Zákon č. 659/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka 260/2002
Platnosť od 7. 12. 2002
Účinnosť od 7. 12. 2002

OBSAH

7. 12. 2002

659

7. 12. 2002

ZÁKON

7. 12. 2002

z 19. novembra 2002,

7. 12. 2002

ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

7. 12. 2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


7. 12. 2002

Čl. I

7. 12. 2002

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení takto:

7. 12. 2002

1. V § 85 odsek 5 znie:

7. 12. 2002

(5) Percentuálne zvýšenie funkčných platov ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.".

7. 12. 2002

2. V § 85 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.


7. 12. 2002

Čl. II

7. 12. 2002

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


7. 12. 2002

Rudolf Schuster v. r.

7. 12. 2002

Pavol Hrušovský v. r.

7. 12. 2002

Mikuláš Dzurinda v. r.