01.01.200431.12.2013

607

01.01.200431.12.2013

ZÁKON

01.01.200431.12.2013

zo 6. novembra 2003

01.01.200431.12.2013

o Štátnom fonde rozvoja bývania

01.01.200431.12.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.200431.12.2013

§ 1

01.01.200431.12.2013

Základné ustanovenia

15.10.201231.12.2013

(1) Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania1) (ďalej len „fond“).

15.10.201231.12.2013

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

15.10.201231.12.2013

(3) Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu.1a)

01.01.200431.12.2013

§ 2

01.01.200431.12.2013

Správa a orgány fondu

15.10.201231.12.2013

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

15.10.201231.12.2013

(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

01.01.200431.12.2013

(3) Minister zriaďuje Radu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „Rada fondu“) ako svoj poradný orgán na tvorbu a použitie prostriedkov fondu.

01.01.200431.12.2013

(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu, ako aj podrobnosti o počte členov a o zložení Rady fondu, vymenúvaní a odvolávaní jej členov a o jej organizácii a činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

01.01.200431.12.2013

§ 3

01.01.200431.12.2013

Zdroje fondu

01.09.200731.12.2013

Zdroje fondu sú

01.01.200431.12.2013

a) splátky úverov poskytnutých z fondu,

01.01.200431.12.2013

b) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,

01.01.200431.12.2013

c) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

01.01.200831.12.2013

d) výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,

01.01.200431.12.2013

e) príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,

01.11.200431.12.2013

f) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka a zostatky prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,1a)

01.01.200931.12.2013

g) zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom s výnimkou zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu v predchádzajúcich rokoch,

01.01.200431.12.2013

h) príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky za podmienok ustanovených osobitným predpisom,2)

01.01.200531.12.2013

i) dary,

01.01.200531.12.2013

j) dotácie zo štátneho rozpočtu,1)

15.10.201231.12.2013

k) finančné prostriedky Európskej únie,

15.10.201231.12.2013

l) iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

01.01.200431.12.2013

§ 4

01.01.200431.12.2013

Použitie prostriedkov fondu

01.01.200431.12.2013

(1) Prostriedky fondu možno použiť na

01.01.200431.12.2013

a) podpory poskytované na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu,

01.07.200931.12.2013

b) realizáciu vládneho programu zatepľovania,

01.07.200931.12.2013

c) správu fondu.

01.09.200731.12.2013

(2) Rozpočet fondu schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Fond je povinný predložiť vláde Slovenskej republiky prostredníctvom ministerstva návrh rozpočtu každoročne do 15. augusta, ak vláda Slovenskej republiky neurčí neskorší termín.

01.09.200731.12.2013

(3) O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok alebo schodok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, rozhoduje vláda Slovenskej republiky. O ostatných zmenách rozpočtu fondu rozhoduje minister na základe odporúčania Rady fondu.

01.09.200731.12.2013

(4) Prostriedky použité na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 3 % z ročných zdrojov fondu uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až e). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.3)

01.09.200731.12.2013

§ 5

01.09.200731.12.2013

Účel podpory

01.09.200731.12.2013

(1) Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

01.09.200731.12.2013

a) obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome,

01.09.200731.12.2013

b) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb,4) ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len „zariadenie sociálnych služieb"), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,

01.09.200731.12.2013

c) kúpa bytu,

01.09.200731.12.2013

d) obnova bytovej budovy,5)

01.09.200731.12.2013

e) výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

01.07.200931.12.2013

f) obnova zariadenia sociálnych služieb,

01.07.200931.12.2013

g) zatepľovanie bytovej budovy.

01.09.200731.12.2013

(2) Polyfunkčný dom na účely tohto zákona je budova, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov.

01.07.200931.12.2013

(3) Zatepľovaním bytovej budovy na účely tohto zákona sa rozumie zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie, ktoré sa preukazuje

01.07.200931.12.2013

a) dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,

01.07.200931.12.2013

b) splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

01.07.200931.12.2013

(4) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na

01.09.200731.12.2013

a) byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 1,

01.09.200731.12.2013

b) byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti,

01.09.200731.12.2013

c) byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu,6)

01.09.200731.12.2013

d) byt určený pre fyzickú osobu, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti alebo ktorej sa skončila pestúnska starostlivosť podľa osobitného predpisu6a) (ďalej len „odchovanec").

01.07.200931.12.2013

(5) Na účely tohto zákona sa kúpou bytu podľa odseku 1 písm. c) rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od ktorého nadobudnutia právoplatnosti neuplynulo viac ako dva roky.

01.07.200931.12.2013

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu žiadateľom, ktorým je odchovanec, ktorý si rieši svoje prvé bývanie.

01.07.200931.12.2013

(7) Na účely tohto zákona sa obnovou bytovej budovy podľa odseku 1 písm. d) rozumie

01.09.200731.12.2013

a) tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov7) a technických špecifikácií8) alebo

01.09.200731.12.2013

b) obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu,9) alebo

01.09.200731.12.2013

c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou.10)

01.07.200931.12.2013

(8) Na účely tohto zákona sa obnovou zariadenia sociálnych služieb podľa odseku 1 písm. f) rozumie

01.09.200731.12.2013

a) tepelná ochrana zariadenia sociálnych služieb,

01.09.200731.12.2013

b) obnova alebo modernizácia obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

01.07.200931.12.2013

(9) Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb je predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé. Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sú spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa, kotolňa, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie je súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie je k nej priamo priľahlá.

01.07.200931.12.2013

(10) Ak ide o služobný byt,11) podporu na účely uvedené v odseku 1 nemožno poskytnúť.

01.01.200431.12.2013

§ 6

01.01.200431.12.2013

Hospodárenie s prostriedkami fondu

01.01.200431.12.2013

(1) Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

01.01.200431.12.2013

(2) Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

01.01.200431.12.2013

(3) Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roku prevádza do nasledujúceho rozpočtového roku.

01.09.200731.12.2013

(4) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ.12)

15.10.201231.12.2013

(5) Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici v štruktúre podľa ich zdrojov.

01.07.200931.12.2013

(6) Prostriedky na realizáciu zatepľovania podľa § 5 ods. 1 písm. g) vedie fond na samostatnom účte zriadenom v Štátnej pokladnici.

01.07.200931.12.2013

(7) Štátna pokladnica na základe príkazu fondu uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá vykonáva finančné operácie súvisiace s použitím prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b).

01.07.200931.12.2013

(8) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.13)

01.01.200431.12.2013

§ 7

01.01.200431.12.2013

Žiadateľ o podporu

01.01.200431.12.2013

Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ“) môže byť

01.01.200931.12.2013

a) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,14) alebo

01.01.200431.12.2013

b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

01.01.200431.12.2013

§ 8

01.01.200431.12.2013

Druh podpory

01.01.200431.12.2013

(1) Druhy podpory sú:

01.01.200431.12.2013

a) úver,

01.01.200431.12.2013

b) nenávratný príspevok.

01.09.200731.12.2013

(2) Na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) možno súčasne poskytnúť viac druhov podpory.

01.01.200931.12.2013

(3) Na účely podľa § 5 ods. 1 písm. b) a f) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.

01.09.200731.12.2013

(4) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) možno poskytnúť podporu žiadateľovi

01.11.200431.12.2013

a) podľa § 7 písm. a),

01.11.200431.12.2013

b) podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec a byty sú určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.

01.09.200731.12.2013

(5) Podporu podľa odseku 4 možno poskytnúť, iba ak na predmet podpory nebola poskytnutá podpora na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a).

01.09.200731.12.2013

(6) Na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť podporu len žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona14a) (ďalej len „nezisková organizácia").

01.07.200931.12.2013

(7) Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo c) len raz, a to len na jeden z týchto účelov.

01.01.200431.12.2013

§ 9

01.01.200431.12.2013

Výška podpory

01.01.200431.12.2013

(1) Výšku podpory môže tvoriť

01.07.200931.12.2013

a) úver najdlhšie na 30 rokov pri ročnej úrokovej sadzbe do 6 %

01.01.200931.12.2013

1. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 60 000 eur na byt,

01.01.200931.12.2013

2. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 700 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb,

01.01.200931.12.2013

3. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,

01.01.200931.12.2013

4. na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

15.10.201231.12.2013

b) úver na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) najdlhšie na 15 rokov pri nulovej úrokovej sadzbe v rozsahu do 80 % oprávnených nákladov najviac však 50 eur/m2 zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 80 eur/m2 zatepľovanej plochy pri bytovom dome,

01.07.200931.12.2013

c) nenávratný príspevok na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac 7 000 eur na byt, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 1, a toto bývanie spĺňa podmienky upravené osobitným predpisom.15)

01.09.200731.12.2013

(2) Výška podpory podľa odseku 1 písm. a) môže v prípade odchovanca, ktorý žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c), dosiahnuť 100 % obstarávacej ceny.

01.07.200931.12.2013

(3) Súhrnná suma podpôr poskytnutých podľa odseku 1 písm. a) a c) s výnimkou podpory podľa odseku 2 nesmie presiahnuť 80 % obstarávacej ceny.

01.09.200731.12.2013

(4) Obstarávacou cenou na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) je cena za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov, na ktoré sa požaduje poskytnutie podpory.

01.09.200731.12.2013

(5) Obstarávacou cenou na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) je cena dohodnutá v zmluve16) za zhotovenie stavby vrátane ceny za projektové práce. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Pri spájaní podpory na účely uvedené v § 5 ods. 1 písm. c) a d) na jednom objekte sa uvádza aj obstarávacia cena jednotlivých účelov, na ktoré sa požaduje poskytnutie podpory.

01.07.200931.12.2013

(6) Oprávneným nákladom na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) je cena za zhotovenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce vrátane tepelno-technického posudku, inžiniersku činnosť, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.

01.07.200931.12.2013

(7) Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.

01.01.200431.12.2013

§ 10

01.01.200431.12.2013

Podmienky poskytnutia podpory

01.01.200431.12.2013

(1) Žiadateľ preukáže, že

01.01.200431.12.2013

a) má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory,

01.01.200431.12.2013

b) je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory úver.

01.01.200431.12.2013

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na žiadateľa

01.09.200731.12.2013

a) podľa § 7 písm. a), ak je žiadateľom odchovanec, ktorý žiada poskytnutie podpory na účely podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c),

01.07.200931.12.2013

b) podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec, ktorá žiada poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) a e), a byty sú určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce,17)

15.10.201231.12.2013

c) podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom nezisková organizácia, ktorá žiada o poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e), a byty sú určené na nájom za podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí podpory.

01.01.200431.12.2013

(3) Za vlastné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) sa považujú aj prostriedky z priznanej poistnej náhrady v prípade poistnej udalosti na stavbe, na ktorú sa v dôsledku živelnej udalosti požaduje poskytnutie podpory. Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.

01.09.200731.12.2013

(4) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) možno poskytnúť len vtedy, ak

01.09.200731.12.2013

a) podlahová plocha bytu18) v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,

01.11.200431.12.2013

b) podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 160 m2 bez plochy pre garáž a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie.

01.07.200931.12.2013

(5) Ak je byt v rodinnom dome stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 4 písm. a), podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu nesmie prevýšiť 180 m2 bez plochy pre garáž.

01.07.200931.12.2013

(6) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak je byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 5 ods. 4 písm. a).

01.01.200431.12.2013

(7) Žiadateľovi podľa § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,19) neprevyšuje tri a pol násobok životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.

01.01.200431.12.2013

(8) Mesačný príjem podľa odseku 7 sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

01.07.200931.12.2013

(9) Ustanovenie odseku 7 sa nepoužije, ak ide o zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g).

01.07.200931.12.2013

(10) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 písm. b), ak obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy bytu nepresiahnu hodnotu 1,5-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 30. júnu kalendárneho roka predchádzajúceho roku podania žiadosti.

15.10.201231.12.2013

(11) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) a e) možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 písm. b), ak sa žiadateľ v zmluve zaviaže, že

15.10.201231.12.2013

a) nájomný charakter bytu zachová po dobu lehoty splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej však po dobu 30 rokov,

15.10.201231.12.2013

b) pri prenájme dodrží ustanovenia osobitného predpisu.21a)

15.10.201231.12.2013

(12) Z príjmov podľa § 3 písm. k) možno poskytnúť podporu len na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) žiadateľovi podľa § 7 písm. b) len vtedy, ak sa stavba realizuje v meste.

15.10.201231.12.2013

(13) Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý

01.09.200731.12.2013

a) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky fondu,

01.09.200731.12.2013

b) je v likvidácii, v konkurze, voči ktorému je vedené konkurzné konanie alebo proti ktorému bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

01.09.200731.12.2013

c) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

01.09.200731.12.2013

d) má evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

01.01.200931.12.2013

e) nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

01.01.200931.12.2013

f) neplní záväzky voči iným veriteľom alebo

01.01.200931.12.2013

g) nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

15.10.201231.12.2013

(14) Žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) musí na výber zhotoviteľa stavby použiť formu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu24) okrem prípadov, ak

01.01.200431.12.2013

a) nežiada o poskytnutie nenávratného príspevku,

01.01.200431.12.2013

b) je súčasne zhotoviteľom stavby alebo

01.01.200431.12.2013

c) preinvestoval najmenej 30 % obstarávacej ceny a má uzavretú zmluvu so zhotoviteľom.

15.10.201231.12.2013

(15) Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) spĺňajúceho podmienky podľa § 5 ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) možno poskytnúť len vtedy, ak

01.09.200731.12.2013

a) sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien s preukázateľnou zhodou,25)

01.09.200731.12.2013

b) súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a podobne, opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby,

01.09.200731.12.2013

c) pri navrhnutom riešení sú dodržané predpisy týkajúce sa merania a regulácie zásobovania teplom podľa osobitného predpisu.26)

15.10.201231.12.2013

(16) Podporu na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť na budovu, ktorej právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania pred rokom 1989 a nebola na jej zateplenie poskytnutá iná forma štátnej podpory.

01.01.200431.12.2013

§ 11

01.01.200431.12.2013

Postup pri poskytovaní podpory

01.09.200731.12.2013

(1) Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu,27) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestskej časti uvedenej v prílohe č. 2 a v okrese Košice-okolie v meste Moldava nad Bodvou (ďalej len „obec v sídle okresu“), príslušnej podľa miesta stavby. Obec v sídle okresu do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä

01.01.200431.12.2013

a) identifikačné údaje žiadateľa,

01.01.200431.12.2013

b) účel, druh a návrh výšky podpory,

01.01.200431.12.2013

c) údaje o stavbe,

01.01.200431.12.2013

d) preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny [§ 10 ods. 1 písm. a)],

01.01.200431.12.2013

e) preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru [§ 10 ods. 1 písm. b)],

01.01.200431.12.2013

f) návrh na zabezpečenie záväzkov,

01.01.200431.12.2013

g) súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v písmenách a) až f) na účely poskytnutia podpory podľa tohto zákona.

01.01.200431.12.2013

(2) Identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a) u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) sú:

01.01.200431.12.2013

a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,

01.01.200431.12.2013

b) adresa trvalého pobytu,

01.01.200431.12.2013

c) dátum narodenia,

01.01.200431.12.2013

d) rodné číslo,

01.01.200431.12.2013

e) štátna príslušnosť,

01.01.200431.12.2013

f) rodinný stav.

01.07.200931.12.2013

(3) Návrh na zabezpečenie záväzkov na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) sa preukazuje

01.07.200931.12.2013

a) určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) a b), alebo

01.07.200931.12.2013

b) zriadením záložného práva na pohľadávku u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b), alebo

01.07.200931.12.2013

c) označením bankovej záruky u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b).

01.07.200931.12.2013

(4) V žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) povinný oznámiť obci v sídle okresu, či je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenskej republiky a poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.

01.07.200931.12.2013

(5) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v podielovom spoluvlastníctve, žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil28) spoluvlastník. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa odseku 1 za každého spoluvlastníka, ktorý žiada o poskytnutie podpory.

01.07.200931.12.2013

(6) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 na byt v spoluvlastníctve manželov, žiadosť môže predložiť len jeden z manželov.

01.07.200931.12.2013

(7) Ak sa má podpora poskytnúť na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) uskutočňovaný zhotoviteľom, ktorým je právnická osoba podľa § 7 písm. b) pre žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) na základe zmluvy uzavretej podľa osobitného predpisu,29) môže žiadosť predložiť iba jedna z týchto osôb. Prislúchajúcu časť úveru poskytnutého žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) podľa predchádzajúcej vety možno previesť na vlastníka bytu, ktorým je fyzická osoba.

01.07.200931.12.2013

(8) Obec v sídle okresu vyznačí overenie úplnosti náležitostí žiadosti podľa odseku 1 odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal. Obec v sídle okresu môže na účely tohto zákona vyznačiť zhodu originálu dokladu s kópiou dokladu, ktorá je súčasťou žiadosti zasielanej fondu. Overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote určenej na overenie zašle fondu.

01.07.200931.12.2013

(9) Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu.

01.07.200931.12.2013

(10) Fond v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.

01.07.200931.12.2013

(11) Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory pričom o žiadosti rozhodne do 31. decembra daného kalendárneho roka.

15.10.201231.12.2013

(12) V rozpočte fondu sa osobitne rozpočtujú finančné prostriedky na účel podľa

15.10.201231.12.2013

a) § 5 ods. 1 písm. c) a e) na obstaranie bytov, na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného predpisu,29a)

15.10.201231.12.2013

b) § 5 ods. 1 písm. e) na obstaranie bytov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

15.10.201231.12.2013

c) § 5 ods. 1 písm. g) na stavby financované z príjmov podľa § 3 písm. k) v členení podľa samosprávnych krajov.

01.07.200931.12.2013

(13) Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 11 pre žiadosť, ktorá sa predkladá v dôsledku riešenia

01.01.200431.12.2013

a) následkov živelnej udalosti (§ 10 ods. 3),

01.01.200431.12.2013

b) náhrady za žiadosť podanú podľa odseku 1 na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a).

01.07.200931.12.2013

(14) Opatrenie, ktorého úplné znenie vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ministerstvo, ustanoví obdobie, v ktorom sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí na účel podpory z dôvodu vyčerpania určených prostriedkov v rozpočte fondu na príslušný účel podpory.

01.07.200931.12.2013

(15) Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

01.07.200931.12.2013

(16) Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

01.07.200931.12.2013

(17) Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.

01.07.200931.12.2013

(18) Na rozhodovanie podľa odseku 11 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

01.01.200431.12.2013

§ 12

01.01.200431.12.2013

Zmluva

01.07.200931.12.2013

(1) Na základe rozhodnutia podľa § 11 ods. 11 uzavrie fond so žiadateľom zmluvu.

01.01.200431.12.2013

(2) Zmluva musí obsahovať najmä

01.01.200431.12.2013

a) údaje o zmluvných stranách,

01.01.200431.12.2013

b) účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory,

01.01.200431.12.2013

c) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,

01.01.200431.12.2013

d) zabezpečenie záväzkov,

01.01.200431.12.2013

e) bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,

01.01.200431.12.2013

f) technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,

01.01.200431.12.2013

g) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

01.01.200431.12.2013

h) spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,

01.01.200931.12.2013

i) podmienku o dodržaní ustanovení § 5 ods. 1 a § 10 ods. 4 až 6 počas lehoty splatnosti úveru.

01.09.200731.12.2013

j) ak je žiadateľom osoba podľa § 7 písm. b), ktorá požiadala o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e), tak aj minimálny čas, v ktorom bude stavbu vlastniť a dávať byty do nájmu.

01.01.200431.12.2013

§ 13

01.01.200431.12.2013

Kontrola a sankcie

01.01.200431.12.2013

(1) Ministerstvo vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.

01.11.200431.12.2013

(2) Fond počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu

01.11.200431.12.2013

a) účelu použitia podpory,

01.11.200431.12.2013

b) dodržiavania zmluvných podmienok.

01.01.200931.12.2013

(3) Počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou

01.01.200931.12.2013

a) krajský stavebný úrad u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b), e) a f),

01.07.200931.12.2013

b) obec v sídle okresu u žiadateľa podľa § 7 písm. a) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g) a u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g).

01.01.200931.12.2013

(4) Ak žiadateľ o podporu porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.33)

01.01.200431.12.2013

§ 14

01.01.200431.12.2013

Informačný systém

01.01.200431.12.2013

(1) Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona. Informácie podľa prechádzajúcej vety je fond oprávnený zbierať a uchovávať počas plnenia zmluvného záväzku.

01.01.200431.12.2013

(2) Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu a je chránené služobným tajomstvom. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,34) môže fond poskytnúť ministerstvu.

01.01.200431.12.2013

(3) Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.34)

01.01.200431.12.2013

(4) Osobné údaje o žiadateľoch možno poskytnúť výhradne len s ich súhlasom.

01.01.200431.12.2013

§ 15

01.01.200431.12.2013

Osobitné ustanovenie

01.01.200431.12.2013

(1) Nevyčerpanú časť podpory je žiadateľ povinný vrátiť fondu.

01.07.200931.12.2013

(2) Prevody prostriedkov podľa odseku 1 vykoná banka vybraná podľa § 6 ods. 7 na účet fondu v Štátnej pokladnici bezodkladne.

01.01.200431.12.2013

(3) Nevyčerpanú časť nenávratného príspevku možno za podmienky dodržania zmluvy použiť na úhradu časti podpory podľa § 8 ods. 1 písm. a).

15.10.201231.12.2013

(4) Fondu sa zakazuje požadovať od žiadateľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením úveru alebo jeho časti na písomný podnet žiadateľa.

01.01.200431.12.2013

§ 16

01.01.200431.12.2013

Splnomocňovacie ustanovenie

01.01.200431.12.2013

(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely.

01.01.200431.12.2013

(2) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.


01.01.200431.12.2013

§ 17

01.01.200431.12.2013

Spoločné ustanovenia

01.01.200431.12.2013

(1) Štátny fond rozvoja bývania zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov je Štátnym fondom rozvoja bývania podľa tohto zákona.

01.01.200431.12.2013

(2) Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy Štátneho fondu rozvoja bývania vzniknuté pred 1. januárom 2004 sa považujú za pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy Štátneho fondu rozvoja bývania podľa tohto zákona.

01.01.200431.12.2013

§ 18

01.01.200431.12.2013

Prechodné ustanovenia

01.01.200431.12.2013

(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na okresných úradoch na úseku podľa § 11, prechádzajú na obec.

01.01.200431.12.2013

(2) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na okresných úradoch na úseku podľa § 13, prechádzajú na krajský stavebný úrad.

01.01.200431.12.2013

(3) Prechod nehnuteľného a hnuteľného majetku okresných úradov je upravený osobitným predpisom.35)

01.01.200431.12.2013

(4) Pri posudzovaní žiadostí podaných a overených podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov do 1. januára 2004 a pri poskytovaní podpory k nim sa postupuje podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.

01.01.200431.12.2013

(5) Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 1. januára 2004, sa posudzujú podľa tohto zákona.

01.01.200431.12.2013

(6) Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 143/2000 Z. z o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby je všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 16 ods. 2 tohto zákona, a to až do novej zákonnej úpravy.

01.11.200431.12.2013

§ 18a

01.11.200431.12.2013

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 1. novembra 2004, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných do 1. novembra 2004.

01.09.200731.12.2013

§ 18b

01.01.200831.12.2013

(1) Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy s bankou vykonávajúcou finančné operácie súvisiace s použitím prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. a) prechádzajú z fondu na Štátnu pokladnicu.

01.09.200731.12.2013

(2) O žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a boli overené do 31. augusta 2007, rozhodne fond podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. augusta 2007.

01.09.200731.12.2013

(3) Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 31. augusta 2007, sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. septembra 2007.

01.01.200931.12.2013

§ 18c

01.01.200931.12.2013

(1) O žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a boli overené do 31. decembra 2008, rozhodne fond podľa ustanovení zákona účinných do 31. decembra 2008.

01.01.200931.12.2013

(2) Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 31. decembra 2008, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných od 1. januára 2009.

15.10.201231.12.2013

§ 18d

15.10.201231.12.2013

Ustanovenie § 15 ods. 4 sa vzťahuje na všetky zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa § 8 ods. 1 písm. a) uzavreté pred účinnosťou tohto zákona.

01.01.200431.12.2013

Záverečné ustanovenia

01.01.200431.12.2013

§ 19

01.01.200431.12.2013

Zrušuje sa:

01.01.200431.12.2013

1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,

01.01.200431.12.2013

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 587/2001 Z. z.

01.01.200431.12.2013

§ 20

01.01.200431.12.2013

Účinnosť

01.01.200431.12.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.200431.12.2013

Rudolf Schuster v. r.

01.01.200431.12.2013

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.200431.12.2013

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.09.200731.12.2013

Príloha č. 1

01.01.200431.12.2013

k zákonu č. 607/2003 Z. z.

01.01.200431.12.2013

Zoznam zdravotných postihnutí

01.01.200431.12.2013

1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza

01.01.200431.12.2013

a) stredne ťažká forma,

01.01.200431.12.2013

b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).

01.01.200431.12.2013

2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu).

01.01.200431.12.2013

3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)

01.01.200431.12.2013

a) hemiplégia,

01.01.200431.12.2013

b) paraplégia,

01.01.200431.12.2013

c) kvadruplégia,

01.01.200431.12.2013

d) hemiparéza ťažkého stupňa,

01.01.200431.12.2013

e) paraparéza ťažkého stupňa,

01.01.200431.12.2013

f) kvadruparéza ťažkého stupňa.

01.01.200431.12.2013

4. Poškodenie miechy

01.01.200431.12.2013

a) hemiplégia,

01.01.200431.12.2013

b) paraplégia,

01.01.200431.12.2013

c) kvadruplégia,

01.01.200431.12.2013

d) hemiparéza ťažkého stupňa,

01.01.200431.12.2013

f) paraparéza ťažkého stupňa,

01.01.200431.12.2013

g) kvadruparéza ťažkého stupňa.

01.01.200431.12.2013

5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.

01.01.200431.12.2013

6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické

01.01.200431.12.2013

a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,

01.01.200431.12.2013

b) ťažká forma (imobilita).

01.01.200431.12.2013

7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.

01.01.200431.12.2013

8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.

01.01.200431.12.2013

9. Strata oboch dolných končatín v stehne.

01.01.200431.12.2013

10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.

01.01.200431.12.2013

11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.

01.01.200431.12.2013

12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.

01.01.200431.12.2013

13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.

01.01.200431.12.2013

14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov

01.01.200431.12.2013

a) v priaznivom postavení,

01.01.200431.12.2013

b) v nepriaznivom postavení.

01.01.200431.12.2013

15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.

01.01.200431.12.2013

16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov

01.01.200431.12.2013

a) v priaznivom postavení,

01.01.200431.12.2013

b) v nepriaznivom postavení.

01.09.200731.12.2013

Príloha č. 2

01.09.200731.12.2013

k zákonu č. 607/2003 Z. z.

01.09.200731.12.2013

v znení zákona č. 349/2007 Z. z.

01.09.200731.12.2013

Zoznam mestských častí v Bratislave a v Košiciach pre predkladanie žiadostí

01.09.200731.12.2013

1. Bratislava – mestská časť Staré Mesto pre okres Bratislava I

01.09.200731.12.2013

2. Bratislava – mestská časť Ružinov pre okres Bratislava II

01.09.200731.12.2013

3. Bratislava – mestská časť Nové Mesto pre okres Bratislava III

01.09.200731.12.2013

4. Bratislava – mestská časť Karlova Ves pre okres Bratislava IV

01.09.200731.12.2013

5. Bratislava – mestská časť Petržalka pre okres Bratislava V

01.09.200731.12.2013

6. Košice – mestská časť Staré Mesto pre okres Košice I

01.09.200731.12.2013

7. Košice – mestská časť Západ pre okres Košice II

01.09.200731.12.2013

8. Košice – mestská časť Dargovských hrdinov pre okres Košice III

01.09.200731.12.2013

9. Košice – mestská časť Juh pre okres Košice IV.

Poznámky pod čiarou

01.09.200731.12.2013

1) § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.10.201231.12.2013

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006) v platnom znení.

01.01.200431.12.2013

2) § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.12.2013

3) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.12.2013

4) § 18 ods. 2 písm. b) a c), ods. 3 písm. a) až c) a ods. 4 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.01.200431.12.2013

5) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

01.01.200431.12.2013

6) § 14 ods. 2 písm. a) a § 15 zákona č. 195/1998 Z. z.

01.09.200731.12.2013

6a) § 48 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.12.2013

7) Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

01.01.200431.12.2013

8) § 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.

01.01.200431.12.2013

9) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.

01.09.200731.12.2013

10) § 5 ods. 1 písm. b) bod 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

01.01.200431.12.2013

11) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.

01.09.200731.12.2013

12) § 30 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.200931.12.2013

13) § 35a ods. 1 písm. j) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.200931.12.2013

14) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

01.11.200431.12.2013

14a) § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

01.01.200431.12.2013

15) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.

01.01.200431.12.2013

16) Napríklad § 588 Občianskeho zákonníka, § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.200431.12.2013

17) § 6 ods. 1 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

01.11.200431.12.2013

18) STN 73 4301 Budovy na bývanie.

01.09.200731.12.2013

19) § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.12.2013

20) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.12.2013

21) § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.10.201231.12.2013

21a) § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

01.01.200431.12.2013

24) § 2 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.12.2013

25) § 7 a 7a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

01.01.200431.12.2013

26) Zákon č. 70/1998 Z. z.

01.01.200431.12.2013

27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.01.200431.12.2013

28) Napríklad § 31 Občianskeho zákonníka.

01.01.200431.12.2013

29) Napríklad Občiansky zákonník, § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z.

15.10.201231.12.2013

29a) Zákon č. 443/2010 Z. z.

01.01.200431.12.2013

30) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.01.200431.12.2013

31) § 132 a 460 Občianskeho zákonníka.

01.01.200431.12.2013

32) Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.200731.12.2013

33) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.200431.12.2013

34) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

01.01.200431.12.2013

35) Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.