Vyhláška č. 622/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu

Čiastka 244/2002
Platnosť od 13.11.2002
Účinnosť od 01.01.2003
01.01.2003

622

01.01.2003

VYHLÁŠKA

01.01.2003

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

01.01.2003

z 28. októbra 2002

01.01.2003

o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu

01.01.2003

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 57 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


01.01.2003

§ 1

01.01.2003

(1) Evidenciu osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu vedie regionálna veterinárna a potravinová správa v knihe na evidenciu osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu (ďalej len „kniha tlačív"). Vzor knihy tlačív je uvedený v prílohe.

01.01.2003

(2) Údaje uvedené v knihe tlačív nemožno dodatočne meniť; chybné údaje sa opravujú osobitnou poznámkou o oprave. Osobitnú poznámku o oprave podpisuje osoba, ktorá ju vykonala.

01.01.2003

(3) Strany v knihe tlačív sa číslujú a viažu šitím.

01.01.2003

(4) Na titulnej strane knihy tlačív sa uvedie

01.01.2003

a) označenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy odtlačkom pečiatky a jej adresa,

01.01.2003

b) dátum, od ktorého sa záznamy začínajú, a dátum, ktorým sa záznamy končia,

01.01.2003

c) meno, priezvisko, titul a podpis osoby zodpovednej za riadne vedenie knihy tlačív, jej funkcia, dátum začatia a skončenia jej poverenia potvrdený podpisom riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

01.01.2003

§ 2

01.01.2003

Knihy tlačív sa uchovávajú najmenej desať rokov, a to tak, aby k nim okrem osoby zodpovednej za ich riadne vedenie a okrem riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy nemali prístup iné osoby.


01.01.2003

§ 3

01.01.2003

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


01.01.2003

Zsolt Simon v. r.


01.01.2003

Príloha k vyhláške č. 622/2002 Z. z.

01.01.2003

VZOR KNIHY NA EVIDENCIU OSOBITNÝCH TLAČÍV VETERINÁRNEHO LEKÁRSKEHO PREDPISU

01.01.2003
Poradové číslo výdaja/príjmu Dátum príjmu Prijaté od Dátum výdaja Vydané veterinárnemu lekárovi Množstvo (v ks) Evidenčné čísla vydaných/prijatých tlačív
meno podpis meno adresa podpis