Nariadenie vlády č. 716/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

Čiastka 274/2002
Platnosť od 24.12.2002
Účinnosť od 15.07.2013
01.01.2003

716

01.01.2003

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2003

Slovenskej republiky

01.01.2003

z 11. decembra 2002,

01.01.2003

ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

01.01.2003

Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.2007

§ 2

01.01.2007

Bezpečná krajina pôvodu

15.07.2013

Za bezpečné krajiny pôvodu sa považujú Austrálsky zväz, Čierna Hora, Ghanská republika, Islandská republika, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kenská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Maurícijská republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Seychelská republika, Spojené štáty americké a Švajčiarska konfederácia.

15.07.2013

§ 2a

15.07.2013

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.01.2003

§ 3

01.01.2003

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2003

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2000 Z. z.

01.01.2003

§ 4

01.01.2003

Účinnosť

01.01.2003

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


01.01.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.2007

Príloha k nariadeniu vlády č. 716/2002 Z. z.

15.07.2013

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.01.2007

Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13. 12. 2005, s. 13).