Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2003>Predpis č. 38/2003 Z. z.

Predpis č. 38/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Zo dňa10.02.2003
Čiastka021/2003
Platnosť od14.02.2003
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 22.09.2013)

Aktuálne znenie


 

38

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 10. februára 2003

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 31. mája 2003,

b) podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/2003 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. mája 2003

Obec

Volí sa

Okres

Kraj

Paňa

starosta

 

Nitra

Nitriansky kraj

Horná Lehota

 

poslanec

Dolný Kubín

Žilinský kraj

Veterná Poruba

 

poslanci

Liptovský Mikuláš

Spania Dolina

starosta

 

Banská Bystrica

Banskobystrický kraj

Hýľov

starosta

 

Košice-okolie

Košický kraj

Gelnica

primátor

 

Gelnica

Byšta

starosta

 

Trebišov


Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/2003 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. mája 2003

Lehota

§ – ods.

Úloha

Zabezpečí

Termín

85 dní

16 – 9

Zverejnenie počtu obyvateľov obce, mesta ku dňu vyhlásenia volieb

obec mesto

7. 3. 2003

65 dní

9-3

Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva

obecné zastupiteľstvo

27. 3. 2003

55 dní

16 – 2 21 – 1,2

Podanie kandidátnych listín

politické strany a nezávislí kandidáti

6. 4. 2003

55 dní

14 – 1

Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany

6. 4. 2003

50 dní

14 – 3

Uskutočnenie prvého zasadania miestnej, mestskej volebnej komisie

miestna mestská volebná komisia

11. 4. 2003

45 dní

17 – 2 22 – 2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce, primátora mesta

miestna mestská volebná komisia

16. 4. 2003

40 dní

10 – 2

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

starosta obce primátor mesta

21. 4. 2003

35 dní

18 a 23

Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov

miestna mestská volebná komisia

26. 4. 2003

30 dní

13 – 3

Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie

okresná volebná komisia

1. 5. 2003

25 dní

27

Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb

obec mesto

6. 5. 2003

20 dní

15 – 1

Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany

11. 5. 2003

17 dní

30 – 1

Začiatok volebnej kampane

politické strany a nezávislí kandidáti

14. 5. 2003

15 dní

15 – 3

Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie

okrsková volebná komisia

16. 5. 2003

48 hodín

30 – 3

Ukončenie volebnej kampane

politické strany a nezávislí kandidáti

29. 5. 2003

 

26 – 1

Volebný deň

okrsková volebná komisia

31. 5. 2003


Presunúť na začiatok