31.07.2003

245

31.07.2003

ZÁKON

31.07.2003

z 19. júna 2003

31.07.2003

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

31.07.2003

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:31.07.2003

Čl. II

31.07.2003

Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

31.07.2003

1. V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:

31.07.2003

c) ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme,“.

31.07.2003

2. § 7 znie:

31.07.2003

㤠7

31.07.2003

(1) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia") je odborný kontrolný orgán, ktorý

31.07.2003

a) vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

31.07.2003

b) vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie,

31.07.2003

c) ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie.

31.07.2003

(2) Inšpekcia je služobný úrad.

31.07.2003

(3) Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len „inšpektoráty").

31.07.2003

(4) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ – vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

31.07.2003

(5) Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.“.

31.07.2003

3. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:

31.07.2003

㤠7a

31.07.2003

(1) Inšpekcia vykonáva štátny dozor v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.

31.07.2003

(2) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú pôsobnosť podľa § 7 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.

31.07.2003

(3) Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky a územným obvodom inšpektorátu je okres.

31.07.2003

(4) Ministerstvo môže rozhodnúť o vykonávaní pôsobnosti inšpekcie jedným inšpektorátom v dvoch alebo vo viacerých okresoch.

31.07.2003

(5) Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.

31.07.2003

(6) Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister.

31.07.2003

§ 7b

31.07.2003

(1) Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.

31.07.2003

(2) Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.

31.07.2003

(3) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty na plnenie svojich úloh užívajú majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.“.

31.07.2003

Čl. III

31.07.2003

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z. a zákona č. 103/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

31.07.2003

1. V § 65 sa nad slovo „konania“ umiestňuje odkaz 4c.

31.07.2003

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

31.07.2003

4c) Napríklad zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

31.07.2003

2. V § 120 ods. 1 sa za slová „vodohospodárskych dielach“ vkladajú slová „a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu10ma)“.

31.07.2003

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ma znie:

31.07.2003

10ma) Zákon č. 245/2003 Z. z.".

01.09.2005

Čl. IV - Zrušený od 1. 9. 2005.

31.07.2003

Čl. V

31.07.2003

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

31.07.2003

V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa V SKUPINE 214 – OSTATNÉ dopĺňa živnosť s poradovým číslom 57, ktorá znie:

31.07.2003

57. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej osvedčenie § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

31.07.2003

Čl. VII

31.07.2003

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 514/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

31.07.2003

1. V § 19 písmeno n) znie:

31.07.2003

n) vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2, ktoré majú celoštátny význam, a vyjadrenia podľa § 27 ods. 6 vo veciach, ktoré majú celoštátny význam,“.

31.07.2003

2. V § 20 písmeno c) znie:

31.07.2003

c) vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 a vyjadrenia podľa § 27 ods. 6,“.

31.07.2003

3. V § 21 písmeno c) znie:

31.07.2003

c) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu, a vydáva vyjadrenia podľa § 27 ods. 6 vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu,“.

31.07.2003

4. § 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

31.07.2003

(6) Orgán ochrany zdravia príslušný na vydanie záväzného posudku podľa § 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) je v integrovanom povoľovaní10aa) dotknutým orgánom.“.

31.07.2003

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

31.07.2003

10aa) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

31.07.2003

Čl. VIII

31.07.2003

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z. a zákona č. 480/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

31.07.2003

V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171 vkladajú položky 171a a 171b, ktoré znejú:

31.07.2003

„Položka 171a

31.07.2003

a) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní nových prevádzok ...................... 40 000 Sk

31.07.2003

b) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní jestvujúcich prevádzok a nových prevádzok, ktoré už boli povolené........ 20 000 Sk

31.07.2003

c) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.................. 20 000 Sk

31.07.2003

d) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o zmenu v činnosti prevádzky................................... 10 000 Sk

31.07.2003

e) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní alebo o zmenu povolenia, ak ide o prevádzku, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov........... 7 000 Sk

31.07.2003

Splnomocnenie

31.07.2003

1. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen c), d) a e) tejto položky až o 50 % v závislosti od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.

31.07.2003

2. Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen c), d) a e) tejto položky, ak sa žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 21 ods. 3 písm. c), d), e) a f) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.07.2003

Položka 171b

31.07.2003

Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov................ 3 000 Sk“.


31.07.2003

Čl. XIV

31.07.2003

Účinnosť

31.07.2003

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. júla 2003.


31.07.2003

Rudolf Schuster v. r.

31.07.2003

Pavol Hrušovský v. r.

31.07.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.


31.07.2003

Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

31.07.2003

ZOZNAM PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

31.07.2003

KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ

31.07.2003

1. Energetika

31.07.2003

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW.

31.07.2003

1.2. Rafinérie minerálnych olejov a plynov.

31.07.2003

1.3. Koksovacie pece.

31.07.2003

1.4. Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia.

31.07.2003

2. Výroba a spracovanie kovov

31.07.2003

2.1. Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy).

31.07.2003

2.2. Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu.

31.07.2003

2.3. Prevádzky na spracovanie železných kovov:

31.07.2003

a) valcovne za tepla s kapacitou väčšou ako 20 t surovej ocele za hodinu,

31.07.2003

b) kováčske dielne s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie je väčšia ako 20 MW,

31.07.2003

c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

31.07.2003

2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň.

31.07.2003

2.5. Prevádzky

31.07.2003

a) na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi,

31.07.2003

b) na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy.

31.07.2003

2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

31.07.2003

3. Spracovanie nerastov

31.07.2003

3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

31.07.2003

3.2. Prevádzky na výrobu azbestu a výrobu výrobkov s obsahom azbestu.

31.07.2003

3.3. Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň.

31.07.2003

3.4. Prevádzky na tavenie nerastných materiálov vrátane výroby nerastných vlákien s kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň.

31.07.2003

3.5. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3.

31.07.2003

4. Chemický priemysel

01.01.2006

Pri prevádzkach uvedených v tejto kategórii priemyselnej činnosti sa výrobou rozumie výroba v priemyselnom meradle pomocou chemických reakcií a fyzikálno-chemických procesov (body 4.1. až 4.6.).

31.07.2003

4.1. Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú

31.07.2003

a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),

31.07.2003

b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,

31.07.2003

c) organické zlúčeniny síry,

31.07.2003

d) organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany,

31.07.2003

e) organické zlúčeniny fosforu,

31.07.2003

f) halogénderiváty uhľovodíkov,

31.07.2003

g) organokovové zlúčeniny,

31.07.2003

h) základné plastické hmoty (na báze syntetických a prírodných polymérov),

31.07.2003

i) syntetické kaučuky,

31.07.2003

j) farbivá a pigmenty,

31.07.2003

k) povrchovo aktívne látky.

31.07.2003

4.2. Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú

31.07.2003

a) plyny, ako sú čpavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid,

31.07.2003

b) kyseliny, ako sú kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siričitá,

31.07.2003

c) zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,

31.07.2003

d) soli, ako sú chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný,

31.07.2003

e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.

31.07.2003

4.3. Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných).

31.07.2003

4.4. Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov.

31.07.2003

4.5. Prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy pri výrobe základných farmaceutických výrobkov.

31.07.2003

4.6. Chemické prevádzky na výrobu výbušnín.

31.07.2003

5. Nakladanie s odpadmi

31.07.2003

5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

31.07.2003

5.2. Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.

31.07.2003

5.3. Prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné odpady s kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

31.07.2003

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

31.07.2003

6. Ostatné prevádzky

31.07.2003

6.1. Priemyselné podniky zamerané na výrobu

31.07.2003

a) buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov,

31.07.2003

b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 t za deň.

31.07.2003

6.2. Prevádzky na predprípravu (činnosti, ako sú pranie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien či textílií, ktorých spracovateľská kapacita je väčšia ako 10 t za deň.

31.07.2003

6.3. Prevádzky na výrobu koží a kožušín, ktorých výrobná kapacita je väčšia ako 12 t hotových výrobkov za deň.

31.07.2003

6.4. a) bitúnky s kapacitou zabíjania väčšou ako 50 t za deň,

31.07.2003

b) prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív

31.07.2003

1. zo živočíšnych surovín (okrem mlieka) s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t hotových výrobkov za deň,

31.07.2003

2. rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových výrobkov za deň (v priemere za štvrťrok),

31.07.2003

c) prevádzky na úpravu a spracovanie mlieka, kde množstvo odoberaného mlieka je väčšie ako 200 t za deň (v priemere za rok).

31.07.2003

6.5. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

31.07.2003

6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako

31.07.2003

a) 40 000 ks hydiny,

31.07.2003

b) 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) alebo

31.07.2003

c) 750 ks prasníc.

31.07.2003

6.7. Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.

31.07.2003

6.8. Prevádzky na výrobu uhlíka (vysokoteplotnou karbonizáciou uhlia) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou.

03.08.2011

6.9. Prevádzky na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.18d)

31.07.2003

Poznámka: Uvádzané prahové hodnoty sa všeobecne vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo iný ukazovateľ prevádzky. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje viac prevádzok v rovnakom mieste, ktoré patria do kategórie prevádzok s rovnakým označením, kapacity výstupov z týchto prevádzok sa sčítajú.

31.07.2003

Príloha č. 2 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

31.07.2003

ZOZNAM ZÁKLADNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, PRE KTORÉ SA URČUJÚ EMISNÉ LIMITY, AK SÚ EMISIE VÝZNAMNÉ

31.07.2003

A. OVZDUŠIE

31.07.2003

1. oxid siričitý a ostatné zlúčeniny síry

31.07.2003

2. oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka

31.07.2003

3. oxid uhoľnatý

31.07.2003

4. prchavé organické zlúčeniny

31.07.2003

5. kovy a ich zlúčeniny

31.07.2003

6. prach

31.07.2003

7. azbest (suspendované častice, vlákna)

31.07.2003

8. chlór a jeho zlúčeniny

31.07.2003

9. fluór a jeho zlúčeniny

31.07.2003

10. arzén a jeho zlúčeniny

31.07.2003

11. kyanidy

31.07.2003

12. látky a prípravky, pri ktorých bolo dokázané, že pri prenose vzduchom majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu

31.07.2003

13. polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány

31.07.2003

B. VODA

31.07.2003

1. organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať

31.07.2003

2. organické zlúčeniny fosforu

31.07.2003

3. organické zlúčeniny cínu

31.07.2003

4. látky a prípravky, pri ktorých bolo dokázané, že vo vodnom prostredí alebo pri prenose vodným prostredím majú karcinogénne alebo mutagénne účinky alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu

31.07.2003

5. perzistentné uhľovodíky a perzistentné a bioakumulovateľné toxické organické látky

31.07.2003

6. kyanidy

31.07.2003

7. kovy a ich zlúčeniny

31.07.2003

8. arzén a jeho zlúčeniny

31.07.2003

9. biocídy a výrobky na ochranu rastlín

31.07.2003

10. rozptýlené materiály (t. j. materiály v suspenzii)

31.07.2003

11. látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosforečnany)

31.07.2003

12. látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu [a možno ich merať pomocou BSK (biologická spotreba kyslíka), CHSK (chemická spotreba kyslíka) atď.].

31.07.2003

Príloha č. 3 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

31.07.2003

HĽADISKÁ PRI URČOVANÍ NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNÍK

31.07.2003

Hľadiská, ktoré musí inšpekcia pri určovaní najlepších dostupných techník všeobecne alebo v určitých prípadoch s ohľadom na očakávané náklady a prínosy plánovaného opatrenia a s ohľadom na princípy prevencie a predbežnej opatrnosti zohľadniť, sú

31.07.2003

1. používanie nízkoodpadovej technológie,

31.07.2003

2. používanie menej nebezpečných látok,

31.07.2003

3. podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese, prípadne zhodnocovanie a recyklácia odpadov,

31.07.2003

4. porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané v priemyselnom meradle,

31.07.2003

5. technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia,

31.07.2003

6. charakter, účinky a množstvo príslušných emisií,

31.07.2003

7. dátumy uvedenia nových alebo jestvujúcich zariadení do prevádzky,

31.07.2003

8. čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky,

31.07.2003

9. spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická náročnosť,

31.07.2003

10. požiadavka prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie,

31.07.2003

11. požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie,

31.07.2003

12. informácie o stave a vývoji najlepších dostupných techník a ich monitorovanie zverejňované Európskou komisiou alebo medzinárodnými organizáciami.

31.07.2003

Príloha č. 4 k zákonu č. 245/2003 Z. z.

01.01.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

03.08.2011

1. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (Ú. v. ES L 257, 10. 10. 1996) v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003).

03.08.2011

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

Poznámky pod čiarou

31.07.2003

1) § 2 ods. 15 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

31.07.2003

2) § 17 až 20 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

31.07.2003

3) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

31.07.2003

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

31.07.2003

5) § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

6) § 22 ods. 1 písm. a) až d), f), h) a i) a odsek 6, § 23 ods. 7, 9 a 10 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

01.01.2006

7) § 21 ods. 1 písm. a) až d), § 26 až 28, § 36 ods. 5 a 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

8) § 7 ods. 1 písm. a) až g) a k) a odsek 10, § 16 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

01.05.2004

9) § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.07.2003

10) § 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a § 20 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

31.07.2003

11) § 27 ods. 2 písm. e), f), h) a k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.

31.07.2003

12) § 6 ods. 2 písm. i) štvrtý bod a § 39 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

31.07.2003

13) § 9 ods. 1 písm. c), e) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

03.08.2011

13a) § 20 ods. 4 písm. b) a q) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2006

14) § 60 až 65, § 68 a 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

31.07.2003

15) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

31.07.2003

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

31.07.2003

17) Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.07.2003

18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

01.01.2006

18a) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

18b) Čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky.

01.01.2006

18c) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

03.08.2011

18d) Zákon č. 258/2011 Z. z.

31.07.2003

19) § 9 ods. 10 zákona č. 261/2002 Z. z.

31.07.2003

20) § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

01.11.2004

20a) Príloha č. 1 k zákonu č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.07.2003

21) § 18 zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.

31.07.2003

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

31.07.2003

23) § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z.

31.07.2003

24) § 10 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb.

01.01.2006

25) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.