Oznámenie č. 150/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 71/2003
Platnosť od 10.05.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 571/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004.