Zákon č. 107/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z piva

Čiastka 51/2004
Platnosť od 28.02.2004 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004

01.03.200431.08.2012

107

01.03.200431.08.2012

ZÁKON

01.03.200431.08.2012

z 3. februára 2004

01.03.200431.08.2012

o spotrebnej dani z piva

01.03.200431.08.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.200431.08.2012

§ 19

01.05.200431.08.2012

Zábezpeka na daň

01.05.200631.08.2012

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo piva, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo piva, ktoré uviedla do daňového voľného obehu na účely oslobodenia od dane. Ak nemožno zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo piva, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.

01.05.200431.08.2012

(2) Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 20 a 21.

01.05.200431.08.2012

(3) Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.

01.05.200431.08.2012

(4) Zložením zábezpeky na daň sa rozumie

01.05.200431.08.2012

a) vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,

01.05.200431.08.2012

b) banková záruka18) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.

01.05.200631.08.2012

(5) Prevádzkovateľ daňového skladu

01.05.200631.08.2012

a) je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to

01.05.200631.08.2012

1. zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo piva uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,

01.05.200631.08.2012

2. doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,

01.05.200631.08.2012

b) môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % ako daň pripadajúca na množstvo piva uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.

01.05.200431.08.2012

(6) Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.

01.12.200431.08.2012

(7) Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu prevádzkovateľ podniku na výrobu piva a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň

01.05.200431.08.2012

a) úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu piva,

01.05.200431.08.2012

b) čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu piva.

01.05.200431.08.2012

(8) Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 7, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že

01.05.200431.08.2012

a) prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako päť dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo iných daňových predpisov, alebo podľa colných predpisov,

01.05.200631.08.2012

b) nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.

01.05.200431.08.2012

(9) Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.

01.05.200431.08.2012

(10) Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje

01.05.200431.08.2012

a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 18 ods. 4 písm. a), c) až f),

01.05.200431.08.2012

b) prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu piva, ak dodržuje podmienky podľa § 18 ods. 4.

01.04.201031.08.2012

§ 40

01.04.201031.08.2012

Správne delikty

01.04.201031.08.2012

(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak

01.04.201031.08.2012

e) nezloží zábezpeku na daň na prepravu piva podľa tohto zákona,

01.04.201031.08.2012

(2) Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa

01.04.201031.08.2012

e) odseku 1 písm. e) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného piva, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,


01.03.200431.08.2012

§ 45

01.03.200431.08.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 okrem ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.


01.03.200431.08.2012

Rudolf Schuster v. r.

01.03.200431.08.2012

Pavol Hrušovský v. r.

01.03.200431.08.2012

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.03.200431.08.2012

1) § 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

01.05.200631.08.2012

1a) Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.

01.04.201031.08.2012

1aa) Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.

01.04.201031.08.2012

1b) Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.

01.03.200431.08.2012

2) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

01.04.201031.08.2012

2a) Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.03.200431.08.2012

3) STN 56 0186 Metóda skúšania piva.

01.03.200431.08.2012

4) § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

01.03.200431.08.2012

5) § 35b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 609/2003 Z. z.

01.03.200431.08.2012

6) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

01.04.201031.08.2012

7) Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.

01.12.200831.08.2012

8) § 115 Občianskeho zákonníka.

01.03.200431.08.2012

9) Čl. 45, 46 a 49 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce v Európskom spoločenstve systém oslobodení od cla (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 105, 23/04/1983, str. 1 – 37) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.03.200431.08.2012

10) Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).

01.03.200431.08.2012

11) Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 008, 11/1/1996, str. 11 – 15).

01.03.200431.08.2012

14) § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.

§ 39 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.04.201031.08.2012

15) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.03.200431.08.2012

16) § 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.

§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.

01.04.201031.08.2012

17) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.201031.08.2012

17a) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. § 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.03.200431.08.2012

18) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.201031.08.2012

18a) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).

01.04.201031.08.2012

18b) Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).

01.04.201031.08.2012

18c) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.03.200431.08.2012

19) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 276, 19/09/1992, str. 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.03.200431.08.2012

20) Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).

01.03.200431.08.2012

21) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 302, 19/10/1992, str. 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.03.200431.08.2012

22) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).

01.03.200431.08.2012

23) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné vzorky a o colnom dohovore o karnete A.T.A. pre dovozný colný záznam tovaru.

01.03.200431.08.2012

24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.201031.08.2012

24a) Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.04.201031.08.2012

24b) Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.04.201031.08.2012

24c) Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.04.201031.08.2012

24d) Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.03.200431.08.2012

25) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Európskeho spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 369, 18/12/1992, str. 17 – 24).

01.03.200431.08.2012

26) Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.

01.01.200531.08.2012

26a) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.

01.03.200431.08.2012

27) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.200431.08.2012

28) § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.200431.08.2012

29) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.05.200631.08.2012

30) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).

01.05.200631.08.2012

30a) § 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.200431.08.2012

31) Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.201031.08.2012

31a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.03.200431.08.2012

32) § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.