01.08.2003

322

01.08.2003

NARIADENIE VLÁDY

01.08.2003

Slovenskej republiky

01.08.2003

z 9. júla 2003

01.08.2003

o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely

01.08.2003

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


01.08.2003

§ 1

01.08.2003

Predmet úpravy

01.01.2015

(1) Toto nariadenie ustanovuje minimálne normy na ochranu zvierat chovaných alebo držaných na farmárske účely.

01.01.2015

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

01.08.2003

a) voľne žijúce zvieratá,

01.08.2003

b) zvieratá určené na súťaže, výstavy, kultúrne alebo športové podujatia alebo činnosti,

01.08.2003

c) pokusné zvieratá alebo laboratórne zvieratá,

01.08.2003

d) bezstavovce.

01.01.2015

(3) Ustanovenia osobitných predpisov1) nie sú týmto nariadením dotknuté.

01.08.2003

§ 2

01.08.2003

Vymedzenie pojmov

01.08.2003

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

01.08.2003

a) zvieraťom každý stavovec chovaný alebo držaný na produkciu potravín alebo krmiva, vlny, chlpov, štetín alebo peria, kože alebo kožušiny, alebo na iné farmárske účely,

01.08.2003

b) vlastníkom alebo držiteľom každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zviera alebo ktorá má zviera na starosti trvale alebo len dočasne,

01.08.2003

c) zodpovedným orgánom príslušný orgán veterinárnej správy.2)

01.08.2003

Požiadavky na chov zvierat

01.08.2003

§ 3

01.08.2003

Vlastník alebo držiteľ je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie pohody zvierat, ktoré sú v jeho starostlivosti, a zabezpečiť, aby im nebola spôsobená zbytočná bolesť, utrpenie alebo poranenie.

01.08.2003

§ 4

01.01.2015

(1) Podmienky, v ktorých sú zvieratá okrem rýb, plazov a obojživelníkov chované alebo držané, majúc na zreteli ich druh, stupeň vývoja, prispôsobenia a domestikácie, a ich fyziologické a etologické potreby, ktoré sú v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním, musia zodpovedať požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1.

01.01.2015

(2) Minimálne požiadavky na parametre ustajnenia hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe č. 2.

01.01.2015

Kontroly a hlásenie ich výsledkov

01.01.2015

§ 5

01.01.2015

(1) Zodpovedné orgány vykonávajú kontroly na zabezpečenie súladu s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením. Tieto kontroly sa môžu vykonávať súbežne s kontrolami na iný účel.

01.01.2015

(2) Regionálna veterinárna a potravinová správa podáva hlásenie o výsledkoch kontrol za predchádzajúci rok v rozsahu určenom hlavným veterinárnym lekárom raz ročne, vždy do 31. januára Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“).

01.01.2015

(3) O výsledkoch kontrol podľa odseku 1 a ich rozsahu štátna veterinárna a potravinová správa informuje Európsku komisiu podľa osobitného predpisu.2a)

01.08.2003

§ 7

01.08.2003

Obsah hlásenia

01.01.2015

Hlavný veterinárny lekár môže každoročne upraviť obsah hlásenia uvedeného v § 5 ods. 2. Hlásenie musí obsahovať najmä údaje

01.08.2003

a) o druhu zvieraťa, prípadne jeho kategórii, ak ide o hlásenie o výsledkoch kontrol v chovoch teliat a nosníc,

01.08.2003

b) o celkovom počte chovov, počte kontrolovaných chovov a percentuálny podiel kontrolovaných chovov ku všetkým chovom, na ktorých sú zvieratá chované na farmárske účely,

01.08.2003

c) o druhu a počte porušení ustanovení osobitného predpisu,1)

01.08.2003

d) o personále, jeho počte a odbornej spôsobilosti,

01.08.2003

e) o kontrole zvierat, či je

01.08.2003

1. frekvencia kontrol zvierat najmenej jeden raz denne,

01.08.2003

2. primeranosť osvetlenia umožňujúca zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať,

01.08.2003

3. kontrolovaný zdravotný stav a či je zvieratám, ktoré prejavujú príznaky ochorenia alebo poranenia, bezodkladne venovaná primeraná starostlivosť,

01.08.2003

4. umožnená izolácia chorých alebo poranených zvierat v prípade potreby vo vhodnom ustajnení,

01.08.2003

f) o vedení záznamov; vlastník alebo držiteľ uchováva záznamy o každom podanom liečive a o počte uhynutých zvierat, zistenom pri každej ich prehliadke počas predchádzajúcich troch rokov,

01.08.2003

g) o voľnosti pohybu zvierat, ich zabezpečení, aby neboli obmedzované spôsobom, ktorý im zapríčiňuje zbytočné utrpenie alebo poranenie,

01.08.2003

h) o stavbách, či

01.08.2003

1. sú zabezpečené, aby materiály a príslušenstvo, s ktorými zvieratá prichádzajú do styku, neboli pre zvieratá škodlivé,

01.08.2003

2. majú ostré hrany alebo výčnelky,

01.08.2003

3. je vetranie, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá,

01.08.2003

4. sú zvieratá chované v nepretržitej tme alebo bez primeraného času oddychu od umelého osvetlenia,

01.08.2003

i) o zariadeniach, najmä o zabezpečení systému umelého vetrania vhodným záložným systémom zaručujúcim dostatočnú obnovu vzduchu, potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat v prípade poruchy systému, a poplašný systém, ktorý chovateľa upozorní na poruchu,

01.08.2003

j) o krmive a iných látkach, ktoré boli zvieratám podávané z iných dôvodov ako z liečebných alebo preventívnych, alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia3) alebo o látkach, o ktorých nebolo vedeckými štúdiami pohody zvierat alebo uznávanými skúsenosťami preukázané, že ich účinok nie je pre zdravie alebo pohodu zvierat škodlivý,

01.01.2015

k) o vykonaných zákrokoch podľa prílohy č. 1 bodu 19,

01.01.2015

l) o chovných postupoch, či sa používali také chovné postupy, ktoré spôsobili alebo mohli spôsobiť utrpenie alebo poranenie zvierat, okrem postupov a zákrokov podľa prílohy č. 1 bodu 19,

01.08.2003

m) o počte vedených konaní a uložených opatrení a sankcií.

01.01.2015

§ 8

01.01.2015

Záverečné ustanovenie

01.01.2015

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


01.08.2003

§ 9

01.08.2003

Účinnosť

01.08.2003

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


01.08.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.2015

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.

01.01.2015

PODMIENKY CHOVU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

01.01.2015

Personál

01.01.2015

1. O zvieratá sa musí starať dostatočne početný personál s primeranými schopnosťami, vedomosťami a profesionálnym oprávnením.

01.01.2015

Kontroly zvierat

01.01.2015

2. Všetky zvieratá chované v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí, musia byť dôkladne kontrolované najmenej raz denne; zvieratá chované v iných zariadeniach musia byť kontrolované podobným spôsobom v intervaloch dostatočných na vylúčenie akéhokoľvek utrpenia.

01.01.2015

3. Musí byť k dispozícii primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať.

01.01.2015

4. Každé zviera, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, musí byť bezodkladne vhodne ošetrené, a ak zviera na takú starostlivosť nereaguje, musí sa čo najskôr zabezpečiť veterinárna pomoc; ak je to potrebné a ak je to možné vzhľadom na používanú technológiu, choré alebo poranené zviera sa musí izolovať vo vhodnom ustajnení s dostatkom suchej pohodlnej podstielky.

01.01.2015

Vedenie záznamov

01.01.2015

5. Vlastník alebo držiteľ musí uchovávať záznamy o každom podanom liečive a o počte uhynutých zvierat zistených pri každej ich prehliadke; ak sa uchovávajú zhodné informácie na iný účel, postačuje to na účely vedenia záznamov.

01.01.2015

6. Záznamy podľa bodu 5 sa musia uchovávať počas troch rokov a musia byť dostupné zodpovednému orgánu pri vykonávaní kontroly, alebo ak o ne požiada z iného dôvodu.

01.01.2015

Voľnosť pohybu zvierat

01.01.2015

7. Voľnosť pohybu zvierat, v závislosti od druhu zvieraťa, a v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním nesmie byť obmedzovaná spôsobom, ktorý by im spôsoboval zbytočné utrpenie alebo poranenie; ak sú zvieratá trvalo uviazané, pravidelne priväzované alebo zatvorené, musí im byť daný priestor primeraný ich fyziologickým a etologickým potrebám v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním.

01.01.2015

Stavby a ustajnenie

01.01.2015

8. Materiály používané na výstavbu ustajnenia a najmä materiály na stavbu ohrád a príslušenstvo, s ktorými môžu prísť zvieratá do styku, nesmú byť pre zvieratá škodlivé a musia sa dať dôkladne čistiť a dezinfikovať; dvere a priechody musia byť tak široké a vysoké, aby zvieratám pri prechádzaní nespôsobovali poranenia.

01.01.2015

9. Ustajnenie a zariadenia na zabezpečenie zvierat musia byť zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť.

01.01.2015

10. Izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá.

01.01.2015

11. Zvieratá chované v budovách nesmú byť v nepretržitej tme alebo bez primeraného času oddychu od umelého osvetlenia; ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatočné vo vzťahu k fyziologickým alebo etologickým potrebám zvierat, musí sa zabezpečiť primerané umelé osvetlenie.

01.01.2015

Zvieratá chované mimo stavieb

01.01.2015

12. Zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to potrebné a možné, musí sa poskytnúť ochrana pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, dravcami a zdravotnými rizikami.

01.01.2015

Automatické a mechanické zariadenia

01.01.2015

13. Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat sa musia kontrolovať aspoň raz denne, a ak sa zistí porucha, musí byť okamžite odstránená, alebo ak to nie je možné, musia sa urobiť vhodné opatrenia na zabezpečenie zdravia a pohody zvierat až do odstránenia poruchy predovšetkým tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a udržania vyhovujúceho prostredia. V chovoch, kde sa používa systém umelého vetrania, musí byť zabezpečený vhodný záložný systém zaručujúci dostatočnú cirkuláciu vzduchu, potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat v prípade poruchy systému, a poplašný systém, ktorý chovateľa upozorní na poruchu; poplašný systém sa musí pravidelne testovať.

01.01.2015

Krmivo, voda a iné látky

01.01.2015

14. Zvieratá musia byť kŕmené plnohodnotnou výživou primeranou ich veku a druhu, v dostatočnom množstve na udržanie ich dobrého zdravia a na uspokojenie ich nutričných potrieb; žiadnemu zvieraťu nesmie byť poskytnuté krmivo alebo tekutina v takej miere a spôsobom alebo s obsahom takých látok, ktoré by mu mohli spôsobiť zbytočné utrpenie alebo ho poškodiť.

01.01.2015

15. Všetky zvieratá musia mať prístup ku krmivu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb.

01.01.2015

16. Všetky zvieratá musia mať prístup k pitnej vode, vhodnému vodnému zdroju alebo musí byť ich potreba príjmu tekutín uspokojená iným spôsobom.

01.01.2015

17. Kŕmne zariadenia a napájacie zariadenia musia byť naprojektované, zhotovené a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody a nežiaduci účinok súťaženia medzi zvieratami boli minimálne.

01.01.2015

18. Žiadne iné látky s výnimkou tých, ktoré sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia podľa osobitného predpisu,4) nesmú byť podávané zvieratám, okrem prípadov ak bolo vedeckými štúdiami pohody zvierat alebo uznávanými skúsenosťami preukázané, že účinok týchto látok nie je škodlivý pre zdravie alebo pohodu zvierat.

01.01.2015

Vykonávanie zákrokov

01.01.2015

19. Na vykonávanie zákrokov porušujúcich neobnoviteľné časti organizmu sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.5)

01.01.2015

Chovné postupy

01.01.2015

20. Plemenitba alebo chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobovať utrpenie alebo poranenie ktorémukoľvek z dotknutých zvierat, nesmú byť vykonané s výnimkou chovných postupov, ktoré by mohli spôsobiť minimálne alebo krátkodobé nevyhnutné utrpenie alebo poranenie, alebo ktoré by mohli vyžadovať zásahy, ktoré nespôsobia trvalé následky.

01.01.2015

21. Zviera môže byť chované na farmárske účely, len ak je na základe genotypu a fenotypu zvieraťa odôvodnené predpokladať, že zviera môže byť chované bez nepriaznivého účinku na jeho zdravie alebo pohodu.

01.01.2015

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.

01.01.2015

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PARAMETRE USTAJNENIA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

01.01.2015

1. USTAJNENIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA

01.01.2015

1.1 Voľné ustajnenie kráv

01.01.2015

Ležiskový box

01.01.2015
S uzatvorenou prednou stranou [mm]S otvorenou prednou
stranou [mm]
Dĺžka boxu23002100
Šírka boxu10501050
01.01.2015

Plocha ležiska pre kravu [m2]

01.01.2015
Skupinový koterec4,75
Pôrodný koterec9
01.01.2015

Individuálny pôrodný koterec [mm]

01.01.2015
Dĺžka strany3000
01.01.2015

Kŕmisko

01.01.2015
Šírka kŕmiska3000 mm
Šírka kŕmneho miesta700 mm
Maximálne využitie kŕmneho miesta (pomer kŕmnych miest k počtu ustajnených zvierat)1:2
01.01.2015

Pohybové chodby – preháňacie uličky [mm]

01.01.2015
Šírka jednosmernej chodby850
Šírka dvojsmernej chodby1600
01.01.2015

1.2 Ustajnenie výkrmového dobytka

01.01.2015

Kotercové ustajnenie výkrmového dobytka na plochom ležisku a na hlbokej alebo narastajúcej podstielke

01.01.2015
Živá hmotnosť
[kg]
Najmenšia plocha ležiska
[m2/ks]
Dĺžka kŕmneho miesta
[mm]
do 2001,8450
do 3002,5500
do 4503,5600
nad 4504,5700
01.01.2015

Celoroštové ustajnenie výkrmového dobytka

01.01.2015
Živá hmotnosť
[kg]
Najmenšia plocha
[m2/ks]
Šírka
roštnice [mm]medzery [mm]
do 2001,57525 – 30
do 3002,010038
do 4502,512038
nad 4503,013038
01.01.2015

2. USTAJNENIE OVIEC

01.01.2015

Podlahová plocha [m2]

01.01.2015
Bahnica0,7
Bahnica s jedným jahňaťom1,2
Bahnica s dvomi jahňatami1,3
Jarka0,5
Jahňa0,4
Chovný baran nad 1 rok0,8
Baran plemenný v skupinovom koterci2
Baran plemenný v individuálnom koterci3
01.01.2015

Šírka kŕmneho miesta [mm]

01.01.2015
Bahnica330
Jarka250
Jahňa200
Baran400
01.01.2015

3. USTAJNENIE KÔZ

01.01.2015

Podlahová plocha [m2]

01.01.2015
Koza0,7
Koza s jedným kozľaťom1,2
Koza s dvomi kozľatami1,4
Chovná kozička0,5
Kozľa pred odstavom0,3
Plemenný cap
v individuálnom koterci
2,5
01.01.2015

Šírka kŕmneho miesta [mm]

01.01.2015
Koza350
Chovná kozička250
Plemenný cap400
01.01.2015

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.

01.01.2015

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2015

1. Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23) v znení

01.01.2015

– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),

01.01.2015

2. Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (2006/778/ES) (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006) v znení

01.01.2015

– nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

01.08.2003

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.

01.08.2003

2) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

01.01.2015

2a) Čl. 8 rozhodnutia Komisie zo 14. novembra 2006 o minimálnych požiadavkách na zber informácií počas kontrol miest produkcie, na ktorých sa určité zvieratá chovajú na hospodárske účely (2006/778/ES) (Ú. v. EÚ L 314, 15. 11. 2006) v platnom znení.

01.01.2015

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.

01.01.2015

4) § 1 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z.

01.01.2015

5) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa.

01.08.2003

1) § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.

01.08.2003

2) § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.