Oznámenie č. 361/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

(v znení č. 510/2008 Z. z., 510/2008 Z. z.)

Čiastka 156/2003
Platnosť od 21.08.2003
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2015
Zrušený 740/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003

01.09.200331.12.2015

361

01.09.200331.12.2015

OZNÁMENIE

01.09.200331.12.2015

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.09.200331.12.2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

01.09.200331.12.2015

opatrenie z 12. augusta 2003 č. 14875/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky.

01.09.200331.12.2015

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa mení a dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 348/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/508/1995 (oznámenie č. 275/1995 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

01.09.200331.12.2015

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

01.09.200331.12.2015

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky

01.09.200331.12.2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon”) ustanovuje:

01.09.200331.12.2015

§ 1

01.09.200331.12.2015

Základné ustanovenie

01.09.200331.12.2015

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove účtovnej jednotky, ktorou je Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond”).

01.09.200331.12.2015

(2) Rámcová účtová osnova tvorí prílohu k tomuto opatreniu.

01.09.200331.12.2015

§ 2

01.09.200331.12.2015

Všeobecné ustanovenie

01.09.200331.12.2015

V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa účtuje o

01.09.200331.12.2015

a) hlavnej činnosti, ktorou je prevod majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „privatizácia”),

01.09.200331.12.2015

b) správnej činnosti, ktorá sa vykonáva na zabezpečenie hlavnej činnosti.

01.09.200331.12.2015

§ 3

01.09.200331.12.2015

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

01.09.200331.12.2015

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku, schodku na majetku, prebytku na majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

01.09.200331.12.2015

(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na výkon správnej činnosti fondu na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností2) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

01.09.200331.12.2015

§ 4

01.09.200331.12.2015

Účtový rozvrh

01.09.200331.12.2015

(1) Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku a záväzkov nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom k vytvorenému syntetickému účtu sa priradí trojmiestny číselný znak a slovné označenie.

01.09.200331.12.2015

(2) V účtovom rozvrhu sa analytické účty vytvárajú v súlade s § 5.

01.09.200331.12.2015

§ 5

01.09.200331.12.2015

Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

01.09.200331.12.2015

(1) Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

01.09.200331.12.2015

a) členenie majetku podľa

01.09.200331.12.2015

1. druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta umiestnenia majetku,

01.09.200331.12.2015

2. doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,

01.09.200331.12.2015

b) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

01.09.200331.12.2015

c) členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov,

01.09.200331.12.2015

d) členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov,

01.01.200931.12.2015

e) členenie podľa jednotlivých mien podľa § 4 ods. 7 zákona,

01.09.200331.12.2015

f) členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane položiek vyplývajúcich z požiadaviek na zostavenie poznámok,

01.09.200331.12.2015

g) členenie pre potreby zúčtovania zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu,

h) iné členenie podľa potrieb účtovnej jednotky.

01.09.200331.12.2015

(2) Podľa povahy majetku a záväzkov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorá obsahuje okrem ocenenia aj ďalšie pre účtovnú jednotku potrebné údaje.

01.09.200331.12.2015

§ 6

01.09.200331.12.2015

Otvorenie účtovných kníh

01.09.200331.12.2015

(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

01.09.200331.12.2015

(2) Začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.

01.09.200331.12.2015

§ 7

01.09.200331.12.2015

Uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka

01.09.200331.12.2015

(1) Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona.

01.09.200331.12.2015

(2) Pri uzavretí účtovných kníh sa

01.09.200331.12.2015

a) zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov,

01.09.200331.12.2015

b) zisťujú konečné stavy nákladových účtov zo správnej činnosti v súlade s osobitným predpisom3), ktoré sa účtujú na ťarchu účtu 599 -Prevod nákladov a konečný stav účtu 599 -Prevod nákladov sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie,

01.09.200331.12.2015

c) účtujú konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 702 - Konečný účet súvahový a konečné zostatky účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 702 - Konečný účet súvahový.

01.09.200331.12.2015

§ 8

01.09.200331.12.2015

Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov

01.09.200331.12.2015

(1) Majetok účtovnej jednotky sa z časového hľadiska člení na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok. Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

01.09.200331.12.2015

(2) Záväzky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia na dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky. Dlhodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

01.09.200331.12.2015

(3) Ak pri konkrétnom druhu majetku a konkrétnom druhu záväzku nie je možné ich členenie podľa odsekov 1 a 2, rozhodujúci pre členenie majetku a záväzkov je zámer účtovnej jednotky, s akým sa obstarával majetok alebo vznikal záväzok.

01.09.200331.12.2015

(4) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické účty.

01.09.200331.12.2015

(5) Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

01.09.200331.12.2015

§ 9

01.09.200331.12.2015

Podrobnosti o postupoch účtovania dlhodobého majetku a krátkodobého majetku určeného na správnu činnosť

01.09.200331.12.2015

(1) Dlhodobý nehmotný majetok4) sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa zároveň účtuje v prospech účtu 411 - Základné imanie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(2) Dlhodobý hmotný majetok5) sa účtuje na príslušných účtoch účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa zároveň účtuje v prospech účtu 411 - Základné imanie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(3) Nehmotný majetok6), ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby. Do doby vyradenia z používania sa tento nehmotný majetok účtuje na podsúvahových účtoch.

01.09.200331.12.2015

(4) Hmotný majetok7), ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu. Do doby vyradenia z používania sa tento hmotný majetok účtuje na podsúvahových účtoch.

01.09.200331.12.2015

(5) Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku, sa účtujú na ťarchu účtu 411 - Základné imanie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo k príslušnému účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Oprávky za bežné účtovné obdobie sa účtujú vo výške ročného odpisu podľa od-pisového plánu fondu. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia. V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa neúčtujú odpisy8).

01.09.200331.12.2015

(6) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa pri vyradení z používania účtuje na ťarchu účtu príslušného účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku. Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý nie plne odpísaný, sa účtuje pri vyradení v prospech účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 411 - Základné imanie. Pri vyradení dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa zároveň účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 01 - Dlhodobý nehmotný majetok alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

01.09.200331.12.2015

(7) Suma dokončeného technického zhodnotenia9) na dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku sa zároveň účtuje na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 411 - Základné imanie.

01.09.200331.12.2015

(8) Pri účtovaní dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa primerane použije osobitný predpis10).

01.09.200331.12.2015

§ 10

01.09.200331.12.2015

Podrobnosti o postupoch účtovania nákladov na správnu činnosť

01.09.200331.12.2015

(1) Náklady na správnu činnosť sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 - Náklady, pričom obsahové vymedzenie nákladov je závislé od obsahového vymedzenia nákladov schváleného v rozpočte11).

01.09.200331.12.2015

(2) Náklady sa účtujú do obdobia, v ktorom boli vynaložené.

01.09.200331.12.2015

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa nevyfakturované dodávky účtujú podľa osobitného predpisu12).

01.09.200331.12.2015

(4) Obstaranie materiálu a hnuteľných vecí s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtuje na ťarchu účtovej triedy 5 - Náklady. Ak materiál a hnuteľné veci je potrebné skladovať, skladovaný materiál a hnuteľné veci sa evidujú podľa vnútorných predpisov účtovnej jednotky.

01.09.200331.12.2015

(5) Príjmy a vznik pohľadávky zo správnej činnosti sa účtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

§ 11

01.09.200331.12.2015

Podrobnosti o postupoch účtovania majetku štátu a prevod majetkových účastí štátu určených na privatizáciu a o privatizácii majetku

01.09.200331.12.2015

(1) Majetok určený na privatizáciu, ktorý prechádza na fond podľa osobitného predpisu13) sa účtuje na ťarchu účtu 064 - Majetok fondu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(2) Majetok na účte 064 - Majetok fondu sa účtuje v ocenení podľa účtovnej závierky privatizovanej účtovnej jednotky, pričom sa suma majetku zistí ako rozdiel majetku a záväzkov.

01.09.200331.12.2015

(3) Predaj privatizovaného majetku sa účtuje na ťarchu účtu 315 - Pohľadávky z privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 -Majetok fondu. Rozdiel medzi predajnou cenou a hodnotou privatizovaného majetku v účtovníctve sa účtuje na ťarchu alebo v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(4) Pri založení akciovej spoločnosti alebo inej obchodnej spoločnosti sa účtuje dočasná majetková účasť na ťarchu účtu 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu. Trvalá majetková účasť14) sa účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu.

01.09.200331.12.2015

(5) Pri predaji cenných papierov a podielov sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok alebo účtu 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 - Pohľadávky z privatizácie. Rozdiel medzi hodnotou cenných papierov a podielov v účtovníctve a predajnou cenou cenných papierov a podielov sa účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 416-Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(6) Použitie majetku fondu podľa osobitného predpisu15) sa účtuje na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(7) O majetku nadobudnutom v dôsledku odstúpenia od zmluvy16) sa účtuje na ťarchu účtu 064 - Majetok fondu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie. Rozdiel medzi hodnotou privatizovaného majetku v čase účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti a hodnotou majetku v čase jeho prevzatia17) sa účtuje na ťarchu účtu 315 - Pohľadávky z privatizácie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(8) Majetok, ktorý sa po odstúpení od zmluvy prenajíma na základe zmluvy o nájme,18) sa účtuje v ocenení podľa súpisu, ktorý je súčasťou zápisnice o odovzdaní majetku podľa osobitného predpisu19) na ťarchu účtu 068 - Prenajatý majetok fondu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu. Záväzky fondu, ktoré neboli predmetom zmluvy o nájme18) sa účtujú v prospech účtu 479 - Ostatné dlhodobé záväzky alebo 379 - Ostatné krátkodobé záväzky.

01.09.200331.12.2015

(9) Ocenenie majetku a záväzkov20) sa uvádza len v poznámkach k účtovnej závierke.

01.09.200331.12.2015

(10) Tvorba a rozpúšťanie opravných položiek21) sa uvádzajú len v poznámkach k účtovnej závierke.

01.09.200331.12.2015

(11) Na členenie cenných papierov, podielov a zmeniek sa primerane použije osobitný predpis22).

01.09.200331.12.2015

§ 12

01.09.200331.12.2015

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv

01.09.200331.12.2015

(1) Tvorba rezerv zo správnej činnosti fondu sa účtuje na ťarchu nákladov a ich použitie a zrušenie sa účtuje na ťarchu nákladov so znamienkom mínus.

01.09.200331.12.2015

(2) Rezervy zo správnej činnosti sa vytvárajú najmä na

01.09.200331.12.2015

a) odstupné,

01.09.200331.12.2015

b) nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho zabezpečenia,

01.09.200331.12.2015

c) nevyfakturované dodávky a služby.

01.09.200331.12.2015

(3) Tvorba, použitie a zrušenie rezerv z hlavnej činnosti sa uvádzajú v poznámkach k účtovnej závierke.

01.09.200331.12.2015

(4) Na účtovanie rezerv zo správnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o rezervách podľa osobitného predpisu23).

01.09.200331.12.2015

§ 13

01.09.200331.12.2015

Účtovanie kurzových rozdielov

01.09.200331.12.2015

(1) Na účtoch pohľadávok a záväzkov zo správnej činnosti sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok a platby záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(2) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov uvedených v § 4 ods. 6 zákona zo správnej činnosti sa účtuje na ťarchu účtu 563 -Kurzové straty alebo v prospech účtu 416 -Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(3) Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku z privatizácie sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávky, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na účet 416 - Fond privatizácie.

01.09.200331.12.2015

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov uvedených v § 4 ods. 6 zákona z privatizácie uvádzajú len v poznámkach k účtovnej závierke.

01.09.200331.12.2015

§ 14

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 2 - Finančné účty

01.09.200331.12.2015

(1) Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 2

01.09.200331.12.2015

- Finančné účty sa vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10), pričom účtovná jednotka, ktorou je fond, používa aj účet 222 - Bankový účet na prostriedky z privatizácie, na ktorom sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov z privatizácie podľa osobitného predpisu1).

01.09.200331.12.2015

(2) Na účte 221 - Bankové účty sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov určených na správnu činnosť.

01.09.200331.12.2015

§ 15

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

01.09.200331.12.2015

(1) Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 3

01.09.200331.12.2015

- Zúčtovacie vzťahy sa primerane vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10).

01.09.200331.12.2015

(2) Na účte 315 - Pohľadávky z privatizácie sa účtuje pohľadávka z predaja privatizovaného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 064 - Majetok fondu. Na ťarchu tohto účtu sa účtuje vznik pohľadávky z predaja cenných papierov a podielov so súvzťažným zápisom v prospech účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok alebo účtu 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere.

01.09.200331.12.2015

(3) V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa neúčtuje na účtoch účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.

01.09.200331.12.2015

§ 16

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

01.09.200331.12.2015

(1) Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky sa primerane vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10).

01.09.200331.12.2015

(2) Účtovú skupinu 41 - Základné imanie a kapitálové fondy tvorí

01.09.200331.12.2015

a) základné imanie,

01.09.200331.12.2015

b) fond privatizácie,

01.09.200331.12.2015

c) fond prostriedkov osobitného účtu.

01.09.200331.12.2015

(3) V prospech účtu 411 - Základné imanie sa účtuje tvorba Základného imania, ktoré je tvorené vo výške obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku určeného na správnu činnosť fondu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie. Na ťarchu účtu 411 - Základné imanie sa účtujú oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku a zostatková cena vyradeného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku používaného v správnej činnosti.

01.09.200331.12.2015

(4) Na účte 416 - Fond privatizácie sa účtuje tvorba a použitie zdrojov z majetku fondu podľa osobitného predpisu24). V prospech účtu 416 -Fond privatizácie sa zo správnej činnosti účtujú napríklad prijaté bankové úroky, prijaté tržby z predaja majetku. Na ťarchu účtu 416 - Fond privatizácie sa účtuje obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku určeného na správnu činnosť.

01.09.200331.12.2015

(5) Na účte 417 - Fond prostriedkov osobitného účtu sa účtujú prostriedky sústredené na osobitnom účte podľa osobitného predpisu25).

01.09.200331.12.2015

(6) Na účte 472 - Záväzky so sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Prídel do sociálneho fondu sa účtuje v prospech účtu 472 - Záväzky so sociálneho fondu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 527 -Zákonné sociálne náklady.

01.09.200331.12.2015

(7) V účtovnej jednotke, ktorou je fond, sa neúčtuje na účtoch účtovej skupiny 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, účtovej skupiny 43 - Výsledok hospodárenia, účtovej skupiny 48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, účtovej skupiny 49 - Fyzická osoba - podnikateľ.

01.09.200331.12.2015

§ 17

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 5 - Náklady

01.09.200331.12.2015

Na obsahové vymedzenie účtovej triedy 5 -Náklady sa primerane vzťahuje obsahové vymedzenie rovnakej účtovej triedy podľa osobitného predpisu10).

01.09.200331.12.2015

§ 18

01.09.200331.12.2015

Prechodné a záverečné ustanovenia

01.09.200331.12.2015

(1) Pri prechode z účtovania podľa doterajšieho predpisu na účtovanie podľa tohto opatrenia sa vykonajú tieto účtovné operácie:

01.09.200331.12.2015

a) zostatok účtu 063 - Ostatné investičné cenné papiere sa účtuje podľa § 11 na účty účtovej skupiny 06 - Dlhodobý finančný majetok a účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere,

01.09.200331.12.2015

b) zostatok účtu 065 - sa účtuje na ťarchu účtu 068 - Prenajatý majetok fondu,

01.09.200331.12.2015

c) zostatok analytického účtu 315 - Ostatné pohľadávky určeného na účtovanie správnej činnosti sa účtuje na účet 316 - Pohľadávky zo správnej činnosti,

01.09.200331.12.2015

d) zostatok účtu 028 - Drobný hmotný investičný majetok sa účtuje súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnému majetku.

01.09.200331.12.2015

(2) K majetku účtovnej jednotky, ku ktorému sa podľa doterajších predpisov neúčtovali oprávky, sa tieto oprávky dotvoria aj za dobu od nadobudnutia majetku v súlade s § 28 zákona. Vypočítaná suma oprávok sa účtuje na príslušný účet účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 411 - Základné imanie.

01.09.200331.12.2015

(3) Opravné položky vytvorené podľa doterajšieho predpisu sa znížia alebo rozpustia, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené, opačným účtovným zápisom ako ich tvorba.

05.12.200831.12.2015

Osobitné ustanovenia na účely prechodu zo slovenských korún na eurá

01.01.200931.12.2015

§ 18a

01.01.200931.12.2015

Otvorenie účtovných kníh k 1. januáru 2009

01.01.200931.12.2015

(1) Účty hlavnej knihy sa k 1. januáru 2009 otvoria v eurách a informatívne v slovenských korunách. Suma v slovenských korunách sa nezapočítava do obratu strany má dať a strany dal účtu. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k 31. 12. 2008 sa účtujú ako začiatočné stavy jednotlivých začiatočných stavov majetku, záväzkov a vlastného imania po prepočítaní zo slovenských korún na eurá podľa § 37b zákona a zaokrúhlení na najbližší eurocent 26). Začiatočné stavy účtov sa účtujú na základe účtovného dokladu, v ktorom sa uvádzajú začiatočné stavy v eurách aj v slovenských korunách.

01.01.200931.12.2015

(2) Začiatočné stavy súvahových účtov v eurách sa pri otvorení hlavnej knihy účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania. V prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový sa účtujú začiatočné stavy so súvzťažným zápisom na ťarchu novootvorených účtov majetku.

01.01.200931.12.2015

(3) Po zaúčtovaní jednotlivých súvahových účtov podľa odsekov 1 a 2, ak sa celková suma strany má dať účtu 701 – Začiatočný účet súvahový nerovná celkovej sume strany dal účtu 701 – Začiatočný účet súvahový, vzniknutý rozdiel sa vyrovná účtovne buď na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 416 – Fond privatizácie a euro alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu analytického účtu 416 – Fond privatizácie a euro. Tvorba alebo zníženie účtu 416 – Fond privatizácie z dôvodu prechodu na euro sa účtuje na osobitne vytvorenom analytickom účte k tomuto účtu.

01.01.200931.12.2015

(4) Jednotlivé zložky analytickej evidencie v slovenských korunách k príslušnému začiatočnému stavu účtu majetku, záväzkov a vlastného imania tvoriace podklad účtovania na tomto účte, sa prepočítajú zo slovenských korún na eurá kurzom podľa § 37b zákona. Pri zaokrúhľovaní jednotlivých zložiek analytickej evidencie prepočítaných zo slovenských korún na eurá sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napríklad pre zaokrúhľovanie miezd za mesiac december27). Celková suma analytickej evidencie v eurách k príslušnému začiatočnému stavu súvahového účtu sa zaokrúhli na najbližší eurocent26), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

01.01.200931.12.2015

(5) Rozdiel medzi celkovou sumou analytickej evidencie prepočítanou podľa odseku 4, o ktorej sa účtuje na príslušnom začiatočnému stavu majetku, záväzkov a vlastného imania sa v účtovníctve vyrovná úpravou začiatočného stavu príslušného účtu. Rozdiel sa účtuje na ťarchu analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro alebo v prospech analytického účtu 416 – Fond z privatizácie a euro.

05.12.200831.12.2015

§ 18b

05.12.200831.12.2015

Peňažné prostriedky získané v predzásobení

05.12.200831.12.2015

Peňažné prostriedky v eurách získané v predzásobení v roku 2008 sa účtujú

05.12.200831.12.2015

a) na ťarchu účtu 211 – Pokladnica v eurách so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica v slovenských korunách, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2008,

05.12.200831.12.2015

b) na podsúvahových účtoch, ak nastane úhrada za prijaté eurá v roku 2009; 1. januára 2009 sa účtujú na ťarchu účtu 211 – Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 261 – Peniaze na ceste alebo 231 – Krátkodobé bankové úvery, ak sa poskytol úver.

01.01.200931.12.2015

§ 18c

01.01.200931.12.2015

Účtovanie slovenských korún v roku 2009

01.01.200931.12.2015

V roku 2009 sa peňažné prostriedky v slovenských korunách v hotovosti účtujú na účte 211 – Pokladnica po prepočítaní slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlení na najbližší eurocent26).

01.09.200331.12.2015

§ 19

01.09.200331.12.2015

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 1994 č. 65/553/1994, ktorým sa menia dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov pre účely Fondu národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 348/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/508/1995 (oznámenie č. 275/1995 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

§ 20

01.09.200331.12.2015

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

01.09.200331.12.2015

Ivan Mikloš, v. r.

01.09.200331.12.2015

podpredseda vlády a minister financií

01.09.200331.12.2015

Príloha k opatreniu č. 14875/2003-92

01.09.200331.12.2015

RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE FOND

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01.09.200331.12.2015

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

01.09.200331.12.2015

013 – Softvér

01.09.200331.12.2015

014 – Oceniteľné práva

01.09.200331.12.2015

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

01.09.200331.12.2015

02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

01.09.200331.12.2015

021 – Stavby

01.09.200331.12.2015

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

01.09.200331.12.2015

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

01.09.200331.12.2015

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

01.09.200331.12.2015

031 – Pozemky

01.09.200331.12.2015

032 – Umelecké diela a zbierky

01.09.200331.12.2015

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

01.09.200331.12.2015

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

01.09.200331.12.2015

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

01.09.200331.12.2015

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

01.09.200331.12.2015

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

01.09.200331.12.2015

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

01.09.200331.12.2015

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

01.09.200331.12.2015

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

01.09.200331.12.2015

06 – Dlhodobý finančný majetok

01.09.200331.12.2015

061 – Cenné papiere a podiely minimálne s 51 % účasťou

01.09.200331.12.2015

062 – Cenné papiere a podiely s viac ako 20 % účasťou a menej ako 51 % účasťou

01.09.200331.12.2015

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

01.09.200331.12.2015

064 – Majetok fondu

01.09.200331.12.2015

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

01.09.200331.12.2015

067 – Ostatné pôžičky

01.09.200331.12.2015

068 – Prenajatý majetok fondu

01.09.200331.12.2015

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

01.09.200331.12.2015

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

01.09.200331.12.2015

071 – Oprávky k softvéru

01.09.200331.12.2015

074 – Oprávky k oceniteľným právam

01.09.200331.12.2015

079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

01.09.200331.12.2015

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

01.09.200331.12.2015

081 – Oprávky k stavbám

01.09.200331.12.2015

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

01.09.200331.12.2015

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 2 – Finančné účty

01.09.200331.12.2015

21 – Peniaze

01.09.200331.12.2015

211 – Pokladnica

01.09.200331.12.2015

213 – Ceniny

01.09.200331.12.2015

22 – Účty v bankách

01.09.200331.12.2015

221 – Bankové účty

01.09.200331.12.2015

222 – Bankový účet na prostriedky z privatizácie

01.09.200331.12.2015

23 – Bežné bankové úvery

01.09.200331.12.2015

231 – Krátkodobé bankové úvery

01.09.200331.12.2015

232 – Eskontné úvery

01.09.200331.12.2015

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

01.09.200331.12.2015

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

01.09.200331.12.2015

249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

01.09.200331.12.2015

25 – Krátkodobý finančný majetok

01.09.200331.12.2015

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

01.09.200331.12.2015

253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

01.09.200331.12.2015

255 – Vlastné dlhopisy

01.09.200331.12.2015

256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

01.09.200331.12.2015

257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

01.09.200331.12.2015

259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

01.09.200331.12.2015

26 – Prevody medzi finančnými účtami

01.09.200331.12.2015

261 – Peniaze na ceste

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

01.09.200331.12.2015

31 – Pohľadávky

01.09.200331.12.2015

311 – Odberatelia

01.09.200331.12.2015

312 – Zmenky na inkaso

01.09.200331.12.2015

313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

01.09.200331.12.2015

314 – Poskytnuté preddavky

01.09.200331.12.2015

315 – Pohľadávky z privatizácie

01.09.200331.12.2015

316 – Ostatné pohľadávky zo správnej činnosti

01.09.200331.12.2015

32 – Záväzky

01.09.200331.12.2015

321 – Dodávatelia

01.09.200331.12.2015

322 – Zmenky na úhradu

01.09.200331.12.2015

323 – Krátkodobé rezervy

01.09.200331.12.2015

324 – Prijaté preddavky

01.09.200331.12.2015

325 – Ostatné záväzky

01.09.200331.12.2015

326 – Nevyfakturované dodávky

01.09.200331.12.2015

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

01.09.200331.12.2015

331 – Zamestnanci

01.09.200331.12.2015

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

01.09.200331.12.2015

335 – Pohľadávky voči zamestnancom

01.09.200331.12.2015

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

01.09.200331.12.2015

34 – Zúčtovanie daní a dotácií

01.09.200331.12.2015

341 – Daň z príjmov

01.09.200331.12.2015

342 – Ostatné priame dane

01.09.200331.12.2015

345 – Ostatné dane a poplatky

01.09.200331.12.2015

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

01.09.200331.12.2015

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

01.09.200331.12.2015

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu

01.09.200331.12.2015

367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

01.09.200331.12.2015

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky

01.09.200331.12.2015

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

01.09.200331.12.2015

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

01.09.200331.12.2015

376 – Nakúpené opcie

01.09.200331.12.2015

377 – Predané opcie

01.09.200331.12.2015

378 – Iné pohľadávky

01.09.200331.12.2015

379 – Iné záväzky

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

01.09.200331.12.2015

41 – Základné imanie a fondy

01.09.200331.12.2015

411 – Základné imanie

01.09.200331.12.2015

416 – Fond privatizácie

01.09.200331.12.2015

417 – Fond osobitných prostriedkov

01.09.200331.12.2015

45 – Rezervy

01.09.200331.12.2015

459 – Ostatné rezervy

01.09.200331.12.2015

46 – Bankové úvery

01.09.200331.12.2015

461 – Bankové úvery

01.09.200331.12.2015

47 – Dlhodobé záväzky

01.09.200331.12.2015

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

01.09.200331.12.2015

473 – Vydané dlhopisy

01.09.200331.12.2015

474 – Záväzky z prenájmu

01.09.200331.12.2015

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

01.09.200331.12.2015

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

01.09.200331.12.2015

478 – Dlhodobé zmenky na úhradu

01.09.200331.12.2015

479 – Ostatné dlhodobé záväzky

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 5 – Náklady

01.09.200331.12.2015

50 – Spotrebované nákupy

01.09.200331.12.2015

501 – Spotreba materiálu

01.09.200331.12.2015

502 – Spotreba energie

01.09.200331.12.2015

51 – Služby

01.09.200331.12.2015

511 – Opravy a udržiavanie

01.09.200331.12.2015

512 – Cestovné

01.09.200331.12.2015

513 – Náklady na reprezentáciu

01.09.200331.12.2015

518 – Ostatné služby

01.09.200331.12.2015

52 – Osobné náklady

01.09.200331.12.2015

521 – Mzdové náklady

01.09.200331.12.2015

523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti

01.09.200331.12.2015

524 – Zákonné sociálne zabezpečenie

01.09.200331.12.2015

525 – Ostatné sociálne zabezpečenie

01.09.200331.12.2015

526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

01.09.200331.12.2015

527 – Zákonné sociálne náklady

01.09.200331.12.2015

528 – Ostatné sociálne náklady

01.09.200331.12.2015

53 – Dane a poplatky

01.09.200331.12.2015

532 – Daň z nehnuteľnosti

01.09.200331.12.2015

538 – Ostatné dane a poplatky

01.09.200331.12.2015

54 – Iné náklady na správnu činnosť

01.09.200331.12.2015

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

01.09.200331.12.2015

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

01.09.200331.12.2015

546 – Odpis pohľadávky

01.09.200331.12.2015

548 – Ostatné náklady na správnu činnosť

01.09.200331.12.2015

549 – Manká a škody

01.09.200331.12.2015

56 – Finančné náklady

01.09.200331.12.2015

562 – Úroky

01.09.200331.12.2015

563 – Kurzové straty

01.09.200331.12.2015

568 – Ostatné finančné náklady

01.09.200331.12.2015

58 – Mimoriadne náklady

01.09.200331.12.2015

588 – Ostatné mimoriadne náklady

01.09.200331.12.2015

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

01.09.200331.12.2015

70 – Súvahové uzávierkové účty

01.09.200331.12.2015

701 – Začiatočný účet súvahový

01.09.200331.12.2015

702 – Konečný účet súvahový

01.09.200331.12.2015

75 až 79 – Podsúvahové účty

Poznámky pod čiarou

01.09.200331.12.2015

1) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

2) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

01.09.200331.12.2015

3) § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

4) § 13 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenia č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

5) § 13 ods. 4 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č.740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

6) § 13 ods. 3 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

7) § 13 ods. 6 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

8) § 20 ods. 8 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

9) § 21 ods. 4 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

10) Opatrenie zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

11) § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

12) § 50 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

13) § 11 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

14) Napríklad § 10 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

15) § 12 ods. 2 písm. d), e, f), g) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

16) § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

17) § 19a ods. 7 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 190/1995 Z. z.

01.09.200331.12.2015

18) § 269 Obchodného zákonníka.

01.09.200331.12.2015

19) § 19a ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 190/1995 Z. z.

01.09.200331.12.2015

20) § 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

01.09.200331.12.2015

21) § 18 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

22) § 14 až 16 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

23) § 19 opatrenia zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

01.09.200331.12.2015

24) § 28 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.09.200331.12.2015

25) § 28 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.200931.12.2015

26) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

01.01.200931.12.2015

27) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre oblasť sociálnych služieb.