Opatrenie č. 157/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca

(v znení č. 372/2005 Z. z.)

Čiastka 73/2004
Platnosť od 26.03.2004
Účinnosť od 19.08.2005

OBSAH

26.03.2004

157

26.03.2004

OPATRENIE

26.03.2004

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

26.03.2004

z 12. marca 2004,

26.03.2004

ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca

26.03.2004

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 226 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:


26.03.2004

§ 1

26.03.2004

Informácia o stave individuálneho účtu poistenca obsahuje

26.03.2004

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul poistenca,

26.03.2004

b) adresu trvalého pobytu poistenca alebo adresu prechodného pobytu poistenca,

26.03.2004

c) rodné číslo poistenca,

26.03.2004

d) dátum vzniku dôchodkového poistenia za kalendárne roky obdobia dôchodkového poistenia,

26.03.2004

e) dátum zániku dôchodkového poistenia za kalendárne roky obdobia dôchodkového poistenia,

26.03.2004

f) údaj o období dôchodkového poistenia za kalendárne roky obdobia dôchodkového poistenia,

19.08.2005

g) údaj o vymeriavacom základe na platenie poistného na dôchodkové poistenie za kalendárne roky obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 1983,

19.08.2005

h) údaj o osobných mzdových bodoch za kalendárne roky obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 1983,

19.08.2005

i) údaj o všeobecnom vymeriavacom základe za kalendárne roky po 31. decembri 1983.

26.03.2004

§ 2

26.03.2004

Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka obsahuje

26.03.2004

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul poistenca,

26.03.2004

b) adresu trvalého pobytu poistenca alebo adresu prechodného pobytu poistenca,

26.03.2004

c) rodné číslo poistenca,

26.03.2004

d) dátum vzniku nemocenského poistenia, dátum vzniku dôchodkového poistenia a dátum vzniku poistenia v nezamestnanosti,

26.03.2004

e) dátum zániku nemocenského poistenia, dátum zániku dôchodkového poistenia a dátum zániku poistenia v nezamestnanosti,

26.03.2004

f) údaj o období prerušenia nemocenského poistenia, údaj o období prerušenia dôchodkového poistenia a údaj o období prerušenia poistenia v nezamestnanosti,

26.03.2004

g) údaj o počte dní nemocenského poistenia, údaj o počte dní dôchodkového poistenia a údaj o počte dní poistenia v nezamestnanosti,

26.03.2004

h) údaj o vymeriavacom základe na platenie poistného na nemocenské poistenie, údaj o vymeriavacom základe na platenie poistného na dôchodkové poistenie a údaj o vymeriavacom základe na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti,

26.03.2004

i) údaj o tom, či bolo odvedené poistné na nemocenské poistenie, údaj o tom, či bolo odvedené poistné na dôchodkové poistenie, a údaj o tom, či bolo odvedené poistné na poistenie v nezamestnanosti,

26.03.2004

j) údaj o osobnom mzdovom bode,

26.03.2004

k) údaj o všeobecnom vymeriavacom základe,

26.03.2004

l) údaj o aktuálnej dôchodkovej hodnote na príslušný kalendárny rok, za ktorý sa informácia podáva.


26.03.2004

§ 3

26.03.2004

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


26.03.2004

Ľudovít Kaník v. r.