Zákon č. 583/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 238/2003
Platnosť od 29.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004
01.01.2004

583

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

zo 4. decembra 2003,

01.01.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z. a zákona č. 469/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2004

1. § 1 znie:

01.01.2004

㤠1

01.01.2004

Úvodné ustanovenie

01.01.2004

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky"), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy1) (ďalej len „správny orgán").“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2004

1) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2004

2. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2004

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,“.

01.01.2004

3. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a f) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

01.01.2004

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2004

4. V § 5 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke sadzobníka.“.

01.01.2004

5. V § 7 ods. 1 až 3 sa slová „poštovou poukážkou“ nahrádzajú slovami „poštovým poukazom“.

01.01.2004

6. V § 7 ods. 2 sa za slová „vyberané obcami“ vkladajú slová „a vyššími územnými celkami“.

01.01.2004

7. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠15a

01.01.2004

Evidencia poplatkov

01.01.2004

Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.“.

01.01.2004

8. V § 17 odseky 1 a 2 znejú:

01.01.2004

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.

01.01.2004

(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do konca nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.“.

01.01.2004

9. Za § 19c sa vkladá § 19d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠19d

01.01.2004

Prechodné ustanovenie

01.01.2004

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.“.

01.01.2004

10. V sadzobníku správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona, sa vykonávajú tieto zmeny a doplnenia:

01.01.2004

ZMENY A DOPLNENIA SADZOBNÍKA SPRÁVNYCH POPLATKOV

01.01.2004

1. V prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa dopĺňajú slová „XX. Elektronický podpis 268“ a „XXI. Poštová činnosť 269 a 270“.

01.01.2004

2. V položke 1 sa druhý bod poznámky vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.

01.01.2004

3. V položke 2 písmeno d) znie:

01.01.2004

d) Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.............................. 200 Sk“.

01.01.2004

4. Položka 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2004

f) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní 8a).................................... 100 Sk“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.01.2004

8a) § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2004

5. V položke 2 v oslobodení sa vypúšťajú slová „národné metodické centrá“.

01.01.2004

6. Položka 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2004

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)................................. 200 Sk“.

01.01.2004

7. V položke 7 sa vypúšťa písmeno a).

01.01.2004

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

01.01.2004

8. V položke 8 v oslobodení sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2004

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

10. V položke 9 sa v druhom bode poznámky číslica „62“ nahrádza číslicou „62a“. Súčasne sa vypúšťa tretí bod poznámky a doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

01.01.2004

11. Položky 10 a 11 vrátane poznámok znejú:

01.01.2004

„Položka 10

01.01.2004
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov
a nebytových priestorov, ktoré sú verejnými listinami.............................................................................................................................................................................................................................................
250 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a).......................................................................................................................................................................................100 Sk
c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami...................................................................................................................................................................100 Sk
d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c)...................................................................................................................................................................................  50 Sk
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci jedného
katastrálneho územia...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
100 Sk
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho
územia, na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu........................................................................................................................................................................................................
200 Sk
g) Poskytnutie informácií zo skoršieho písomného a mapového katastrálneho operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iného operátu súvisiaceho
s katastrom nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu...............................................................................................
200 Sk
h) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie, konkurzné konanie, likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové
subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia....................................................................................................................................................................................................................................................
100 Sk
i) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho stavu (v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym
stavom, súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra nehnuteľností)...........................................................................................................................................................................................
250 Sk
j) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu...................................................................................................................................................................................................................................200 Sk
k) Overenie troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu..................................................................................................................................................................................................................................................250 Sk
l) Overenie ďalších troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu.....................................................................................................................................................................................................................................200 Sk
m) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov200 Sk
n) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár..........................................200 Sk
o) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu............................................................................................................................................................................................................................................100 Sk
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s
realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody; s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov.
2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
01.01.2004

Položka 11

01.01.2004
a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností...........................................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
b) Návrh na začatie konania o určení priebehu hranice pozemkov................................................................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške 5 000 Sk, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť
o vklade urýchlene do 15 dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom, keď sa rozhodnutie o prerušení oznámilo. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v
deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa písmena a) tejto položky.
Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.“.
01.01.2004

12. V položke 13 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.2004

„Poznámka

01.01.2004

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.

01.01.2004

13. V položke 15 v oslobodení sa vypúšťajú slová „národné metodické centrá“.

01.01.2004

14. V položke 18 v treťom bode poznámky sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „b)“.

01.01.2004

15. V položke 20 písmeno c) znie:

01.01.2004

c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva 500 Sk“.

01.01.2004

16. Položka 20 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2004

d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 500 Sk“.

01.01.2004

17. Položka 21 vrátane oslobodenia a poznámky znie:

01.01.2004

„Položka 21

01.01.2004
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov................................................................................................20 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov...............................................................................................................................................................................................................  5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov.........................................................................................................................................................................................10 000 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky.....................      500 Sk
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.“.
01.01.2004

18. V položke 23 písmená a) a b) znejú:

01.01.2004

a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca............................................................ 600 Sk

01.01.2004

b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 15 rokov............................................................  250 Sk“.

01.01.2004

19. V položke 23 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2004

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2004

20. Položka 24 vrátane oslobodenia a poznámok znejú:

01.01.2004

„Položka 24

01.01.2004
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania a zamestnania....................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
2. sezónneho zamestnania.......................................................................................................................................................................................................................................1 000 Sk
3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a).........................................................................................................................................................................................3 000 Sk
4. zlúčenia rodiny.........................................................................................................................................................................................................................................................4 000 Sk
5. iný...............................................................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt.......................................................................................................................................................................................5 000 Sk
c) Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania a zamestnania....................................................................................................................................................................................................................................3 000 Sk
2. sezónneho zamestnania.......................................................................................................................................................................................................................................   500 Sk
3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a).........................................................................................................................................................................................1 000 Sk
4. zlúčenia rodiny.........................................................................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
5. iný................................................................................................................................................................................................................................................................................3 000 Sk
d) Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt na neobmedzený čas.............................................................................................................................................................1 000 Sk
e) Žiadosť o registráciu štátneho príslušníka členského štátu Európskej únie na účel
1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania.........................................................................................................................................................................................5 000 Sk
2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi...................................................................................................................3 000 Sk
3. zlúčenia rodiny..........................................................................................................................................................................................................................................................4 000 Sk
f) Žiadosť o obnovenie registrácie na prechodný pobyt pre občanov členských štátov Európskej únie na účel
1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania.........................................................................................................................................................................................3 000 Sk
2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi...................................................................................................................1 000 Sk
3. zlúčenia rodiny..........................................................................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
g) Vydanie dokladu o povolení na pobyt..................................................................................................................................................................................................................   100 Sk
h) Vydanie dokladu o povolení na pobyt ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad....................................................................................   200 Sk
i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu.............................................................................................................................................................................................................3 000 Sk
j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu..........................................................................................................................................................................................................1 000 Sk
k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky........................................................................................................................................................................    100 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa písmen a) až f), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako šestnásť rokov.
2. Od poplatkov podľa písmen a), c), e), f) tejto položky je oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na pobyt štipendistov vlády Slovenskej
republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3. Od poplatkov podľa písmen a), c), e), f) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na prechodný
pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov´
z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
4. Od poplatku podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a)
a b) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti
2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena h) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak sa vydáva doklad o povolení na pobyt
pre cudzinca na území Slovenskej republiky po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého dokladu.“.
01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.01.2004

16a) § 22 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2004

21. Položka 27 vrátane poznámky znie:

01.01.2004

„Položka 27

01.01.2004
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania.......1 000 Sk
Poznámka
Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.“.
01.01.2004

22. V položke 34 písm. a) prvom bode sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „20 000 Sk“.

01.01.2004

23. V položke 34 písm. b) úvodná veta znie:

01.01.2004

b) Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra“.

01.01.2004

24. V položke 34 písm. b) prvom bode sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.2004

25. V položke 34 písm. c) úvodná veta znie:

01.01.2004

c) Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu a štatút“.

01.01.2004

26. V položke 34 písm. c) prvom bode sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.2004

27. V položke 34 písm. e) prvom bode sa vypúšťa slovo „nadácie,“.

01.01.2004

28. V položke 34 písm. g) prvom bode sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.2004

29. V položke 34 poznámka znie:

01.01.2004

„Poznámka

01.01.2004

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa v rámci zmeny údajov zapísaných do registra vykoná súčasne zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo za zmenu údajov v stanovách a v štatúte vyplývajúcu zo zmien v právnych predpisoch v oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.“.

01.01.2004

30. V položke 37 písmená a), b) a c) znejú:

01.01.2004
„a) Vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt
1. ročný......................................................................................................................................................................................................................................................   100 Sk
2. päťročný...............................................................................................................................................................................................................................................   500 Sk
b) Vydanie poľovného lístka cudzincovi..............................................................................................................................................................................................
1. ročný......................................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
2. na jeden mesiac.................................................................................................................................................................................................................................1 500 Sk
3. na jeden týždeň...................................................................................................................................................................................................................................   400 Sk
c) Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena a)...........................................................................................................................................................
1. ročný......................................................................................................................................................................................................................................................     60 Sk
2. päťročný...............................................................................................................................................................................................................................................   300 Sk
01.01.2004

31. V položke 37 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2004

32. Položka 38 vrátane poznámky znie:

01.01.2004

„Položka 38

01.01.2004
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný..............................................................................................................................................................................................................................................................................  50 Sk
b) mesačný............................................................................................................................................................................................................................................................................100 Sk
c) ročný....................................................................................................................................................................................................................................................................................200 Sk
d) trojročný..............................................................................................................................................................................................................................................................................500 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy
s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie
rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky,
Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.".
01.01.2004

33. V položke 40 sa za slovo „skúšky" vkladajú slová „alebo skúšky poľovníckeho hospodára".

01.01.2004

34. V položke 47 písmená b) až d) znejú:

01.01.2004
„b) Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín...........................................................1 000 Sk
c) Žiadosť o zápis do registra výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru..............   500 Sk
d) Žiadosť o zmenu v registri výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru............... 250 Sk".
01.01.2004

35. Položka 52 znie:

01.01.2004

„Položka 52

01.01.2004
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh......................2 000 Sk
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a).......................................................................................................................................1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia...................................................1 500 Sk
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu....................................................................................   700 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia........................   300 Sk
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho prípustného množstva......    300Sk
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel.............................................................................................   300 Sk
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku................................. 300 Sk".
01.01.2004

36. Položka 54 a 55 sa vypúšťa.

01.01.2004

37. Položka 56 znie:

01.01.2004

„Položka 56

01.01.2004

Vydanie záväzného posudku17a)................ 500 Sk".

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.01.2004

17a) § 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.".

01.01.2004

38. Položka 58 sa vypúšťa.

01.01.2004

39. V položke 59 na konci úvodnej vety sa pripájajú tieto slová „alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby".

01.01.2004

40. V položke 59 v oslobodení sa vypúšťajú slová „národné metodické centrá" a slová „a štátne divadlá" sa nahrádzajú slovami „divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok".

01.01.2004

41. V položke 60 písm. c) sa suma „500 Sk" nahrádza sumou „700 Sk" a v písm. f) sa suma „300 Sk" nahrádza sumou „500 Sk".

01.01.2004

42. V položke 60 sa dopĺňa písmeno i), ktoré znie:

01.01.2004

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 1 000 Sk".

01.01.2004

43. V položke 62 písm. a) prvom bode sa suma „300 Sk" nahrádza sumou „500 Sk".

01.01.2004

44. V položke 62 písm. a) druhom a štvrtom bode sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.2004

45. V položke 62 sa písmeno a) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:

01.01.2004

5. na odstránenie objektu dopravnej stavby.................................... 500 Sk

01.01.2004

6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby............ 500 Sk".

01.01.2004

46. Za položku 62 sa vkladajú položky 62a a 62b vrátane oslobodenia a poznámky, ktoré znejú:

01.01.2004

„Položka 62a

01.01.2004
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 1,5 mil. Sk vrátane................................................................................................................   500 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane.......................................................................................   700 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane........................................................................................1 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane...................................................................................2 000 Sk
nad 100 mil. Sk..........................................................................................................................3 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby.........................................   500 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby.........................................1 000 Sk
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
01.01.2004

Položka 62b

01.01.2004
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a)...........................................................................................................................200 Sk
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a)...................................................................................300 Sk
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a)...........300 Sk
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a)...........................................................................................200 Sk
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a)............500 Sk
Poznámka
Poplatky podľa písmena a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.".
01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

01.01.2004

18a) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.".

01.01.2004

47. V položke 67 sa vypúšťajú písmená f), g) a h).

01.01.2004

Doterajšie písmená i), j), k), l) a m) sa označujú ako písmená f), g), h), i) a j).

01.01.2004

48. V položke 67 písmeno i) znie:

01.01.2004

i) jednotlivo vyrobenej alebo dovezenej súčasti výstroja a výbavy................. 1 000 Sk".

01.01.2004

49. Položka 70 vrátane poznámok znie:

01.01.2004

„Položka 70

01.01.2004
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....30 000 Sk
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....8 000 Sk
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....10 000 Sk
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....3 000 Sk
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla .....2 000 Sk
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy .....10 000 Sk
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy .....3 000 Sk
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy .....2 000 Sk
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie len vtedy, ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.".
01.01.2004

50. Položka 71 vrátane poznámok znie:

01.01.2004

„Položka 71

01.01.2004
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného.............................................................................................................................................................................................................................................................1 000 Sk
2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997.....................................................................................................................................................................................................................................................   500 Sk
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu...............................................................................................................................................................................................   500 Sk
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu.......................................................................................................................................   700 Sk
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla.................................................................................................................................................................................................................   200 Sk
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.".
01.01.2004

51. V položke 73 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.2004

„Poznámka

01.01.2004

Poplatok podľa písmena a) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení motorového vozidla alebo prípojného vozidla z premávky.".

01.01.2004

52. Položka 75 znie:

01.01.2004

„Položka 75

01.01.2004
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh......................     200 Sk
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla...............................................................................     100 Sk
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe...................... 3 000 Sk".
01.01.2004

b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 100 Sk

01.01.2004

c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe 3 000 Sk".

01.01.2004

53. V položke 79 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2004

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).

01.01.2004

54. Položka 79 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

01.01.2004

k) Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov 22a)............................. 500 Sk

01.01.2004

l) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b)............... 500 Sk".

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

01.01.2004

22a) § 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.

01.01.2004

22b) § 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č. 506/2002 Z. z.".

01.01.2004

55. V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z." nahrádza citáciou „§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

01.01.2004

56. V položke 80 písm. a) bod 2.1 znie:

01.01.2004
„2.1 pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00..................................................................................................................................................................................  3 000 Sk
od 20,01 do 30,0...................................................................................................................................................................  5 000 Sk
od 30,01 do 50,00.................................................................................................................................................................  8 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 t................................................................................................................................  2 000 Sk".
01.01.2004

57. V položke 80 splnomocnenie znie:

01.01.2004

„Splnomocnenie

01.01.2004

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

01.01.2004

2. Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

01.01.2004

3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla.

01.01.2004

4. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.".

01.01.2004

58. V položke 80 v poznámkach prvý bod znie:

01.01.2004

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca priľahlého úseku diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky na mieste merania vozidla na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov vyberá správca pozemnej komunikácie. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.".

01.01.2004

59. Položka 81 znie:

01.01.2004

„Položka 81

01.01.2004

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií25a)...................... 1 000 Sk".

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

01.01.2004

25a) § 3 ods. 3 písm. m) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.".

01.01.2004

60. Položka 86 vrátane splnomocnenia znie:

01.01.2004

„Položka 86

01.01.2004
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
1. fyzickej osobe......................................................................................................................................................................   500 Sk
2. právnickej osobe................................................................................................................................................................1 000 Sk
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy...........1 000 Sk
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou....................................................................2 000 Sk
Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.".
01.01.2004

61. Položka 89 vrátane poznámky znie:

01.01.2004

„Položka 89

01.01.2004
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane     50 000 Sk
2. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou nad 30 km     70 000 Sk
3. systému vlečiek, zaústeného do jednej železničnej stanice     30 000 Sk
4. jednoduchej železničnej vlečky     15 000 Sk
5. existujúcej špeciálnej dráhy     15 000 Sk
6. siete električkových dráh alebo trolejbusových dráh     30 000 Sk
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na celej sieti celoštátnych železničných dráh1 800 000 Sk
2. na jednom traťovom úseku celoštátnych železničných dráh   250 000 Sk
3. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane     50 000 Sk
4. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou nad 30 km     70 000 Sk
5. na vlečkovom systéme vrátane obsluhy v prípojovej stanici     30 000 Sk
6. na jednoduchej vlečke vrátane obsluhy v prípojovej stanici     15 000 Sk
7. na existujúcej špeciálnej dráhe     15 000 Sk
8. na sieti električkových dráh alebo trolejbusových dráh     30 000 Sk
9. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy     10 000 Sk
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie     30 000 Sk
d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe        2 000 Sk
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie           200 Sk
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa        1 000 Sk
Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.".
01.01.2004

62. Položka 92 sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:

01.01.2004

c) Pridelenie registrovej značky................................ 1 000 Sk

01.01.2004

d) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla........................... 500 Sk

01.01.2004

e) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy....................... 200 Sk".

01.01.2004

63. V položke 96 písm. c) sa slovo „kapitána" nahrádza slovami „veliteľa námornej lode".

01.01.2004

64. V položke 96 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

01.01.2004

d) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena lodného mužstva...................... 400 Sk".

01.01.2004

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

01.01.2004

65. V položke 96 v novooznačenom písmene g) sa slová „predpísaného kurzu" nahrádzajú slovami „bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku".

01.01.2004

66. V položke 96 v novooznačenom písmene h) sa na konci textu písmená „a) až f)" nahrádzajú písmenami „a) až g)".

01.01.2004

67. V položke 96 sa v druhom bode poznámky písmená „a) až f)" nahrádzajú písmenami „a) až g)".

01.01.2004

68. Položka 97 vrátane poznámky znie:

01.01.2004

„Položka 97

01.01.2004
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT..........................................................................................................................................................................................                         30 000 Sk
2. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT.................................................................................................................................................................                         50 000 Sk
3. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT..............................................................................................................................................................................                         80 000 Sk
b) Predĺženie registrácie námornej lode vrátane vydania registračného listu...........................................................................................................................
1. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT...........................................................................................................................................................................................                         20 000 Sk
2. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT.................................................................................................................................................................                         40 000 Sk
3. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT..............................................................................................................................................................................                         70 000 Sk
c) Výmaz námornej lode z námorného registra...............................................................................................................................................................................                         10 000 Sk
d) Zmena mena námornej lode..........................................................................................................................................................................................................                          10 000 Sk
e) Iný zápis v námornom registri.........................................................................................................................................................................................................                           5 000 Sk
f) Zápis nesamohybného plavidla do námorného registra (registrácia nesamohybného plavidla) vrátane vydania registračného listu.....................                           5 000 Sk
g) Predĺženie registrácie nesamohybného plavidla vrátane vydania registračného listu........................................................................................................                           2 000 Sk
h) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra............................................................................................................................................................                           2 000 Sk
i) Zápis námornej lode podľa písmena a) a predĺženie registrácie podľa písmena b) pre tankové, špeciálne a osobné lode..................................... 50 % príslušnej sadzby
j) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla...........................................................................................................                               800 Sk
k) Vykonanie zmien v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla.......................................................................................                               400 Sk
l) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo................................................................................................................................                               800 Sk
m) Zápis námorného rekreačného plavidla do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane registračného listu...................................................                           3 000 Sk
n) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel...................................................................................................................................................                               400 Sk
o) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel.......................................................................................................                               800 Sk
p) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách j), l) a m)...............................................................................................................................................                               400 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú plavbu.".
01.01.2004

69. V položke 98 písm. a) sa slová „sprievodného listu" nahrádzajú slovami „registračného listu".

01.01.2004

70. V položke 98 písm. c) sa za slová „lodnej listiny" pripájajú slová „vrátane registračného listu".

01.01.2004

71. Položka 100 vrátane oslobodenia a poznámky znie:

01.01.2004

„Položka 100

01.01.2004
a) Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti vybraného telekomunikačného zariadenia27d).................................................................................................................................10 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti vybraného telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania....................................................................  3 000 Sk
c) Vydanie duplikátu rozhodnutí uvedených v písmenách a) a b).............................................................................................................................................................................................................     100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu alebo neposkytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby na účel dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky správny orgán vyberie až po vykonaní úkonu.".
01.01.2004

72. V položke 102 písmená a) a c) znejú:

01.01.2004

a) Podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení27f)................ 200 Sk

01.01.2004

c) Vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo predĺženie doby jeho platnosti27f), 27g), 27h)........................... 100 Sk".

01.01.2004

73. Doterajší text položky 103 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b) a c), ktoré znejú:

01.01.2004

b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedeného v písmene a)................... 100 Sk

01.01.2004

c) Žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia uvedeného v písmene a)............................ 200 Sk".

01.01.2004

74. Doterajší text položky 105 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:

01.01.2004

b) Zmena v registrácii podľa písmena a).......................... 500 Sk".

01.01.2004

75. V položke 143 písm. a) a b) sa slová „územným finančným orgánom" nahrádzajú slovami „daňovým orgánom, colným orgánom".

01.01.2004

76. Položka 144 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

01.01.2004

e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva8)...................... 300 Sk

01.01.2004

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania8).................... 300 Sk".

01.01.2004

77. Položka 145 sa vypúšťa.

01.01.2004

78. Položka 148 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

01.01.2004

j) Žiadosť o pozastavenie prevádzkovania živnosti..................... 200 Sk

01.01.2004

k) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33).................. 200 Sk".

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

01.01.2004

33) § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.".

01.01.2004

79. Položka 149 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.01.2004

j) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na strategickom objekte, 34a) za každú osobu.................. 100 Sk".

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

01.01.2004

34a) § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.".

01.01.2004

80. V položke 151 písm. c) sa suma „6 000 Sk" nahrádza sumou „10 000 Sk" a v písm. d) sa suma „1 000 Sk" nahrádza sumou „5 000 Sk".

01.01.2004

81. Položka 151 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2004

e) Vydanie povolenia Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na úpravu produktov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody................. 3 000 Sk".

01.01.2004

82. Položka 152 sa dopĺňa písmenami m) až s), ktoré znejú:

01.01.2004
„m) Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej zdravotníckej pomôcky36k)   3 000 Sk
n) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia uvedeného v písmene m)      500 Sk
o) Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok 36l)      500 Sk
p) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m)      500 Sk
r) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku10 000 Sk
s) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky 5 000 Sk".
01.01.2004

„Poznámky pod čiarou k odkazom 36k až 36m znejú:

01.01.2004

36k) § 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

36l) § 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.

01.01.2004

36m) § 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.“.

01.01.2004

83. V položke 154 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

01.01.2004

h) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n).................. 1 000 Sk

01.01.2004

i) Vydanie medzinárodnej dovoznej certifikácie (IIC - International import certifikation) alebo certifikácie konečného užívateľa (EUC - End-user certifikation)..................... 500 Sk“.

01.01.2004

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 36n znie:

01.01.2004

36n) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

84. V položke 154 v novooznačenom písmene j) sa na konci textu písmeno „e)“ nahrádza písmenom „i)“.

01.01.2004

85. V položke 155 sa písmeno a) vypúšťa. Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

01.01.2004

86. Položky 156 až 159 vrátane oslobodenia znejú:

01.01.2004

„Položka 156

01.01.2004

Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR. 1............... 100 Sk

01.01.2004

Položka 157

01.01.2004
Vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru alebo o pôvode tovaru........................................................................................................................................................................350 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu
alebo vybrané činnosti sociálno-právnej ochrany alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálno-právnej ochrany alebo
neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
01.01.2004

Položka 158

01.01.2004
a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou...........................200 Sk
b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby..................................................................................................................................500 Sk
c) Žiadosť o odklad platenia sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby, žiadosť o pozhovenie s dovoznou platbou alebo vývoznou platbou a žiadosť
o povolenie splátok dovoznej platby alebo vývoznej platby.................................................................................................................................................................................
500 Sk
d) Žiadosť o upustenie od vybratia úroku z omeškania úhrady dovoznej platby alebo vývoznej platby.....................................................................................................500 Sk
01.01.2004

Položka 159

01.01.2004
a) Žiadosť o povolenie vývozcovi osvedčovať preferenčný pôvod výrobkov vyhlásením na faktúre.................................................................................................................  500 Sk
b) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom a žiadosť o prevádzkovanie colného skladu........................................................................................................   500 Sk
c) Predĺženie platnosti povolenia na použitie režimu s ekonomickým účinkom, povolenia na prevádzkovanie colného skladu a povolenia zjednodušeného
 postupu pri podávaní colného vyhlásenia.................................................................................................................................................................................................................
    50 Sk
d) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia........................................................................................................................................  500 Sk
e) Žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru36o)..............................................................  500 Sk
f) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky v spoločnom tranzitnom režime................................................................................................  500 Sk
g) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu oslobodenia od povinnosti zabezpečenia v spoločnom tranzitnom režime..............................................................  500 Sk
h) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného odosielateľa a použitia osobitných uzáver v spoločnom tranzitnom režime.......  500 Sk
i) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného príjemcu v spoločnom tranzitnom režime...................................................................  500 Sk
j) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia (schválený odosielateľ)........................  500 Sk
k) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v rámci colného územia (schválený príjemca).............................................................................................  500 Sk“.
01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 36o znie:

01.01.2004

36o) Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.“.

01.01.2004

87. V položke 160 úvodná veta znie:

01.01.2004

„Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 36p znie:

01.01.2004

36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

88. V položke 160 v oslobodení prvom bode sa za slovo „zameraním“ vkladajú slová „a verejné vysoké školy“.

01.01.2004

89. V položke 160 v oslobodení druhom bode sa slová „podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny“ nahrádzajú slovami „na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny“.

01.01.2004

90. V položke 161 úvodná veta znie:

01.01.2004

„Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)“.

01.01.2004

91. V položke 161 v oslobodení prvom bode sa za slovo „činnosť,“ vkladajú slová „verejné vysoké školy“.

01.01.2004

92. V položke 161 sa oslobodenie dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.01.2004

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.“.

01.01.2004

93. Za položku 161b sa vkladá nová položka 161c vrátane splnomocnenia, ktorá znie:

01.01.2004

„Položka 161c

01.01.2004
a) Žiadosť o zapísanie zariadenia do registra zariadení37a).......................................................................................................................................................  2 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b).....................................................................................................20 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch37b)....................................................................................  2 000 Sk
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b)..................................................................................................  2 000 Sk
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b)..................................10 000 Sk
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c)....................30 000 Sk
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia 37c)......................................................30 000 Sk
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov
a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c).............................................................................................................................................................
  5 000 Sk
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia37c)...........................30 000 Sk
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d).............................................................................30 000 Sk
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel37d)...................................................10 000 Sk
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d).................................................................................................................10 000 Sk
m) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d).........................................................................................................30 000 Sk
n) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e).................................................................................................................................................  3 000 Sk
o) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f).....................................................................................................................  5 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena f) alebo g) tejto položky.“.
01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 37a až 37f znejú:

01.01.2004

37a) § 8 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

01.01.2004

37b) § 13 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.2004

37c) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.2004

37d) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.2004

37e) § 36 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.2004

37f) § 37 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

01.01.2004

94. Položka 162 znie:

01.01.2004

„Položka 162

01.01.2004
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov...................................................................................  300 Sk
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov........  300 Sk
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov.....................................................................................  300 Sk
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)...............................................................................  300 Sk
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas,
ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38)...................................................................................................................................................................................................................................................................................
  300 Sk
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38)..............................................................................................................................................................................................................................................  300 Sk
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38)......................................................................................................................................................................................................................................................  300 Sk
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38).........................................................................  300 Sk
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38)...............  500 Sk
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38)...................................................................................................................................  500 Sk
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné..........................................................................................................................................................................................................................................................................
  300 Sk
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38)....................................................................................................................................  300 Sk
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38).................................................................................................................................................................................................................................................  300 Sk
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38)............................................................................................................................................................................................................................................  500 Sk
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38)..........................................................................................................................................................................................................................................................   500 Sk
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu......................................................................................................................................................................................................................................  300 Sk
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38)................................................................................................................................................  300 Sk
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f)........................................................................................................................ 100 Sk“.
01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

01.01.2004

38) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

95. V položke 163 písm. c) sa za slová „týkajúcej sa zmeny“ vkladajú slová „obchodného mena,“.

01.01.2004

96. V položke 164 sa vypúšťa písmeno b).

01.01.2004

97. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).“.

01.01.2004

98. V položke 165 písm. b) sa za slová „týkajúcej sa zmeny“ vkladajú slová „obchodného mena,“.

01.01.2004

99. Položka 166 sa vypúšťa.

01.01.2004

100. V položke 169 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

01.01.2004

„Oslobodenie

01.01.2004

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.“.

01.01.2004

101. Položka 171 vrátane splnomocnenia znie:

01.01.2004

„Položka 171

01.01.2004
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38)..................................................................................................................................................................................................................................................3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a)................................................................................................................................................................................................................................................................................1 500 Sk
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................   100 Sk
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobou38)...........................................................................................................................................................................................   500 Sk
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38).......................................................................................................................................................................................................................................................................................3 000 Sk
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky...............................................................................................................................................................................................................   500 Sk
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 300 Sk, ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.“.
01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 39c znie:

01.01.2004

39c) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.“.

01.01.2004

102. Za položku 171b sa vkladajú nové položky 171c až 171j, ktoré znejú:

01.01.2004

„Položka 171c

01.01.2004
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v odbornosti „havarijný technik" a „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií"..................2 500 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a)..............................................................................................................................................................................1 000 Sk
01.01.2004

Položka 171d

01.01.2004
a) Žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d)..............2 500 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a).............................................................................1 000 Sk
01.01.2004

Položka 171e

01.01.2004
a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon niektorých činností podľa osobitného predpisu39e)....................10 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a).........................................................................  2 000 Sk
01.01.2004

Položka 171f

01.01.2004
a) Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)
1. za prvú bezpečnostnú správu......................................................................10 000 Sk
2. za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy........................................  3 000 Sk
b) Žiadosť o povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy............  1 000 Sk
01.01.2004

Položka 171g

01.01.2004

Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh záchrannej služby náhradným spôsobom39g)....................................... 500 Sk

01.01.2004

Položka 171h

01.01.2004
Žiadosť o registráciu organizácie podľa osobitného predpisu39h)pre
a) malú organizáciu39i) a malého podnikateľa39j).....................................  2 000 Sk
b) stredného podnikateľa39k)..........................................................................20 000 Sk
c) ostatné organizácie......................................................................................50 000 Sk
01.01.2004

Položka 171i

01.01.2004
Žiadosť o predĺženie registrácie podľa osobitného predpisu39l) pre
a) malú organizáciu39i) a malého podnikateľa39j).........................................     500 Sk
b) stredného podnikateľa39k)..............................................................................  5 000 Sk
c) ostatné organizácie..........................................................................................15 000 Sk
01.01.2004

Položka 171j

01.01.2004
Žiadosť o zrušenie dočasného pozastavenia registrácie podľa osobitného predpisu39m) pre
a) malú organizáciu39i) a malého podnikateľa39j)...........................................................................................    1 000 Sk
b) stredného podnikateľa39k)................................................................................................................................  10 000 Sk
c) ostatné organizácie............................................................................................................................................  25 000 Sk“.
01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 39d až 39m znejú:

01.01.2004

39d) § 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

39e) § 14 až 16 zákona č. 261/2002 Z. z.

01.01.2004

39f) § 9 zákona č. 261/2002 Z. z.

01.01.2004

39g) § 21 zákona č. 261/2002 Z. z.

01.01.2004

39h) § 18 ods. 7 písm. e) zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.

01.01.2004

39i) § 8 ods. 5 zákona č. 468/2002 Z. z.

01.01.2004

39j) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

39k) § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z.

01.01.2004

39l) § 19 ods. 2 zákona č. 468/2002 Z. z.

01.01.2004

39m) § 19 ods. 4 zákona č. 468/2002 Z. z.“.

01.01.2004

103. V položke 172 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

01.01.2004

„Oslobodenie

01.01.2004

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

104. V položke 173 sa doterajší text označuje ako písmeno a), doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako body 1., 2. a 3. a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:

01.01.2004

b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk.............................. 500 Sk“.

01.01.2004

105. V položke 173 v splnomocnení sa slová „písmena b)“ nahrádzajú slovami „písmena a) bodu 2.“.

01.01.2004

106. V položke 175 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená c), d) a e).

01.01.2004

107. Položka 175 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2004

f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri.............................................. 100 Sk“.

01.01.2004

108. V položke 176 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2004

109. Doterajší text položky 177 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b) a c), ktoré znejú:

01.01.2004

b) Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín alebo na výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín.................................... 500 Sk

01.01.2004

c) Zmena v povolení alebo súhlase podľa písmen a) alebo b)............................................ 300 Sk“.

01.01.2004

110. V položke 193 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2004

111. Položky 203 až 205 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:

01.01.2004

„Položka 203

01.01.2004
a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v
oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času...................................................................................
                                  400 Sk,
               najviac 30 000 Sk
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky
vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času........................................................................................................................
                                  400 Sk,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia ...................................................................................................................................................................................               najviac 30 000 Sk
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia ...............................................................................................................................................................................................                  najviac 8 000 Sk
3. osobné lanové dráhy ...................................................................................................................................................................................................................             najviac 500 000 Sk
4. tlakové zariadenia ........................................................................................................................................................................................................................                   najviac 8 000 Sk
5. plynové zariadenia .......................................................................................................................................................................................................................                  najviac 8 000 Sk
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú
hodinu pracovného času.................................................................................................................................................................................................................
                                  400 Sk,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia ...................................................................................................................................................................................               najviac 20 000 Sk
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia ...............................................................................................................................................................................................                  najviac 2 500 Sk
3. osobné lanové dráhy ...................................................................................................................................................................................................................               najviac 10 000 Sk
4. tlakové zariadenia ........................................................................................................................................................................................................................                   najviac 6 500 Sk
5. plynové zariadenia .......................................................................................................................................................................................................................                  najviac 5 000 Sk
d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus                               1 200 Sk
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia............................................................................................................................................                               1 000 Sk
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením...........................................................................................                                   500 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.
2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
01.01.2004

Položka 204

01.01.2004
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času............300 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
01.01.2004

Položka 205

01.01.2004
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú
aj začatú hodinu pracovného času................................................................................................................................................................................................................................................
300 Sk
najviac 25 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú
sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické
osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.“.
01.01.2004

112. Položka 206 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2004

c) Vydanie osvedčenia o registrácii prevádzkovateľa a jeho energetického zariadenia, za každú činnosť v príslušnom energetickom odvetví.............................. 500 Sk“.

01.01.2004

113. Položka 208 znie:

01.01.2004

„Položka 208

01.01.2004
a) Žiadosť o zrušenie licencie v energetických odvetviach46a)............................................................................................................................................................................  1 000 Sk
b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa licencie alebo osvedčenia o registrácii prevádzkovateľa........................................................................................................  1 000 Sk
c) Nahliadnutie do registra držiteľov licencie v energetike, za každé odvetvie alebo druh podnikania........................................................................................................     100 Sk
d) Vydanie výpisu z registra zodpovedných zástupcov...........................................................................................................................................................................................     300 Sk
e) Vyznačenie zmeny adresy alebo názvu sídla držiteľa licencie alebo osvedčenia prevádzkovateľa.........................................................................................................  1 000 Sk
f) Zmena licencie alebo osvedčenia o registrácii prevádzkovateľa (počet prevádzkovaných energetických zariadení)...........................................................................  2 000 Sk
g) Vydanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie energetického zariadenia alebo na zmenu palivovej základne46b)...........  2 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase o povolení stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia46c)..............  1 000 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky z ochranných pásiem elektroenergetických zariadení47)............................................................................................................ 1 000 Sk“.
01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a, 46b, 46c a 47 znejú:

01.01.2004

46a) § 8 ods. 3 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

46b) § 10 ods. 3 zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona 276/2001 Z. z.

01.01.2004

46c) § 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona č. 70/1998 Z. z.

01.01.2004

47) § 19 ods. 11 zákona č. 70/1998 Z. z.“.

01.01.2004

114. V položke 211 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:

01.01.2004

b) Každý ďalší návrh na vydanie rozhodnutia podľa písmena a), ak sa týka dohody obmedzujúcej súťaž ustanoveniami v podstatnej miere totožnej s tou, ktorej sa týka prvý návrh, zmluvnou stranou je ten istý podnikateľ a návrh bol doručený v lehote do jedného roka odo dňa doručenia prvého návrhu................... 200 Sk“.

01.01.2004

115. V položke 214 písm. a) sa za slovo „Vydanie“ vkladá slovo „druhopisu,“ a vypúšťa sa slovo „odpisu,“.

01.01.2004

116. Položka 215 znie:

01.01.2004

„Položka 215

01.01.2004
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) odpustenie zmeškania lehoty.........................................................................1 000 Sk
b) pokračovanie v konaní......................................................................................1 000 Sk
c) uvedenie do predošlého stavu.......................................................................1 000 Sk
d) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty........................................................   500 Sk
e) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie..................  500 Sk“.
01.01.2004

117. Položka 216 vrátane nadpisu, oslobodenia a poznámky znie:

01.01.2004

„PATENTY

01.01.2004

Položka 216

01.01.2004
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami.........................................................................................................................................................................................................................................................   800 Sk
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami...................................................................................................................................1 600 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti....................................................................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu................................................................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom...........................................................................................................................................................................................    600 Sk
4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra..................................................   800 Sk
5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra.......................................................................................................................................................................................................................................   500 Sk
6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu 
alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent...............................................................................................................................................................................
   200 Sk
7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent..................................................................   200 Sk
8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent.............................................................................................................................................................................   500 Sk
9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra.............................................................................................................................................................................................................   200 Sk
10. zápis záložného práva do registra........................................................................................................................................................................................................................................................   200 Sk
11. zápis súdneho sporu do registra.........................................................................................................................................................................................................................................................   200 Sk
12. prevedenie autorského osvedčenia na patent...................................................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
13. zápis každého ďalšieho rozhodného údaja do registra...................................................................................................................................................................................................................   200 Sk
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov................................................................................................................................................................................................................................................2 500 Sk
2. za každý ďalší uplatnený nárok................................................................................................................................................................................................................................................................   500 Sk
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov................................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres......................................................................................................................................................................................................................   200 Sk
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia...............................................................................................................................................................................................3 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu. Ak riadne označené podklady na
vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5 palcovej diskete, CD alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené
zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte „doc", vo verzii MS Word 95/97, alebo vo formáte „rtf" s použitými
základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.
01.01.2004

118. Za položku 216 sa vkladá položka 216a, ktorá znie:

01.01.2004

„Položka 216a

01.01.2004
a) Podanie žiadosti o zmenu európskej patentovej prihlášky na patentovú prihlášku podľa čl. 136 ods. 2 Európskej patentovej dohody, za každý štát................   600 Sk
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámení vo Vestníku
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky........................................................................................................................................................................................
   200 Sk
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu
1. do 10 strojom napísaných strán alebo výkresov................................................................................................................................................................................................2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres...................................................................................................................................................................................   200 Sk
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote
1. do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres...................................................................................................................................................................................  200 Sk“.
01.01.2004

119. V položke 217 písm. a) sa slovo „spadá“ nahrádza slovom „patrí“.

01.01.2004

120. V položke 217 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:

01.01.2004

c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu........................................... 1 000 Sk

01.01.2004

d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia............................. 1 000 Sk

01.01.2004

e) Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky........................ 1 000 Sk“.

01.01.2004

121. Položka 218 vrátane poznámok znie:

01.01.2004

„Položka 218

01.01.2004
1. Udržanie platnosti patentu, európskeho patentu za
a) 3. rok 1...............................................................................................................................................................................................................     500 Sk
b) 4. rok...................................................................................................................................................................................................................  1 600 Sk
c) 5. rok...................................................................................................................................................................................................................  1 700 Sk
d) 6. rok...................................................................................................................................................................................................................  1 900 Sk
e) 7. rok...................................................................................................................................................................................................................  2 100 Sk
f) 8. rok....................................................................................................................................................................................................................  2 700 Sk
g) 9. rok..................................................................................................................................................................................................................  3 500 Sk
h) 10. rok................................................................................................................................................................................................................  4 500 Sk
i) 11. rok..................................................................................................................................................................................................................  5 500 Sk
j) 12. rok..................................................................................................................................................................................................................  6 500 Sk
k) 13. rok.................................................................................................................................................................................................................  7 500 Sk
l) 14. rok..................................................................................................................................................................................................................  8 500 Sk
m) 15. rok...............................................................................................................................................................................................................  9 500 Sk
n) 16. rok................................................................................................................................................................................................................11 000 Sk
o) 17. rok................................................................................................................................................................................................................12 500 Sk
p) 18. rok................................................................................................................................................................................................................14 000 Sk
q) 19. rok................................................................................................................................................................................................................15 500 Sk
r) 20. rok.................................................................................................................................................................................................................17 000 Sk
2. Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia za
a) 1. rok...................................................................................................................................................................................................................19 000 Sk
b) 2. rok...................................................................................................................................................................................................................21 000 Sk
c) 3. rok...................................................................................................................................................................................................................23 000 Sk
d) 4. rok...................................................................................................................................................................................................................25 000 Sk
e) 5. rok...................................................................................................................................................................................................................27 000 Sk
Poznámky
1. Poplatky za udržiavanie patentu v platnosti sa platia za roky trvania patentu počítané odo dňa podania patentovej prihlášky.
2. Poplatky za udržiavanie európskeho patentu v platnosti sa platia za roky trvania platnosti európskeho patentu počítané odo
dňa podania európskej patentovej prihlášky.
3. Poplatky za udržiavanie dodatkového ochranného osvedčenia v platnosti sa platia za roky počítané odo dňa podania
patentovej prihlášky alebo podania európskej patentovej prihlášky, ktoré nadväzujú na posledný rok platnosti patentu
alebo platnosti európskeho patentu.
4. Prvý poplatok za udržiavanie platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom platným v čase rozhodnutia o
udelení patentu a je splatný najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
patentu. V rozhodnutí o udelení patentu sa uvedie údaj o výške poplatku.
5. Prvý poplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu sa platí bez výzvy až za rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom
bolo udelenie európskeho patentu oznámené v Európskom patentovom vestníku a je splatný najneskôr dňa, ktorý je
zhodný s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky, v roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu
oznámené v Európskom patentovom vestníku alebo do 2 mesiacov odo dňa oznámenia o udelení európskeho patentu v
Európskom patentovom vestníku podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
6. Prvý poplatok za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia je splatný bez výzvy pred uplynutím
posledného roku platnosti patentu alebo európskeho patentu alebo do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o udelení dodatkového ochranného osvedčenia podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
7. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia za každý ďalší
nasledujúci rok je splatný najneskôr dňa, v ktorom uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu.
8. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v druhom až siedmom bode, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote
šiestich mesiacov. V tomto prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
9. Za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu alebo dodatkového ochranného osvedčenia, na ktoré dal
majiteľ ponuku licencie sa platia poplatky vo výške 50 % príslušnej sadzby.“.
01.01.2004

122. Položka 219 znie:

01.01.2004

„Položka 219

01.01.2004

Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 82 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) sa vyberá poplatok podľa položky 218.“.

01.01.2004

123. Položka 220 znie:

01.01.2004

„Položka 220

01.01.2004

Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci............................. 2 000 Sk“.

01.01.2004

124. Položky 224 až 226 vrátane nadpisu, oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:

01.01.2004

„DIZAJNY

01.01.2004

Položka 224

01.01.2004
a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami.......................................................................................................................................................................................................................................   600 Sk
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami.................................................................................................................1 200 Sk
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami.......................................................................................................................................................................................................................................   600 Sk
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami.................................................................................................................1 200 Sk
3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami...................................................................................................................................   200 Sk
4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami............   400 Sk
c) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia dizajnu....................................................................................................................................................................................................................................................1 000 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného majiteľa....................................   600 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu...........................................................................................................................................................................................................................................   500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa, pôvodcu dizajnu alebo majiteľa zapísaného
dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn..................................................................................................................................................................................................
   200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn..........................................................   200 Sk
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každý zapísaný dizajn...........................................................................................................................   500 Sk
7. zápis záložného práva do registra dizajnov........................................................................................................................................................................................................................   200 Sk
8. zápis súdneho sporu do registra dizajnov.........................................................................................................................................................................................................................   200 Sk
9. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra dizajnov..............................................................................................................................................................................   200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
01.01.2004

Položka 225

01.01.2004
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu zapísaného dizajnu..........3 000 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov................................................................................................................   600 Sk
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne.....................................................................................   200 Sk
01.01.2004

Položka 226

01.01.2004
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu
1. po prvý raz o päť rokov.................................................................................................................................................................................................................................................  2 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov..............................................................................................................................................................................................................................................  4 000 Sk
3. po tretí raz o päť rokov.................................................................................................................................................................................................................................................  7 000 Sk
4. po štvrtý raz o päť rokov...............................................................................................................................................................................................................................................12 000 Sk
Poznámky
1. Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do
dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu, je možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti.
Splnomocnenie
Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku
platnosti zapísaného dizajnu.“.
01.01.2004

125. V položke 229 písm. b) piatom bode sa na konci slová „zmenu v ochrannej známke“ nahrádzajú slovami „úpravu v ochrannej známke“.

01.01.2004

126. Položka 230 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2004

c) Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky............................ 1 000 Sk“.

01.01.2004

127. V položke 232 písmená c) a d) znejú:

01.01.2004

c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky........................................... 1 000 Sk

01.01.2004

d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb, vzdanie sa ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz medzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy majiteľa, zástupcu.................... 500 Sk“.

01.01.2004

128. Položka 232 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2004

e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku.................................. 500 Sk“.

01.01.2004

129. Doterajší text položky 235 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:

01.01.2004

b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu..................................... 500 Sk“.

01.01.2004

130. V položke 236 sa vypúšťajú písmená b) a c). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

01.01.2004

131. V splnomocnení k XVIII. časti prvom bode sa vypúšťajú slová „a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky“ a slovo „môžu“ sa nahrádza slovom „môže“.

01.01.2004

132. Položka 240 vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:

01.01.2004

„Položka 240

01.01.2004
a) Žiadosť o udelenie letiskového víza.............................................................................................................................................................................................................................                                      1 200 Sk
b) Žiadosť o udelenie tranzitného víza na jeden vstup..................................................................................................................................................................................................                                      1 200 Sk
c) Žiadosť o udelenie tranzitného víza na dva vstupy.....................................................................................................................................................................................................                                      1 500 Sk
d) Žiadosť o udelenie tranzitného víza na viac vstupov.................................................................................................................................................................................................                                      3 000 Sk
e) Žiadosť o udelenie krátkodobého víza na jeden vstup.............................................................................................................................................................................................                                      1 200 Sk
f) Žiadosť o udelenie krátkodobého víza na viac vstupov..............................................................................................................................................................................................                                      3 000 Sk
g) Žiadosť o udelenie dlhodobého víza............................................................................................................................................................................................................................                                      5 000 Sk
h) Žiadosť o udelenie skupinového víza..........................................................................................................................................................................................................................            60 % príslušnej sadzby
určenej podľa písmen a) až g)
Oslobodenie
Od poplatku za udelenie víza sa oslobodzujú
1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,
2. osoby mladšie ako 15 rokov,
3. občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní víz, jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe vzájomnosti,
4. novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného novinárskeho preukazu vydaného ministerstvom zahraničných vecí,
5. osoby, ktorým bolo priznané postavenie zahraničného Slováka.
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide o prednostné udelenie víza.“.
01.01.2004

133. Položka 242 vrátane oslobodenia znie:

01.01.2004

„Položka 242

01.01.2004
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania a zamestnania................................................................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
2. sezónneho zamestnania...................................................................................................................................................................................................................................................................................1 000 Sk
3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a).....................................................................................................................................................................................................................................3 000 Sk
4. zlúčenia rodiny.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 000 Sk
5. iný...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
b) Žiadosť o registráciu štátneho príslušníka členského štátu Európskej únie na účel
1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania....................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi..............................................................................................................................................................3 000 Sk
3. zlúčenia rodiny.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 000 Sk
c) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt...................................................................................................................................................................................................................................5 000 Sk
d) Vydanie dokladu o povolení na pobyt..............................................................................................................................................................................................................................................................   100 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako šestnásť rokov.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodené udelenie povolenia na prechodný pobyt štipendistom vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3. Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie povolenia na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje
štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na
školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.“
01.01.2004

134. Splnomocnenie k položke 243 znie:

01.01.2004

„Splnomocnenie

01.01.2004

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak prijíma žiadosť o vydanie cestovného pasu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený cestovný pas vydaný od 1. apríla 1994.“.

01.01.2004

135. Položka 246 vrátane oslobodenia a poznámky znie:

01.01.2004

„Položka 246

01.01.2004
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov......................................................................................20 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov.....................................................................................................................................................................................................  5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov...............................................................................................................................................................................10 000 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky...........     500 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.“.
01.01.2004

136. V položke 247 písmeno c) znie:

01.01.2004

c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva.................... 500 Sk“.

01.01.2004

137. V položke 247 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

01.01.2004

d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1.1.1993.............................. 500 Sk“.

01.01.2004

138. V položke 248 sa dopĺňajú poznámky, ktoré znejú:

01.01.2004

„Poznámky

01.01.2004

1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

01.01.2004

2. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

01.01.2004

3. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.

01.01.2004

139. V položke 249 v oslobodení sa slová „služobne v zahraničí“ nahrádzajú slovami „v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami“.

01.01.2004

140. V položke 250 písmeno a) znie:

01.01.2004

a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu............................... 300 Sk“.

01.01.2004

141. Položka 251 znie:

01.01.2004

„Položka 251

01.01.2004

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 500 Sk“.

01.01.2004

142. V položke 252 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

01.01.2004

143. V položke 252 sa vypúšťa poznámka.

01.01.2004

144. V položke 253 sa suma „150 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.

01.01.2004

145. Položka 254 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2004

d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla).................................... 500 Sk“.

01.01.2004

146. V položke 256 písm. b) sa suma „650 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“.

01.01.2004

147. Položka 259 sa vypúšťa.

01.01.2004

148. V položke 262 sa suma „800 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.01.2004

149. V položke 264 sa za slovo „spisov“ vkladajú slová „za každú aj začatú stranu“ a suma „150 Sk“ sa nahrádza sumou „200 Sk“.

01.01.2004

150. V položke 265 písm. b) sa za slovo „výpis“ vkladajú slová „alebo odpis“.

01.01.2004

151. V položke 265 písm. e) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“.

01.01.2004

152. V položke 266 poznámka znie:

01.01.2004

„Poznámka

01.01.2004

Poplatky podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.

01.01.2004

153. Za položku 268 sa dopĺňa XXI. časť, ktorá znie:

01.01.2004

„POŠTOVÁ ČINNOSŤ

01.01.2004

Položka 269

01.01.2004

Registrácia poskytovania poštových služieb podľa osobitného zákona47b).......................................... 5 000 Sk

01.01.2004

Položka 270

01.01.2004
a) Udelenie poštovej licencie jednorázové........................1 000 000 Sk
b) Žiadosť o vykonanie zmeny v udelenej licencii............       5 000 Sk“.
01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:

01.01.2004

47b) § 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.“.


01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 1/1998 Z. z., zákonom č. 232/1999 Z. z., zákonom č. 3/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., zákonom č. 211/2000 Z. z., zákonom č. 468/2000 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 118/2002 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 237/2002 Z. z., zákonom č. 418/2002 Z. z., zákonom č. 457/2002 Z. z., zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 477/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., zákonom č. 190/2003 Z. z., zákonom č. 217/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 450/2003 Z. z., zákonom č. 469/2003 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.