Opatrenie č. 198/2003 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 96/2003
Platnosť od 11.06.2003
Účinnosť od 11.06.2003

OBSAH

11.06.2003

198

11.06.2003

OPATRENIE

11.06.2003

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

11.06.2003

z 2. júna 2003

11.06.2003

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

11.06.2003

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


11.06.2003

§ 1

11.06.2003

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá je

11.06.2003

a) 1,50 Sk pre jednostopové vozidlá a trojkolky,

11.06.2003

b) 5,40 Sk pre osobné cestné motorové vozidlá.


11.06.2003

§ 2

11.06.2003

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


11.06.2003

Ľudovít Kaník v. r.