Opatrenie č. 213/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 102/2003
Platnosť od 21.06.2003
Účinnosť od 01.07.2003

OBSAH

01.07.2003

213

01.07.2003

OPATRENIE

01.07.2003

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2003

z 30. mája 2003

01.07.2003

o úprave súm životného minima

01.07.2003

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.07.2003

Čl. I

01.07.2003

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. sa sumy životného minima upravujú takto:

01.07.2003

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 930 Sk“ upravuje na sumu „4 210 Sk“.

01.07.2003

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 750 Sk“ upravuje na sumu „2 940 Sk“.

01.07.2003

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 780 Sk“ upravuje na sumu „1 910 Sk“.


01.07.2003

Čl. II

01.07.2003

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


01.07.2003

Ľudovít Kaník v. r.