Vyhláška č. 59/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež

Čiastka 30/2003
Platnosť od 27.02.2003
Účinnosť od 01.03.2003

OBSAH

01.03.2003

59

01.03.2003

VYHLÁŠKA

01.03.2003

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

01.03.2003

z 12. februára 2003

01.03.2003

o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež

01.03.2003

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 19 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z. ustanovuje:


01.03.2003

§ 1

01.03.2003

Táto vyhláška určuje druhy škôl a školských zariadení, v ktorých sa

01.03.2003

a) zamestnanci podieľajú na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež,

01.03.2003

b) zamestnancom podieľajúcim sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež určuje tarifný plat podľa osobitného predpisu,1)

01.03.2003

c) zamestnancom podieľajúcim sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež môže zvýšiť ich tarifný plat až o 15 %.2)

01.03.2003

§ 2

01.03.2003

Druhy škôl a školských zariadení podľa § 1 sú:

01.03.2003

a) špeciálne školy,3)

01.03.2003

b) internátne školy,4)

01.03.2003

c) základné školy so zapísanými žiakmi5) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,6)

01.03.2003

d) stredné školy so zaradenými žiakmi7) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,6)

01.03.2003

e) špeciálne materské školy s týždennou alebo nepretržitou výchovnou starostlivosťou,8)

01.03.2003

f) špeciálne výchovné zariadenia,9)

01.03.2003

g) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva.10)


01.03.2003

§ 3

01.03.2003

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2003.


01.03.2003

Martin Fronc v. r.

Poznámky pod čiarou

01.03.2003

1) Príloha č. 4 k zákonu č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.

01.03.2003

2) § 19 ods.14 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.

01.03.2003

3) § 28 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.03.2003

4) § 44 zákona č. 29/1984 Zb.

01.03.2003

5) § 3a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.

01.03.2003

6) § 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.

01.03.2003

7) § 4 ods. 1 a 8 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.

01.03.2003

8) § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.

01.03.2003

9) § 12, 13 a § 14 ods. 4 zákona č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2003

10) § 22 až 24 zákona č. 279/1993 Z. z.