Zákon č. 105/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.

Čiastka 49/2004
Platnosť od 28.02.2004
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004

01.03.2004

105

01.03.2004

ZÁKON

01.03.2004

z 3. februára 2004

01.03.2004

o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.

01.03.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:01.05.2004

Čl. II

01.05.2004

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2004

1. V § 2 odsek 5 znie:

01.05.2004

(5) Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie

01.05.2004

a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),

01.05.2004

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).“.

01.05.2004

2. Slovo „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare sa v celom texte zákona nahrádza slovom „výrobca“ v príslušnom gramatickom tvare s výnimkou § 8 ods. 5 a 6.

01.05.2004

3. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu.2a)“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.05.2004

2a) § 23 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.“.

01.05.2004

4. V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.

01.05.2004

5. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno o).

01.05.2004

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).

01.05.2004

6. V § 3 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)“.

01.05.2004

7. V § 4 ods. 1 sa slová „daňovému riaditeľstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo")“.

01.05.2004

8. V § 6 ods. 3 sa slová „daňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „colné riaditeľstvo“.

01.05.2004

9. V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo „daňové“ nahrádza slovom „colné“.

01.05.2004

10. V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa osobitného predpisu.21a)“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

01.05.2004

21a) § 19 zákona č. 105/2004 Z. z.“.

01.05.2004

11. V § 8 ods. 5 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom závode“.

01.05.2004

12. V § 8 ods. 6 sa slová „Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu“ nahrádzajú slovami „Výrobca v liehovarníckom závode“.

01.05.2004

13. V § 9 odsek 7 znie:

01.05.2004

(7) Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát vznikajúcich podľa činností uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) až g) a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.“.

01.05.2004

14. § 10, 11 a 12 sa vypúšťajú.

01.05.2004

15. § 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.05.2004

(6) Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.“.

01.05.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

01.05.2004

27a) § 45 zákona č. 105/2004 Z. z.“.

01.05.2004

16. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

01.05.2004

㤠15a

01.05.2004

(1) Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu všeobecne denaturovaného liehu podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. mája 2004.

01.05.2004

(2) Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného bezvodného liehu, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj povolenia jeho najmenšieho prípustného množstva a použitia takto denaturovaného liehu vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. mája 2004.“.


01.03.2004

Čl. III

01.03.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.


01.03.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.03.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.03.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.03.2004

1) § 2 Obchodného zákonníka.

01.07.2006

1a) Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.

01.04.2010

1aa) Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.

01.04.2010

1b) Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.

01.03.2004

2) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

01.07.2007

2a) Príloha č. 24 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

2aa) Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.07.2007

2b) Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2007

2c) § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

01.04.2010

2d) Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

01.03.2004

3) Príloha č. 16 tretia časť k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

01.07.2006

3a) § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

01.03.2004

4) § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.

01.04.2010

5) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

5a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

5b) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

5c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).

01.04.2010

5d) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).

01.03.2004

6) Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 288, 23/11/1993, strany 12 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.03.2004

7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

8) § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

9) § 19 ods. 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

01.03.2004

10) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení zákona č. 245/2003 Z. z.

01.04.2010

11) Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.

01.03.2004

12) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.

01.03.2004

13) Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008 z 11/01/1996, strany 11 – 15) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.07.2006

15) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

01.07.2006

15a) § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 467/2002 Z. z.

01.07.2006

15b) Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005).

01.07.2006

15c) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov.

01.03.2009

15d) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 04).

01.03.2004

16) Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.), § 21 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z.

01.12.2004

16a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke.

01.09.2011

16aa) § 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

17) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

18) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.07.2006

19) Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 152, 24. 6. 2000) v platnom znení.

01.09.2012

19a) Napríklad § 19 ods. 6 písm. b) a ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

01.09.2012

19b) § 16 zákona č. 530/2011 Z. z.

01.09.2012

19c) § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.

01.09.2012

19d) Napríklad § 7, 8 a 40 zákona č. 530/2011 Z. z.

01.09.2012

19e) § 13 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z.

01.09.2012

19f) § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.

01.03.2004

20) Príloha č. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

21) § 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.

01.12.2004

21b) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie.

01.03.2004

22) Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.

01.07.2006

23) § 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

25) § 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z.

01.03.2004

26) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

27) Zákon č. 467/2002 Z. z.

01.03.2004

29) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.

01.03.2004

30) § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.

01.07.2006

31a) § 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z.

01.07.2006

31b) § 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.

01.07.2006

31c) § 2 ods. 3 písm. h) zákona č. 467/2002 Z. z.

01.07.2006

31d) § 2 ods. 3 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.

01.03.2004

32) § 19 zákona č. 431/2002 Z. z.
§ 39 Obchodného zákonníka.

01.03.2009

32a) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

33) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.

01.03.2004

34) Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

34a) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).

01.04.2010

34b) Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).

01.04.2010

34c) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

35) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.03.2004

36) Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).

01.03.2004

37) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992, strany 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.

01.03.2004

38) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení Pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).

01.03.2004

39) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.

01.03.2004

40) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

40a) Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.04.2010

40b) Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.04.2010

40c) Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.04.2010

40d) Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.

01.03.2004

41) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).

01.03.2004

42) Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
Zákon č. 104/2004 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

01.01.2007

42a) § 33 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2007

42b) § 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

43) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

44) § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

45) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.2006

46) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).

01.07.2006

46a) Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.2006

46b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.07.2006

46c) § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.2004

47) § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z.

01.03.2004

48) § 29 zákona č. 431/2002 Z. z.

01.03.2004

49) § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

49a) Zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou.

01.03.2004

50) Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/9/1992, strany 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, strany 17 – 24).

01.11.2004

51) § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.