Zákon č. 602/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 122/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 245/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2013
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

01.01.2004

602

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

z 3. decembra 2003,

01.01.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z. a zákona č. 456/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2004

1. V § 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2004

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

01.01.2004

2. V § 2 písm. d) sa za slovami „v cudzej mene“ vypúšťa čiarka a slová „od zlata“.

01.01.2004

3. V § 2 písm. e) sa za slovami „v cudzej mene“ vypúšťa čiarka a slovo „zlato“.

01.01.2004

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3, 4 a 4a znejú:

01.01.2004

1) § 2 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka.

01.01.2004

2) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

3) § 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

4) § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

01.01.2004

4a) § 2 ods. 2 písm. a) až k) a r) zákona č. 566/2001 Z. z.“.

01.01.2004

5. V § 2 sa vypúšťa písmeno ch).

01.01.2004

6. V § 2 písmeno j) znie:

01.01.2004

j) obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania,9) ktorých predmetom je nákup alebo predaj devízových hodnôt vykonaný na vlastný účet alebo cudzí účet v hotovosti alebo bezhotovostne, sprostredkovanie alebo iné obstaranie takéhoto nákupu alebo predaja vrátane prijímania a odovzdávania pokynov na jeho vykonanie alebo zabezpečenie; za obchod s devízovými hodnotami sa považuje aj ich zámena; splácanie finančného úveru v inej mene, než bol poskytnutý alebo prijatý, nie je zámenou devízových hodnôt, ak takéto splácanie bolo dohodnuté v písomnej zmluve o tomto finančnom úvere uzavretej pred jeho poskytnutím,“.

01.01.2004

7. V § 2 písmená l), m) a n) znejú:

01.01.2004

l) bezhotovostnými obchodmi s peňažnými prostriedkami vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v jednej mene za peňažné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet bezhotovostným prevodom, prípadne sprostredkovanie alebo iné obstaranie takéhoto nákupu alebo predaja vrátane prijímania a odovzdávania pokynov na jeho vykonanie alebo zabezpečenie,

01.01.2004

m) zmenárenskou činnosťou vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti,

01.01.2004

n) devízovými peňažnými službami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania,9) ktorých predmetom je vykonávanie alebo sprostredkúvanie cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene alebo v cudzej mene, prípadne prevádzkovanie obchodných zastúpení na vykonávanie alebo sprostredkúvanie takýchto cezhraničných prevodov,“.

01.01.2004

8. Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 10 a 11 znejú:

01.01.2004

8) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

10) § 2 ods. 2 a § 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2004

11) § 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 50 až 56 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

9. V § 2 písm. o) prvom bode sa slová „platobný styk so zahraničím v rozsahu ustanovenom v povolení pôsobiť ako banka“ nahrádzajú slovami „uskutočňovať cezhraničné prevody peňažných prostriedkov v rozsahu určenom v bankovom povolení“.

01.01.2004

10. V § 2 písm. o) druhom bode sa za slovo „poskytovanie“ vkladá slovo „devízových“.

01.01.2004

11. V § 2 písm. o) sa vypúšťa tretí bod.

01.01.2004

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

01.01.2004

13) Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 34 až 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 4 až 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, § 28 a 40 až 54a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, § 2 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, § 122 až 129 zákona č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení, zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

13. § 2 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

01.01.2004

p) osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.“.

01.01.2004

14. § 5 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

01.01.2004

15. § 6 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠6

01.01.2004

Devízová licencia

01.01.2004

(1) O udelení devízovej licencie na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Devízová licencia sa neudeľuje bankám a pobočkám zahraničných bánk, ktoré vykonávajú činnosť podľa tohto zákona na základe bankového povolenia podľa osobitného zákona,8) ani obchodníkom s cennými papiermi, pobočkám zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a sprostredkovateľom investičných služieb, ktorí vykonávajú činnosť podľa tohto zákona na základe povolenia podľa osobitného zákona.14)

01.01.2004

(2) Devízová licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Devízovú licenciu nemožno previesť na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.

01.01.2004

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je fyzická osoba, musí na udelenie devízovej licencie spĺňať tieto podmienky:

01.01.2004

a) byť dôveryhodnou osobou,

01.01.2004

b) dosiahnuť vek najmenej 18 rokov,

01.01.2004

c) byť plne spôsobilý na právne úkony,

01.01.2004

d) mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

01.01.2004

(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je právnická osoba, musí na udelenie devízovej licencie spĺňať tieto podmienky:

01.01.2004

a) fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sa bude vykonávať povolená činnosť, musia spĺňať podmienky podľa odseku 3,

01.01.2004

b) fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, musí byť dôveryhodnou osobou.

01.01.2004

(5) Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za akýkoľvek trestný čin majetkovej povahy, za akýkoľvek trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za akýkoľvek úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený. Táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje odpisom z registra trestov15) nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, preukazuje a dokladuje sa obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.

01.01.2004

(6) Žiadateľ o devízovú licenciu na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene musí byť právnickou osobou, ktorá je podnikateľom, a musí okrem podmienok podľa odseku 4 spĺňať aj tieto podmienky:

01.01.2004

a) splatený vklad do základného imania je najmenej 10 000 000 Sk,

01.01.2004

b) preukáže reálny podnikateľský zámer,

01.01.2004

c) preukáže spôsoby zabezpečenia proti rizikám a spôsob merania, sledovania a riadenia týchto rizík,

01.01.2004

d) má vypracovaný postup na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien,

01.01.2004

e) preukáže materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich s vykonávaním obchodov,

01.01.2004

f) fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, má ukončené

01.01.2004

1. vysokoškolské vzdelanie alebo

01.01.2004

2. úplné stredné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti, alebo

01.01.2004

3. úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti.

01.01.2004

(7) Žiadateľ o devízovú licenciu na poskytovanie devízových peňažných služieb musí byť právnickou osobou, ktorá je podnikateľom, a musí okrem podmienok podľa odseku 4 spĺňať aj tieto podmienky:

01.01.2004

a) splatený vklad do základného imania je najmenej 1 000 000 Sk,

01.01.2004

b) preukáže materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich s poskytovaním devízových peňažných služieb,

01.01.2004

c) má uzatvorenú zmluvu s osobou, ktorá zabezpečí bezhotovostné cezhraničné prevody peňažných prostriedkov,

01.01.2004

d) fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, má ukončené

01.01.2004

1. vysokoškolské vzdelanie alebo

01.01.2004

2. úplné stredné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti, alebo

01.01.2004

3. úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti.

01.01.2004

(8) Žiadateľ o devízovú licenciu na zmenárenskú činnosť musí spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4; ak ide o obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, musí žiadateľ spĺňať aj tieto podmienky:

01.01.2004

a) vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, a to nepretržite najmenej 12 mesiacov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,

01.01.2004

b) preukáže, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania organizovaný Národnou bankou Slovenska alebo osobou určenou Národnou bankou Slovenska.

01.01.2004

(9) Žiadosť o udelenie devízovej licencie musí v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) obsahovať označenie osoby, ktorá žiadosť predkladá. Zo žiadosti musí byť zrejmé, čo sa ňou požaduje, a musia v nej byť pravdivo opísané všetky rozhodujúce skutočnosti a označené dôkazy, ktorých sa žiadateľ dovoláva. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označené iné osoby ako žiadateľ, ktoré sú vymedzené v odsekoch 3, 4 a 6 až 8, ako aj žiadateľovi známi ďalší účastníci konania. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označení tiež prípadní zástupcovia účastníkov konania. Prílohou žiadosti musia byť listiny potrebné na rozhodnutie Národnej banky Slovenska vo veci, predovšetkým listiny, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie podmienok podľa odsekov 3, 4 a 6 až 8. Žiadosť musí obsahovať aj vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predloženej žiadosti vrátane jej príloh, pričom žiadateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia. Žiadosť musí obsahovať aj miesto a dátum vyhotovenia tejto žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa.

01.01.2004

(10) Podmienky podľa odsekov 3, 4 a 6 až 8 musia byť splnené počas celej doby platnosti devízovej licencie. Každú prípravu zmeny a zmenu podmienok alebo údajov, ktoré boli uvedené v žiadosti o udelenie devízovej licencie, je držiteľ devízovej licencie počas celej doby jej platnosti povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska hneď, ako sa o nich dozvedel. Splnenie jednotlivých podmienok, príprava ich zmeny alebo ich zmena sa preukazuje a dokladuje devízovému orgánu predovšetkým predložením listín, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie, prípravu zmeny alebo zmenu príslušných podmienok.

01.01.2004

(11) Udelením devízovej licencie nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného zákona.16) Osoba, ktorej bola udelená koncesná listina11) o živnostenskom oprávnení na činnosť, ktorá je predmetom devízovej licencie, je do desiatich dní odo dňa právoplatnosti tejto koncesnej listiny povinná jej úradne osvedčenú kópiu odovzdať Národnej banke Slovenska.

01.01.2004

(12) V devízovej licencii sa určí povolený rozsah vykonávania obchodov s devízovými hodnotami alebo poskytovania devízových peňažných služieb, čas, na ktorý sa devízová licencia udeľuje, a podmienky, ktoré je osoba, ktorej bola devízová licencia udelená, povinná dodržiavať počas celej doby platnosti devízovej licencie.

01.01.2004

(13) Obchodovať s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby nemôže nikto bez zodpovedajúceho rozsahu oprávnenia určeného v bankovom povolení alebo v devízovej licencii alebo v povolení vykonávať činnosť podľa osobitného zákona,14) ak tento zákon neustanovuje inak. Takéto povolenie ani devízová licencia sa nevyžadujú na devízové peňažné služby poskytované ani na obchody s devízovými hodnotami vykonávané Národnou bankou Slovenska.

01.01.2004

(14) Národná banka Slovenska vedie zoznam devízových miest, ktorým bola udelená devízová licencia; tento zoznam obsahuje aj rozsah devízovej licencie udelenej jednotlivým devízovým miestam. Do tohto zoznamu možno nahliadnuť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska tento zoznam uverejní aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

01.01.2004

(15) Opatrením, ktoré vydáva Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov") uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť

01.01.2004

a) podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu podľa odsekov 6 až 9 a prílohy takejto žiadosti a

01.01.2004

b) podrobnosti o podmienkach podľa odsekov 3, 4 a 6 až 8 a o spôsobe preukazovania a dokladovania ich splnenia alebo zmeny podľa odseku 10.“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 15, 15a a 16 znejú:

01.01.2004

14) § 54 až 56 a 61 zákona č. 566/2001 Z. z.

01.01.2004

15) § 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

01.01.2004

15a) § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

01.01.2004

16) Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

16. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „bez devízového povolenia“.

01.01.2004

17. § 8 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠8

01.01.2004

Devízová ohlasovacia povinnosť

01.01.2004

(1) Tuzemec a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú

01.01.2004

a) inkás, platieb a prevodov vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom okrem takých inkás, platieb a prevodov vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, ktoré sa týkajú priamych investícií a iných investícií, finančných úverov, cenných papierov, operácií na finančnom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov,

01.01.2004

b) zriadenia účtov a stavu účtov v zahraničí.

01.01.2004

(2) Tuzemec podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom okrem aktív a pasív vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku.

01.01.2004

(3) Centrálny depozitár cenných papierov, členovia centrálneho depozitára cenných papierov, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní Národnej banke Slovenska ohlásiť nimi evidované alebo im známe údaje o emitentoch cenných papierov a o majiteľoch cenných papierov v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom,15a) nimi evidované alebo im známe údaje o cenných papieroch vydaných emitentmi a o cenných papieroch patriacich majiteľom cenných papierov a tiež súhrnné údaje týkajúce sa cenných papierov, ktoré evidujú alebo ktoré majú v úschove, alebo ktoré sú u nich uložené, a to v členení podľa krajiny sídla emitenta alebo bydliska emitenta druhu cenného papiera, jeho splatnosti, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností emitenta cenného papiera, a v prípade zahraničných cenných papierov aj podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností majiteľa cenného papiera.

01.01.2004

(4) Devízová ohlasovacia povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa musí plniť ohlasovaním úplných, správnych, pravdivých a aktuálnych údajov v hláseniach pre devízový orgán, ktoré sa musia bezplatne a včas predkladať devízovému orgánu priamo alebo prostredníctvom devízového miesta, a to podľa odseku 8, a tiež na vyžiadanie devízového orgánu.

01.01.2004

(5) Devízové miesta, prostredníctvom ktorých sa devízová ohlasovacia povinnosť plní, sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné bez zbytočného odkladu odovzdať devízovému orgánu všetky informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti.

01.01.2004

(6) Devízové orgány a devízové miesta sú povinné nakladať s informáciami získanými v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tak, aby sa zamedzilo ich zneužitiu. Informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti, ktoré sa týkajú jednotlivej osoby a ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu tejto osoby, sa nemôžu bez písomného súhlasu osôb, ktoré tieto informácie poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné ako štatistické účely.

01.01.2004

(7) Na informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených v odseku 6 sa vzťahujú osobitné zákony.16a)

01.01.2004

(8) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa ustanoví

01.01.2004

a) štruktúra hlásení podľa odsekov 1 až 3, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie,

01.01.2004

b) spôsob a termíny odovzdania informácií uvedených v odseku 5 devízovému orgánu.“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.01.2004

16a) Napríklad § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z., § 81 písm. e) Zákonníka práce, § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., § 122 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

18. V § 11 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Cezhraničné prevody peňažných prostriedkov sa môžu vykonávať len prostredníctvom Národnej banky Slovenska, prostredníctvom devízových miest v rozsahu určenom v bankovom povolení alebo v devízovej licencii na poskytovanie devízových peňažných služieb, alebo prostredníctvom platobných systémov v rozsahu určenom v povolení podľa osobitného zákona,16b) ak osobitný zákon16b) neustanovuje inak; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 13 ods. 2.“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

01.01.2004

16b) Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2004

19. V § 11 ods. 2 sa slová „platné devízové povolenie“ nahrádzajú slovami „osobitné povolenie podľa § 39 ods. 5“ a slová „požadovanej platby“ sa nahrádzajú slovami „požadovaného prevodu a preukázať splnenie devízovej ohlasovacej povinnosti“.

01.01.2004

20. V § 11 ods. 3 sa slová „označiť účel úhrady prijatej“ nahrádzajú slovami „preukázať splnenie devízovej ohlasovacej povinnosti a označiť účel prevodu prijatého“.

01.01.2004

21. V § 12 ods. 1 sa slová „príslušnej platby“ nahrádzajú slovami „príslušného prevodu,“ a slová „platného devízového povolenia“ sa nahrádzajú slovami „osobitného povolenia podľa § 39 ods. 5“.

01.01.2004

22. V § 12 ods. 2 sa slová „príslušnej platby“ nahrádzajú slovami „príslušného prevodu, preukázanie splnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a“ a slová „požadovanej platby“ sa nahrádzajú slovami „požadovaného prevodu“.

01.01.2004

23. V § 12 ods. 3 sa slová „platby zo zahraničia na označenie jej účelu“ nahrádzajú slovami „prevodu zo zahraničia na preukázanie splnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na označenie účelu príslušného prevodu“.

01.01.2004

24. V § 12 ods. 4 sa slová „s koncesnými listinami na zmenárenskú činnosť vydanými podľa osobitného zákona11) a s devízovými povoleniami“ nahrádzajú slovami „s osobitnými povoleniami podľa § 39 ods. 5“.

01.01.2004

25. V § 12 ods. 6 sa slová „Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov")“ nahrádzajú slovami „zbierke zákonov,“ a slovo „platieb“ sa nahrádza slovom „prevodov“.

01.01.2004

26. § 13 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠13

01.01.2004

Obchodovanie s devízovými hodnotami

01.01.2004

(1) Obchodovať s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby možno iba v rozsahu určenom v bankovom povolení alebo v devízovej licencii, alebo v povolení vykonávať činnosť podľa osobitného zákona,14) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2004

(2) Osoba, ktorá je v rámci podnikania9) podľa osobitného zákona16c) oprávnená vykonávať určité obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať určité devízové peňažné služby, môže bez devízovej licencie vykonávať tieto obchody alebo poskytovať tieto služby len v rozsahu podľa osobitného zákona.16c)

01.01.2004

(3) Devízové miesto, ktoré nevykonáva činnosť na základe bankového povolenia, nemôže pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene ponúkať a vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene bez devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

01.01.2004

(4) Devízové miesto, ktoré nevykonáva činnosť na základe bankového povolenia a ktoré pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene prevzalo od klienta peňažné prostriedky v hotovosti, nemôže previesť protihodnotu týchto peňažných prostriedkov zo svojho účtu na účet klienta bez devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

01.01.2004

(5) Devízové miesto, ktoré nevykonáva činnosť na základe bankového povolenia, nemôže pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene prijať od klienta protihodnotu na svoj účet bezhotovostným prevodom bez devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene okrem prijatia protihodnoty pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene prostredníctvom bankovej platobnej karty.

01.01.2004

(6) Devízové miesto, ktoré je oprávnené na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, je oprávnené aj na nákup šekov v cudzej mene za slovenskú menu a devízové miesto, ktoré je oprávnené na predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, je oprávnené aj na predaj šekov v cudzej mene za slovenskú menu.

01.01.2004

(7) Vykonávať obchody s devízovými hodnotami je možné iba v prevádzkach alebo zariadeniach, ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím podľa osobitného zákona.17)

01.01.2004

(8) Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb, je povinné

01.01.2004

a) viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami a osobitnú evidenciu poskytnutých devízových peňažných služieb; súčasťou takejto evidencie musia byť údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami a jednotlivých poskytnutých devízových peňažných služieb, údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom17a) o klientoch, s ktorými sa vykonali jednotlivé obchody s devízovými hodnotami alebo ktorým sa poskytli jednotlivé devízové peňažné služby, a údaje o identifikovaní jednotlivých klientov podľa písmena c),

01.01.2004

b) pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe v rozsahu svojej zmenárenskej činnosti,

01.01.2004

c) identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom17a) pri každom obchode s devízovými hodnotami a pri každej devízovej peňažnej službe; pri vykonávaní zmenárenskej činnosti je devízové miesto povinné takto identifikovať klienta pri každom obchode s devízovými hodnotami v hodnote prevyšujúcej 1 000 EUR, ak osobitný zákon17b) neustanovuje inak,

01.01.2004

d) určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami alebo za poskytnutie devízovej peňažnej služby,

01.01.2004

e) vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene podľa písmena d), postupy a lehoty vybavovania reklamácií a sťažností súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami a s poskytovaním devízových peňažných služieb vrátane informácií o nákladoch spojených s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitných predpisov,18)

01.01.2004

f) predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a o poskytnutých devízových peňažných službách a údaje o ich vykonávaní a poskytovaní,

01.01.2004

g) pri vykonávaní bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene zabezpečiť vzájomné organizačné a personálne oddelenie dojednávania týchto obchodov, vysporiadania týchto obchodov a ich vnútornej kontroly; o týchto obchodoch je devízové miesto povinné viesť aj oddelenú analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.

01.01.2004

(9) Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.17b)

01.01.2004

(10) Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb, je aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné sprístupniť a poskytovať devízovému orgánu všetky informácie, ktoré devízové miesto má o obchodoch s devízovými hodnotami a o devízových peňažných službách vrátane údajov o klientoch a údajov o iných osobách, ktoré sa podieľali na obchodoch s devízovými hodnotami alebo na devízových peňažných službách alebo ktoré sú zodpovedné za obchody s devízovými hodnotami alebo za devízové peňažné služby.

01.01.2004

(11) Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť podrobnosti o skutočnostiach a požiadavkách podľa odseku 8, ako aj rozsah, obsah, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a o poskytnutých devízových peňažných službách.“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazu 16c, 17, 17a, 17b, a 18 znejú:

01.01.2004

16c) Napríklad zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

01.01.2004

17) § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

17a) § 5 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

17b) Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

18) Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

27. § 14 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

01.05.2004

28. V § 19a ods. 2 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „k Európskym spoločenstvám a“.

01.01.2004

29. V nadpise tretej časti sa vypúšťajú slová „A KONTROLA PRI DOVOZE A VÝVOZE BANKOVIEK A MINCÍ“.

01.01.2004

30. V § 24 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „devízové predpisy")“.

01.01.2004

31. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

01.01.2004

23) § 36 ods. 1 až 6 a § 37 a 37a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

32. V § 24 ods. 5 sa slová „zistí, že osoba porušila devízové predpisy, určí“ nahrádzajú slovami „pri kontrole na mieste zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, určí23a)“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

01.01.2004

23a) § 37 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“.

01.01.2004

33. V § 24 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

01.01.2004

34. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠24a

01.01.2004

Opatrenia na nápravu a sankcie

01.01.2004

(1) Ak devízový orgán zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby spočívajúce v porušení alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, v nedodržaní alebo prekročení podmienok určených v devízovej licencii alebo v osobitnom povolení podľa § 39 ods. 5, môže kontrolovanej osobe podľa závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania protiprávneho konania alebo iných zistených nedostatkov

01.01.2004

a) uložiť opatrenie na nápravu, a to povinnosť odstrániť nedostatky v určenej lehote,

01.01.2004

b) obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo výkon niektorej činnosti podľa devízovej licencie,

01.01.2004

c) odobrať devízovú licenciu,

01.01.2004

d) uložiť pokutu za podmienok ustanovených v odseku 2.

01.01.2004

(2) Pokutu podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť

01.01.2004

a) za nesplnenie devízovej ohlasovacej povinnosti alebo povinnosti poskytnúť súčinnosť devízovému orgánu pri výkone devízového dohľadu až do 1 000 000 Sk,

01.01.2004

b) za nesplnenie depozitnej povinnosti až do 0,3 % zo sumy povinného depozita za každý čo len začatý kalendárny deň nesplnenia depozitnej povinnosti,

01.01.2004

c) za nesplnenie opatrenia na nápravu uloženého podľa odseku 1 písm. a) až do 500 000 Sk,

01.01.2004

d) za výkon nepovolenej činnosti alebo v iných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c),

01.01.2004

1. až do 50 % zo sumy, ktorej sa týka zistený nedostatok,

01.01.2004

2. až do 10 000 000 Sk, ak nemožno zistiť sumu, ktorej sa týka zistený nedostatok.

01.01.2004

(3) Opatrenia na nápravu, pokutu a ďalšie sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať súbežne, a to aj jedným rozhodnutím; pokutu možno ukladať aj opakovane. Ich uložením nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.16a)

01.01.2004

(4) Proti rozhodnutiu devízového orgánu podľa odsekov 1 a 2 možno podať rozklad. Rozklad podaný proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nemá odkladný účinok.

01.01.2004

(5) Konanie podľa odseku 1 a 2 možno začať do jedného roka odo dňa zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov odo dňa vzniku týchto nedostatkov.

01.01.2004

(6) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí devízovej licencie zaniká živnostenské oprávnenie23b) v rozsahu odobratej devízovej licencie.

01.01.2004

(7) Právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo vydané podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c), devízový orgán bez zbytočného odkladu oznámi miestne príslušnému živnostenskému úradu.

01.01.2004

(8) Uložená pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty a výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2004

(9) Pokuty, ktoré uložil devízový orgán, vymáha správa finančnej kontroly príslušná podľa sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu kontrolovanej osoby.“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

01.01.2004

23b) § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

35. § 25 až 37 vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 24 až 28 sa vypúšťajú.

01.01.2004

36. § 40 znie:

01.01.2004

㤠40

01.01.2004

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie a rozhodovanie devízového orgánu pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona okrem § 24 ods. 3 a 5 sa vzťahuje osobitný predpis30) s tým, že na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

01.01.2004

30) § 94 až 114 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

01.01.2004

37. Poznámka pod čiarou k odkazu 30a sa vypúšťa.

01.01.2004

38. § 41 znie:

01.01.2004

㤠41

01.01.2004

Týmto zákonom sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty uvedené v prílohe.“.

01.01.2004

39. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠43a

01.01.2004

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004

01.01.2004

(1) Súhlasné vyjadrenie Národnej banky Slovenska k vydaniu koncesnej listiny11) na zmenárenskú činnosť, ktoré bolo vydané pred 1. januárom 2004, sa od 1. januára 2004 považuje za devízovú licenciu podľa tohto zákona na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v rozsahu nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takejto devízovej licencie a na odobratie takejto devízovej licencie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

01.01.2004

(2) Devízové licencie vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za devízové licencie podľa tohto zákona, ak sa devízová licencia naďalej vyžaduje podľa tohto zákona. Držitelia takýchto devízových licencií sú povinní odovzdať Národnej banke Slovenska úradne osvedčenú kópiu živnostenského listu alebo koncesnej listiny11) o živnostenskom oprávnení na činnosť, ktorá je predmetom devízovej licencie, a tiež splniť podmienky a požiadavky podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2004, inak im dňom uplynutia tohto termínu devízová licencia zaniká. Devízové licencie a devízové povolenia vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sa už naďalej nevyžadujú podľa tohto zákona, zanikajú uplynutím 31. decembra 2003.

01.01.2004

(3) Konania pred devízovým orgánom začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2004 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.01.2004

(4) Hlásenia, ktorými sa podľa doterajších predpisov plní v roku 2004 devízová ohlasovacia povinnosť za rok 2003, sa zostavia a predložia podľa doterajších predpisov.“.

01.01.2004

40. Za § 44a sa vkladá § 44b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠44b

01.01.2004

Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2004

01.01.2004

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona, v znení vyhlášky č. 477/2000 Z. z. a vyhlášky č. 522/2001 Z. z.“.

01.01.2004

41. V celom zákone sa slová „devízová kontrola“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „devízový dohľad“ v príslušnom tvare.

01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z. a zákona č. 149/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2004

1. V § 2 písm. c) sa za slová „týmto zákonom“ vkladajú slová „a osobitným zákonom1a)“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.01.2004

1a) Zákon č. 510/2002 Z. z.“.

01.01.2004

2. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2004

(2) Národná banka Slovenska na účel zabezpečovania svojho hlavného cieľa podľa odseku 1 vykonáva aj pôsobnosť, činnosti, úlohy, práva a povinnosti vyplývajúce z účasti Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk.“.

01.01.2004

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 2d, 2g a 2i znejú:

01.01.2004

1) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

2) § 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

01.01.2004

2d) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2004

2g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

2i) § 94 až 114 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

01.01.2004

4. V § 7 ods. 10 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak je na rozhodovanie takýchto sporov príslušný Európsky súdny dvor podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“.

01.01.2004

5. V § 17e poslednej vete sa za slovo „mincí“ vkladá slovo „bezodkladne“.

01.01.2004

6. V § 17g sa vypúšťa slovo „primerane“ a na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „s tým, že na konanie v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.“.

01.01.2004

7. V § 20 sa za slovo „banky“ vkladajú slová „a inštitúcie elektronických peňazí2j)“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 2j znie:

01.01.2004

2j) § 21 ods. 2, 6 a 7 zákona č. 510/2002 Z. z.“.

01.01.2004

8. V § 21 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Ak banka alebo inštitúcia elektronických peňazí nedodrží určenú povinnú minimálnu rezervu, tak Národná banka Slovenska je oprávnená

01.01.2004

a) požadovať a účtovať tejto banke alebo inštitúcii elektronických peňazí zo sumy, o ktorú nie je naplnená určená minimálna rezerva, úrok vo výške zodpovedajúcej

01.01.2004

1. dvojnásobku Národnou bankou Slovenska určenej úrokovej sadzby, za ktorú poskytuje Národná banka Slovenska jednodňové úvery bankám, alebo

01.01.2004

2. Národnou bankou Slovenska určenej úrokovej sadzby, za ktorú poskytuje Národná banka Slovenska jednodňové úvery bankám, zvýšenej o sankčné percento vopred určené Národnou bankou Slovenska za porušenie povinnosti dodržať povinnú minimálnu rezervu, alebo

01.01.2004

b) požadovať od tejto banky alebo inštitúcie elektronických peňazí uloženie neúročeného termínovaného vkladu na účte v Národnej banke Slovenska vo výške trojnásobku sumy, o ktorú nebola naplnená určená minimálna rezerva, a to na dobu, po ktorú mala byť uložená nedodržaná povinná minimálna rezerva na účte v Národnej banke Slovenska.“.

01.01.2004

9. V § 21 ods. 2 sa za slovo „banka“ vkladajú slová „a inštitúcia elektronických peňazí“.

01.01.2004

10. V § 27 ods. 1 sa slová „verejne obchodovateľné“ nahrádzajú slovom „iné“.

01.01.2004

11. V § 27b ods. 2 sa slovo „desiatich“ nahrádza slovom „piatich“.

01.01.2004

12. V § 31 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vydanom podľa odseku 4 písm. a)“.

01.01.2004

13. Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 4aa, 4b, 4c, 4d, 5, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f a 5g znejú:

01.01.2004

4) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

4aa) § 61 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.

01.01.2004

4b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

4c) § 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 428/2003 Z. z.

01.01.2004

4d) § 89 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2004

5) § 19 ods. 2 až 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

5b) Napríklad § 31 až 65 zákona č. 510/2002 Z. z., zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 59 až 111 a § 163 a 163a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

01.01.2004

5c) Napríklad § 2 ods. 2 písm. g) a § 5 písm. m) zákona č. 483/2001 Z. z., § 21 až 30 zákona č. 510/2002 Z. z.

01.01.2004

5d) § 2 ods. 1, 3, 5 a 8 a § 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2004

5e) § 22 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2004

5f) § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 430/2002 Z. z.

01.01.2004

5g) Napríklad § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

14. V § 34a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „prípadne si ich písomne vyžiada.“.

01.01.2004

15. Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:

01.01.2004

㤠34b

01.01.2004

(1) Osoby a orgány, ktoré majú zákonom uloženú povinnosť poskytnúť informácie Národnej banke Slovenska alebo preukazovať totožnosť pri činnostiach a obchodoch s Národnou bankou Slovenska, osoby, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, účastníci konania a ďalšie osoby zúčastnené na konaní pred Národnou bankou Slovenska a štatutárne, riadiace, dozorné, kontrolné a výkonné orgány osôb zúčastnených na konaní pred Národnou bankou Slovenska alebo osôb, nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska, sú na účely ich identifikácie a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na účely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona5h) povinné Národnej banke Slovenska na jej požiadanie aj bez súhlasu dotknutých osôb poskytovať a tiež jej umožniť získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

01.01.2004

a) osobné údaje5i) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, ak ho má, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, ak ho má, štátna príslušnosť, záznam o prípadnom obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj z iného dokladu poskytnúť a umožniť získať adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

01.01.2004

b) identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta jej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam osôb tvoriacich orgány tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu vymedzenom v prvom bode, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,5j) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

01.01.2004

c) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

01.01.2004

d) iné informácie, doklady, hlásenia, výkazy, podklady a vysvetlenia vyžiadané alebo vymedzené na základe tohto zákona alebo osobitného zákona.1)

01.01.2004

(2) Na účely identifikácie osôb podľa odseku 1 a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na účely vykonávania a zdokumentovania vykonávania pôsobnosti, činností a úloh Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona alebo osobitného zákona5h) je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená vyžadovať, zisťovať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať5l) osobné údaje a iné údaje a doklady v rozsahu vymedzenom v odseku 1; pritom je Národná banka Slovenska oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla5m) a ďalšie údaje a doklady v rozsahu vymedzenom v odseku 1.

01.01.2004

(3) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, je Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb5k) oprávnená zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať5n) na spracúvanie iným orgánom a osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom;5o) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 41.

01.01.2004

(4) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2 a § 40, môže Národná banka Slovenska sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone5p) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o a 5p znejú:

01.01.2004

5h) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z., § 11a zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

5i) § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

01.01.2004

5j) Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

5k) § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.

01.01.2004

5l) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

01.01.2004

5m) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

01.01.2004

5n) § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.

01.01.2004

5o) Napríklad § 6 ods. 10 prvá veta zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2004

5p) § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.“.

01.01.2004

16. V § 36 ods. 2 písm. c) sa za slovo „stanoviská“ vkladá čiarka a slová „metodické usmernenia“ a za slovo „podľa“ sa vkladajú slová „tohto zákona a“.

01.01.2004

17. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

01.01.2004

㤠37a

01.01.2004

(1) Na plnenie konkrétnej úlohy na účely výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi podľa tohto zákona a osobitných predpisov6) môže Národná banka Slovenska v ktoromkoľvek štádiu prizvať zamestnancov orgánov verejnej moci podľa § 34a ods. 2, zamestnancov iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby (ďalej len „prizvané osoby") s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou úlohy, ktorá je predmetom vykonávaného dohľadu a ktorú nemôžu splniť osoby poverené výkonom dohľadu.

01.01.2004

(2) Prizvané osoby majú pri svojej účasti na výkone dohľadu rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť, ako majú podľa tohto zákona a osobitného predpisu6) osoby poverené výkonom dohľadu, ak tento zákon alebo osobitný predpis6) neustanovuje inak. Prizvané osoby sa môžu na výkone dohľadu na mieste zúčastniť iba na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska na účasť pri výkone dohľadu a v sprievode osoby poverenej výkonom dohľadu.

01.01.2004

(3) Ak sú prizvané osoby zamestnancami, tak ich účasť na výkone dohľadu sa podľa osobitného predpisu2) považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, na ktorého výkon sa prizvaným osobám poskytuje pracovné voľno a za ktorý im patrí náhrada mzdy alebo platu vo výške ich priemerného zárobku. Zamestnávateľom prizvaných osôb, ktorí prizvaným osobám uhradia náhradu mzdy alebo platu za obdobie ich účasti na výkone dohľadu, prináleží od Národnej banky Slovenska náhrada v plnej výške, ak predložia Národnej banke Slovenska hodnoverné písomné doklady o výške nimi vyplatenej náhrady mzdy alebo platu prizvaným osobám.“.

01.01.2004

18. Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 7, 7a, 7b, 9, 9a a 10 znejú:

01.01.2004

6) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

7) Napríklad zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

7a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

7b) § 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku.
§ 113 zákona č. 483/2001 Z. z.

01.01.2004

9) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

01.01.2004

9a) § 91 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

10) Napríklad § 81 až 83 Zákonníka práce.“.

01.01.2004

19. V § 41 prvej a tretej vete sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „a prizvané osoby“, v štvrtej vete sa za slovo „zákone,9a)“ vkladajú slová „ak ide o poskytovanie správy podľa § 40,“ a na konci sa pripája táto veta: „Zbavenie povinnosti mlčanlivosti a poskytovanie informácií o záležitostiach súvisiacich s účasťou Národnej banky Slovenska v Európskom systéme centrálnych bánk nie je možné, ak by to bolo v rozpore s úlohami a povinnosťami Národnej banky Slovenska vyplývajúcimi z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk.“.

01.01.2004

20. § 42 znie:

01.01.2004

㤠42

01.01.2004

Vydávanie cenných papierov a činnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona nepodliehajú dohľadu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov podľa osobitných predpisov.9b)“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

01.01.2004

9b) Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

21. Za § 43 sa vkladajú § 44 a 45, ktoré znejú:

01.01.2004

㤠44

01.01.2004

Národná banka Slovenska vydáva Vestník Národnej banky Slovenska (ďalej len „vestník"), v ktorom zverejňuje najmä

01.01.2004

a) opatrenia Národnej banky Slovenska vydané na vykonanie tohto zákona alebo osobitného zákona,1) ktoré sa vyhlasujú oznámením v zbierke zákonov,3)

01.01.2004

b) základnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska a jej zmeny,

01.01.2004

c) výrok vykonateľného rozhodnutia alebo odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ich časti, ak sú určené na zverejnenie vo vestníku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,6)

01.01.2004

d) metodické usmernenia a odporúčania vysvetľujúce uplatňovanie tohto zákona, osobitných zákonov6) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, ak sú určené na zverejnenie vo vestníku.

01.01.2004

§ 45

01.01.2004

(1) Tomu, kto porušil týmto zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Národnej banke Slovenska informácie, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa zákona, alebo kto porušil inú povinnosť uloženú týmto zákonom, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania protiprávneho konania a zistených nedostatkov uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a pokutu až do 1 000 000 Sk; ak bol v dôsledku porušenia takejto povinnosti získaný majetkový prospech prevyšujúci 1 000 000 Sk, tak možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu. Takéto opatrenie a pokutu možno ukladať súbežne a opakovane. Ich uložením nie je dotknutá povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie11) ani zodpovednosť podľa osobitných predpisov.6)

01.01.2004

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na opatrenia a pokuty podľa odseku 1, na výnos z pokuty podľa odseku 1 a na konanie a rozhodovanie o uložení opatrenia a pokuty podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis12) s tým, že na konanie v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

01.01.2004

11) § 451 až 459 Občianskeho zákonníka.

01.01.2004

12) § 50 ods. 7 až 9 a ods. 10 prvá veta a § 94 až 114 zákona č. 483/2001 Z. z.“.

01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2004

1. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „zahraničných bánk,12)“ vkladajú slová „vykonávacích inštitúcií,12a) sprostredkujúcich inštitúcií,12b) vydavateľov elektronických platobných prostriedkov,12c) prevádzkovateľov platobných systémov,12d)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ani poskytovanie devízových peňažných služieb12e) a vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,12f)“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a, 12b, 12c, 12d, 12e a 12f znejú:

01.01.2004

12a) § 2 ods. 8 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

12b) § 2 ods. 9 zákona č. 510/2002 Z. z.

01.01.2004

12c) § 21 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z.

01.01.2004

12d) § 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5, § 38 ods. 1, § 48 ods. 1 a 3 a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z.

01.01.2004

12e) § 2 písm. l) a § 6 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

01.01.2004

12f) § 2 písm. j) a § 6 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.

01.01.2004

2. „V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné sa v bode 10 druhom stĺpci slová „vyjadrenie Národnej banky Slovenska" nahrádzajú slovami „devízová licencia" a v treťom stĺpci sa slová „§ 6 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 9".


01.01.2004

Čl. V

01.01.2004

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

01.01.2004

a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 45/1998 Z. z., zákonom č. 200/1998 Z. z., zákonom č. 388/1999 Z. z., zákonom č. 367/2000 Z. z., zákonom č. 442/2000 Z. z., zákonom č. 456/2002 Z. z. a týmto zákonom,

01.01.2004

b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 149/2001 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2004

Čl. VI

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


01.01.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.2004

Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

01.01.2004

ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC

01.01.2004

Týmto zákonom sa preberá táto smernica:

01.01.2004

1. Smernica Rady č. 88/361/EHS z 24. júna 1988 o vykonávaní článku 67 zmluvy (Ú. v. ES L 178 z 8. 7. 1988).

01.01.2004

2. Preklad uvedenej smernice sa nachádza v databáze centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.