použila na úhradu nedoplatku inej splatnej platby uvedenej v odseku 2 alebo odseku 4; ak sumu platby podľa odseku 1 zaplatila za dlžníka iná osoba, colný úrad upovedomí aj túto osobu o použití preplatku alebo jeho časti. Colný úrad v oznámení uvedie, ktoré splatné platby a v akej výške boli z preplatku uhradené.

01.01.2012

(6) Colný úrad vráti dlžníkovi na jeho žiadosť preplatok alebo jeho zvyšok, ktoré sa nepoužili podľa odseku 2 alebo odseku 4. Colný úrad vráti preplatok alebo jeho zvyšok bezodkladne, najneskôr však v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vrátenie. Ak sumu platby podľa odseku 1 zaplatila za dlžníka iná osoba, colný úrad upovedomí túto osobu o vrátení preplatku alebo jeho zvyšku dlžníkovi. Ak colný úrad vyhovie žiadosti o vrátenie preplatku alebo jeho zvyšku v plnom rozsahu, nevydá o tom písomné rozhodnutie.

01.01.2012

(7) Ak colný úrad preplatok alebo jeho zvyšok nevráti v lehote podľa odseku 6, je povinný zaplatiť dlžníkovi úrok; na výpočet úroku a na lehotu jeho splatnosti sa primerane použije osobitný predpis.61i) Ak colný úrad eviduje nedoplatok voči osobe, ktorej je povinný zaplatiť úrok, v lehote na zaplatenie úroku sumu úroku použije podľa odsekov 2 a 3.

01.01.2012

(8) Preplatok alebo jeho zvyšok nemožno vrátiť po uplynutí piatich rokov odo dňa zaplatenia platby; takýto preplatok alebo jeho zvyšok je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2012

(9) Ak sumu platby podľa odseku 1 uhradil ručiteľ a túto sumu nemožno použiť na úhradu iného ním zabezpečeného nedoplatku, colný úrad túto sumu vráti ručiteľovi; na vrátenie preplatku ručiteľovi sa primerane použijú odseky 6 až 8.

01.05.2004

§ 61

01.05.2004

Vymáhanie nedoplatkov

01.05.2004

(1) Ak colný dlh, pokuty a iné platby vymerané a uložené podľa colných predpisov neboli v lehote splatnosti62) uhradené, colný úrad môže začať nedoplatok vymáhať v colnom exekučnom konaní.

01.07.2015

(2) Colné exekučné konanie je konanie colného úradu, v ktorom sa vymáha colný dlh, pokuty a iné platby. Ak odsek 3 neustanovuje inak, na vymáhanie podľa odseku 1 a na úkony súvisiace s vymáhaním sa primerane použije osobitný predpis.63)

01.07.2015

(3) Exekučným titulom, na podklade ktorého možno začať colné exekučné konanie, je vykonateľné rozhodnutie, ktorým boli vymerané alebo uložené colný dlh, pokuty alebo iné platby vymerané a uložené podľa colných predpisov.

01.01.2006

§ 61a

01.05.2016

(1) Ak colný úrad zistí, že dlžné čiastky zodpovedajúce ustanoveným nárokom Spoločenstva63a) na vlastné zdroje nemožno vybrať z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,63b) vydá za podmienok ustanovených v tomto osobitnom predpise rozhodnutie, na základe ktorého sa čiastky zodpovedajúce ustanoveným nárokom únie na vlastné zdroje63a) vyhlásia za čiastky, ktoré nemožno vybrať.

01.01.2006

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

01.01.2007

Osobitná úprava pre konkurz a reštrukturalizáciu

01.05.2004

§ 62

01.05.2004

Prihlasovanie colných pohľadávok

01.01.2007

(1) Na účely konkurzu a reštrukturalizácie64) je

01.05.2004

a) colnou pohľadávkou

01.01.2007

1. nezaplatené dovozné clo zodpovedajúce colnému dlhu, ktorý vznikol podľa osobitného predpisu;65) to sa vzťahuje aj na colnú pohľadávku, ktorá vznikla iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia alebo ktorú nevymeral colný úrad,

01.01.2007

2. pokuta a prepadnutie tovaru, ktoré colný úrad dlžníkovi uložil v konaní o colnom delikte pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením reštrukturalizácie,

01.01.2007

3. úrok a dodatočne vymeraná suma dovozného cla, ktoré sa vzťahujú na colnú pohľadávku, pri ktorej colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením reštrukturalizácie a ktoré do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia reštrukturalizácie neboli vymerané, ak ich mohol colný úrad vymerať do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia reštrukturalizácie,

01.01.2007

b) colným záväzkom dovozné clo, na ktorého vrátenie má dlžník právny nárok podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1), a to aj v prípade, ak si tento nárok neuplatnil,

01.01.2007

c) colnou pohľadávkou vzniknutou pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením reštrukturalizácie colná pohľadávka, pri ktorej colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením reštrukturalizácie,

01.01.2007

d) colnou pohľadávkou alebo colným záväzkom vzniknutým po vyhlásení konkurzu alebo po povolení reštrukturalizácie64) colná pohľadávka neuvedená v písmene c) alebo colný záväzok neuvedený v odseku 2.

01.01.2007

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa primerane použije aj na colný záväzok vzniknutý pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením reštrukturalizácie.

01.05.2016

(3) V konkurze colný úrad uplatní colnú pohľadávku vzniknutú pred vyhlásením konkurzu aj bez predchádzajúceho vymerania. To sa vzťahuje aj na colnú pohľadávku, ktorá vznikne na základe kontroly po prepustení vykonanej po vyhlásení konkurzu.

01.05.2016

(4) V reštrukturalizácii colný úrad uplatní colnú pohľadávku vzniknutú pred povolením reštrukturalizácie aj bez predchádzajúceho vymerania. To sa vzťahuje aj na colnú pohľadávku, ktorá vznikne na základe kontroly po prepustení vykonanej po povolení reštrukturalizácie.

01.01.2007

(5) Po vyhlásení konkurzu alebo po povolení reštrukturalizácie colný úrad prihlási colnú pohľadávku spôsobom a v lehote ustanovenej v osobitnom predpise.67)

01.01.2007

(6) V konkurze alebo v reštrukturalizácii nemožno uspokojiť colnú pohľadávku, pri ktorej colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu alebo pred povolením reštrukturalizácie, alebo tie jej časti, ktoré

01.05.2004

a) colný úrad neprihlásil podľa odseku 5 alebo

01.01.2007

b) sa v konkurze a v reštrukturalizácii úspešne neuplatnili.

01.05.2004

§ 63

01.01.2007

Účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie

01.01.2012

(1) Ak bol na dlžníka vyhlásený konkurz alebo ak súd povolil dlžníkovi reštrukturalizáciu, v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu alebo po povolení reštrukturalizácie sa colné konanie neprerušuje. To neplatí pre colné exekučné konanie, ktoré sa týka colnej pohľadávky. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nemožno začať colné exekučné konanie pre colnú pohľadávku, pri ktorej colný dlh vznikol pred vyhlásením konkurzu, ani pre colnú pohľadávku, pri ktorej colný dlh vznikol po vyhlásení konkurzu.

01.05.2016

(2) Vyhlásením konkurzu sa nesplatná colná pohľadávka stáva splatnou. Colný úrad prednostne uspokojí pohľadávku zo záruky na colný dlh, ak je colný dlh zabezpečený. Vyhlásením konkurzu sa stáva splatným aj nesplatný colný záväzok. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu lehoty ustanovené na premlčanie alebo na zánik colnej pohľadávky a colného záväzku neplynú.

01.01.2007

(3) V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu nevzniká nárok na úroky a colný úrad ich nemôže vymeriavať okrem kompenzačného úroku. Od povolenia reštrukturalizácie nevzniká nárok na úroky, ktoré sa považujú za colnú pohľadávku vzniknutú pred povolením reštrukturalizácie, a colný úrad ich nemôže vymeriavať. Úroky colné úrady uplatňujú len za obdobie do vyhlásenia konkurzu a ako súčasť dlžnej sumy dovozného cla, ktorá tvorí colnú pohľadávku.

01.01.2007

(4) V colnom konaní sa v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu správca v konkurznom konaní stáva účastníkom colného konania namiesto dlžníka. V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu sa na správcu v konkurznom konaní primerane vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona a iných colných predpisov, ktoré upravujú postavenie deklaranta a dlžníka. Colné vyhlásenie a ostatné doklady, ktoré sa predkladajú v colnom konaní podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona a ktoré majú význam pre určenie colného dlhu alebo pre povinnosti iných právnických osôb alebo fyzických osôb, vystavené správcom v konkurznom konaní namiesto dlžníka považujú sa za doklad vystavený dlžníkom. Právne úkony správcu v konkurznom konaní vo vzťahu k iným fyzickým osobám a právnickým osobám alebo plnenia správcu v konkurznom konaní poskytnuté iným fyzickým osobám a právnickým osobám pri nakladaní s majetkom konkurznej podstaty sa na účely určenia práv a povinností dlžníka alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb podľa tohto zákona považujú za právne úkony alebo plnenia dlžníka; obdobne sa posudzujú aj prijaté plnenia.

01.05.2004

(5) V čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu je vylúčené vzájomné započítanie colnej pohľadávky a colného záväzku.

01.05.2004

§ 64

01.05.2004

Zaistenie tovaru alebo veci

01.05.2004

(1) Colný úrad môže zaistiť tovar alebo vec,

01.05.2004

a) ak sú nevyhnutne potrebné na preukázanie skutočností dôležitých na riadne vykonanie colného dohľadu alebo ak sa bezprostredne použili v súvislosti s tovarom alebo vecou, o ktorých sa tieto skutočnosti zisťujú,

01.05.2004

b) na prerokovanie colného priestupku alebo colného deliktu, ak možno dôvodne predpokladať, že sa na spáchanie

01.05.2004

1. colného priestupku použili alebo sa colným priestupkom získali, alebo sa nadobudli za tovar alebo vec, ktoré sa colným priestupkom získali,

01.05.2004

2. colného deliktu použili alebo sa colným deliktom získali, alebo sa nadobudli za tovar alebo vec, ktoré sa colným deliktom získali,

01.01.2007

c) ak ide o dočasne uskladnený tovar a ak úkony potrebné na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia sa nevykonali v lehote ustanovenej v osobitnom predpise,68)

01.01.2007

d) ak tovar nebol po prepustení do navrhovaného colného režimu v primeranej lehote vyzdvihnutý alebo nemôže byť prepustený do navrhovaného colného režimu z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,69)

01.01.2006

e) v ostatných prípadoch, ak colné predpisy ustanovujú colnému úradu prijať nevyhnutné opatrenia.

01.05.2004

(2) Colný úrad môže zaistiť tovar alebo vec podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb.

01.05.2004

(3) Colný úrad vydá o zaistení tovaru alebo veci rozhodnutie a doručí ho do vlastných rúk osobe, ktorej tovar alebo vec zaistil. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

01.01.2007

(4) V rozhodnutí o zaistení tovaru alebo veci sa uvedú dôvody, v ktorých dôsledku sa tovar alebo vec zaisťuje, a podľa povahy prípadu poučenie o právach a povinnostiach osoby, ktorá môže byť rozhodnutím dotknutá. Rozhodnutie obsahuje aj upozornenie o následkoch nesplnenia povinnosti.

01.05.2004

(5) Osoba, ktorej bolo doručené rozhodnutie o zaistení tovaru alebo veci, je povinná tovar alebo vec vydať colnému úradu alebo strpieť iné opatrenia, ak ich colný úrad považuje za postačujúce na dosiahnutie účelu zaistenia.

01.05.2004

(6) Ak sa na výzvu colného úradu zaistený tovar alebo vec nevydá, možno ich osobe, ktorá bola vyzvaná, odňať.

01.05.2004

(7) O vydaní alebo o odňatí zaisteného tovaru alebo veci sa vyhotoví úradný záznam, v ktorom je uvedený aj opis zaisteného tovaru alebo veci. Osobe, ktorá tovar alebo vec vydala alebo ktorej tovar alebo vec boli odňaté, vyhotoví colný úrad potvrdenie o vydaní alebo o odňatí tovaru alebo veci.

01.01.2007

(8) Ak zaistený tovar alebo vec už nie sú na ďalšie konanie potrebné a ak neprichádza do úvahy ich prepadnutie alebo zhabanie v konaní o colnom priestupku alebo v konaní o colnom delikte, alebo predaj podľa § 67, osobe, ktorej boli odňaté, sa vrátia; ustanovenie § 56 tým nie je dotknuté.

01.01.2007

(9) Colný úrad nevydá zaistený tovar alebo vec podľa odseku 8, ak má pochybnosti o práve osoby k tomuto tovaru alebo veci. Ak si na tovar alebo vec uplatňuje právo iná osoba ako osoba, ktorej boli tovar alebo vec zaistené, vydá ich colný úrad vlastníkovi tovaru alebo veci alebo ich oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na tovar alebo vec je nepochybné. Ak taká osoba neexistuje, colný úrad tovar alebo vec nevydá, pričom túto skutočnosť písomne oznámi tomu, kto si uplatňuje právo na vydanie tovaru alebo veci, a odporučí mu, aby si v lehote 60 dní odo dňa doručenia oznámenia uplatnil vlastnícke právo alebo iné právo na tovar alebo vec na príslušnom súde. Ak si osoba, ktorá je vlastníkom tovaru alebo veci alebo ich oprávneným držiteľom, tovar alebo vec napriek výzve neprevezme v lehote uvedenej v tejto výzve alebo osoba, ktorá si na tovar alebo vec robí nárok, si tento nárok neuplatní na príslušnom súde v lehote podľa predchádzajúcej vety, tovar alebo vec sa stáva majetkom štátu.

01.05.2004

Nakladanie s tovarom

01.05.2004

§ 65

01.07.2013

(1) Ak vlastník tovaru alebo veci, osoba, ktorá je oprávnená s tovarom alebo vecou nakladať, alebo osoba, u ktorej sa zaistený tovar alebo vec v čase zaistenia nachádzali, v lehote určenej colným úradom neodstráni dôvody, ktoré viedli k zaisteniu tovaru alebo veci podľa § 64 ods. 1 písm. c), colný úrad je oprávnený taký tovar alebo vec predať.

01.07.2013

(2) Ak vlastník tovaru alebo veci, osoba, ktorá je oprávnená s tovarom alebo vecou nakladať, alebo osoba, u ktorej sa zaistený tovar alebo vec v čase zaistenia nachádzali, v lehote určenej colným úradom neodstráni pochybnosti alebo dôvody, ktoré viedli k zaisteniu tovaru alebo veci podľa § 64 ods. 1 písm. a), d) a e), colný úrad vydá rozhodnutie o zhabaní tovaru alebo veci, ak o zhabaní nemožno rozhodnúť v konaní o colnom priestupku alebo v konaní o colnom delikte, alebo colný úrad vydá rozhodnutie o prepadnutí tovaru alebo veci štátu. Odvolanie proti týmto rozhodnutiam má odkladný účinok.

01.01.2005

(3) Ak si na zaistený tovar alebo vec uplatnila právo iná osoba ako podľa odsekov 1 a 2, colný úrad je oprávnený tovar predať alebo vydať rozhodnutie o prepadnutí alebo zhabaní tovaru alebo veci najskôr po márnom uplynutí lehoty ustanovenej v § 64 ods. 9.

01.05.2004

§ 66

01.01.2005

(1) Ak je colný úrad oprávnený podľa colných predpisov tovar predať, môže tento tovar držiteľovi odňať alebo nakladanie s tovarom zakázať; pri predaji tohto tovaru sa primerane použijú ustanovenia § 69. Colný úrad môže taký tovar aj zničiť.

01.05.2004

(2) Ak to okolnosti vyžadujú, colný úrad môže dočasne uskladnený tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, predať; to isté platí aj vtedy, ak hrozí zníženie hodnoty dočasne uskladneného tovaru alebo ak by jeho uchovanie, starostlivosť o tovar alebo udržiavanie v dobrom stave bolo spojené s neprimeranými nákladmi alebo by bolo neprimerane náročné.

01.01.2007

(3) Ak predaj tovaru nie je s prihliadnutím na okolnosti prípadu možný, najmä ak je tovar nepredajný, možno dočasne uskladnený tovar poskytnúť na charitatívne účely v súlade s príslušnými ustanoveniami osobitného predpisu.70)

01.05.2004

(4) Predaj dočasne uskladneného tovaru je neprípustný, ak by sa ním ohrozil život alebo zdravie ľudí, zvierat alebo ak by mohol mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

01.05.2004

(5) Nakladanie s tovarom podľa odsekov 1 a 2 colný úrad oznámi príslušným osobám. Taký tovar sa nadobúdateľovi vydá až po pridelení colne schváleného určenia.

01.05.2004

(6) Ak colný úrad nemôže naložiť s tovarom spôsobom podľa odsekov 2 a 3, môže taký tovar zničiť.

01.05.2004

§ 67

01.01.2007

Ak pokuta uložená na základe vykonateľného rozhodnutia o colnom priestupku alebo o colnom delikte nebola uhradená do 30 dní odo dňa, v ktorom sa rozhodnutie stalo vykonateľné, na účely jej úhrady colný úrad tovar alebo vec zaistené podľa § 64 ods. 1 písm. b), ktoré neprepadli alebo neboli zhabané v prospech štátu, predá.

01.01.2005

§ 67a

01.01.2007

Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru alebo veci, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a pokuta uložená podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.5) Zvyšok výnosu vyplatí colný úrad oprávnenej osobe. Ak sa táto osoba neprihlási do troch rokov odo dňa predaja tovaru alebo veci, prepadne zvyšok výnosu z predaja v prospech štátu.

01.01.2007

§ 69

01.01.2007

Správa majetku štátu

01.01.2007

(1) Ak osobitný predpis70a) neustanovuje inak, colný úrad vykonáva správu majetku štátu pri tovare alebo veci,

01.01.2007

a) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie tovaru alebo veci alebo ktoré boli zhabané v konaní o colných priestupkoch alebo v konaní o colných deliktoch,

01.01.2007

b) pri ktorých bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktoré boli zhabané v trestnom konaní o trestných činoch spáchaných pri dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru,

01.01.2007

c) ktoré boli prenechané v prospech štátu, alebo pri tovare alebo veci, pri ktorých štát nadobudol vlastnícke právo podľa osobitného predpisu,71) ak podliehajú colnému dohľadu,

01.01.2007

d) ktoré prepadli štátu alebo boli zhabané podľa § 65 ods. 2, alebo sa stali majetkom štátu podľa § 64 ods. 9.

01.05.2016

(2) Colný úrad je za podmienok podľa colných predpisov oprávnený tovar alebo vec uvedené v odseku 1 predať.

01.01.2007

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, pri nakladaní s majetkom štátu podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu.72)

01.05.2016

(4) Ak sa s tovarom alebo vecou uvedenými v odseku 1 nenaložilo spôsobom podľa odseku 2, môže colný úrad za podmienok podľa colných predpisov bezodplatne previesť správu alebo vlastníctvo na zariadenie sociálnych služieb,74) zdravotnícke zariadenie,75) predškolské zariadenie alebo školu,76) neziskovú organizáciu77) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom,12) ak táto osoba preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach alebo zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach alebo v školách. Na tieto účely finančné riaditeľstvo zverejňuje ponuky o tovare alebo veciach uvedených v odseku 1 na svojej internetovej stránke.

01.01.2007

(5) Colný úrad je oprávnený predať tovar alebo vec uvedené v odseku 1 ihneď, ak predmetom predaja sú tovar alebo vec, ktoré podliehajú rýchlej skaze, alebo živé zvieratá. Ak ide o chránené rastliny, chránené živočíchy a exempláre, môže ich colný úrad predať len so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

01.01.2007

(6) Colný úrad predá tovar alebo vec podľa odseku 2 spravidla na dražbe, pričom postupuje podľa osobitného predpisu.78) Ak nie je možné alebo vhodné predať tovar alebo vec na dražbe, môže colný úrad predať tento tovar alebo vec inak.

01.01.2007

(7) S tovarom alebo vecou, ktoré nemožno predať alebo používať zo zdravotných, veterinárnych, rastlinolekárskych, bezpečnostných, morálnych alebo iných dôvodov, bude colný úrad zaobchádzať spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise.79)

01.01.2007

(8) Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru alebo veci, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a pokuta uložená podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.5)

01.01.2007

(9) Ak nie je možné alebo vhodné s tovarom alebo vecou uvedenými v odseku 1 naložiť spôsobom podľa odsekov 2, 4 a 5, colný úrad môže takýto tovar alebo vec zničiť, ak náklady na ich zničenie nie sú vyššie ako náklady na splnenie podmienok podľa osobitného predpisu73) a ak osobitný zákon neustanovuje inak.

01.05.2004

Zodpovednosť za porušenie colných predpisov

01.05.2004

§ 70

01.05.2004

Colný delikt

01.05.2004

Colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom podľa § 72 ods. 1 (ďalej len „porušovateľ“).

01.05.2004

§ 71

01.05.2004

Colný priestupok

01.05.2004

(1) Colný priestupok je zavinené konanie alebo opomenutie fyzickej osoby,80) ktorým porušila colné predpisy spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1.

01.05.2004

(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,81) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.05.2004

§ 72

01.05.2004

(1) Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí ten, kto

01.05.2004

a) nezákonne dovezie alebo vyvezie tovar,

01.05.2004

b) uvedie nesprávne údaje o tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu,

01.05.2004

c) spôsobí, že mu príslušný colný orgán vydal povolenie na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,

01.05.2004

d) spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,

01.05.2004

e) nedodrží podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar

01.05.2016

1. prepustený do osobitného colného režimu,

01.05.2004

2. prepustený do colného režimu vývoz,

01.05.2016

3. prepustený do voľného obehu s oslobodením od dovozného cla,

01.05.2004

4. zaistený na prejednanie colného priestupku alebo colného deliktu,

01.05.2004

5. dočasne uskladnený,

01.05.2016

6. umiestnený v colnom režime slobodné pásmo alebo

01.05.2004

7. na ktorý bolo zriadené záložné právo,

01.05.2004

f) nezákonne odníme tovar spod colného dohľadu alebo sa takého odňatia zúčastní,

01.01.2006

g) predloží colným orgánom falošné doklady o dovážanom a vyvážanom tovare alebo o tovare v tranzite,

01.05.2004

h) prechováva tovar, ktorý unikol colnému dohľadu,

01.05.2004

i) poruší colné uzávery,

01.05.2004

j) uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti predloženej colnému orgánu alebo predloží s touto žiadosťou pozmeňované alebo falšované doklady,

01.05.2004

k) uvedie nesprávne údaje v žiadosti o osvedčenie pôvodu tovaru alebo osvedčí pôvod tovaru v rozpore s medzinárodnou zmluvou,

01.05.2004

l) neuposlúchne výzvu colníka alebo mu inak bráni pri výkone jeho činnosti,

01.05.2004

m) neuposlúchne výzvu colného orgánu,

01.05.2016

n) nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2,

01.01.2007

o) dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi alebo osobitným predpisom,3c)

01.01.2007

p) poškodí kontajnery, v ktorých sa prepravujú neopracované diamanty, alebo poruší na nich uzávery,

01.01.2007

r) pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, poruší povinnosť podľa osobitného predpisu,81a)

01.01.2007

s) pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, nedodrží podmienky a požiadavky uvedené na povolení alebo potvrdení vydanom podľa osobitného predpisu,81b)

01.05.2016

t) inak poruší colné predpisy.

01.05.2004

(2) Colnou uzáverou sa na účely odseku 1 rozumie plomba, pečať, známka alebo iný prostriedok, ktorým sa zaisťuje totožnosť tovaru v dopravných prostriedkov, kontajneroch, obaloch a miestnostiach tak, aby z nich nebolo možné tovar vybrať alebo vložiť bez viditeľných stôp poškodenia zaisteného priestoru alebo colnej uzávery.

01.01.2007

(3) Nezákonným dovozom a vývozom tovaru sa na účely odseku 1 rozumie dovoz a vývoz tovaru uskutočnený v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu.82)

01.05.2004

Sankcie za colný delikt

01.05.2004

§ 73

01.05.2004

Colný úrad môže za colný delikt uložiť tieto sankcie:

01.05.2004

a) pokutu,

01.05.2004

b) prepadnutie tovaru alebo veci.

01.05.2004

§ 74

01.01.2009

(1) Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 99 581,75 eura; ak ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. o), do 331 939,18 eura.

01.05.2004

(2) Pokuta uložená za colný delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

01.05.2004

§ 75

01.01.2007

(1) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť, ak tovar alebo vec vo vlastníctve porušovateľa boli použité alebo určené na spáchanie colného deliktu alebo získané colným deliktom, alebo boli nadobudnuté za tovar colným deliktom získaný; ak ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. r), colný úrad vždy uloží prepadnutie tovaru alebo veci.

01.01.2007

(2) Prepadnutie tovaru alebo veci nemožno uložiť, ak je hodnota tovaru alebo veci v nápadnom nepomere k povahe colného deliktu okrem colného deliktu podľa § 72 ods. 1 písm. r).

01.05.2004

(3) Vlastníkom prepadnutého tovaru alebo veci sa stáva štát.

01.05.2004

(4) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

01.05.2004

§ 76

01.01.2005

(1) Pokutu alebo prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť porušovateľovi do dvoch rokov odo dňa, keď colný úrad zistil, že táto osoba porušila alebo nesplnila povinnosť uloženú colnými predpismi, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa porušenia alebo nesplnenia povinnosti.

01.01.2005

(2) Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje odo dňa podania žaloby na súd do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.

01.05.2004

§ 77

01.01.2007

(1) Colný úrad môže rozhodnúť o zhabaní tovaru alebo veci, ak tovar alebo vec nie sú vo vlastníctve porušovateľa alebo ak porušovateľ je neznámy a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku, alebo iný verejný záujem; ak ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. r), colný úrad vždy rozhodne o zhabaní tovaru alebo veci.

01.05.2004

(2) O zhabaní tovaru alebo veci nemožno rozhodnúť, ak od spáchania colného deliktu uplynulo šesť rokov.

01.05.2004

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru alebo veci sa stáva štát.

01.05.2004

§ 78

01.05.2004

(1) Colný delikt prejednáva colný úrad, v ktorého územnom obvode má porušovateľ trvalý pobyt alebo sídlo.

01.05.2004

(2) Ak nemá porušovateľ trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, prejednáva colný delikt colný úrad, v ktorého územnom obvode bol colný delikt spáchaný alebo zistený.

01.01.2009

(3) Porušovateľ, voči ktorému colný úrad právoplatným rozhodnutím vyslovil výrok o porušení colných predpisov, je povinný uhradiť štátu náklady spojené s prejednaním colného deliktu paušálnou sumou 33,19 eura.

01.05.2004

(4) Náklady konania sú splatné v lehote splatnosti pokuty podľa § 74 ods. 2.

01.05.2004

§ 79

01.05.2004

Výnosy z pokút uložených za colné delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.05.2004

Sankcie za colný priestupok

01.05.2004

§ 80

01.05.2004

(1) Colný úrad môže za colný priestupok uložiť tieto sankcie:

01.05.2004

a) pokarhanie v prípade colného priestupku podľa § 72 ods. 1 písm. l),

01.05.2004

b) pokutu,

01.05.2004

c) prepadnutie tovaru alebo veci.

01.01.2009

(2) Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 eura; ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. o), do 33 193,91 eura.

01.01.2009

(3) V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 eura.

01.01.2009

(4) V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

01.05.2004

§ 81

01.05.2004

Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

01.05.2004

§ 82

01.05.2004

(1) Colný priestupok prejednáva colný úrad, v ktorého územnom obvode bol colný priestupok zistený, a to aj vtedy, ak bol spáchaný v územnom obvode iného colného úradu.

01.05.2004

(2) Colný úrad, ktorý je príslušný na prejednanie colného priestupku, môže postúpiť colný priestupok na prejednanie colnému úradu, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa colného priestupku dopustila, trvalý pobyt alebo v ktorom sa trvalo zdržiava.

01.05.2004

§ 83

01.01.2007

(1) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť, ak tovar alebo vec sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá sa dopustila colného priestupku a tovar alebo vec boli

01.05.2004

a) použité alebo určené na spáchanie colného priestupku,

01.05.2004

b) získané colným priestupkom alebo boli nadobudnuté za tovar získaný colným priestupkom.

01.01.2007

(2) Za colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. r) colný úrad vždy uloží prepadnutie tovaru alebo veci.

01.01.2007

(3) Prepadnutie tovaru alebo veci nemožno uložiť, ak je hodnota tovaru alebo veci v nápadnom nepomere k povahe colného priestupku okrem colného priestupku podľa § 72 ods. 1 písm. r).

01.01.2007

(4) Vlastníkom prepadnutého tovaru alebo veci sa stáva štát.

01.01.2007

(5) Prepadnutie tovaru alebo veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

01.05.2004

§ 84

01.05.2004

Výnosy z pokút uložených za colné priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2007

§ 84a

01.01.2007

Ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. r), colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru alebo veci, ak tovar alebo vec nie sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá sa colného priestupku dopustila alebo ak je táto osoba neznáma.

01.05.2016

§ 84b

01.05.2016

Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov

01.05.2016

(1) Ak deklarant spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov, na základe ktorých bol tovar prepustený do colného režimu alebo na spätný vývoz, horná hranica sadzby pokuty podľa § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa znižuje na jednu desatinu, ak deklarant sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru.

01.05.2016

(2) Ak deklarant spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo v oznámení o spätnom vývoze, horná hranica sadzby pokuty podľa § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa znižuje na jednu desatinu, ak deklarant sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov colnému úradu, ktorý ich prijal.

01.05.2016

(3) Ak žiadateľ spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov, na základe ktorých colný úrad vydal povolenie podľa colných predpisov, horná hranica sadzby pokuty podľa § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa znižuje na jednu desatinu, ak žiadateľ sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov colnému úradu, ktorý povolenie vydal.

01.05.2016

(4) Zníženie hornej hranice sadzby pokuty podľa odsekov 1 až 3 sa nepoužije, ak

01.05.2016

a) deklarant alebo žiadateľ urobil oznámenie po tom, ako colný úrad zistil nesprávnosť údajov alebo nepravdivosť údajov z vlastnej činnosti alebo z iných zdrojov,

01.05.2016

b) deklarant urobil oznámenie po tom, ako mu colný úrad písomne oznámil začatie kontroly po prepustení,

01.05.2016

c) deklarantovi alebo žiadateľovi bola v posledných 12 mesiacoch predchádzajúcich spáchaniu colného deliktu alebo colného priestupku trikrát právoplatným rozhodnutím uložená sankcia za spáchanie colného deliktu alebo colného priestupku uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov alebo

01.05.2016

d) je zo skutkových okolností prípadu zrejmé, že nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje uviedol deklarant alebo žiadateľ úmyselne.

01.05.2004

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

01.05.2004

§ 85

01.01.2008

(1) Na konanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu83) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,25) ak tento zákon alebo osobitný predpis83) neustanovuje inak.

01.05.2016

(2) Ak sa uplatňuje trvalá výnimka alebo dočasná výnimka z povinnosti podľa osobitného predpisu,83aa) úkon sa robí a rozhodnutie sa vydáva v listinnej podobe.

01.05.2016

(3) Priamy zástupca alebo nepriamy zástupca preukazuje svoje oprávnenie konať ako zástupca predložením písomného plnomocenstva alebo zmluvy.83ab)

01.05.2016

(4) Ak tento zákon ustanovuje písomnú formu rozhodnutia alebo úkonu, rozumie sa tým elektronická podoba alebo listinná podoba.

01.05.2016

(5) Písomné rozhodnutia vydané podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu83ac) s výnimkou rozhodnutí o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt nemusia obsahovať odôvodnenie a poučenie o odvolaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis83ad) neustanovuje inak.

01.05.2016

(6) Účastníkom správneho konania o vymeraní colného dlhu alebo o dodatočnom vymeraní colného dlhu je dlžník.83a)

01.05.2016

(7) Výrok rozhodnutia o vymeraní colného dlhu alebo výrok rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením sumy colného dlhu, ktorá sa má vybrať alebo ktorá zostáva na vybratie a ktorú colný úrad vymeral a zapísal, dlžníka, právnych skutočností, na základe ktorých vznikol colný dlh, a okamihu vzniku colného dlhu. Colný úrad zároveň vo výroku uvedie ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorých rozhodol, a určí lehotu na zaplatenie sumy colného dlhu podľa colných predpisov.83b)

01.05.2016

(8) Ak je dodatočné vymeranie colného dlhu výsledkom kontroly po prepustení, odôvodnením rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu môže byť odkaz na protokol podľa § 12 ods. 17, ak bol kontrolovanej osobe doručený alebo ak sa doručuje spolu s týmto rozhodnutím.

01.05.2016

(9) Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu83) s výnimkou colného konania je 90 dní odo dňa začatia konania, ak osobitný predpis84) neustanovuje inak. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán alebo orgán príslušný rozhodnúť o rozklade. Ak colný úrad, finančné riaditeľstvo alebo ministerstvo nemôže rozhodnúť do 90 dní, upovedomí o tejto skutočnosti účastníka konania s uvedením dôvodu.

01.05.2016

(10) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o uložení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt a proti rozhodnutiu o zhabaní má odkladný účinok.

01.01.2017

(11) O predvedenie osoby podľa osobitného predpisu84aa) požiada colný orgán, na ktorom sa konanie vedie, príslušný colný úrad. Žiadosť o predvedenie podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak osobu predvádza colník služobne zaradený na colnom orgáne, na ktorom sa konanie vedie.

01.05.2004

§ 86

01.01.2012

(1) Ak je žiadateľom o vydanie záväznej informácie podľa osobitného predpisu30) fyzická osoba, je povinná na účely vydania záväznej informácie uviesť finančnému riaditeľstvu svoje rodné číslo.

01.05.2004

(2) Ak je deklarantom fyzická osoba, je na účely colného konania povinná uviesť colnému úradu svoje rodné číslo.

01.05.2004

§ 87

01.05.2004

(1) Ak colný orgán vykonáva pôsobnosť podľa osobitných predpisov a ak tieto predpisy neustanovujú inak, pri jej vykonávaní má rovnaké práva a povinnosti ako pri colnom dohľade. To isté sa vzťahuje aj na práva a povinnosti osôb, ktoré tomu dohľadu podliehajú.

01.05.2016

(2) Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknúť daňová povinnosť, na zabezpečenie dane sa použijú colné predpisy; to neplatí, ak osobitný predpis84a) ustanovuje inak. Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknúť daňová povinnosť, spotrebná daň musí byť pri dovoze tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, vždy zabezpečená; spotrebná daň sa považuje za zabezpečenú aj, ak sa postupuje podľa osobitného predpisu.85)

01.12.2009

§ 87a

01.12.2009

Ak colný úrad v súvislosti s dovozom tovaru vymeria jedným rozhodnutím clo a daň podľa osobitného predpisu53) a dlžná suma nie je zaplatená alebo vymožená v plnej výške, zaplatená alebo vymožená časť dlžnej sumy sa použije na úhradu cla a dane v tomto poradí:

01.12.2009

a) clo,

01.12.2009

b) daň z pridanej hodnoty,

01.12.2009

c) spotrebná daň.

01.05.2004

§ 88

01.05.2004

Započítanie pohľadávok

01.01.2012

(1) Ak má colný úrad colnú pohľadávku voči dlžníkovi a dlžník má zároveň pohľadávku voči štátnej rozpočtovej organizácii, možno tieto pohľadávky vzájomne započítať. Započítaním také pohľadávky zaniknú vo výške, v ktorej sa kryjú, a to dňom doručenia potvrdenia finančného riaditeľstva o započítaní dlžníkovi. Colnou pohľadávkou sa rozumie colný dlh, jeho príslušenstvo, pokuty a iné platby vymerané a uložené podľa colných predpisov.

01.01.2009

(2) Započítať možno len splatné nepremlčané pohľadávky, ak výška pohľadávky v jednotlivom prípade presiahne 331,93 eura.

01.05.2004

(3) Úkonom dlžníka smerujúcim k započítaniu pohľadávok je žiadosť o započítanie (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť podáva dlžník na príslušnom colnom úrade a musí obsahovať

01.05.2004

a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dlžníka, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

01.05.2004

b) identifikáciu pohľadávky dlžníka voči štátnej rozpočtovej organizácii, ktorú možno započítať, s uvedením jej výšky, právneho dôvodu vzniku a s uvedením príslušného správcu tohto záväzku,

01.05.2016

c) identifikáciu colnej pohľadávky s uvedením čísla rozhodnutia, ktorým bol colný dlh oznámený, a colného úradu, ktorý toto rozhodnutie vydal,

01.05.2004

d) vyhlásenie dlžníka, že žiada o započítanie pohľadávok uvedených v písmenách b) a c),

01.05.2004

e) dátum a podpis dlžníka.

01.01.2012

(4) Colný úrad úplnú žiadosť postúpi spolu s potvrdením výšky colnej pohľadávky podľa odseku 3 písm. c) finančnému riaditeľstvu.

01.01.2012

(5) Úkonom smerujúcim k započítaniu je aj žiadosť finančného riaditeľstva o poskytnutie údajov colnými úradmi o existencii a výške colných pohľadávok voči dlžníkovi. Colné úrady sú povinné poskytnúť požadované údaje bez zbytočného odkladu.

01.01.2012

(6) Finančné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušného správcu záväzku o potvrdenie, že záväzok zodpovedajúci pohľadávke dlžníka uznáva. Po overení a potvrdení údajov príslušným správcom záväzku finančné riaditeľstvo vydá potvrdenie o započítaní, ktoré doručí dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a príslušnému colnému úradu; dlžníkovi sa doručuje do vlastných rúk. Ak finančné riaditeľstvo pohľadávku dlžníka nezapočíta, oznámi túto skutočnosť dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a colnému úradu.

01.01.2005

(7) Správca záväzku sa po vydaní potvrdenia záväzku podľa odseku 6 zdrží úkonov, ktoré by mohli mať za následok zmenu potvrdených údajov.

01.01.2007

(8) Ak colná pohľadávka zanikla započítaním v celej výške, colný úrad môže vyrubiť úrok z omeškania podľa osobitného predpisu85a) len za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti colnej pohľadávky do dňa predchádzajúceho dňu doručenia žiadosti o započítanie colnej pohľadávky colnému úradu. Ak colná pohľadávka zanikla započítaním čiastočne, na tú časť colnej pohľadávky, ktorá zanikla započítaním, sa pri vyrubení úroku z omeškania vzťahuje prvá veta; na nezapočítanú časť colnej pohľadávky sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.85a)

01.01.2005

(9) Na započítavanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov.86)

01.05.2004

§ 89

01.05.2004

Postúpenie pohľadávky

01.05.2016

(1) Colný úrad môže postúpiť tretej osobe pohľadávku voči dlžníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo voči dlžníkovi, ktorý je v likvidácii; pohľadávku nemožno postúpiť, ak sa týka dlžných čiastok zodpovedajúcich ustanoveným nárokom únie na vlastné zdroje63a). Treťou osobou môže byť len právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu. Táto osoba môže pohľadávku ďalej postúpiť len inej právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; na postupcu sa postup podľa odseku 3 vzťahuje primerane.

01.01.2012

(2) O postúpení pohľadávky podľa odseku 1 uzatvára finančné riaditeľstvo s treťou osobou písomnú zmluvu o postúpení pohľadávky. Súčasťou tejto zmluvy je aj vyporiadanie práv zo zabezpečenia pohľadávky.

01.01.2008

(3) Colný úrad bez zbytočného odkladu oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi a súdu, ktorý vyhlásil konkurz.87) Ak je dlžník v likvidácii, colný úrad oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi a likvidátorovi. Ak splnenie postúpenej pohľadávky je zabezpečené záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, je colný úrad povinný o postúpení pohľadávky podať správu aj osobe, ktorá zabezpečenie záväzku poskytla.

01.05.2004

(4) Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou prechádza na tretiu osobu dňom nadobudnutia platnosti zmluvy podľa odseku 2. Colný úrad odpíše pohľadávku zo svojej evidencie ku dňu nadobudnutia platnosti zmluvy podľa odseku 2.

01.05.2004

(5) Colný úrad je povinný odovzdať tretej osobe všetky doklady a poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú postúpenej pohľadávky.

01.05.2004

(6) Odplata za postúpenie pohľadávky podľa odseku 2 je príjmom štátneho rozpočtu.

01.05.2004

(7) Na postúpenie pohľadávky podľa tohto zákona sa všeobecný predpis88) nepoužije.

01.01.2006

§ 89b

01.01.2006

Colný dlh, ktorý vznikol podľa predpisov účinných pred 1. májom 2004 a ktorý nebol uhradený v lehote splatnosti, môže colný úrad odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymožiteľný. Za nevymožiteľný sa považuje nedoplatok, ktorý sa bezvýsledne vymáhal od dlžníka a iných osôb, od ktorých sa mohol vymáhať, alebo ak je zrejmé, že by vymáhanie bolo neúspešné, alebo je pravdepodobné, že by náklady na jeho vymáhanie presiahli výťažok z vymáhania. Rovnako sa postupuje, ak nedoplatok nie je nevymožiteľný, ale jeho vymáhanie je spojené s osobitnými alebo nadmernými ťažkosťami.

01.05.2004

§ 90

01.01.2008

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak.

01.05.2004

§ 91

01.05.2004

(1) Na konanie začaté pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa použijú doterajšie predpisy.

01.05.2004

(2) Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, ako aj lehoty na uplatnenie práv podľa doterajších predpisov, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

01.01.2007

(3) Ak colná pohľadávka vznikla pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, na prihlasovanie colných pohľadávok v konkurze alebo v reštrukturalizácii sa použijú doterajšie predpisy.

01.01.2008

§ 91a

01.01.2008

Na konanie začaté pred 1. januárom 2008 sa použijú doterajšie predpisy.

01.05.2004

§ 92

01.05.2004

Peňažné prostriedky zložené na zabezpečenie colného dlhu pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa použijú na úhradu dane podľa osobitného predpisu,89) ak daňová povinnosť vznikla po nadobudnutí platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii pri tovare, ktorý bol do colného režimu prepustený pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

01.01.2006

§ 92a

01.01.2006

Osoba, ktorá bola schválená byť ručiteľom podľa doterajších predpisov, môže poskytovať ručenie v súlade s vydaným rozhodnutím o schválení byť ručiteľom a s podmienkami určenými colným úradom podľa doterajších predpisov. Príslušný colný úrad vydá do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona nové rozhodnutie o schválení byť ručiteľom, v ktorom určí podmienky podľa § 55 ods. 2 a 3.

01.01.2009

§ 92b

01.01.2009

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

01.01.2009

Ak do 31. decembra 2008 nastala skutočnosť pre uplatnenie základnej úrokovej sadzby, po 31. decembri 2008 sa použije základná úroková sadzba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.

01.07.2013

§ 92c

01.07.2013

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013

01.07.2013

Následná kontrola začatá a neukončená podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.

01.05.2016

§ 92d

01.05.2016

(1) Osoba, ktorá bola schválená byť ručiteľom podľa doterajších predpisov, sa považuje za osobu schválenú ako ručiteľ aj po dni začatia uplatňovania všetkých článkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „deň uplatňovania nariadenia“). Takáto osoba je povinná predkladať ručiteľské vyhlásenia podľa predpisov účinných odo dňa uplatňovania nariadenia. Rozhodnutie o schválení byť ručiteľom vydané podľa doterajších predpisov stratí platnosť najneskôr 30. apríla 2017.

01.05.2016

(2) Ak bol colný dlh ku dňu uplatňovania nariadenia zabezpečený celkovou zárukou vo forme zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa doterajších predpisov, takáto záruka na colný dlh trvá aj po dni uplatňovania nariadenia, najdlhšie však do 30. apríla 2017, pričom § 54 ods. 4 sa nepoužije.

01.05.2016

(3) Ustanovenie § 53 ods. 4 v znení účinnom odo dňa uplatňovania nariadenia sa použije, aj ak colný dlh vznikol predo dňom uplatňovania nariadenia.

01.05.2016

(4) Ustanovenie § 84b sa použije, aj ak bol colný delikt alebo colný priestupok spáchaný pred dňom uplatňovania nariadenia.

01.05.2004

§ 93

01.05.2004

Zrušovacie ustanovenia

01.05.2004

Zrušujú sa:

01.05.2004

1. zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z. a zákona č. 464/2003 Z. z.,

01.05.2004

2. zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru,

01.05.2004

3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení vyhlášky č. 519/2001 Z. z. a vyhlášky č. 466/2003 Z. z.

01.01.2006

§ 93a

01.01.2006

Zrušuje sa § 268e zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 258/2005 Z. z.


01.05.2004

Čl. IV

01.05.2004

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa mení takto:

01.05.2004

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťajú položky 147 a 157.


01.05.2004

Čl. V

01.05.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


01.05.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.05.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.05.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.05.2004

Príloha č. 2 k zákonu č. 199/2004 Z. z.

01.05.2004

Priebeh hranice colného pohraničného pásma, zoznam colných ciest, colných priechodov a colných letísk

01.05.2004

Priebeh hranice colného pohraničného pásma

01.05.2004

Lekárovce – vzdušnou čiarou Brehov – vzdušnou čiarou Bracovce – vzdušnou čiarou Krásnovce – Belá nad Cirochou – vzdušnou čiarou Pichne – vzdušnou čiarou Čukalovce.

01.05.2004

Zoznam colných ciest

01.05.2004

Čierna nad Tisou – úsek od colnej hranice po železničnú stanicu Čierna nad Tisou

01.05.2004

Maťovské Vojkovce (Maťovce) – úsek od colnej hranice po železničnú stanicu Maťovce

01.05.2004

Zoznam colných priechodov

01.05.2004

cestné colné priechody – Ubľa

01.05.2004

– Vyšné Nemecké

01.01.2007

– Veľké Slemence

01.05.2004

železničné colné priechody – Čierna nad Tisou

01.05.2004

– Maťovské Vojkovce

01.05.2004

Zoznam colných letísk

01.05.2004

1. Letisko M. R. Štefánika Bratislava

01.05.2004

2. Letisko Košice

01.05.2004

3. Letisko Poprad-Tatry

01.01.2005

4. Letisko Žilina

01.01.2005

5. Letisko Piešťany

01.01.2005

6. Letisko Sliač

Poznámky pod čiarou

01.05.2004

1) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992) v znení neskorších zmien a doplnkov, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 253, 11/10/1993) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.01.2011

1a) Čl. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

01.01.2012

2) § 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

01.01.2012

2a) § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 333/2011 Z. z.

01.05.2016

2aa) Čl. 5 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).

01.05.2016

3) Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.01.2007

3a) Čl. 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 18/zv. 2) v platnom znení.

01.01.2007

3b) § 9 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).

01.01.2007

3c) Napríklad čl. 3, 11 a 18 nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002.

15.06.2007

3d) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. L 309, 25. 11. 2005).

15.06.2007

3e) Čl. 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005.

01.01.2009

3f) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).".

01.05.2004

4) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

4a) Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

4b) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.

01.01.2011

4c) § 21 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

4d) § 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

4e) § 20 ods. 3 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

4f) Čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

01.01.2011

4g) Čl. 56 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

01.01.2011

4h) § 20 ods. 3 písm. g) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

01.05.2004

5) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

9) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.

01.05.2004

10) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

01.05.2016

10a) Čl. 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

11) Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2004

12) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.05.2004

13) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

14) § 3 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona č. 652/2004 Z. z.

01.05.2004

16) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

01.05.2004

17) § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.

01.05.2004

18) § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.

01.05.2004

19) § 2 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

20) § 4 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z.

01.07.2013

20a) § 4 ods. 3 písm. v) a § 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

21) Napríklad zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z.

01.01.2011

22) Čl. 114 až 121 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009).

01.05.2004

23) Čl. 233 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.05.2004

24) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

01.05.2004

25) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

26) Čl. 41 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

01.05.2004

27) Čl. 563 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.01.2011

28) Čl. 35 až 40 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

01.01.2011

29) Čl. 25 až 27 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

01.05.2016

29a) Čl. 22 až 37 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

30) Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

31) Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2004

32) Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

34) Čl. 38 ods. 1 písm. a) a čl. 40 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.05.2004

35) Čl. 192 až 194 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.05.2004

36) Čl. 412 až 442a nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.05.2016

37) § 47 Správneho poriadku.

01.05.2004

38) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

01.05.2004

39) Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.05.2004

40) Čl. 32 a 33 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.05.2016

41) § 9 ods. 8 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2009

42) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

01.12.2009

43) Čl. 46 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186/1, 17. 7. 2009).

01.12.2009

46) § 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

01.05.2016

47) Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2004

49) Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.11.2015

49a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

01.11.2015

49b) § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

01.05.2016

50) § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2016

51) § 97 zákona č. 79/2015 Z. z.

01.05.2016

52) Čl. 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.12.2008

53) Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

55) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

58) Čl. 107 ods. 2 písm. a) prvá zarážka nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

01.01.2011

59) Čl. 39 a 40 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

01.05.2016

60) Čl. 102 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

60a) § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Zb.

01.05.2016

60b) § 62 až 69 Správneho poriadku.

01.05.2016

60c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

60d) Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

60e) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

01.05.2016

60f) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

61) § 151s až 151v Občianskeho zákonníka.

01.01.2012

61a) § 81 a 82 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2016

61aa) Čl. 79 a čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

61ab) Čl. 114 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

15.12.2009

61b) § 4 ods. 4 zákona č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.12.2009

61c) § 8 zákona č. 466/2009 Z. z.

15.12.2009

61d) § 3 písm. a) deviaty a desiaty bod zákona č. 466/2009 Z. z.

01.01.2012

61g) § 149 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2012

61h) § 55 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z.

01.01.2012

61i) § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.05.2004

62) Čl. 222 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.01.2012

63) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

01.01.2006

63a) Čl. 2 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Ú. v. L 130, 31. 5. 2000) v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. L 352, 27. 11. 2004).

01.01.2006

63b) Čl. 17 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2028/2004.

01.01.2007

64) § 11 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

65) Čl. 201 až 216 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.01.2007

67) § 28, 87 a 121 zákona č. 7/2005 Z. z.

01.05.2004

68) Čl. 49 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.05.2004

69) Čl. 75 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.01.2011

70) Čl. 61 až 80 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009.

01.01.2007

70a) Napríklad zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2004

71) § 135 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

01.01.2005

72) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

73) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

74) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

75) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

76) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

77) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

01.05.2004

78) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

79) Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2004

80) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

81) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2007

81a) Čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3) v platnom znení.
Čl. 22, 24, 27, 35, 42 a 53 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006).
§ 5 zákona č. 15/2005 Z. z.

01.01.2007

81b) Čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení.

01.05.2004

82) Čl. 38 až 41 a čl. 59 a 177 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.01.2007

83) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

01.12.2009

83a) Čl. 201 ods. 3, čl. 202 ods. 3, čl. 203 ods. 3, čl. 204 ods. 3, čl. 205 ods. 3, čl. 209 ods. 3, čl. 210 ods. 3, čl. 211 ods. 3 a čl. 216 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

01.05.2016

83aa) Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

83ab) Napríklad § 566 Obchodného zákonníka.

01.05.2016

83ac) Nariadenie (EÚ) č. 952/2013.

01.05.2016

83ad) Čl. 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.07.2013

83b) Čl. 222 až 229 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

01.01.2008

84) Napríklad čl. 7 a 506 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

01.05.2016

84a) § 48b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

84aa) § 42 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.

01.05.2016

85) Čl. 95 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

01.01.2005

85a) Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

01.05.2004

86) § 358 až 364 Obchodného zákonníka.
§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka.

01.05.2004

87) § 7 ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.05.2004

88) § 524 až 530 Občianskeho zákonníka.

01.05.2004

89) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.