Zákon č. 423/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 182/2003
Platnosť od 23.10.2003
Účinnosť od 01.11.2003
01.11.2003

423

01.11.2003

ZÁKON

01.11.2003

z 22. septembra 2003,

01.11.2003

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.11.2003

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2003

Čl. I

01.11.2003

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2003

1. V § 2 odseky 3, 4 a 12 znejú:

01.11.2003

(3) Geodetické základy sú geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej siete a gravimetrickej siete a systém prostriedkov definujúcich ich parametre v priestore a čase s predpísanou presnosťou, dokumentáciou a s použitím zákonných meracích jednotiek.

01.11.2003

(4) Podrobné bodové pole je súbor geodetických bodov a dočasne stabilizovaných bodov, dopĺňajúci body geodetických základov na hustotu potrebnú na podrobné meranie alebo vytyčovanie; delí sa na podrobné priestorové bodové pole, podrobné polohové bodové pole, podrobné výškové bodové pole a podrobné tiažové bodové pole.

01.11.2003

(12) Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta a k nemu sa vzťahujúcich javov s časovými aspektmi, s úrovňou podrobností zodpovedajúcou obsahu Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:10 000, obsahujúci informácie spracúvané počítačom, ktoré popisujú prezentovaný model, definujú jeho polohu, tvar, vlastnosti, spojenia pomocou priestorovo lokalizovaných vzťahov, aspekty kvality umožňujúce analyzovanie javov a grafické prezentácie.“.

01.11.2003

2. § 2 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:

01.11.2003

(14) Inžinierska geodézia je budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení a zameranie územia pre projekt a porealizačné zameranie stavieb.

01.11.2003

(15) Štandardizácia geografického názvoslovia je súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť geografických názvov a záväznosť ich používania.

01.11.2003

(16) Permanentná služba globálnych navigačných satelitných systémov je sieť kooperujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom čase poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov a javov.“.

01.11.2003

3. V § 3 sa za slová „katastrálne úrady,“ vkladajú slová „správy katastra,“.

01.11.2003

4. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slová „katastrálne úrady“ vkladajú slová „a správy katastra“.

01.11.2003

5. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. a), b), c), d) a e)“.

01.11.2003

6. V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zriaďovanie podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním,“.

01.11.2003

7. V § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

01.11.2003

m) vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona, najmä pri používaní štandardizovaných geografických názvov, pri využívaní štátnej dokumentácie a pri autorizačnom overovaní vybraných geodetických a kartografických činností; štátny dozor vykonáva úrad prostredníctvom katastrálnej inšpekcie,2a)

01.11.2003

n) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej služby globálnych navigačných satelitných systémov.“.

01.11.2003

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.11.2003

2a) § 13 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2003

8. V § 4 odsek 3 znie:

01.11.2003

(3) Katastrálny úrad okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych úradov a fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti a ich zamestnancov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti. Platnosť preukazu na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je najviac trojročná.“.

01.11.2003

9. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.11.2003

(4) Správa katastra okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1)

01.11.2003

a) spravuje podrobné polohové bodové pole,

01.11.2003

b) štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 3,

01.11.2003

c) preberá, zhodnocuje, dokumentuje, archivuje a sprístupňuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,

01.11.2003

d) úradne overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,

01.11.2003

e) poskytuje z katastrálneho operátu údaje potrebné na tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém organizácii zriadenej úradom,

01.11.2003

f) prejednáva priestupky a porušenia poriadku pri vykonávaní činností na úseku geodézie a kartografie.“.

01.11.2003

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

01.11.2003

10. § 5 znie:

01.11.2003

㤠5

01.11.2003

(1) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie, úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydané podľa osobitného predpisu.2b)

01.11.2003

(2) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu2c) má fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.2b)

01.11.2003

(3) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu2c) má právnická osoba, ktorej zodpovedný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu.2b)“.

01.11.2003

Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:

01.11.2003

2b) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2003

2c) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2003

11. V § 6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu nad 0,025 km2,“.

01.11.2003

12. V § 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu nad 0,025 km2,“.

01.11.2003

13. V § 6 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb3a),“.

01.11.2003

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.11.2003

3a) § 139b ods. 1, 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2003

14. V § 6 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.“.

01.11.2003

15. V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:

01.11.2003

a) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu2b) a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. a) až e) alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu2b) a“.

01.11.2003

16. V § 8 sa za slová „podľa § 6 písm.“ vkladajú slová „d), e),“.

01.11.2003

17. § 9 vrátane nadpisu znie:

01.11.2003

㤠9

01.11.2003

Úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností

01.11.2003

(1) Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, musia byť overené aj správou katastra (ďalej len „úradné overenie"). Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d), okrem výsledkov zriaďovania a aktualizácie bodov geodetických základov, musia byť úradne overené.

01.11.2003

(2) Úradné overenie vykonáva v mene správy katastra zamestnanec katastrálneho úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť.

01.11.2003

(3) Úradné overenie a autorizačné overenie nesmie vykonať tá istá fyzická osoba.“.

01.11.2003

18. V § 11 ods. 1 sa slová „Katastrálne úrady“ nahrádzajú slovami „Správy katastra“.

01.11.2003

19. V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

01.11.2003

20. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „s katastrálnym úradom“ nahrádzajú slovami „so správou katastra“.

01.11.2003

21. V § 12 ods. 2 písmeno f) znie:

01.11.2003

f) bezplatne odovzdať výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2 do štátnej dokumentácie do 30 dní od ich vyhotovenia; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu a na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú meranie a zobrazenie predmetov pred začatím výstavby.“.

01.11.2003

22. V § 13 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. a), b), c), d) a e)“.

01.11.2003

23. Nadpis nad § 14 znie: „Vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť“.

01.11.2003

24. V § 14 odsek 1 znie:

01.11.2003

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby,9) v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.“.

01.11.2003

25. V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Armády Slovenskej republiky“.

01.11.2003

26. V § 14 ods. 3 sa za slovo „vstup“ vkladajú slová „alebo vjazd“.

01.11.2003

27. V § 16 ods. 2 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „správe katastra“.

01.11.2003

28. V § 18 ods. 1 sa slová „na základných štátnych mapových dielach s mierkou 1:10 000 a menšou“ nahrádzajú slovami „ , ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém,“.

01.11.2003

29. V § 18 ods. 3 sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.

01.11.2003

30. V § 18 ods. 4 sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.

01.11.2003

31. V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.11.2003

(5) Neprípustné sú názvy nesídelných geografických objektov, ktoré sú dlhé, pozostávajúce z viac ako troch plnovýznamových slov, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a nepriliehavé vzhľadom na historický vývin územia.“.

01.11.2003

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

01.11.2003

32. V § 19 ods. 2 sa slová „katastrálnymi úradmi“ nahrádzajú slovami „správami katastra“.

01.11.2003

33. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2003

㤠20a

01.11.2003

Súčinnosť pri spravovaní základnej bázy údajov pre geografický informačný systém

01.11.2003

Štátne orgány a štátne rozpočtové organizácie sú povinné

01.11.2003

a) používať základnú bázu údajov geografického informačného systému na budovanie tematických informačných systémov,

01.11.2003

b) bezplatne poskytnúť údaje o vzniku, zmene alebo zániku základných vlastností objektov a javov, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém právnickej osobe zriadenej úradom,

01.11.2003

c) bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre základnú bázu údajov geografického informačného systému právnickej osobe zriadenej úradom.“.

01.11.2003

34. § 21 znie:

01.11.2003

㤠21

01.11.2003

(1) Prevádzkovateľ poskytuje súbory údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len “súbory„) na technických nosičoch v elektronickej forme alebo vzdialený prístup k súborom pomocou počítačovej siete pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby na základe zmluvy.

01.11.2003

(2) Ak poskytované súbory obsahujú osobné údaje14) o fyzickej osobe, zverejňujú sa len údaje o jej mene a priezvisku, dátume narodenia a mieste trvalého pobytu.

01.11.2003

(3) Osobné údaje o fyzickej osobe spravované v automatizovanom informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra sú získavané a spracúvané podľa osobitného predpisu.1)

01.11.2003

(4) Prevádzkovateľ môže odoprieť poskytovanie súborov alebo zabrániť prístupu k nim pomocou počítačovej siete, ak fyzické osoby alebo právnické osoby neplnia svoje povinnosti voči prevádzkovateľovi, najmä v oblasti úhrad za poskytované údaje alebo ak neoprávnene rozširujú údaje.

01.11.2003

(5) Súbory ani prístup k nim nesmú fyzické osoby alebo právnické osoby poskytnúť tretím osobám.

01.11.2003

(6) Ak fyzické osoby a právnické osoby použijú súbory na tvorbu tematického geografického informačného systému ako vrstvu ich aplikácie, súbory môžu zverejniť v pasívnej forme neoddeliteľnej od tematickej aplikácie.

01.11.2003

(7) Prevádzkovateľ poskytuje súbory a prístup k nim pomocou počítačovej siete z tých častí, v ktorých to umožňuje stav budovania automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra.“.

01.11.2003

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

01.11.2003

14) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

01.11.2003

35. V § 23 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vstup“ vkladajú slová „alebo vjazd“.

01.11.2003

36. V § 23 ods. 1 písmeno e) znie:

01.11.2003

e) použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,“.

01.11.2003

37. V § 23 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „alebo ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou“.

01.11.2003

38. V § 23 ods. 1 písm. j) sa slová „s katastrálnym úradom“ nahrádzajú slovami „so správou katastra“.

01.11.2003

39. V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.11.2003

k) nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.“.

01.11.2003

40. V § 24 odsek 1 znie:

01.11.2003

(1) Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. a), c), i) a j) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný. Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. b), d), e), f), g), h) a k) prejednáva úrad.“.

01.11.2003

41. V § 25 ods. 1 písm. b) sa za slovo „vstup“ vkladajú slová „alebo vjazd“.

01.11.2003

42. V § 25 ods. 1 písmeno d) znie:

01.11.2003

d) použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,“.

01.11.2003

43. V § 25 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou“.

01.11.2003

44. V § 25 ods. 1 písm. i) sa slová „s katastrálnym úradom“ nahrádzajú slovami „so správou katastra“.

01.11.2003

45. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.11.2003

j) nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.“.

01.11.2003

46. V § 25 odsek 2 znie:

01.11.2003

(2) Za porušenie poriadku na úseku geodézie a kartografie môže byť uložená právnickej osobe pokuta

01.11.2003

a) do 100 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),

01.11.2003

b) do 50 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) až j).“.

01.11.2003

47. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

01.11.2003

㤠25a

01.11.2003

Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a j) prejednáva úrad. Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. b), h) a i) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný.“.

01.11.2003

48. V § 26 ods. 1 sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra alebo úrad“.

01.11.2003

49. V § 27 sa vypúšťa odsek 4 vrátane odkazu 17 a poznámky pod čiarou k nemu.

01.11.2003

50. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

01.11.2003

㤠27a

01.11.2003

Začaté konania o priestupkoch a porušení poriadku právnickými osobami, podané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa tohto zákona a sankcie sa ukladajú podľa doterajších predpisov.“.

01.11.2003

51. Slovo „pracovník“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom gramatickom tvare.

01.11.2003

Čl. II

01.11.2003

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č.179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2003

1. Za § 80bb sa vkladá § 80bc, ktorý znie:

01.11.2003

„80bc

01.11.2003

Živnostenské oprávnenia na živnosť geodetické a kartografické činnosti získané do 31. októbra 2003 zostávajú zachované.“.

01.11.2003

2. V prílohe č. 2, skupina 214 – Ostatné, poradové číslo 28 sa v stĺpci preukaz spôsobilosti slovo „vzdelanie“ nahrádza slovami „odborná spôsobilosť.“.


01.11.2003

Čl. III

01.11.2003

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.


01.11.2003

Rudolf Schuster v. r.

01.11.2003

Pavol Hrušovský v. r.

01.11.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.