Zákon č. 488/2002 Z. z.Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 186/2002
Platnosť od 22.08.2002
Účinnosť od 01.02.2007
Redakčná poznámka

s výnimkou § 30 ods. 7 a 8, § 31 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii

01.01.2003

488

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

z 19. júna 2002

01.01.2003

o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

01.01.2003

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2003

Čl. II

01.01.2003

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:

01.01.2003

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

01.01.2003

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

01.01.2003

2. V § 15 sa vypúšťajú odseky 1 až 3 a odsek 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 4.

01.01.2003

3. V § 16 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

01.01.2003

4. V § 24 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „vrátane karantény".

01.01.2003

5. V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2003

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

01.01.2003

6. V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).


01.01.2003

Čl. III

01.01.2003

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 30 ods. 7 a 8, § 31 ods. 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.


01.01.2003

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2003

Jozef Migaš v. r.

01.01.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.2003

1) Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.