Zákon č. 465/2003 Z. z.Zákon o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.01.2004
01.01.2004

465

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

z 23. októbra 2003

01.01.2004

o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

§ 1

01.01.2004

1. Zriaďuje sa verejná vysoká škola1) s názvom Univerzita J. Selyeho.

01.01.2004

2. Univerzita J. Selyeho je univerzitná vysoká škola.2)

01.01.2004

3. Sídlo Univerzity J. Selyeho je Komárno.

01.01.2004

4. Na Univerzite J. Selyeho sa zriaďujú:

01.01.2004

a) ekonomická fakulta,

01.01.2004

b) pedagogická fakulta,

01.01.2004

c) reformovaná teologická fakulta.

01.01.2004

§ 2

01.01.2004

Vyučovacími jazykmi Univerzity J. Selyeho sú maďarský jazyk, slovenský jazyk a iné jazyky.


01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z. a zákona č. 442/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2004

V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „Univerzita J. Selyeho“.


01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2004

1)
§ 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

2)
§ 2 ods. 13 a 14 zákona č. 131/2002 Z. z.