Nariadenie vlády č. 153/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

Čiastka 72/2004
Platnosť od 24.03.2004
Účinnosť od 01.04.2004
01.04.2004

153

01.04.2004

NARIADENIE VLÁDY

01.04.2004

Slovenskej republiky

01.04.2004

z 3. marca 2004,

01.04.2004

ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

01.04.2004

Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.04.2004

§ 1

01.04.2004

Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel1) a zhodnocovania2) odpadov zo spracovania starých vozidiel a záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel3) vo vzťahu k priemernej hmotnosti jedného vozidla4) za rok sú ustanovené v prílohe č. 1.

01.04.2004

§ 2

01.04.2004

Týmto nariadením vlády sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.


01.04.2004

§ 3

01.04.2004

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


01.04.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.04.2004

Príloha č. 1

01.04.2004

k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z. z.

01.04.2004

Záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel

01.04.2004
Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu danej činnosti1)
Činnosť 1. január 2006 1. január 2015
vozidlá vyrobené pred
1. januárom 1980
vozidlá vyrobené od
1. januára 1980
všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých
vozidiel a zhodnocovanie odpadov
zo spracovania starých vozidiel
75% 85% 95%
Opätovné použitie častí starých
vozidiel a recyklácia starých
vozidiel
70% 80% 85%
1) k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok.
01.04.2004

Príloha č. 2

01.04.2004

k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z. z.

01.04.2004

Zoznam transponovaných právnych aktov

01.04.2004

Týmto nariadením vlády sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:

01.04.2004

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách.

Poznámky pod čiarou

01.04.2004

1) § 49 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

01.04.2004

2) § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.

01.04.2004

3) § 49 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

01.04.2004

4) § 49 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.