Zákon č. 521/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

Čiastka 216/2003
Platnosť od 11.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

OBSAH

01.01.2004

521

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

zo 6. novembra 2003,

01.01.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2004

1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

01.01.2004

㤠3a

01.01.2004

(1) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu veci v správe

01.01.2004

a) právnických osôb v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a školstva, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na vyšší územný celok podľa osobitných predpisov,1)

01.01.2004

b) zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity v užívaní týchto zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na vyšší územný celok podľa osobitného predpisu,3)

01.01.2004

c) zriaďovateľov zdravotníckych zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto zdravotníckych zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na vyšší územný celok podľa osobitného zákona,3a)

01.01.2004

d) zriaďovateľov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto škôl alebo zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na vyšší územný celok podľa osobitného zákona.2)

01.01.2004

(2) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu podľa odseku 1 písm. a) veci vrátane rozostavaných stavieb.

01.01.2004

(3) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu aj veci v správe zriaďovateľov právnických osôb uvedených v odseku 1 písm. a), ktoré slúžili na plnenie úloh týchto právnických osôb a ktoré zriaďovateľ nepreviedol do správy týchto právnických osôb.

01.01.2004

(4) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu aj

01.01.2004

a) rozostavané stavby, ktorých správcom je v deň prechodu majetku štátu na vyšší územný celok zriaďovateľ uvedený v odseku 1 písm. b) až d), ak užívateľmi týchto stavieb po ich dokončení mali byť zariadenia uvedené v odseku 1 písm. b) až d),

01.01.2004

b) dokončené stavby, ktoré v deň prechodu majetku štátu na vyšší územný celok ešte neboli odovzdané do užívania, sú v správe zriaďovateľov uvedených v odseku 1 písm. b) až d) a ich užívateľmi by mali byť zariadenia uvedené v odseku 1 písm. b) až d).“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.01.2004

3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2004

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

01.01.2004

㤠4a

01.01.2004

(1) Do vlastníctva vyššieho územného celku prechádzajú z majetku štátu

01.01.2004

a) pohľadávky a iné majetkové práva v správe právnických osôb uvedených

01.01.2004

1. v § 3a ods. 1 písm. a),

01.01.2004

2. v § 3a ods. 1 písm. b) až d) súvisiace s činnosťou zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity, zdravotníckych zariadení bez právnej subjektivity a škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity,

01.01.2004

3. v § 3a ods. 3 a 4 súvisiace s majetkom štátu, ktorý prechádza na vyšší územný celok,

01.01.2004

b) záväzky súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do majetku vyššieho územného celku podľa § 3a, a to do hodnoty nadobudnutého majetku a majetkových práv.

01.01.2004

(2) Do vlastníctva vyššieho územného celku neprechádzajú

01.01.2004

a) záväzky na úhradu za dodávky tovarov, prác a iných výkonov prevzaté správcom majetku Slovenskej republiky, súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do vlastníctva vyššieho územného celku podľa § 3a, ktoré sú po lehote splatnosti alebo neboli uhradené ku dňu prechodu majetku štátu na vyšší územný celok podľa tohto zákona,

01.01.2004

b) záväzky na úhradu povinných peňažných plnení podľa osobitných predpisov,4) ktoré bol povinný uhradiť správca majetku Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov 4) do dňa prechodu majetku štátu na vyšší územný celok.“.

01.01.2004

3. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

01.01.2004

㤠5a

01.01.2004

(1) Majetok štátu podľa § 3a prechádza do vlastníctva vyššieho územného celku, na území ktorého sa nachádza.

01.01.2004

(2) Odovzdávajúci subjekt, ktorý do dňa prechodu majetku štátu mal v správe majetok štátu, ktorý podľa tohto zákona prechádza na vyšší územný celok, spíše s vyšším územným celkom písomný protokol o odovzdaní takéhoto majetku najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prechodu majetku štátu podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Protokol obsahuje presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve a oceneného podľa osobitného zákona5) a výšku oprávok tohto majetku, súvisiace majetkové práva a záväzky ku dňu prechodu majetku štátu na vyšší územný celok; ak ide o nehnuteľnosť, protokol obsahuje aj údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona.6) Protokol podpisuje štatutárny orgán subjektu, ktorý mal v správe majetok štátu prechádzajúci podľa tohto zákona na vyšší územný celok, a štatutárny orgán vyššieho územného celku.

01.01.2004

(3) Vyšší územný celok je povinný do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku štátu podať na príslušnom katastri nehnuteľností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku podľa osobitných predpisov.7)“.

01.01.2004

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve“.

01.01.2004

5. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vyšší územný celok môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä účel využitia majetku, čas trvania výkonu správy a práva a povinnosti zmluvných strán; vyšší územný celok nie je oprávnený dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku vyššieho územného celku ani na jeho iné zaťaženie.“.

01.01.2004

6. V § 6 ods. 4 sa za slová „§ 3“ vkladajú slová „a 3a“ a slová „nemôže naložiť“ sa nahrádzajú slovami „môže naložiť aj“.

01.01.2004

7. V § 8 ods. 1 sa za slová „§ 3 ods. 1“ vkladajú slová „a § 3a“.

01.01.2004

8. V § 8 odsek 2 znie:

01.01.2004

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa skončí na základe rozhodnutia zastupiteľstva vyššieho územného celku (ďalej len “zastupiteľstvo„)

01.01.2004

a) o zmene účelového určenia majetku uvedeného v odseku 1,

01.01.2004

b) o vklade majetku uvedeného v odseku 1 do obchodnej spoločnosti alebo o jeho použití na založenie inej právnickej osoby,

01.01.2004

c) o prebytočnosti nehnuteľnej veci uvedenej v odseku 1,

01.01.2004

d) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci uvedenej v odseku 1, ak jej zostatková cena je vyššia ako 1 000 000 Sk; pri nižšej zostatkovej cene o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci rozhoduje zamestnanec určený zásadami prijatými podľa § 9 ods. 2.“.

01.01.2004

9. V § 8 ods. 4 sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „vo vlastníctve“.

01.01.2004

10. § 9 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

01.01.2004

(4) Vyšší územný celok nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže19a) s výnimkou podľa odseku 6 na fyzickú osobu, ktorá je v tomto vyššom územnom celku

01.01.2004

a) predsedom vyššieho územného celku,

01.01.2004

b) poslancom zastupiteľstva,

01.01.2004

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej vyšším územným celkom,

01.01.2004

d) riaditeľom úradu vyššieho územného celku,

01.01.2004

e) zamestnancom vyššieho územného celku,

01.01.2004

f) hlavným kontrolórom vyššieho územného celku,

01.01.2004

g) blízkou osobou19b) osôb uvedených v písmenách a) až f).

01.01.2004

(5) Vyšší územný celok nemôže previesť vlastnícke právo k majetku bez obchodnej verejnej súťaže ani na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 4; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je vyšší územný celok alebo v ktorej má vyšší územný celok obchodný podiel.

01.01.2004

(6) Vyšší územný celok môže na fyzickú osobu uvedenú v odseku 4 previesť bez obchodnej verejnej súťaže pozemok zastavaný stavbou v jej vlastníctve, podiel majetku vyššieho územného celku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,19c) alebo hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena je nižšia ako 50 000 Sk.“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:

01.01.2004

19a) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

01.01.2004

19b) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.01.2004

19c) Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.“.

01.01.2004

11. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

01.01.2004

㤠12a

01.01.2004

(1) Veci uvedené v § 3a prechádzajú do vlastníctva vyššieho územného celku dňom nadobudnutia účinnosti osobitného zákona, ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na vyšší územný celok; tento deň je dňom prechodu majetku štátu na vyšší územný celok.

01.01.2004

(2) Ak je odovzdávajúcim subjektom okresný úrad, spíše písomný protokol podľa § 5a ods. 2 krajský úrad a protokol podpíše štatutárny orgán krajského úradu.

01.01.2004

(3) Povinnosť podľa § 8 ods. 1 a obmedzenia podľa § 8 ods. 4 sa vzťahujú na majetok, ktorý slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, do 31. decembra 2004.“.


01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.