01.01.2004

462

01.01.2004

ZÁKON

01.01.2004

z 30. októbra 2003

01.01.2004

o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2004

Čl. I

01.01.2004

§ 1

01.01.2004

Predmet zákona

01.01.2004

Tento zákon upravuje podmienky nároku a poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (ďalej len „náhrada príjmu“).

01.01.2004

§ 2

01.01.2004

Zamestnanec

01.11.2013

(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je

01.11.2013

a) zamestnanec podľa osobitného predpisu,1)

01.11.2013

b) fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorá za podmienok ustanovených osobitným predpisom,1a) nie je povinne nemocensky poistená.

01.08.2006

(2) Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody.

01.01.2004

§ 3

01.01.2004

Zamestnávateľ

01.08.2006

(1) Zamestnávateľ je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)

01.08.2006

(2) Zamestnávateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody.

01.01.2004

Podmienky nároku na náhradu príjmu

01.01.2004

§ 4

01.01.2014

Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“) a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného predpisu5) okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu, za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2004

§ 5

01.01.2004

(1) Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec

01.01.2004

a) ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na

01.01.2004

1. nemocenské podľa osobitného predpisu,6)

01.01.2004

2. materské podľa osobitného predpisu7) alebo

01.07.2005

3. rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu;8) to neplatí, ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca,

01.01.2004

b) ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,

01.01.2004

c) ak porušil liečebný režim určený lekárom,10) odo dňa porušenia liečebného režimu,

01.01.2008

d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

01.01.2004

§ 6

01.01.2004

Zánik nároku na náhradu príjmu

01.01.2004

Nárok na náhradu príjmu zaniká zamestnankyni, ktorá je v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom dočasne práceneschopná a vznikol jej nárok na materské podľa osobitného predpisu.7)

01.01.2004

§ 7

01.01.2004

Poskytovanie náhrady príjmu

01.01.2004

(1) Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ.

01.01.2004

(2) Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

01.01.2004

§ 8

01.01.2004

Výška náhrady príjmu

01.01.2004

(1) Výška náhrady príjmu je v období

01.08.2006

a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a

01.01.2004

b) od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.

01.01.2004

(2) V kolektívnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu14) možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

01.01.2004

(3) Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu podľa odseku 1 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

01.11.2013

(4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie podľa osobitného predpisu.15) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

01.11.2013

(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a) je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

01.11.2013

(6) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 4 nemá vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, je denný vymeriavací základ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

01.01.2017

(7) Denný vymeriavací základ určený podľa odsekov 5 a 6 nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu16) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu.

01.11.2013

(8) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. b) je podiel priemerného mesačného zárobku zisteného podľa osobitného predpisu15a) a čísla 30,4167.

01.11.2013

(9) Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

01.01.2004

Spoločné ustanovenia

01.01.2004

§ 9

01.01.2011

(1) Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

01.01.2004

(2) Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu.

01.01.2004

(3) Zamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný režim určený lekárom.10)

01.08.2006

(4) Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu podľa prvej vety v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.

01.01.2004

§ 10

01.01.2004

(1) Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy, platu, odmeny za prácu alebo služobného príjmu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.

01.01.2009

(2) Suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

01.01.2004

§ 11

01.01.2004

Nárok na náhradu príjmu sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patrí.

01.01.2004

§ 12

01.01.2004

Spory vo veciach upravených týmto zákonom rozhodujú súdy.

01.01.2004

§ 13

01.01.2004

Prechodné ustanovenie

01.01.2004

Nároky vyplývajúce z dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

01.01.2011

§ 13a

01.01.2011

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

01.01.2011

(1) Ak fyzická osoba je zamestnanec k 31. decembru 2010 a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, je zamestnanec aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

01.01.2011

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávateľ aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

01.01.2013

§ 13b

01.01.2013

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

01.01.2013

Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred 1. januárom 2013, suma náhrady príjmu sa určí aj po 31. decembri 2012 podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.


01.01.2004

Čl. II

01.01.2004

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z. a zákona č. 426/2003 Z. z. sa mení takto:

01.01.2004

1. § 80 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠80

01.01.2004

Platové pomery sudcov pri chorobe alebo pri úraze

01.01.2004

V čase, keď sudca nevykonáva svoju funkciu pre chorobu alebo pre úraz, patrí mu, ak tento zákon neustanovuje inak, k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovanej podľa osobitného predpisu20) (ďalej len „náhrada príjmu") príplatok k náhrade príjmu a k nemocenskému poskytovanému podľa osobitného predpisu20a) príplatok k nemocenskému.“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 20a znejú:

01.01.2004

20) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

20a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.

01.01.2004

2. § 93 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠93

01.01.2004

Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému

01.01.2004

(1) Ak je sudca uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na výkon funkcie a vznikol mu nárok na náhradu príjmu20) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu,20a) patrí mu príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi funkčným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským.

01.01.2004

(2) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému sudcovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť sudcu na výkon jeho funkcie vznikla pre úraz pri výkone funkcie alebo pre chorobu z povolania.“.

01.01.2004

3. Nadpis nad § 96 znie:

01.01.2004

„Konanie o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k materskému a o príplatku k dôchodku sudcu“.

01.01.2004

4. § 96 znie:

01.01.2004

㤠96

01.01.2004

Úhrn príplatku k náhrade príjmu a náhrady príjmu, úhrn príplatku k nemocenskému a nemocenského a úhrn príplatku k materskému a materského nesmú presiahnuť výšku funkčného platu po odpočítaní preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, ak je sudca platiteľ poistného na poistenie v nezamestnanosti.“.

01.01.2004

5. V § 99 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.“.

01.01.2004

Čl. III

01.01.2004

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z. sa mení takto:

01.01.2004

1. V § 130 odsek 2 vrátane poznámok pod čiarou znie:

01.01.2004

(2) Prokurátor počas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu prokurátora pre chorobu alebo úraz má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného zákona49) (ďalej len „náhrada príjmu“), nárok na nemocenské podľa osobitného zákona49a), nárok na príplatok k náhrade príjmu a nárok na príplatok k nemocenskému (§ 131).“.

01.01.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 49a znejú:

01.01.2004

49) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2004

49a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.

01.01.2004

2. § 131 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠131

01.01.2004

Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému

01.01.2004

(1) Ak je prokurátor uznaný za dočasne neschopného na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz a vznikol mu nárok na náhradu príjmu49) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským a funkčným platom po odpočítaní

01.01.2004

a) poistného na zdravotné poistenie,41)

01.01.2004

b) poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a poistného na invalidné poistenie,49a)

01.01.2004

c) preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.43)

01.01.2004

(2) Úhrn príplatku k náhrade príjmu a poskytnutej náhrady príjmu a úhrn príplatku k nemocenskému a poskytnutého nemocenského nesmú presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

01.01.2004

(3) Prokurátorovi nepatrí príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému podľa odseku 1, ak dočasná neschopnosť na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz vznikla v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania (§ 166).“.

01.01.2004

3. § 132 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠132

01.01.2004

Príplatok k ošetrovnému

01.01.2004

(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k ošetrovnému vo výške 55 % z jeho naposledy určeného funkčného platu.

01.01.2004

(2) Úhrn príplatku k ošetrovnému a poskytnutého ošetrovného nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.“.

01.01.2004

4. § 133 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠133

01.01.2004

Príplatok k materskému

01.01.2004

(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na materské podľa osobitného zákona,49a) patrí mu príplatok k materskému vo výške 55 % z jeho naposledy určeného funkčného platu.

01.01.2004

(2) Úhrn príplatku k materskému a poskytnutého materského nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.“.

01.01.2004

5. V § 138 ods. 1 sa slová „nárok na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní člena rodiny alebo peňažnú pomoc v materstve“ nahrádzajú slovami „nárok na náhradu príjmu, na nemocenské, na ošetrovné alebo na materské“.

01.01.2004

6. V § 139 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému, príplatok k materskému a príplatok k dôchodku (ďalej len „príplatok") vzniká dňom splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.“.

01.01.2004

7. V § 140 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Služobný úrad rozhoduje

01.01.2004

a) o príplatku k náhrade príjmu,

01.01.2004

b) o príplatku k nemocenskému,

01.01.2004

c) o príplatku k ošetrovnému,

01.01.2004

d) o príplatku k materskému.“.

01.01.2004

8. V § 141 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.“.

01.01.2004

Čl. IV

01.01.2004

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z. a zákona č. 451/2003 Z. z. sa mení takto:

01.01.2004

1. V § 34 ods. 4 písm. d) sa za slovo „nárok“ vkladajú slová „na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu16a) (ďalej len „náhrada príjmu“) a“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.01.2004

16a) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2004

2. § 163 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 28 znie:

01.01.2004

㤠163

01.01.2004

Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k ošetrovnému

01.01.2004

(1) Ak je príslušník uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na vykonávanie štátnej služby a vznikol mu nárok na náhradu príjmu16a) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu,28) patrí mu príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským. Celkové obdobie poskytovania príplatku k náhrade príjmu a príplatku k nemocenskému pri tej istej dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby alebo pri viacerých dočasných neschopnostiach na vykonávanie štátnej služby, ktoré vznikli v jednom kalendárnom roku, je najviac 30 dní.

01.01.2004

(2) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému príslušníkovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby vznikla v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

01.01.2004

(3) Ak štátnemu zamestnancovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného predpisu,28) patrí mu príplatok k ošetrovnému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutým ošetrovným. Celkové obdobie poskytovania príplatku k ošetrovnému pri viacerých ošetrovaniach, ktoré vznikli v jednom kalendárnom roku, je najviac 30 dní.“.

01.01.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

01.01.2004

28) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.

01.01.2004

3. § 164 vrátane nadpisu znie:

01.01.2004

㤠164

01.01.2004

Príplatok k materskému

01.01.2004

Ak príslušníkovi vznikne nárok na materské podľa osobitného predpisu,28) patrí mu príplatok k materskému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutým materským.“.

01.01.2004

4. § 167 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

01.01.2004

„Spoločné ustanovenia o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k ošetrovnému, o príplatku k materskému a o príplatku za štátnu službu k dôchodku

01.01.2004

§ 167

01.01.2004

Služobným platom na účely § 163 a 164 je služobný plat, ktorý by príslušníkovi patril, ak by mu nevznikol nárok na náhradu príjmu, nárok na nemocenské, nárok na ošetrovné alebo nárok na materské.“.

01.01.2004

5. V § 168 odsek 1 znie:

01.01.2004

(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, nárok na príplatok k nemocenskému, nárok na príplatok k materskému, nárok na príplatok k ošetrovnému a nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku (ďalej len „príplatok“) vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na príplatok.“.

01.01.2004

6. V § 169 odseky 1 a 2 znejú:

01.01.2004

(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k materskému a príplatok k ošetrovnému vypláca služobný úrad pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu so služobným platom.

01.01.2004

(2) Suma príplatku k náhrade príjmu, suma príplatku k nemocenskému, suma príplatku k materskému a suma príplatku k ošetrovnému sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.“.


01.01.2004

Čl. V

01.01.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


01.01.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2011

1) § 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z..

01.11.2013

1a) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 338/2013 Z. z.

01.01.2011

2) § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

01.01.2011

4) § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2011

5) § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

6) § 34 ods. 2 a § 59 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.

01.01.2004

7) Zákon č. 461/2003 Z. z.

01.01.2004

8) Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

10) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2004

14) Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

01.01.2011

15) § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. Z. o nemocenskom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

01.11.2013

15a) § 134 Zákonníka práce.

01.01.2013

16) § 11 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 721/2004 Z. z.