01.01.2004

600

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

zo 6. novembra 2003

01.01.2004

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

§ 1

01.01.2004

Úvodné ustanovenia

01.01.2008

(1) Tento zákon upravuje poskytovanie prídavku na dieťa (ďalej len „prídavok“) a poskytovanie príplatku k prídavku.

01.01.2004

(2) Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

01.01.2008

(3) Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.1)

01.01.2004

§ 2

01.01.2004

Oprávnená osoba

01.02.2014

(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je

01.02.2014

a) rodič nezaopatreného dieťaťa,

01.02.2014

b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

01.02.2014

c) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

01.02.2014

d) plnoleté2) nezaopatrené dieťa,

01.02.2014

1. ak niet osoby uvedenej v písmenách a) a b),

01.02.2014

2. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,

01.02.2014

3. ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

01.02.2014

4. ktoré uzavrelo manželstvo,

01.02.2014

5. ktorého manželstvo zaniklo alebo

01.02.2014

e) maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.2a)

01.01.2004

(2) Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich.

01.02.2014

(3) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je osoba podľa odseku 1 písm. a) až c).

01.01.2008

(4) Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok podľa odseku 2.

01.02.2014

(5) Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov2b) alebo ak súd schváli dohodu rodičov2c) o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, ak sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

01.02.2014

(6) Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

01.01.2004

§ 3

01.01.2004

Nezaopatrené dieťa

01.01.2004

(1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,3) najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak

01.01.2004

a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

01.01.2004

b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

01.02.2014

(2) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré

01.02.2014

a) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,3a)

01.02.2014

b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením4) alebo

01.02.2014

c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

01.02.2014

(3) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,

01.02.2014

a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo

01.02.2014

b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.5)

01.01.2004

(4) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu.6)

01.01.2004

§ 4

01.01.2004

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie

01.02.2014

(1) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa

01.02.2014

a) organizuje na strednej škole dennou formou7) alebo

01.02.2014

b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.8)

01.01.2008

(2) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9) príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9a) príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu9b) a príprava príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.9c)

01.02.2014

(3) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. b) sa študentovi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia.10) Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia,10a) sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka.

01.01.2004

(4) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie

01.01.2004

a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

01.01.2004

b) od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

01.01.2004

c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,11) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,12)

01.02.2014

d) po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

01.01.2004

(5) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj

01.01.2004

a) iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1,

01.01.2004

b) opakované ročníky štúdia.

01.02.2014

(6) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo.

01.01.2004

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa

01.01.2004

§ 5

01.01.2004

(1) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe osobitného predpisu,13) ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

01.01.2004

(2) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť podľa odseku 1, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.

01.01.2004

§ 6

01.01.2004

(1) Príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny14) (ďalej len „platiteľ“) podľa miesta trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.

01.07.2013

(2) Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá platiteľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou.

01.01.2004

(3) Platiteľ opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu.

01.02.2014

§ 7

01.02.2014

Nárok na prídavok

01.02.2014

(1) Oprávnená osoba má nárok na prídavok, ak

01.02.2014

a) sa stará o nezaopatrené dieťa; podmienka starostlivosti o nezaopatrené dieťa oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. d) sa považuje za splnenú,

01.02.2014

b) má trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu.16a)

01.02.2014

(2) Nárok na prídavok nevzniká, ak

01.07.2016

a) sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately17) alebo v špeciálnom výchovnom zariadení17a) z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,17b) neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy17c) alebo výchovného opatrenia,18) alebo

01.02.2014

b) je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

01.02.2014

(3) Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.18a)

01.02.2014

§ 7a

01.02.2014

Nárok na príplatok k prídavku

01.02.2014

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 3 má nárok na príplatok k prídavku, ak

01.02.2014

a) má nárok na prídavok,

01.02.2014

b) je poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,18b) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu18c) po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,18d) poberateľ obdobnej dávky poskytovanej príslušnou inštitúciou iného členského štátu alebo poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie18da) a ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1) je poberateľ takého dôchodku alebo peňažného príspevku na opatrovanie,

01.02.2014

c) nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1) a

01.02.2014

d) nebol priznaný daňový bonus1) na nezaopatrené dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na prídavok.

01.01.2009

§ 8

01.01.2009

Výška prídavku a výška príplatku k prídavku

01.01.2018

(1) Prídavok je 23,68 eura mesačne.

01.01.2018

(2) Príplatok k prídavku je 11,10 eura mesačne.

01.01.2009

(3) Sumy podľa odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.18e) Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.

01.01.2009

(4) Sumy podľa odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.

01.01.2004

§ 9

01.01.2004

Uplatnenie nároku

01.02.2014

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom u platiteľa príslušného podľa miesta trvalého pobytu15) oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby okrem § 18. Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a nezaopatreného dieťaťa. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie údaje o svojej osobe, o druhej oprávnenej osobe alebo o nezaopatrenom dieťati, ktoré sú nevyhnutné na konanie o prídavku. Platiteľ na účel rozhodovania o prídavku a o príplatku k prídavku a osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie sú oprávnení získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

01.01.2004

Výplata prídavku

01.01.2004

§ 10

01.01.2008

(1) Platiteľ vyplatí prídavok a príplatok k prídavku oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok podľa § 9 a ktorá spĺňa podmienky nároku podľa § 7 a 7a.

01.01.2004

(2) Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

01.01.2004

§ 11

01.01.2004

(1) Platiteľ vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

01.01.2004

(2) Platiteľ vyplatí prídavok za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz.

01.01.2004

(3) Platiteľ vypláca prídavok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok a splnila podmienky nároku na prídavok.

01.02.2014

(4) Platiteľ poukazuje prídavok podľa odseku 1 oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky19), alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca prídavok v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku alebo žiadosť o túto zmenu podá elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom, platiteľ je povinný žiadosti vyhovieť. Prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom.

01.02.2014

(5) Ak oprávnená osoba je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu,19a) spôsob výplaty prídavku a príplatku k prídavku určí platiteľ; odsek 4 prvá veta a druhá veta sa nepoužijú.

01.07.2011

(6) Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil, ak

01.02.2014

a) oprávnená osoba nesplnila povinnosti podľa § 14,

01.02.2014

b) z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo z podnetu fyzickej osoby vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu alebo

01.02.2014

c) na poskytovanie prídavku alebo obdobnej dávky je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

01.07.2011

(7) Platiteľ obnoví výplatu prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená. O obnovení výplaty prídavku platiteľ vydá rozhodnutie. Platiteľ doplatí prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.

01.02.2014

(8) Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku, ktorá sa zastavila podľa odseku 6 písm. c), ak príslušná inštitúcia členského štátu rozhodla o poskytnutí prídavku alebo obdobnej dávky v nižšej sume ako v sume podľa § 8 alebo rozhodla o neposkytovaní prídavku alebo obdobnej dávky a ak je na výplatu prídavku príslušná Slovenská republika podľa osobitných predpisov.19b) Platiteľ rozhodne o doplatení prídavku, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty z dôvodu podľa odseku 6 písm. c).

01.02.2014

(9) Ak v priebehu kalendárneho mesiaca nastala zmena oprávnenej osoby nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa inej fyzickej osobe do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, prídavok a príplatok k prídavku platiteľ vyplatí tej oprávnenej osobe, ktorá má dieťa v starostlivosti aspoň posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý prídavok a príplatok k prídavku patria, uplatní si nárok podľa § 9 a spĺňa podmienky podľa § 7 a 7a.

01.02.2014

(10) Ak v priebehu vyplácania prídavku na dieťa nastane zmena trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby, prídavok na dieťa vyplatí platiteľ príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby najskôr v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená platiteľovi.

01.02.2014

(11) Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, platiteľ vyplatí prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt.16)

01.01.2012

§ 11a

01.07.2016

(1) Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo platiteľovi doručené rozhodnutie súdu o zastavení výplaty prídavku.19c)

01.07.2016

(2) Platiteľ obnoví výplatu prídavku, ak sa výplata zastavila podľa odseku 1, od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo platiteľovi doručené rozhodnutie súdu o obnovení výplaty prídavku.19d) O obnovení výplaty prídavku platiteľ vydá rozhodnutie. Platiteľ doplatí prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak sa počas tohto obdobia splnili podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu.

01.01.2012

(3) Ak sa výplata prídavku, ktorá bola zastavená podľa odseku 1, neobnoví do zániku nároku na prídavok, prídavok sa nedoplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty.

01.02.2014

§ 12

01.02.2014

(1) Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3 a platiteľ neurčil osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, platiteľ rozhodne o zastavení ich výplaty oprávnenej osobe a rozhodne o výplate prídavku a príplatku k prídavku

01.02.2014

a) ďalšej oprávnenej osobe alebo

01.02.2014

b) zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené.

01.02.2014

(2) Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej osobe a o zastavení vyplácania prídavku a príplatku k prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadeniu podľa odseku 1, ak zanikli dôvody na vyplácanie prídavku a príplatku k prídavku ďalšej oprávnenej osobe alebo zariadeniu podľa odseku 1.

01.02.2014

§ 12a

01.02.2014

(1) Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak

01.02.2014

a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. nezaopatreného dieťaťa,19e)

01.02.2014

b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3,

01.02.2014

c) podľa oznámenia orgánu podľa osobitného predpisu19f) maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil19g) alebo konanie o priestupku zastavil,19h)

01.02.2014

d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie19i) alebo

01.02.2014

e) prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.19a)

01.02.2014

(2) Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. e) je osobitný príjemca podľa osobitného predpisu.19a)

01.02.2014

(3) Platiteľ určí osobitného príjemcu podľa odseku 1 písm. c) na obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak maloleté nezaopatrené dieťa nespácha ďalší priestupok v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ rozhodol o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. c), platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku.

01.02.2014

(4) Ak maloleté nezaopatrené dieťa počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. c) opätovne spácha priestupok podľa oznámenia orgánu,19f) platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na toto maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok.

01.02.2014

(5) Ak počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku maloleté nezaopatrené dieťa spácha priestupok podľa oznámenia orgánu,19f) platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr

01.02.2014

a) po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok, alebo

01.02.2014

b) od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa maloleté nezaopatrené dieťa začne pred dovŕšením plnoletosti sústavne pripravovať na povolanie.

01.02.2014

(6) Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku určeného podľa

01.02.2014

a) odseku 1 písm. a), ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu,

01.02.2014

b) odseku 1 písm. b), ak pominuli dôvody na jeho určenie,

01.02.2014

c) odseku 1 písm. d) po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.

01.01.2004

§ 13

01.01.2004

Odňatie a vrátenie prídavku

01.01.2004

(1) Ak oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok alebo ak platiteľ vyplácal prídavok oprávnenej osobe neprávom, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku.

01.01.2004

(2) Ak platiteľ vyplácal prídavok neprávom, prídavok odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý prídavok neprávom vyplatil.

01.01.2004

(3) Ak platiteľ prídavok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ prídavok vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal.

01.01.2004

(4) Nárok na vyplatenie prídavku podľa odseku 3 zaniká uplynutím jedného roka od kalendárneho mesiaca, za ktorý mal platiteľ vyplatiť prídavok.

01.01.2008

(5) Ak bol priznaný a vyplatený daňový bonus1) za kalendárny rok na nezaopatrené dieťa, na ktoré platiteľ vyplatil príplatok k prídavku, oprávnená osoba je povinná vrátiť vyplatený príplatok k prídavku.

01.02.2014

(6) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, alebo vedela alebo musela z okolností predpokladať, že platiteľ jej prídavok alebo príplatok k prídavku vyplatil neprávom, je povinná vrátiť prídavok a príplatok k prídavku. Nárok na vrátenie prídavku a príplatku k prídavku vyplateného neprávom alebo nárok na vrátenie vyplateného príplatku k prídavku podľa odseku 5 zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty prídavku alebo príplatku k prídavku alebo odo dňa poslednej výplaty príplatku k prídavku podľa odseku 5.

01.01.2008

(7) Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť neprávom prijatý prídavok a príplatok k prídavku alebo vrátiť prijatý príplatok k prídavku podľa odseku 5, môže sa zraziť aj z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného prídavku a príplatku k prídavku alebo zo mzdy, platu, alebo inej odmeny za prácu, alebo z náhrad z týchto plnení a z odmien za pracovnú pohotovosť, z dôchodkových dávok alebo z dávok výsluhového zabezpečenia. Sumy, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia a ktoré sa nesmú povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ustanovuje osobitný predpis.21)

01.01.2008

(8) Prídavok a príplatok k prídavku nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.22)

01.02.2014

(9) Ak oprávnená osoba písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom požiada o odňatie prídavku a príplatku k prídavku, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku.

01.02.2014

§ 14

01.02.2014

Povinnosti oprávnenej osoby

01.02.2014

(1) Oprávnená osoba je povinná

01.02.2014

a) preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok, na trvanie nároku na prídavok a na jeho výplatu,

01.02.2014

b) do ôsmich dní platiteľovi písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom,

01.02.2014

c) zabezpečiť použitie prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3.

01.02.2014

(2) Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

01.02.2014

(3) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálne výchovné zariadenie alebo na osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ktorým sa vypláca prídavok a príplatok k prídavku.

01.02.2014

(4) Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

01.01.2008

§ 15

01.01.2008

Zánik nároku

01.02.2014

(1) Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok a príplatok k prídavku patrili.

01.02.2014

(2) Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo 25 rokov veku alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

01.01.2004

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

01.01.2004

§ 16

01.02.2014

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní22a) okrem § 18 ods. 3, § 19 ods. 1, § 33 ods. 2, § 60, § 62 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.02.2014

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12, 12a a § 13 ods. 1 nemá odkladný účinok.

01.01.2004

§ 17

01.01.2004

Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní prídavku alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich s touto štátnou sociálnou dávkou, sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

01.02.2014

§ 17a

01.02.2014

Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 8, 10 a 11, § 11a, § 13 ods. 1 až 4, § 14 ods. 1, § 16 a 17 rovnako.

01.01.2004

§ 18

01.01.2004

(1) Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za december 2003, ktorý sa vyplatí v januári 2004, na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

01.01.2004

(2) Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 vyplácal oprávnenej osobe prídavok, preskúma podmienky nároku oprávnenej osoby na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona.

01.01.2004

(3) Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona, zamestnávateľ naďalej vypláca prídavok podľa § 8 ods. 1 za obdobie od 1. januára 2004 do 31. marca 2004.

01.01.2004

(4) Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na prídavok podľa tohto zákona, zamestnávateľ postúpi jej spisovú dokumentáciu platiteľovi príslušnému podľa miesta trvalého pobytu15) oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.

01.01.2004

(5) Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok, ktorý vypláca zamestnávateľ za obdobie od 1. januára 2004 do 31. marca 2004, na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

01.01.2004

(6) Finančné prostriedky na prídavok podľa odsekov 1 a 5 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2004

(7) Zamestnávateľ v období podľa odseku 3 oznámi Sociálnej poisťovni najneskôr posledný deň v mesiaci, za ktorý sa prídavok vypláca, počet detí, na ktoré vznikol oprávneným osobám nárok na prídavok a celkovú sumu potrebnú na výplatu prídavku. Zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni údaje uvedené v prvej vete na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

01.01.2004

(8) Sociálna poisťovňa na základe oznámenia podľa odseku 7 poukáže zamestnávateľovi finančné prostriedky na prídavok do ôsmich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia.

01.01.2004

§ 19

01.01.2004

(1) Prídavok sa poskytne odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenej osobe, ktorá si uplatnila nárok na prídavok podľa § 9 a ktorá splnila podmienky nároku podľa § 7, prvý raz vo februári 2004 za január 2004.

01.01.2004

(2) Ak sa uplatňuje nárok na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za obdobie pred 1. januárom 2004, posudzuje sa tento nárok podľa právneho predpisu účinného v období, za ktoré sa uplatňuje. Vecne príslušný orgán na poskytnutie prídavku na dieťa a na poskytovanie príspevku k prídavku na dieťa je platiteľ podľa miesta trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.

01.01.2004

(3) Právoplatné rozhodnutie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 sa považuje za posudok podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2004.

01.01.2004

(4) Žiadosti o vydanie rozhodnutia o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré boli podané a o ktorých okresný úrad právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2003, posúdi platiteľ podľa tohto zákona.

01.01.2004

(5) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.23)

01.02.2014

§ 19a

01.02.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014

01.02.2014

Pri rozhodovaní platiteľa podľa § 12a ods. 1 písm. c) a ods. 3 až 5 sa prihliada na priestupky spáchané maloletým nezaopatreným dieťaťom od 1. februára 2014.

01.01.2004

§ 20

01.01.2004

Zrušuje sa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. a zákona č. 220/2003 Z. z.


01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2004

1. V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nevykonáva zárobkovú činnosť“.

01.01.2004

2. V § 131 odsek 2 znie:

01.01.2004

(2) Sadzba poistného na starobné poistenie zamestnanca sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa (§ 9), o ktoré sa stará rodič alebo osvojiteľ nezaopatreného dieťaťa. Ak sa o to isté nezaopatrené dieťa súčasne starajú obidvaja rodičia alebo osvojitelia nezaopatreného dieťaťa, sadzba poistného na starobné poistenie sa znižuje jednému rodičovi alebo jednému osvojiteľovi nezaopatreného dieťaťa.“.

01.01.2004

3. V § 138 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

01.01.2004

(20) Vymeriavací základ štátu, z ktorého platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, okrem dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je mesačne

01.01.2004

a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie,

01.01.2004

b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie.“.

01.01.2004

Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.


01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2008

1) § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

2) § 8 Občianskeho zákonníka.

01.02.2014

2a) § 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2014

2b) § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.

01.02.2014

2c) § 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.

01.02.2014

3) § 19 až 22 a 97 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.

01.02.2014

3a) § 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.02.2014

4) § 97 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.02.2014

5) § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

6) § 5, § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

01.02.2014

7) § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.02.2014

8) § 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.

01.01.2008

9) Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2008

9a) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

9b) Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

9c) Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

10) § 65 a 66 zákona č. 131/2002 Z. z.

01.02.2014

10a) § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.

01.02.2014

11) § 72 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.02.2014

12) § 91 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.01.2004

13) Príloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

01.01.2004

14) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2014

15) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 a § 63 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2014

16) § 24 ods. 1 a § 27a ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 20 a 21 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.

01.02.2014

16a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.

01.02.2014

17) § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

01.02.2014

17a) § 120 zákona č. 245/2008 Z. z.

01.02.2014

17b) § 54 zákona č. 36/2005 Z. z.

01.02.2014

17c) § 33 písm. b) Trestného zákona.

01.02.2014

18) § 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.

01.01.2008

18a) § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

18b) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

18c) § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2008

18d) § 65 zákona č. 461/2003 Z. z.

01.02.2014

18da) § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

01.01.2009

18e) § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2014

19) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

19a) § 23 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.02.2014

19b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.

01.07.2016

19c) § 383 ods. 1 písm. b) Civilného mimosporového poriadku.

01.07.2016

19d) § 383 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.

01.02.2014

19e) § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2009 Z. z.

01.02.2014

19f) § 60 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

19g) § 66 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

01.02.2014

19h) § 76 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

01.02.2014

19i) § 37 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 36/2005 Z. z.
§ 12 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

01.07.2016

21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.

01.07.2016

22) Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. § 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2011

22a) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

23) § 109 zákona č. 131/2002 Z. z.