Zákon č. 155/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorýích predpisov

Čiastka 75/2003
Platnosť od 17.05.2003
Účinnosť od 01.07.2003

OBSAH