Zákon č. 608/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 247/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2013
01.01.2004

608

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

z 3. decembra 2003

01.01.2004

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

§ 1

01.01.2004

Orgány štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

01.01.2004

(1) Štátnu správu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a bývania vykonávajú:

01.01.2013

a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

01.01.2013

b) obvodný úrad v sídle kraja,

01.01.2004

c) obec v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,1)

01.01.2004

d) Slovenská stavebná inšpekcia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)

01.01.2004

(2) Štátnu správu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vykonávajú aj iné orgány v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)

01.01.2004

§ 2

01.01.2004

Pôsobnosť ministerstva

01.01.2004

Ministerstvo

01.01.2004

a) na úseku územného plánovania

01.01.2013

1. koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, obvodných úradov v sídle kraja, samosprávnych krajov a obcí,

01.01.2004

2. je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,

01.01.2004

3. vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,

01.01.2004

4. organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,

01.01.2004

5. overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,

01.01.2004

6. vedie register odborne spôsobilých osôb,4)

01.01.2004

7. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,

01.01.2004

8. obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,

01.01.2004

9. obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde na schválenie,

01.01.2004

10. zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,

01.01.2004

11. obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstaraním,

01.01.2004

12. posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu,

01.01.2004

13. prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní,

01.01.2004

14. predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,

01.01.2004

b) na úseku stavebného poriadku

01.01.2004

1. vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a postupu vyvlastnenia,

01.01.2004

2. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,

01.01.2004

3. spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,

01.01.2004

4. vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

01.01.2004

5. vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,

01.01.2013

6. metodicky usmerňuje činnosť obvodného úradu v sídle kraja, stavebného úradu a Slovenskej stavebnej inšpekcie,

01.01.2004

7. zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,

01.01.2013

8. preskúmava rozhodnutia obvodného úradu v sídle kraja vydané v správnom konaní,

01.01.2004

9. koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,

01.01.2004

10. koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,

01.01.2004

11. po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,

01.01.2004

12. určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,

01.01.2004

13. určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsah odbornej skúšky, vymenúva členov skúšobnej komisie, navrhuje preskúšanie a koordinuje činnosti týchto komôr,

01.01.2004

14. pri prevode majetku štátu podľa osobitného predpisu5) sa vyjadruje, či sú splnené podmienky na vyvlastnenie podľa osobitného predpisu,6)

01.01.2004

c) na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky

01.01.2004

1. navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,

01.01.2004

2. spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,

01.01.2004

3. koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej správy,

01.01.2004

4. vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,

01.01.2004

5. vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond“),

01.01.2004

6. zabezpečuje výkon činností a kontroly vynakladania verejných finančných zdrojov na rozvoj bývania,

01.01.2004

7. spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,

01.01.2004

8. navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,

01.01.2004

9. navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,

01.01.2004

10. zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,

01.01.2004

11. vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,

01.01.2004

12. navrhuje formy podpory štátu a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,

01.11.2008

13. zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík,

01.11.2008

14. je oprávnené spracúvať osobné údaje o fyzických osobách podľa osobitného predpisu,6b) ktoré užívajú byty v nájomnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien nájmu podľa osobitného predpisu,6c) a o fyzických osobách žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti; spracúvať možno meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej trvalého pobytu, celkovú podlahovú plochu bytu a výšku nájomného.

01.01.2004

§ 4

01.01.2013

Pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja

01.01.2013

(1) Obvodný úrad v sídle kraja

01.01.2004

a) na úseku územného plánovania

01.01.2004

1. posudzuje zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán zóny,

01.01.2004

2. vydáva stanovisko pri prerokovaní konceptu územného plánu obce a konceptu územného plánu zóny,

01.01.2004

3. vydáva stanovisko pri prerokovaní návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu zóny,

01.01.2004

4. preskúmava návrh územného plánu obce a návrh územného plánu zóny,

01.01.2004

5. rieši rozpory pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie,

01.01.2004

6. je metodickým orgánom pre činnosť obce na úseku územného plánovania,

01.01.2004

7. podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti územného plánovania,

01.01.2004

8. obstaráva a prerokúva územnoplánovacie podklady,

01.01.2004

9. podieľa sa na vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní,

01.01.2004

b) na úseku stavebného poriadku

01.01.2004

1. vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad,

01.01.2004

2. riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi,

01.01.2004

3. plní úlohy štátneho stavebného dohľadu,

01.01.2004

4. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu,

01.01.2004

5. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí,

01.01.2004

6. určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu,

01.01.2004

7. podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb,

01.07.2005

8. vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,6a)

01.09.2008

c) na úseku bývania

01.09.2008

1. posudzuje a overuje údaje v žiadosti o poskytnutie dotácií na rozvoj bývania,

01.09.2008

2. vykonáva kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania poskytnutých ministerstvom a fondom,

01.09.2008

3. vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených ministerstvom alebo fondom v oblasti podpory rozvoja bývania,

01.09.2008

4. vykonáva prevod finančných prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií na rozvoj bývania uzatvorených v rámci programu rozvoja bývania,

01.09.2008

5. vykonáva kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,

01.09.2008

6. zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov na rozvoj bývania v príslušnom kraji,

01.09.2008

7. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,

01.09.2008

8. zabezpečuje spracovanie regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok na rozvoj bývania,

01.09.2008

9. vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytovanie dotácií na rozvoj bývania,

01.09.2008

10. poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,

01.09.2008

11. spolupracuje s orgánmi územnej samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania,

01.09.2008

12. metodicky usmerňuje orgány územnej samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov na bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou.

01.01.2013

(2) Obvodný úrad v sídle kraja vykonáva činnosti uvedené v odseku 1 písm. c) štvrtom bode prostredníctvom mimorozpočtového účtu.

01.01.2004

§ 5

01.01.2004

Pôsobnosť obce

01.01.2004

Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy

01.01.2004

a) na úseku stavebného poriadku

01.01.2004

1. vykonáva pôsobnosť stavebného úradu,

01.01.2004

2. zabezpečuje štátny stavebný dohľad,

01.01.2004

b) na úseku bývania zabezpečuje

01.07.2009

1. overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania z fondu a žiadosti podľa vládneho programu zatepľovania,

01.01.2004

2. preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory,

01.11.2004

3. predloženie overenej žiadosti na fond,

01.11.2004

4. kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a kontrolu čerpania podpory podľa osobitného predpisu.7)

01.01.2004

§ 6

01.01.2004

Prechodné ustanovenia

01.01.2004

(1) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na krajskom úrade na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a bytových politík, prechádzajú na krajský stavebný úrad.

01.01.2004

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku, prechádzajú na krajský stavebný úrad.


01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 417/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2004

1. Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „krajský stavebný úrad“ v príslušnom tvare.

01.01.2004

2. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa veta „Krajský úrad spracuje súhrnné stanovisko za všetky orgány štátnej správy v jeho pôsobnosti.“.

01.01.2004

3. V § 105 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2004

(5) Priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia.“.

01.01.2004

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

01.01.2004

4. V § 106 sa v odsekoch 1 až 3 za slovo „úrad“ vkladajú slová „alebo inšpekcia“.

01.01.2004

5. V § 117 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

01.01.2004

6. V § 123a ods. 1 sa slová „v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline“ nahrádzajú slovami „v meste, ktoré je sídlom kraja“ a slová „sú uvedené v prílohe“ sa nahrádzajú slovami „sú totožné s územnými obvodmi krajov“.

01.01.2004

7. V § 123a ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Riaditeľstvo je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí v ňom vykonávajú štátnu službu, a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí v ňom vykonávajú verejnú službu.“.

01.01.2004

8. V § 130 ods. 2 sa slová „krajské úrady, okresné úrady“ nahrádzajú slovami „krajské stavebné úrady“.

01.01.2004

9. § 141 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2004

(9) Správne konanie na úseku stavebného poriadku začaté krajským úradom pred 1. januárom 2004 dokončí miestne príslušný krajský stavebný úrad.“.

01.01.2004

10. Príloha k zákonu sa vypúšťa.


01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2004

1) § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania.

01.01.2004

2) § 123a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

3) § 16 ods. 4, § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

4) § 2a ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

5) § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

6) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.2005

6a) § 117a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2008

6b) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

01.11.2008

6c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

01.07.2009

7) § 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov