Opatrenie č. 467/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 27.11.2003 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

27.11.200331.10.2014

467

27.11.200331.10.2014

OPATRENIE

27.11.200331.10.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

27.11.200331.10.2014

zo 7. novembra 2003

27.11.200331.10.2014

o sumách stravného

27.11.200331.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


27.11.200331.10.2014

§ 1

27.11.200331.10.2014

Sumy stravného pre časové pásma sú

27.11.200331.10.2014

a) 80 Sk pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,

27.11.200331.10.2014

b) 122 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

27.11.200331.10.2014

c) 188 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.


27.11.200331.10.2014

§ 2

27.11.200331.10.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


27.11.200331.10.2014

Ľudovít Kaník v. r.