Zákon č. 659/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 07.12.2002

OBSAH

07.12.2002

659

07.12.2002

ZÁKON

07.12.2002

z 19. novembra 2002,

07.12.2002

ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

07.12.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


07.12.2002

Čl. I

07.12.2002

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení takto:

07.12.2002

1. V § 85 odsek 5 znie:

07.12.2002

(5) Percentuálne zvýšenie funkčných platov ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.".

07.12.2002

2. V § 85 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.


07.12.2002

Čl. II

07.12.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


07.12.2002

Rudolf Schuster v. r.

07.12.2002

Pavol Hrušovský v. r.

07.12.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.