Zákon č. 523/2003 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 82/2005 Z. z., 25/2006 Z. z.)

Čiastka 217/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.02.2006
Redakčná poznámka

okrem § 2 ods. 5 písm. b) druhej vety, § 2 ods. 6 druhej vety, § 6 ods. 1 písm. a), § 22 písm. a) a b), § 23 ods. 1 písm. a) a b), § 25 ods. 3, 5, ods. 7 poslednej vety a ods. 8, § 36 ods. 1 poslednej vety, § 37, 44, § 48 ods. 4, § 53, 103, 124, 125, 126 a prílohy č. 6,...

01.01.2004

523

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

z 24. októbra 2003

01.01.2004

o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2006

Čl. I - Zrušený od 1. 2. 2006.


01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z. a zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení takto:

01.01.2004

V § 31 sa vypúšťajú slová „a pre koncesné obstarávanie“.


01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 2 ods. 5 písm. b) druhej vety, § 2 ods. 6 druhej vety, § 6 ods. 1 písm. a), § 22 písm. a) a b), § 23 ods. 1 písm. a) a b), § 25 ods. 3, 5, ods. 7 poslednej vety a ods. 8, § 36 ods. 1 poslednej vety, § 37, 44, § 48 ods. 4, § 53, 103, 124, 125, 126 a prílohy č. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


01.01.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.