Nariadenie vlády č. 273/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh

Čiastka 134/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003
01.08.2003

273

01.08.2003

NARIADENIE VLÁDY

01.08.2003

Slovenskej republiky

01.08.2003

z 9. júla 2003,

01.08.2003

ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh

01.08.2003

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/ 2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


01.08.2003

§ 1

01.08.2003

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje rozhodnutie Rady uvedené v prílohe.

01.08.2003

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh.

01.08.2003

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vajcia určené na výrobu vaječných výrobkov alebo dodávané prevádzkarňam potravinárskeho priemyslu, ktoré spĺňajú požiadavky osobitného predpisu.1)

01.08.2003

(4) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

01.08.2003

a) obchodovaním držanie alebo vystavovanie za účelom predaja, ponúkanie na predaj, predaj, dodávanie alebo akákoľvek iná forma obchodovania,

01.08.2003

b) odberateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie odoberať vajcia od výrobcu za účelom dodávky, zberu vajec alebo triedenia vajec.

01.08.2003

(5) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v osobitnom predpise.2)

01.08.2003

(6) Na účely tohto nariadenia sa za vajcia považujú slepačie vajcia, ktoré sú určené na spotrebu ľuďmi, a to

01.08.2003

a) vajcia triedy A,

01.08.2003

b) nechladené alebo nekonzervované druhy vajec triedy B,

01.08.2003

c) netriedené vajcia.

01.08.2003

(7) Toto nariadenie sa nepoužije, ak sú vajcia určené na použitie na výrobu vaječných výrobkov alebo na dodávanie prevádzkarňam potravinárskeho priemyslu schváleným podľa osobitného predpisu,3) ak na obaloch, ktoré ich obsahujú, je zreteľne označené toto určenie. Ustanovenie § 5 nie je týmto dotknuté.

01.08.2003

§ 2

01.08.2003

Vajcia sa uchovávajú v priestoroch výrobcu suché, bez priameho slnečného svetla až do predaja spotrebiteľovi. Musia sa skladovať a prepravovať pri stálej teplote.

01.08.2003

§ 3

01.08.2003

(1) Vajcia musia byť dodané spotrebiteľovi do 21 dní od znášky bez ohľadu na lehoty zberu a balenia ustanovené osobitným predpisom.4)

01.08.2003

(2) Dátum odporúčaného predaja vajec musí zodpovedať dobe minimálnej trvanlivosti kratšej ako sedem dní.

01.08.2003

(3) Na teploty v skladovacích priestoroch na vajcia a na teploty pri preprave z jedného skladu do druhého, ako aj na označovanie informácií pre užívateľa o hygienických požiadavkách, ktoré je potrebné dodržať, sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.5)

01.08.2003

(4) Podrobnosti o označovaní vajec podľa odsekov 2 a 3 musia byť spotrebiteľovi pripojené pri predaji okrem prípadov, keď sú už uvedené na obale zberňou alebo miestom, kde boli vajcia triedené.

01.08.2003

§ 4

01.08.2003

Ak ide o predaj vajec podľa osobitného predpisu,6) dátum minimálnej trvanlivosti musí byť zreteľne vyznačený, a to

01.08.2003

a) nápisom na stánku alebo vozidle vyjadrujúcim dátum minimálnej trvanlivosti alebo

01.08.2003

b) údajom predtlačeným na obale alebo odovzdaným s vajcami spotrebiteľovi v čase nákupu.

01.08.2003

§ 5

01.08.2003

V kuchyniach spoločného stravovania vrátane reštaurácií a na prípravu vaječných výrobkov alebo výrobkov obsahujúcich vajcia v nie priemyselnej miere možno použiť len vajcia balené v malých obaloch alebo vo veľkých obaloch v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.2)


01.08.2003

§ 6

01.08.2003

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.


01.08.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.08.2003

Príloha k nariadeniu vlády č. 273/2003 Z. z.

01.08.2003

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

01.08.2003

Rozhodnutie Rady 94/371/EHS z 20. júna 1994, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní niektorých druhov vajec na trh (Úradný vestník, L 168/1, 2. 7. 1994, s. 1).

01.08.2003

Rozhodnutie Rady je preložené do slovenského jazyka. Do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v Centrálnej prekladateľskej jednotke v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

01.08.2003

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh.

01.08.2003

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, vaječné výrobky a majonézy (oznámenie č. 164/2000 Z. z.).

01.08.2003

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z.

01.08.2003

4) § 23 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/2/2000-100 (oznámenie č. 164/2000 Z. z.).

01.08.2003

5) § 24 ods. 3 a 4, § 13 ods. 7 písm. e) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/2/2000-100 (oznámenie č. 164/2000 Z. z.).

01.08.2003

6) § 3 ods. 2 písm. a) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/2/2000-100 (oznámenie č. 164/2000 Z. z.).