01.04.2002

96

01.04.2002

ZÁKON

01.04.2002

z 5. februára 2002

01.04.2002

o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2002

Čl. II

01.04.2002

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z. a zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení takto:

01.04.2002

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1c sa citácia „Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov" nahrádza citáciou „Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

01.04.2002

2. § 22a znie:

01.04.2002

㤠22a

01.04.2002

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.".

01.04.2002

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa.

01.04.2002

Čl. III

01.04.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení takto:

01.04.2002

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťajú položky 124 až 132 a 135 až 137.


01.04.2002

Čl. VII

01.04.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


01.04.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.04.2002

Jozef Migaš v. r.

01.04.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.