Nariadenie vlády č. 268/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 133/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.10.2003

OBSAH

01.10.2003

268

01.10.2003

NARIADENIE VLÁDY

01.10.2003

Slovenskej republiky

01.10.2003

z 26. júna 2003

01.10.2003

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

01.10.2003

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


01.10.2003

§ 1

01.10.2003

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite (ďalej len „náhrada“) patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady za rok 2002 sa zvyšuje o 9,3 %.

01.10.2003

§ 2

01.10.2003

(1) Priemerný zárobok upravený podľa § 1 sa prvýkrát uplatní pri výpočte náhrady patriacej za mesiac október.

01.10.2003

(2) Na úpravu náhrady pred 1. októbrom 2003 sa vzťahujú osobitné predpisy.1)


01.10.2003

§ 3

01.10.2003

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.


01.10.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.2003

1) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2000 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2001 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.