01.12.2002

469

01.12.2002

ZÁKON

01.12.2002

z 25. júna 2002

01.12.2002

o environmentálnom označovaní výrobkov

01.12.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2002

§ 1

01.12.2002

Predmet úpravy

01.06.2007

(1) Tento zákon upravuje

01.12.2012

a) podmienky a postup pri udeľovaní a používaní značky „Environmentálne vhodný produkt" (ďalej len „národná environmentálna značka"),

01.12.2012

b) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri udeľovaní značky „Environmentálna značka EÚ“.1a)

01.06.2007

c) zodpovednosť za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.1a)

01.12.2002

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín1) ani na označovanie liekov a zdravotníckych pomôcok určených len na odborné použitie alebo na použitie pod odborným dohľadom, alebo na lekársky predpis.2)

01.12.2002

§ 2

01.12.2002

Základné pojmy

01.12.2002

(1) Na účely tohto zákona

01.06.2007

a) produktom je výrobok alebo služba,

01.12.2012

b) skupinou produktov je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov,

01.06.2007

c) kľúčovým environmentálnym aspektom je taký environmentálny aspekt,3) ktorý sa určí identifikáciou tých kategórií vplyvov na životné prostredie, ku ktorým z perspektívy životného cyklu prispieva sledovaný produkt najvýznamnejšie,

01.06.2007

d) životným cyklom produktu sú navzájom prepojené štádiá systému produktu od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu produktu až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie,

01.12.2012

e) posudzovaním zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho produktu zodpovedajú osobitným podmienkam na udelenie národnej environmentálnej značky podľa tohto zákona.

01.06.2007

(2) Národnou environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný produkt spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným produktom z tej istej skupiny produktov.

01.12.2002

§ 3

01.06.2007

Všeobecné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky

01.06.2007

(1) Národná environmentálna značka môže byť udelená len produktu, ktorý je uvedený na trh a vyhovuje základným environmentálnym požiadavkám podľa § 4, ako aj kritériám a požiadavkám podľa § 5.

01.06.2007

(2) Kritériá a požiadavky podľa § 5 sa ustanovia pre skupinu produktov. Skupina produktov môže byť ďalej rozdelená na podskupiny produktov s príslušnou úpravou kritérií, so zohľadnením špecifických vlastností produktov v záujme zvýšenia ich priaznivého vplyvu na životné prostredie.

01.12.2012

(3) Na to, aby skupina produktov mohla byť zaradená do schémy environmentálneho označovania produktov, musí spĺňať tieto všeobecné podmienky:

01.12.2002

a) predstavuje významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu,

01.12.2002

b) má v jednom štádiu alebo vo viacerých štádiách životného cyklu významný vplyv na životné prostredie v globálnom alebo regionálnom rozsahu alebo všeobecného charakteru,

01.06.2007

c) predstavuje významný potenciál na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu, ako aj stimuláciou výrobcov a predávajúcich4) na hľadanie konkurenčných výhod ponúkaním produktov, ktoré sú spôsobilé na udelenie národnej environmentálnej značky,

01.06.2007

d) významná časť obratu z predaja produktu sa získa z predaja určeného na konečnú spotrebu alebo použitie.

01.06.2007

(4) Postup pri určovaní skupín produktov spočíva

01.06.2007

a) v overení, či navrhovaná skupina produktov nepatrí medzi produkty vylúčené podľa § 1 ods. 2,

01.06.2007

b) vo vypracovaní profilu odvetvia produkujúceho navrhovanú skupinu produktov, najmä z hľadiska podmienok podľa odseku 3, a to vrátane porovnania rozdielov medzi jednotlivými výrobcami a použitými technológiami,

01.06.2007

c) vo vymedzení skupiny produktov a v jej prípadnom roztriedení na podskupiny,

01.12.2002

d) vo vymedzení technických pojmov, najmä tých, s ktorých používaním sa ráta pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky podľa § 5,

01.06.2007

e) vo vymedzení základných požiadaviek na skupinu produktov, ktoré sú podmienkou na uvedenie produktov na trh a vyplývajú najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,

01.06.2007

f) v určení špecifických požiadaviek na skupinu produktov obsahujúcich nadštandardné požiadavky znamenajúce podstatný prínos a potenciál na zlepšenie ochrany životného prostredia, a tým aj odlišujúce produkty, ktorým má byť udelená národná environmentálna značka, od bežných produktov v rámci príslušnej skupiny produktov; tieto špecifické požiadavky však musia byť reálne dosiahnuteľné.

01.06.2007

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia rovnako aj na určovanie podskupín produktov.

01.12.2012

(6) Národnú environmentálnu značku nemožno udeliť produktom, ktoré obsahujú chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické podľa osobitného predpisu5) a produktom obsahujúcim chemické látky uvedené v osobitnom predpise.6)

01.12.2002

§ 4

01.12.2002

Základné environmentálne požiadavky

01.06.2007

(1) Národná environmentálna značka môže byť udelená len produktu s vlastnosťami, ktoré mu umožňujú vo významnej miere prispieť k zlepšeniu životného prostredia v súvislosti s kľúčovými environmentálnymi aspektmi počas celého životného cyklu produktu spojenými s princípmi a cieľmi ustanovenými v odseku 2.

01.12.2012

(2) Cieľom schémy environmentálneho označovania produktov je

01.12.2002

a) posilniť princíp predbežnej opatrnosti a princíp prevencie znečisťovania životného prostredia,7)

01.06.2007

b) podporiť rozvoj výroby a spotreby produktov, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými produktmi tej istej skupiny produktov, vrátane znižovania spotreby energie a surovín, ako aj množstva a nebezpečnosti odpadov,

01.06.2007

c) zlepšiť informovanosť verejnosti, výrobcov, dovozcov a predávajúcich4) o environmentálnych vlastnostiach produktov,

01.12.2002

a tým prispieť k účinnému využívaniu prírodných zdrojov a k vysokej úrovni ochrany životného prostredia.

01.12.2002

§ 5

01.12.2002

Osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky

01.06.2007

(1) Pre každú skupinu produktov sa určia

01.06.2007

a) kritériá na udelenie národnej environmentálnej značky obsahujúce pre každý z kľúčových environmentálnych aspektov požiadavky, ktoré musí produkt spĺňať, vrátane požiadaviek súvisiacich so schopnosťou uspokojovať potreby spotrebiteľov a

01.06.2007

b) požiadavky na posudzovanie zhody konkrétnych produktov s kritériami podľa písmena a) a na overovanie predpokladov na používanie národnej environmentálnej značky,

01.12.2002

(ďalej len „osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky").

01.12.2002

(2) Kritériá podľa odseku 1 písm. a) musia zabezpečovať selektívnosť zohľadňujúcu

01.06.2007

a) uplatnenie dostatočného množstva produktov z konkrétnej skupiny produktov na trhu, a tým aj ich primeraného vplyvu na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu,

01.06.2007

b) technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť potrebných prispôsobení produktu kritériám v primeranom čase,

01.12.2002

c) dosiahnutie čo najväčšieho potenciálu na zlepšenie životného prostredia.

01.12.2002

(3) Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky

01.12.2002

a) sa určia kľúčové environmentálne aspekty podľa matice indikatívneho hodnotenia uvedeného v prílohe č. 1 k tomuto zákonu, pričom sa zohľadnia tieto zásady:

01.06.2007

1. pri hodnotení zlepšenia životného prostredia sa prihliadne na environmentálnu rovnováhu prínosov a záťaží vrátane zdravotných a bezpečnostných aspektov spojených s prispôsobením produktu počas rôznych štádií jeho životného cyklu; berú sa pritom do úvahy aj možné prínosy súvisiace s používaním zvažovaného produktu,

01.06.2007

2. kľúčové environmentálne aspekty sa určia identifikáciou tých kategórií vplyvu na životné prostredie, ku ktorým z hľadiska životného cyklu prispieva zvažovaná skupina produktov najvýznamnejšou mierou, a z týchto kľúčových environmentálnych aspektov sa určia tie, ktoré majú výrazný potenciál na zlepšenie životného prostredia,

01.06.2007

3. predvýrobné štádium životného cyklu produktu, ktoré zahŕňa ťažbu alebo výrobu a spracovanie suroviny a výrobu energie, sa berie do úvahy len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné,

01.06.2007

b) sa ustanovia kritériá pre príslušnú skupinu produktov s prihliadnutím na určené kľúčové environmentálne aspekty a základné požiadavky uvedené v § 4 ods. 1,

01.12.2002

c) sa zohľadnia pri určovaní a výbere kľúčových environmentálnych aspektov podľa písmena a), ako aj pri ustanovovaní kritérií podľa písmena b) najmä tieto skutočnosti:

01.06.2007

1. štúdium možnosti prispôsobenia sa produktu kritériám a trhu (najmä vyrobené, dovezené a predané množstvá, štruktúra trhu, funkčné rozdiely medzi typmi produktov, odozva spotrebiteľov, prípadná potreba definovania podskupín produktov),

01.06.2007

2. určovanie kľúčových environmentálnych aspektov v súlade s medzinárodne uznávanými metódami a normami s prihliadnutím na úvahy týkajúce sa životného cyklu produktov,

01.12.2002

3. analýza zlepšenia životného prostredia,

01.12.2002

d) sa ustanovia požiadavky na posudzovanie zhody, najmä

01.06.2007

1. posudzovanie vlastností produktov,

01.12.2002

2. spôsob overenia základných požiadaviek a špecifických požiadaviek [§ 3 ods. 4 písm. e) a f)],

01.12.2012

3. metódy a postupy na posudzovanie produktov a plnenie požiadaviek, najmä také, ktoré sú upravené v príslušných technických normách alebo vykonávané autorizovanými osobami8) alebo akreditovanými laboratóriami.8a)

01.12.2012

(4) Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky sa prihliada na aktuálny stav vedy a techniky, ako aj na stanovené environmentálne kritériá environmentálnej značky EÚ (§ 10) pre obdobnú skupinu produktov.

01.06.2007

(5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poverí ním riadenú právnickú osobu prípravou návrhu skupín produktov, ako aj osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.

01.12.2012

(6) Ministerstvo zabezpečí, aby sa na procese navrhovania a určovania skupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky mohli zúčastniť zainteresované strany, najmä zástupcovia výrobcov, dovozcov a predávajúcich4) vrátane mikropodnikateľov, malých podnikateľov a stredných podnikateľov, odborových zväzov, združení na ochranu životného prostredia a združení na ochranu spotrebiteľov, vedeckovýskumných pracovísk, orgánov verejnej správy, autorizovaných osôb a akreditovaných pracovísk.8)

01.12.2002

(7) Ministerstvo určí časovú platnosť osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky a zabezpečí ich včasnú aktualizáciu.

01.06.2007

(8) Na ustanovenie osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre podskupinu produktov platia rovnako odseky 1 až 7.

01.06.2007

(9) Skupiny produktov, podskupiny produktov a osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich aktualizácie podľa odseku 7 určí ministerstvo a uverejní ich vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník") a na svojej internetovej stránke.

01.06.2007

(10) Podrobnosti o určovaní skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.12.2002

§ 6

01.12.2002

Národná environmentálna značka

01.06.2007

(1) Národná environmentálna značka pozostáva z dvoch sústredných kružníc, z ktorých vnútorná kružnica je v spodnej časti prerušená a ukončená vlnovkou. Vo vnútri kružníc je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi a dvomi vlnovkami, ktoré znázorňujú zložky životného prostredia a pôsobenie orgánov štátnej správy, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt"; v dolnej časti sa uvádza identifikačné číslo oznámenia o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.

01.12.2002

(2) Vzor národnej environmentálnej značky je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto zákonu.

01.12.2002

§ 7

01.12.2002

Postup pri udeľovaní národnej environmentálnej značky

01.06.2007

(1) Národná environmentálna značka sa môže udeliť len produktu, ktorý spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky.

01.12.2002

(2) Žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky predkladá výrobca, dovozca alebo predávajúci4) (ďalej len „žiadateľ") ministerstvu. Žiadosť obsahuje najmä

01.12.2002

a) identifikačné údaje žiadateľa (obchodné meno, sídlo, adresu, identifikačné číslo - IČO),

01.06.2007

b) názov, charakteristiku a opis produktu, čas, miesto a jeho množstvo uvádzané na trh,

01.12.2012

c) údaje o skupine produktov, prípadne podskupine produktov, do ktorej produkt patrí.

01.12.2002

(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí

01.12.2002

a) potrebná dokumentácia k údajom podľa odseku 2 písm. b),

01.12.2002

b) potrebné doklady na preukázanie skutočností podľa odseku 2 písm. c),

01.12.2002

c) potvrdenie o zaplatení úhrady podľa § 9 ods. 1 písm. a).

01.06.2007

(4) Ak je žiadateľom predávajúci, ktorý nie je výrobcom10) príslušného produktu, môže podať žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky len v prípade, ak tento produkt uvádza na trh pod svojím obchodným označením.

01.12.2002

(5) Ministerstvo môže poveriť plnením niektorých úloh súvisiacich s prijímaním a preverovaním kompletnosti žiadostí, preverovaním splnenia osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky a kontrolou plnenia podmienok na jej používanie ním riadenú právnickú osobu.

01.06.2007

(6) Ak sa v osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky ustanovujú určité požiadavky aj na výrobné zariadenia, tieto požiadavky sa musia splniť pri všetkých zariadeniach, na ktorých sa príslušný produkt vyrába.

01.06.2007

(7) Ak ministerstvo po preverení žiadosti zistí, že produkt spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, postupuje podľa § 8. Osobitné rozhodnutie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní11) sa v tomto prípade nevydáva.

01.06.2007

(8) Ak produkt nespĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, ministerstvo žiadosť zamietne.

01.12.2002

§ 8

01.12.2002

Podmienky používania národnej environmentálnej značky

01.06.2007

(1) Ak ministerstvo zistí, že sú splnené podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, uzavrie so žiadateľom zmluvu, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú environmentálnu značku (§ 6) na označovanie príslušného produktu a určujú sa podmienky jej používania.

01.12.2002

(2) Zmluva obsahuje najmä

01.12.2002

a) názov a číslo zmluvy,

01.12.2002

b) identifikačné údaje o zmluvných stranách (ministerstvo ako poskytovateľ a žiadateľ ako nadobúdateľ),

01.12.2002

c) predmet zmluvy vrátane podkladov na jej uzavretie,

01.12.2002

d) záväzný vzor národnej environmentálnej značky,

01.12.2002

e) práva a povinnosti zmluvných strán vrátane sledovania zhody, ochrany dôverných informácií, podmienok na pozastavenie alebo zrušenie oprávnenia na používanie národnej environmentálnej značky, obmedzenia zodpovednosti, náhrady škody, úhrad, zmluvných sankcií a postupu v prípade zmeny osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky počas platnosti zmluvy,

01.12.2002

f) čas platnosti zmluvy a dôvody jej zániku.

01.12.2002

(3) Na používanie národnej environmentálnej značky platia tieto zásady:

01.06.2007

a) národnú environmentálnu značku môže používať len nadobúdateľ a len na označovanie produktu uvedeného v predmete zmluvy podľa odseku 2, ako aj na propagačné a reklamné účely spojené iba s týmto produktom, a to podľa podmienok ustanovených týmto zákonom,

01.12.2002

b) národná environmentálna značka sa môže začať používať až po nadobudnutí platnosti zmluvy podľa odseku 2,

01.06.2007

c) okrem odôvodnených prípadov ustanovených vykonávacím predpisom (odsek 11) nesmie nadobúdateľ používať národnú environmentálnu značku po zániku platnosti zmluvy podľa odseku 2 na označovanie produktov ani na propagačné a reklamné účely,

01.06.2007

d) národná environmentálna značka má byť umiestnená na produkte (na jeho obale, na propagačnom materiáli) tak, aby sa neprekrývala s inými značkami ani nápismi, aby nemohlo dôjsť k jej nesprávnej interpretácii,

01.06.2007

e) nadobúdateľ môže pod národnou environmentálnou značkou uviesť krátke slovné upresnenie kľúčového environmentálneho aspektu produktu (napríklad nízko emisný, biodegradovateľný, 100 % recyklovateľný, nepoškodzuje ozónovú vrstvu Zeme, riediteľný vodou).

01.06.2007

(4) Zmenu vlastností produktu, ktorá nemá vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie národnej environmentálnej značky, musí nadobúdateľ bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu.

01.06.2007

(5) Zmena vlastností produktu, ktorá môže mať vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie environmentálnej značky, vyžaduje predloženie novej žiadosti ministerstvu.

01.12.2002

(6) V prípade pochybnosti o tom, či ide o zmenu podľa odseku 4 alebo 5, rozhodne ministerstvo na základe žiadosti nadobúdateľa v lehote 30 dní.

01.12.2012

(7) Ak dôjde k zmene osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (§ 5 ods. 9), táto zmena nemá vplyv na obdobie trvania platnosti zmluvy.

01.12.2002

(8) Zakazuje sa

01.12.2002

a) neoprávnené používanie národnej environmentálnej značky,

01.06.2007

b) klamlivá reklama a klamlivé označenie produktu12) alebo použitie akejkoľvek značky či loga, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou.

01.12.2002

(9) Za neoprávnené používanie environmentálnej značky podľa odseku 8 písm. a) sa považuje jej používanie v rozpore so zásadami ustanovenými v odseku 3.

01.12.2002

(10) Vzor zmluvy podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.

01.12.2002

(11) Podrobnosti o podmienkach používania národnej environmentálnej značky vrátane odôvodnených prípadov podľa odseku 3 písm. c) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.12.2002

§ 9

01.12.2002

Úhrady

01.12.2002

(1) Žiadateľ zaplatí

01.12.2002

a) pri predložení žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky jednorazovú úhradu súvisiacu s náhradou nevyhnutných nákladov ministerstva spojených s jej preskúmaním,

01.12.2012

b) po udelení národnej environmentálnej značky každoročne úhradu za jej používanie.

01.12.2002

(2) Obdobie, na ktoré sa vzťahuje platenie každoročných úhrad podľa odseku 1 písm. b), sa začína dňom nadobudnutia platnosti zmluvy podľa § 8 ods. 2.

01.12.2002

(3) Úhrady podľa odseku 1 nezahŕňajú náklady na predpísané skúšky alebo iné formy overenia (najmä posudzovanie zhody), či sú splnené osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky; tieto náklady znáša žiadateľ.

01.12.2012

(4) Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky je 165 eur.

01.12.2012

(5) Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je mikropodnikateľ, malý podnikateľ alebo stredný podnikateľ.

01.12.2012

(6) Úhrada podľa odseku 4 sa zníži o 15 %, ak žiadateľom je organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo ktorá je registrovaná v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) podľa osobitného predpisu.13)

01.12.2012

(7) Úhrada pre žiadateľa o opätovné udelenie národnej environmentálnej značky je 100 eur.

01.12.2012

(8) Úhrada za používanie národnej environmentálnej značky podľa odseku 1 písm. b) je 400 eur.

01.12.2012

(9) Ak je nadobúdateľom stredný podnikateľ alebo malý podnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky je 200 eur.

01.12.2012

(10) Ak je nadobúdateľom mikropodnikateľ, ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky je 100 eur.

01.06.2007

(11) Úhrady podľa odseku 1 sú príjmom osobitného podúčtu kapitoly ministerstva. Tieto prostriedky sú účelovo viazané a možno ich použiť len na financovanie činností spojených s fungovaním systému environmentálneho označovania produktov a s jeho propagáciou.

01.12.2002

(12) Podrobnosti o určovaní a platení úhrad, o ich možnom znížení a o používaní prostriedkov z úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.12.2012

§ 10

01.12.2012

Environmentálna značka EÚ

01.12.2012

Na udeľovanie a používanie environmentálnej značky EÚ sa vzťahuje osobitný predpis.1a)

01.12.2002

§ 14

01.12.2002

Orgány štátnej správy

01.06.2007

(1) Štátnu správu na úseku environmentálneho označovania produktov vykonávajú

01.12.2002

a) ministerstvo,

01.12.2002

b) Slovenská inšpekcia životného prostredia14) (ďalej len „inšpekcia").

01.06.2007

(2) Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov. Pri výkone tejto pôsobnosti najmä

01.06.2007

a) určuje skupiny produktov a podľa potreby aj podskupiny produktov, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny produktov a podskupiny produktov vrátane ich pravidelnej revízie a aktualizácie (§ 5 ods. 9),

01.06.2007

b) preveruje žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky a uzatvára zmluvy oprávňujúce nadobúdateľa na jej používanie na environmentálne označovanie produktov,

01.12.2002

c) zabezpečuje kontrolu plnenia podmienok uvedených v zmluve podľa písmena b),

01.12.2012

d) plní obdobne úlohy podľa písmen b) a c) na úseku udeľovania environmentálnej značky EÚ,

01.12.2002

e) môže poveriť ním riadenú právnickú osobu plnením niektorých pomocných a odborných úloh spojených s jeho činnosťou podľa písmen a) až d),

01.12.2012

f) plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,14a) ako aj ďalšie úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpečenia súladu a koordinovanosti národnej a európskej schémy environmentálneho označovania produktov.

01.06.2007

(3) Inšpekcia vykonáva kontrolu na úseku environmentálneho označovania produktov a ukladá pokuty (§ 16). Na výkon kontrolnej činnosti podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis.14b)

01.12.2002

§ 15

01.12.2002

Informovanie a účasť verejnosti

01.06.2007

(1) Ministerstvo zabezpečí, aby verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k návrhu na určenie skupín produktov, ako aj k návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.

01.12.2012

(2) Ministerstvo raz ročne uverejní vo vestníku a na svojej internetovej stránke zoznam produktov, ktorým udelilo národnú environmentálnu značku a zoznam výrobkov,14c) ktorým udelilo environmentálnu značku EÚ a využije ďalšie formy aktívnej propagácie a informovania verejnosti o schéme environmentálneho označovania.

01.12.2002

§ 16

01.12.2002

Pokuty

01.01.2009

(1) Pokutu do 16 596,95 eura uloží inšpekcia právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak na území Slovenskej republiky

01.12.2012

a) neoprávnene používa národnú environmentálnu značku alebo environmentálnu značku EÚ,

01.12.2012

b) použije klamlivú reklamu, klamlivé označenie produktu alebo výrobku,14c) akúkoľvek inú značku, alebo logo, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou alebo s environmentálnou značkou EÚ.

01.12.2002

(2) Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.

01.06.2007

(3) Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, na čas trvania protiprávneho stavu a na hroziace alebo vzniknuté škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

01.12.2002

(4) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 2 splniť. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody alebo za nápravu ekologickej ujmy.

01.01.2005

(5) Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom Environmentálneho fondu.

01.12.2002

(6) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknutá pôsobnosť orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa osobitných predpisov.15)

01.12.2002

§ 17

01.12.2002

Konanie

01.12.2012

Na konanie podľa § 16 tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)


01.06.2007

Prechodné ustanovenia

01.12.2002

§ 18

01.12.2002

Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky uzavreté do dňa účinnosti tohto zákona ostávajú nedotknuté do skončenia ich platnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona.

01.06.2007

§ 18a

01.06.2007

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007

01.06.2007

(1) Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný výrobok" uzavreté do 31. mája 2007 ostávajú nedotknuté do skončenia ich platnosti, najneskôr však do 31. mája 2010.

01.06.2007

(2) Výnosy ministerstva, ktorými sa určili osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky do 31. mája 2007, strácajú účinnosť dňom v nich uvedeným, najneskôr však 31. mája 2010.

01.12.2012

§ 18b

01.12.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2012

01.12.2012

Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky uzavreté do 30. novembra 2012 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.

01.12.2002

§ 19

01.12.2002

Účinnosť

01.12.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2002 s výnimkou § 9 ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. b), § 10 až 13 a § 14 ods. 2 písm. d), ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám.


01.12.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.12.2002

Jozef Migaš v. r.

01.12.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.12.2002

Príloha č. 1 k zákonu č. 469/2002 Z. z.

01.12.2002

MATICA HODNOTENIA UKAZOVATEĽOV PRE KĽÚČOVÉ ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY

01.06.2007

Životný cyklus produktov

01.06.2007
Environmentálne aspekty Výrobok Služby
Predvý - robná etapa/suroviny Výroba Distribúcia (vrátane balenia) Použitie Opätovné použitie/recyklácia/zneškodňovanie Nadobudnutie výrobku na výkon služby Výkon služby Odpadové hospodárstvo
Kvalita ovzdušia
Kvalita vody
Ochrana pôdy
Znižovanie odpadu
Šetrenie energie
Hospodárenie s prírodnými zdrojmi
Prevencia globálneho otepľovania
Ochrana ozónovej vrstvy
Environmentálna bezpečnosť
Hluk
Biodiverzita
01.06.2007

Príloha č. 2

01.06.2007

k zákonu č. 469/2002 Z. z.

01.06.2007

NÁRODNÁ ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA

01.06.2007

(vzor)

01.06.2007

Národná environmentálna značka podľa vzoru uvedeného v tejto prílohe je jednofarebná a môže sa tlačiť v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje celkovému tvarovaniu produktu alebo jeho obalu.

01.06.2007

Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť minimálne 15 mm.

01.06.2007

01.12.2002

Príloha č. 3 k zákonu č. 469/2002 Z. z.

01.06.2007

Zrušená od 1. 6. 2007.

01.12.2002

Príloha č. 4 k zákonu č. 469/2002 Z. z.

01.12.2002

VZOR

01.06.2007

ZMLUVY, KTOROU SA ŽIADATEĽ OPRÁVŇUJE POUŽÍVAŤ NÁRODNÚ ENVIRONMENTÁLNU ZNAČKU

01.06.2007

Zmluva o podmienkach používania národnej environmentálnej značky

01.12.2002

Zmluva podľa § 8 ods. 2 tohto zákona, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú environmentálnu značku, obsahuje nasledujúce náležitosti:

01.12.2002

Úvodná časť

01.12.2002

V nej sa uvedú údaje o

01.12.2002

a) čísle zmluvy poskytovateľa (ministerstva),

01.12.2002

b) čísle zmluvy nadobúdateľa (žiadateľa),

01.12.2002

c) určenie zmluvných strán a ich identifikačné údaje (presný názov a adresa, identifikačné číslo, bankové spojenie, oficiálne zastúpenie a určenie vecných garantov).

01.12.2002

Článok 1 - Práva a povinnosti

01.12.2002

V tomto článku sa uvedie najmä

01.06.2007

a) poskytnutie (zo strany ministerstva ako poskytovateľa) oprávnenia žiadateľovi (ako nadobúdateľovi) používať národnú environmentálnu značku na príslušný produkt - uvedie sa presná špecifikácia produktu a oznámenia o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, spolu s odkazom na prílohu č. 1 a 2 k tejto zmluve,

01.12.2002

b) povinnosť používať národnú environmentálnu značku tak, aby bola viditeľná a iba v tvare a farbe uvedenej v špecifikáciách pre národnú environmentálnu značku v prílohe č. 3 k tejto zmluve, ako aj upozornenie, že oprávnenie používať národnú environmentálnu značku sa nevzťahuje na jej používanie ako súčasti ochrannej známky,

01.06.2007

c) povinnosť nadobúdateľa zabezpečiť, aby príslušný produkt spĺňal počas platnosti tejto zmluvy všetky požiadavky a podmienky používania ustanovené v tejto zmluve, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve. Zároveň sa uvedie, že na zmenu vlastností produktu, ktoré nemajú vplyv na súlad s osobitnými podmienkami podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve, sa nepožaduje nová žiadosť a nadobúdateľ môže naďalej používať na označenie príslušného produktu národnú environmentálnu značku pod podmienkou, že

01.12.2002

1. o takejto zmene bezodkladne písomne upovedomí poskytovateľa a

01.12.2002

2. poskytovateľ má právo tieto skutočnosti vhodným spôsobom preveriť,

01.06.2007

d) možnosť rozšíriť zmluvu na širší okruh produktov patriacich do tej istej skupiny produktov a spĺňajúcich osobitné podmienky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve pod podmienkou, že

01.12.2002

1. s tým poskytovateľ súhlasí - na základe prípadného overenia potrebných skutočností,

01.06.2007

2. sa upraví špecifikácia produktov podľa písmena a), ako aj v prílohe č. 1 k tejto zmluve,

01.12.2002

3. na požiadanie poskytovateľa nadobúdateľ podľa potreby uhradí primerané náklady na toto overenie,

01.06.2007

e) upozornenie, že poskytnutím oprávnenia používať národnú environmentálnu značku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov ani iné záväzné požiadavky vzťahujúce sa na rôzne štádiá životného cyklu výrobku, prípadne na službu.

01.12.2002

Článok 2 - Propagácia a reklama

01.06.2007

a) právo a povinnosť nadobúdateľa používať národnú environmentálnu značku alebo zmienku o nej iba vo vzťahu k produktu uvedenému v čl. 1 a v prílohe č. 1 k tejto zmluve,

01.12.2002

b) zákaz pre nadobúdateľa robiť reklamu, propagáciu alebo iné vyhlásenie alebo použiť národnú environmentálnu značku alebo logo spôsobom, ktorý je nesprávny alebo zavádzajúci, alebo spochybňujúci integritu národnej environmentálnej značky,

01.06.2007

c) zodpovednosť nadobúdateľa za spôsob, akým sa národná environmentálna značka použije vo vzťahu k jeho produktu, najmä v súvislosti s reklamou.

01.12.2002

Článok 3 - Sledovanie zhody

01.12.2002

a) právo poskytovateľa alebo ním poverených osôb vykonať potrebné kroky vrátane oprávnenia v primeranom čase bez predchádzajúceho oznámenia vstupovať do priestorov uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve s cieľom zistiť, či nadobúdateľ priebežne plní osobitné podmienky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve a ďalšie podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy a povinnosť potrebnej súčinnosti zo strany nadobúdateľa, najmä pokiaľ ide o predloženie príslušných dokladov, podanie vysvetlenia, umožnenie vstupu a podobne,

01.12.2002

b) povinnosť nadobúdateľa uhradiť primerané náklady, ktoré vynaloží poskytovateľ pri sledovaní zhody podľa tohto článku.

01.12.2002

Článok 4 - Dôvernosť informácií

01.12.2002

a) záväzok poskytovateľa, že on ani ním poverené osoby nepoužijú ani neposkytnú na účely nesúvisiace s touto zmluvou informácie, ku ktorým získali prístup v priebehu preverovania žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky alebo v súvislosti so sledovaním zhody podľa čl. 3 tejto zmluvy, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,

01.12.2002

b) záväzok poskytovateľa prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany dokumentov, ktoré mu boli poskytnuté pri preverovaní žiadosti alebo sledovaní zhody,

01.12.2002

1. pred falšovaním a spreneverou,

01.12.2002

2. pred zničením alebo škartovaním do lehoty najmenej troch rokov od skončenia platnosti tejto zmluvy.

01.12.2002

Článok 5 - Pozastavenie a zrušenie

01.12.2002

a) záväzok nadobúdateľa v prípade neplnenia podmienok a požiadaviek podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy

01.12.2002

1. oznámiť to bezodkladne poskytovateľovi a

01.12.2002

2. dočasne pozastaviť používanie národnej environmentálnej značky až do času odstránenia tohto neplnenia a upovedomenia poskytovateľa o odstránení tohto neplnenia,

01.12.2002

b) právo poskytovateľa, ak zistí, že nadobúdateľ neplní podmienky na používanie národnej environmentálnej značky,

01.12.2002

1. dočasne pozastaviť alebo zrušiť oprávnenia nadobúdateľa používať túto značku a

01.12.2002

2. prijať ďalšie opatrenia na zamedzenie používania tejto značky nadobúdateľom.

01.12.2002

Článok 6 - Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody

01.06.2007

a) zákaz nadobúdateľovi zahrnúť národnú environmentálnu značku ako časť akéhokoľvek ručenia alebo záruky vo vzťahu k produktu uvedenému v článku 1 tejto zmluvy,

01.12.2002

b) prehlásenie o tom, že poskytovateľ ani ním poverené osoby nezodpovedajú za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpí

01.12.2002

1. nadobúdateľ v dôsledku poskytnutia a využívania práva používať národnú environmentálnu značku,

01.12.2002

2. tretia strana v dôsledku udelenia alebo používania environmentálnej značky vrátane reklamy,

01.12.2002

c) záväzok nadobúdateľa poskytnúť náhradu škody poskytovateľovi alebo ním povereným osobám, ktorú títo utrpeli

01.12.2002

1. v dôsledku porušenia tejto zmluvy nadobúdateľom alebo

01.12.2002

2. v dôsledku toho, že sa spoľahli na informácie alebo dokumentáciu poskytnutú nadobúdateľom

01.12.2002

vrátane akýchkoľvek s tým súvisiacich nárokov tretej strany.

01.12.2002

Článok 7 - Úhrady

01.12.2002

a) ustanovenie výšky úhrady za používanie národnej environmentálnej značky vrátane spôsobu platenia tejto úhrady,

01.12.2002

b) záväzok nadobúdateľa platiť úhradu v rozsahu a spôsobom podľa písmena a) a v súlade s § 9 tohto zákona,

01.12.2002

c) upozornenie, že v prípade pozastavenia alebo predčasného zániku platnosti zmluvy z dôvodov na strane nadobúdateľa, nemá nadobúdateľ právo na vrátenie úhrady ani jej alikvotnej časti,

01.12.2002

d) upozornenie, že oprávnenie používať národnú environmentálnu značku je podmienené včasným platením príslušných úhrad.

01.12.2002

Článok 8 - Sťažnosti

01.12.2002

a) právo poskytovateľa

01.06.2007

1. informovať nadobúdateľa o sťažnostiach na produkt, ktorému bola udelená národná environmentálna značka vrátane práva odoprieť identifikáciu sťažovateľa, ako aj

01.12.2002

2. požadovať od nadobúdateľa, aby reagoval na túto sťažnosť,

01.12.2002

b) akákoľvek reakcia nadobúdateľa podľa písmena a) nemá vplyv na práva alebo povinnosti poskytovateľa podľa čl. 3 a 5 tejto zmluvy.

01.12.2002

Článok 9 - Čas platnosti zmluvy a uplatniteľnosť práva

01.12.2002

a) ustanovenie o platnosti zmluvy

01.12.2002

1. začiatok platnosti zmluvy určený spravidla dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,

01.12.2012

2. koniec platnosti zmluvy; zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov,

01.12.2002

b) právo poskytovateľa v prípade porušenia podmienok používania národnej environmentálnej značky riešiť to

01.12.2002

1. spôsobom uvedeným v čl. 5 tejto zmluvy alebo

01.12.2002

2. písomným vypovedaním zmluvy k ním určenému dátumu,

01.12.2002

c) právo nadobúdateľa písomne vypovedať zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou,

01.06.2007

d) zákaz používania národnej environmentálnej značky vo vzťahu k produktu podľa čl. 1 po skončení platnosti tejto zmluvy s výnimkou prípadov ustanovených vo vykonávacom predpise podľa § 8 ods. 11 tohto zákona,

01.06.2007

e) spôsob riešenia sporov medzi zmluvnými stranami - vzájomnou dohodou a v prípade neúspechu súdnou cestou.

01.12.2002

Záverečná časť

01.12.2002

a) odkaz na prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,

01.12.2002

b) odkaz na počet exemplárov zmluvy a rozdeľovník,

01.12.2002

c) miesto a dátum podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, meno a podpis splnomocneného zástupcu a pečiatky oboch zmluvných strán.

01.12.2002

Prílohy k zmluve

01.12.2002

Povinnou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

01.06.2007

Príloha č. 1 - špecifikácie o produkte, na ktorý bola udelená národná environmentálna značka; tieto musia obsahovať prinajmenšom podrobnosti o názve produktu a prípadných referenčných číslach výrobcu, o mieste (miestach) jeho výroby a registračné číslo žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky.

01.06.2007

Príloha č. 2 – kópia oznámenia ministerstva o určení skupín produktov, podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre príslušnú skupinu a podskupinu produktov.

01.12.2002

Príloha č. 3 - bližšie údaje o národnej environmentálnej značke (s prihliadnutím najmä na § 8 ods. 3 a prílohu č. 2 k tomuto zákonu) ustanovujúce najmä jej farebné vyhotovenie, umiestnenie a spôsob použitia.

01.12.2002

Konkrétna zmluva môže obsahovať aj ďalšie prílohy.

Poznámky pod čiarou

01.12.2002

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

01.12.2012

1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2010).

01.12.2002

2) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

01.12.2012

3) Bod 2 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009).

01.12.2012

4) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

01.12.2012

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

01.12.2012

6) Čl. 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.

01.12.2002

7) Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

01.12.2012

8) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

01.12.2012

8a) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2012

10) § 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

01.12.2002

11) Napríklad § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.12.2002

12) § 45 a 46 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 147/2001 Z. z.

01.12.2012

13) Nariadenie (ES) č. 1221/2009.

01.06.2007

13a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000.
Rozhodnutie Komisie č. 2000/728/ES z 10. novembra 2000 ustanovujúce poplatky za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné poplatky za environmentálnu značku spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000) v znení rozhodnutia Komisie 2000/393/ES z 22. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/728/ES ustanovujúce poplatky za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné poplatky za environmentálne značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7, Ú. v. EÚ L 135, 3. 6. 2003).
Rozhodnutie Komisie č. 2000/729/ES z 10. novembra 2000 o štandardnej zmluve obsahujúcej podmienky používania environmentálnej značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).
Rozhodnutie Komisie č. 2000/730/ES z 10. novembra 2000, ktorým sa zriaďuje Rada pre environmentálne označovanie Európskej únie a jej rokovací poriadok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).
Rozhodnutie Komisie č. 2000/731/ES z 10. novembra 2000, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok Poradenského fóra revidovaného systému pre udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5, Ú. v. ES L 293, 22. 11. 2000).

01.06.2007

14) § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2012

14a) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 66/2010.

01.12.2012

14b) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.12.2012

14c) Čl. 1 nariadenia (ES) č. 66/2010.

01.12.2012

15) Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2002

16) Zákon č. 71/1967 Zb.

01.12.2002

1) Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

01.12.2002

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.