Vyhláška č. 547/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Čiastka 224/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004
01.01.2004

547

01.01.2004

VYHLÁŠKA

01.01.2004

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.01.2004

z 1. decembra 2003

01.01.2004

o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

01.01.2004

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/2003 Z. z. ustanovuje:


01.01.2004

§ 1

01.01.2004

Osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu sa získava odbornou prípravou, ktorá sa končí skúškou a vydaním osvedčenia o overení jeho získania.

01.01.2004

§ 2

01.01.2004

Obsah a rozsah odbornej prípravy je uvedený v prílohe.

01.01.2004

§ 3

01.01.2004

(1) Odbornú prípravu vykonáva vzdelávacie zariadenie1) poverené ministerstvom.

01.01.2004

(2) Odborná príprava sa uskutočňuje v rozsahu piatich dní, a to v priebehu jedného roka od prijatia zamestnanca. Ak ide o zamestnanca, ktorého pracovný pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, príprava sa uskutoční do 31. decembra 2004.

01.01.2004

(3) Zamestnanca na odbornú prípravu prihlási zamestnávateľ.

01.01.2004

§ 4

01.01.2004

(1) Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsahom skúšky je overenie doplnenia požadovaných vedomostí a schopností potrebných na výkon verejnej služby v rozsahu odbornej prípravy.

01.01.2004

(2) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú v jeden deň, spravidla do 30 dní po skončení odbornej prípravy. Ústna časť skúšky sa koná po úspešnom skončení písomnej časti skúšky.

01.01.2004

§ 5

01.01.2004

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a najmenej dvaja ďalší členovia skúšobnej komisie.

01.01.2004

§ 6

01.01.2004

(1) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

01.01.2004

(2) O skúške a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica. Výsledok skúšky sa oznámi zamestnancovi ústne po jej vykonaní.

01.01.2004

(3) Ak zamestnanec na skúške nevyhovel, môže skúšku jeden raz opakovať, najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa skúšky, na ktorej nevyhovel.

01.01.2004

§ 7

01.01.2004

Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu sa vydáva najneskôr do 30 dní od vykonania skúšky; podpisuje ho predseda skúšobnej komisie a vedúci vzdelávacieho zariadenia.

01.01.2004

§ 8

01.01.2004

Zamestnanec, ktorý získal osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 141 ods. 6 stavebného zákona alebo podľa tejto vyhlášky a nezabezpečoval činnosť stavebného úradu sústavne počas najmenej piatich rokov, sa zúčastňuje odbornej prípravy podľa § 2.


01.01.2004

§ 9

01.01.2004

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.2004

László Gyurovszky v. r.


01.01.2004

Príloha k vyhláške č. 547/2003 Z. z.

01.01.2004

OBSAH A ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV VO VEREJNEJ SLUŽBE NA ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO ÚRADU

01.01.2004

Odborná príprava zamestnancov vo verejnej službe na zabezpečenie činnosti stavebného úradu je zameraná na doplnenie požadovaných odborných vedomostí a schopností.

01.01.2004

1. Vedomosti

01.01.2004

1.1. Všeobecné

01.01.2004

1.1.1. Ústava Slovenskej republiky.

01.01.2004

1.1.2. Organizácia ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.

01.01.2004

1.1.3. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 543/2002 Z. z.

01.01.2004

1.1.4. Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

01.01.2004

1.1.5. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

01.01.2004

1.1.6. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

1.2. Špecifické

01.01.2004

1.2.1. Základné

01.01.2004

1.2.1.1. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

1.2.1.2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

01.01.2004

1.2.1.3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

01.01.2004

1.2.1.4. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

01.01.2004

1.2.1.5. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

01.01.2004

1.2.1.6. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

1.2.1.7. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

1.2.2. Súvisiace

01.01.2004

1.2.2.1. Vybrané časti právnych predpisov chrániacich zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy, najmä na

01.01.2004

ochranu a tvorbu životného prostredia,

01.01.2004

ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu,

01.01.2004

ochranu pamiatkového fondu,

01.01.2004

ochranu a starostlivosť o zdravie ľudí,

01.01.2004

ochranu pred požiarmi,

01.01.2004

ochranu z hľadiska veterinárnej starostlivosti,

01.01.2004

ochranu bezpečnosti pri práci.

01.01.2004

1.2.2.2. Vybrané časti zákonov o

01.01.2004

stavebných výrobkoch,

01.01.2004

technických požiadavkách a o posudzovaní zhody,

01.01.2004

verejných prácach,

01.01.2004

katastri nehnuteľností,

01.01.2004

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

01.01.2004

1.2.2.3. Vybrané časti

01.01.2004

občiansko-právnych predpisov,

01.01.2004

obchodno-právnych predpisov.

01.01.2004

1.2.3. Technické predpisy a technické normy upravujúce podmienky ochrany verejných a iných osobitných záujmov v súvislosti konaniami vykonávanými podľa stavebného zákona a technické požiadavky súvisiace so stavbami a s ich výstavbou.

01.01.2004

2. Schopnosti

01.01.2004

2.1. Praktické aplikačné úradné postupy.

01.01.2004

2.2. Komunikácia s verejnosťou.

Poznámky pod čiarou

01.01.2004

1) § 5 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.