Zákon č. 136/2004 Z. z.Zákon o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.

(v znení č. 9/2013 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 65/2004
Platnosť od 13.03.2004
Účinnosť od 01.07.2016
01.04.2004

136

01.04.2004

ZÁKON

01.04.2004

zo 4. februára 2004

01.04.2004

o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.

01.04.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2004

Čl. I

01.04.2004

§ 1

01.04.2004

Predmet zákona

01.04.2004

Tento zákon upravuje podmienky, spôsob založenia a právne pomery akciových spoločností založených z majetku štátu v správe Slovenskej správy letísk alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prevádzkovanie verejných letísk (ďalej len „letisková spoločnosť“), ako aj podmienky prechodu takého majetku štátu na územnú samosprávu.

01.04.2004

§ 2

01.04.2004

Vymedzenie niektorých pojmov

01.04.2004

Na účely tohto zákona

01.04.2004

a) letisková infraštruktúra sú nehnuteľnosti, ktorými sú pozemky a na nich vybudované pohybové plochy s príslušenstvom, najmä so svetelnými navigačnými prostriedkami,

01.04.2004

b) pohybová plocha sú líniové stavby na letisku1) určené na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel; najmä všetky odbavovacie plochy a prevádzková plocha so vzletovými a pristávacími dráhami a s rolovacími dráhami,

01.04.2004

c) prioritný infraštruktúrny majetok je časť letiskovej infraštruktúry, ktorá je nutná na zabezpečenie dostupnosti Slovenskej republiky leteckou dopravou, na zabezpečenie strategických hospodárskych záujmov Slovenskej republiky, na obranu a na bezpečnosť štátu, a to

01.04.2004

1. vzletová a pristávacia dráha 13/31, vzletová a pristávacia dráha 04/22 a napojené rolovacie dráhy s odbavovacou plochou, ako aj nimi zastavané pozemky na Letisku M. R. Štefánika Bratislava a

01.04.2004

2. vzletová a pristávacia dráha 01/19 a napojené rolovacie dráhy s odbavovacou plochou, ako aj nimi zastavané pozemky na Letisku Košice.

01.04.2004

§ 3

01.04.2004

Prioritný infraštruktúrny majetok

01.04.2004

(1) Prioritný infraštruktúrny majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve letiskovej spoločnosti.2) Na prioritný infraštruktúrny majetok nemožno zriadiť záložné právo, ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov letiskovej spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať, či inak previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb okrem štátu alebo letiskovej spoločnosti. Prioritný infraštruktúrny majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty podľa osobitných predpisov.3)

01.04.2004

(2) V prípade rozdelenia letiskovej spoločnosti4) môže prioritný infraštruktúrny majetok, ktorý je súčasťou jej obchodného majetku, prejsť do vlastníctva iba jednej z nástupníckych spoločností, a to tej, ktorá je letiskovou spoločnosťou podľa tohto zákona.

01.04.2004

(3) Špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku s údajmi podľa osobitného zákona5) vykoná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhodnutím pred založením letiskovej spoločnosti. Ministerstvo po vzniku letiskovej spoločnosti zabezpečí zápis prioritného infraštruktúrneho majetku v katastri nehnuteľností podľa osobitných predpisov.6)

01.04.2004

(4) Ministerstvo o prioritnom infraštruktúrnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve letiskovej spoločnosti; letisková spoločnosť je povinná tieto údaje ministerstvu poskytnúť.

01.04.2004

(5) Prioritný infraštruktúrny majetok nemožno prenechať do výpožičky. Tento majetok môže ministerstvo prenechať do nájmu.7) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas vlády Slovenskej republiky, ak sa prenecháva prioritný infraštruktúrny majetok do nájmu na čas dlhší ako päť rokov alebo ak sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov. Prioritný infraštruktúrny majetok možno prenechať do nájmu len na určitý čas, najviac na 30 rokov.

01.04.2004

(6) Na prenajatom prioritnom infraštruktúrnom majetku nemožno zriadiť a prevádzkovať iné stavby ako stavby slúžiace užívateľom letísk a cestujúcej verejnosti.

01.04.2004

(7) Ministerstvo môže rozhodnutím zmeniť špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku. Ministerstvo v súlade s touto zmenou upraví evidenciu prioritného infraštruktúrneho majetku podľa odseku 4 a zabezpečí zodpovedajúci zápis do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov.6)

01.04.2004

Založenie a vznik letiskovej spoločnosti

01.04.2004

§ 4

01.04.2004

Spôsob založenia

01.04.2004

(1) Zakladateľom letiskovej spoločnosti je štát; v jeho mene koná ministerstvo.

01.04.2004

(2) Založenie, vznik, postavenie a právne pomery letiskovej spoločnosti upravuje osobitný predpis,8) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.04.2004

§ 5

01.04.2004

Predmet vkladu

01.04.2004

(1) Na založenie letiskovej spoločnosti sa použije majetok štátu, ktorý ministerstvo rozhodnutím vyjme ku dňu vzniku letiskovej spoločnosti z majetku štátu v správe Slovenskej správy letísk. Súhlas na použitie majetku štátu podľa osobitného zákona9) sa nevyžaduje.

01.04.2004

(2) Predmetom nepeňažného vkladu do letiskovej spoločnosti je účtovne oddelená vnútorná organizačná jednotka Slovenskej správy letísk, vymedzená rozhodnutím ministerstva, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za časť podniku podľa osobitného zákona10) (ďalej len „časť podniku Slovenskej správy letísk“); ustanovenie § 12 ods. 1 tým nie je dotknuté. Ustanovenia osobitného zákona11) o predaji podniku sa nepoužijú.

01.04.2004

§ 6

01.04.2004

Určenie hodnoty nepeňažného vkladu

01.04.2004

(1) Hodnota nepeňažného vkladu do letiskovej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia letiskovej spoločnosti ako všeobecná hodnota vkladaného majetku podľa osobitného predpisu.12) V znaleckom posudku sa osobitne určí hodnota prioritného infraštruktúrneho majetku ako súčasti nepeňažného vkladu.

01.04.2004

(2) Hodnota nepeňažného vkladu do letiskovej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku vo výške podľa § 9 ods. 2.

01.04.2004

§ 7

01.04.2004

Prechod vlastníckeho práva a práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

01.04.2004

(1) K návrhu na zápis letiskovej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného vkladu pred vznikom letiskovej spoločnosti.

01.04.2004

(2) Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na letiskovú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na vykonanie záznamu o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností,13) ktorý tvorí prílohu k zakladateľskej listine. Ku dňu vzniku spoločnosti je zakladateľ povinný odovzdať a letisková spoločnosť je povinná prevziať veci zahrnuté do nepeňažného vkladu. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami. Ustanovenia osobitného zákona14) o vklade spoločníka sa nepoužijú.

01.04.2004

(3) Dňom vzniku letiskovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom, ktorí zabezpečujú úlohy príslušnej časti podniku Slovenskej správy letísk vkladanej do letiskovej spoločnosti.

01.04.2004

§ 8

01.04.2004

Predmet podnikania

01.04.2004

(1) Letisková spoločnosť môže počas 12 mesiacov odo dňa jej vzniku podnikať v rozsahu činností, ktoré vykonáva Slovenská správa letísk ku dňu založenia letiskovej spoločnosti. Oprávnenie na podnikanie sa k návrhu na zápis letiskovej spoločnosti do obchodného registra neprikladá. Po uplynutí 12 mesiacov môže letisková spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.15)

01.04.2004

(2) Letisková spoločnosť môže vykonávať aj iné činnosti podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.16)

01.04.2004

§ 9

01.04.2004

Základné imanie, rezervný fond a akcie

01.04.2004

(1) Základné imanie letiskovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu; ustanovenia osobitného zákona17) o základnom imaní sa nepoužijú.

01.04.2004

(2) Rezervný fond letiskovej spoločnosti pri jej vzniku tvorí najmenej 5 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti.

01.04.2004

(3) Akcie letiskovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.

01.04.2004

Prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní letiskovej spoločnosti, zrušenie a likvidácia letiskovej spoločnosti

01.04.2004

§ 10

01.04.2004

(1) Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní letiskovej spoločnosti sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.

01.04.2004

(2) Pri rozhodovaní o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní letiskovej spoločnosti s prioritným infraštruktúrnym majetkom musí byť zachovaná trvalá majetková účasť štátu v rozsahu určenom rozhodnutím vlády Slovenskej republiky.

01.04.2004

§ 11

01.04.2004

(1) Na zrušenie a likvidáciu letiskovej spoločnosti sa použijú ustanovenia osobitného zákona,18) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.04.2004

(2) Okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom19) súd na návrh ministerstva rozhodne o zrušení letiskovej spoločnosti a o jej likvidácii aj v prípade

01.04.2004

a) zrušenia povolenia na prevádzkovanie letiska,20)

01.04.2004

b) poklesu čistého obchodného imania na úroveň hodnoty prioritného infraštruktúrneho majetku ku dňu založenia letiskovej spoločnosti, vyčíslenej znaleckým posudkom podľa § 6 ods.1,

01.04.2004

c) ak po skončení konkurzného konania nezostane letiskovej spoločnosti iný ako len prioritný infraštruktúrny majetok, alebo

01.04.2004

d) uzavretia zmluvy o nakladaní s prioritným infraštruktúrnym majetkom, alebo vykonania iného právneho úkonu, ktorého predmetom je prioritný infraštruktúrny majetok, v rozpore s týmto zákonom.

01.04.2004

(3) Dňom zrušenia letiskovej spoločnosti s likvidáciou prioritný infraštruktúrny majetok prechádza do vlastníctva štátu za náhradu určenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a ministerstvo prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Odmenu likvidátora a znalca za tieto úkony hradí ministerstvo. Ministerstvo spravuje tento majetok podľa osobitných predpisov,21) alebo ho môže použiť na založenie letiskovej spoločnosti podľa tohto zákona.

01.04.2004

Prechod letiskovej infraštruktúry malých letísk na územnú samosprávu

01.04.2004

§ 12

01.04.2004

(1) Letisková infraštruktúra malých letísk22) vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej správy letísk prechádza bezodplatne do vlastníctva samosprávneho kraja alebo do vlastníctva obce so štatútom mesta (ďalej len „mesto“), ak s ním ministerstvo pred založením letiskovej spoločnosti uzavrie písomnú dohodu o rozsahu predmetu, podmienkach a dni tohto prechodu.

01.04.2004

(2) Ministerstvo spíše zápisnicu s príslušným samosprávnym krajom alebo mestom o odovzdaní a prevzatí majetku podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu vlastníctva majetku.

01.04.2004

(3) Samosprávny kraj alebo mesto podá návrh na zápis vlastníckeho práva k majetku, ktorý prešiel do jeho vlastníctva podľa tohto zákona, do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov23) do troch mesiacov od jeho nadobudnutia.

01.04.2004

§ 13

01.04.2004

(1) Samosprávny kraj alebo mesto dbá, aby sa nepoškodil, nestratil alebo nezneužil majetok, ktorý prešiel do jeho vlastníctva podľa tohto zákona, alebo aby sa nezmenšila jeho hodnota a v prípade, ak malé letisko neprevádzkuje letisková spoločnosť, zabezpečí aj jeho správu a udržiavanie v riadnom stave.

01.04.2004

(2) Samosprávny kraj alebo mesto je povinné zachovať účelové určenie letiskovej infraštruktúry na prevádzkovanie verejného letiska, ktorú nadobudlo do vlastníctva podľa tohto zákona, počas jej upotrebiteľnosti. Tento majetok možno vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo ním založiť inú právnickú osobu podľa osobitného predpisu24) len so súhlasom ministerstva.

01.02.2013

(3) Na majetok, ktorý tvorí letiskovú infraštruktúru malého letiska, ktoré prevádzkuje letisková spoločnosť, nemožno zriadiť záložné právo ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov letiskovej spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby a nemožno ho previesť do vlastníctva iného ako štátu alebo letiskovej spoločnosti. Majetok, ktorý tvorí letiskovú infraštruktúru malého letiska, ktoré prevádzkuje letisková spoločnosť, nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

01.04.2004

§ 14

01.04.2004

Osobitné ustanovenie

01.04.2004

(1) Týmto zákonom sa rovnako spravuje spôsob založenia a právne pomery letiskových spoločností založených s použitím majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky a prechod letiskovej infraštruktúry malých letísk v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na územnú samosprávu. V takom prípade pôsobnosť ministerstva podľa tohto zákona vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

01.04.2004

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na majetok štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na vojenských letiskách Sliač, Prešov a Kuchyňa.


01.04.2004

Čl. II

01.04.2004

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2004

1. V § 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

01.04.2004

j) malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo s prevádzkou obmedzenou na lietadlá do desať ton maximálnej vzletovej hmotnosti alebo s kapacitou do 20 miest na sedenie, alebo na lety všeobecného letectva.“.

01.04.2004

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

01.04.2004

2. V § 32 ods. 3 sa slová „písm. a), b) a d),“ nahrádzajú slovami „ písm. a) a b),“.

01.04.2004

3. V § 32 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.04.2004

(6) V krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 8a) sa prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia pri jeho prevádzkovaní riadi rozhodnutiami ministerstva.“.

01.04.2004

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

01.04.2004

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.04.2004

8a) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2004

5. V § 35 ods. 3 písm. f) sa odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.

01.04.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 8b.

01.04.2004

6. V § 51 ods. 1 písm. b) sa slovo „porušuje“ nahrádza slovom „poruší“.

01.04.2004

7. V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.04.2004

d) poruší pravidlá na určovanie výšky a vyberanie odplát za používanie verejných letísk a letových prevádzkových služieb.“.

01.04.2004

8. Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý znie:

01.04.2004

㤠57a

01.04.2004

Ak má štát kontrolu15) v letiskovej spoločnosti,16) ministerstvo vykonáva pôsobnosť podľa § 27 ods. 1, § 27 ods. 3, § 32 ods. 6 a § 33 ods. 3 po dohode s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.“.

01.04.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

01.04.2004

15) § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.04.2004

16) Zákon č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.“.


01.04.2004

Čl. III

01.04.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


01.04.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.04.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.04.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2004

1)
§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2004

2)
Čl. 20 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

01.07.2016

3)
Napríklad Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

01.04.2004

4)
§ 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.

01.04.2004

5)
§ 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

01.04.2004

6)
§ 4 ods. 1, § 5 ods. 3 a § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

01.04.2004

7)
§ 663 až 723 Občianskeho zákonníka.

01.04.2004

8)
Obchodný zákonník.

01.04.2004

9)
§ 13 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č.161/2003 Z. z.

01.04.2004

10)
§ 5, § 59 ods. 4 a § 487 Obchodného zákonníka.

01.04.2004

11)
§ 477 ods. 3 časť vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka.

01.04.2004

12)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

01.04.2004

13)
§ 34 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

01.04.2004

14)
§ 59 ods. 2 tretia veta, § 60 a § 483 ods. 3 Obchodného zákonníka.

01.04.2004

15)
Napríklad zákon č.143/1998 Z. z. v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.04.2004

16)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.2004

17)
§ 58 ods. 1 Obchodného zákonníka.

01.04.2004

18)
§ 68 až 75a a § 218 až 220a Obchodného zákonníka.

01.04.2004

19)
§ 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

01.04.2004

20)
§ 54 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.

01.04.2004

21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.04.2004

22)
§ 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2004 Z. z.

01.04.2004

23)
§ 4 ods. 1, § 5 ods. 2 a § 34 až 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

01.04.2004

24)
Napríklad zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.