Zákon č. 465/2002 Z. z.Zákon o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 177/2002
Platnosť od 08.08.2002
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

Článok I tohto zákona stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

01.10.2002

465

01.10.2002

ZÁKON

01.10.2002

z 20. júna 2002

01.10.2002

o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.10.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.2002

Čl. II

01.10.2002

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2002

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.10.2002

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na prípady obmedzovania súťaže, ktorých posudzovanie patrí do pôsobnosti iného orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu súťaže podľa osobitného predpisu.1a)".

01.10.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.10.2002

1a) Napríklad § 2 písm. b) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 13 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z.".

01.10.2002

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon)," nahrádza citáciou „§ 7 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách,".

01.10.2002

3. V § 4 ods. 3 písm. f) sa slovo „ponuky" nahrádza slovami „správanie, najmä".

01.10.2002

4. V § 5 ods. 2 sa slovo „skúsenosti" nahrádza slovami „informácie, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti a skúseností podnikateľa".

01.10.2002

5. V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.10.2002

(4) Zákaz podľa § 4 a 5 sa nevzťahuje na skupiny dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.5a)".

01.10.2002

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

01.10.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.10.2002

5a) Zákon č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

01.10.2002

6. V § 8 ods. 1 sa za slovom „súťaži" slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

01.10.2002

7. V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 5".

01.10.2002

8. V § 10 ods. 1 písm. a) sa suma „500 000 000 Sk" nahrádza sumou „750 000 000 Sk" a suma „150 000 000 Sk" sa nahrádza sumou „250 000 000 Sk".

01.10.2002

9. V § 10 ods. 9 sa slová „získania kontroly nad podnikom iného podnikateľa alebo jeho časťou na základe inej skutočnosti" nahrádzajú slovami „v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie".

01.10.2002

10. V § 10 ods. 12 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

01.10.2002

m) opis obmedzení súťaže nevyhnutných na uskutočnenie koncentrácie,".

01.10.2002

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

01.10.2002

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „zákon č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov," nahrádza citáciou „zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,".

01.10.2002

12. § 12 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.10.2002

(6) Rozhodnutie, ktoré úrad vydá podľa odseku 1 alebo 2 sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, ak úrad nerozhodne inak.".

01.10.2002

13. Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12f, ktoré vrátane spoločného nadpisu znejú:

01.10.2002

„Zjednodušené konanie pri posudzovaní koncentrácie

01.10.2002

§ 12a

01.10.2002

Úrad môže na základe návrhu účastníkov konania podávajúcich oznámenie koncentrácie alebo bez návrhu vydať rozhodnutie o koncentrácii v zjednodušenom konaní, ak

01.10.2002

a) dvaja podnikatelia alebo viac podnikateľov získa spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom podľa § 9 ods. 5 a takýto spoločný podnik nevykonáva žiadne alebo iba zanedbateľné skutočné alebo predpokladané činnosti v Slovenskej republike; uvedená situácia nastane, ak

01.10.2002

1. obrat z činností, ktoré podnikatelia, ktorí kontrolujú takýto spoločný podnik, naň prevádzajú, je nižší ako 100 000 000 Sk v Slovenskej republike a

01.10.2002

2. celková hodnota aktív prevedených na spoločný podnik je nižšia ako 100 000 000 Sk v Slovenskej republike,

01.10.2002

b) dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo jeden podnikateľ alebo viacero podnikateľov získa priamo alebo nepriamo kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov, ak žiaden z účastníkov koncentrácie nepôsobí na tom istom relevantnom trhu v Slovenskej republike alebo na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom zásobovania alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník tejto koncentrácie, alebo

01.10.2002

c) dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo jeden podnikateľ alebo viacero podnikateľov získa priamo alebo nepriamo kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov a táto koncentrácia podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. a) a

01.10.2002

1. dvaja účastníci koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie pôsobia na tom istom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu v Slovenskej republike a ich spoločný podiel na relevantnom trhu je nižší ako 15 % alebo

01.10.2002

2. jeden účastník koncentrácie alebo viacerí účastníci koncentrácie pôsobia na tovarovom relevantnom trhu v Slovenskej republike, ktorý je trhom zásobovania alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýkoľvek iný účastník koncentrácie, a spoločný podiel účastníkov koncentrácie na každom z takýchto relevantných trhov je nižší ako 20 %.

01.10.2002

§ 12b

01.10.2002

Ak koncentrácia spĺňa niektorú z podmienok podľa § 12a, oznámenie podľa § 10 ods. 9 musí obsahovať

01.10.2002

a) údaje podľa § 10 ods. 12 písm. a) až e) a j), l), m), n) v rozsahu podľa vykonávacieho predpisu,17a)

01.10.2002

b) zoznam najväčších nezávislých dodávateľov, odberateľov a konkurentov na relevantnom trhu, na ktorom pôsobí spoločný podnik.

01.10.2002

§ 12c

01.10.2002

Úrad o tom, že vydá rozhodnutie o koncentrácii v zjednodušenom konaní, písomne upovedomí účastníkov konania.

01.10.2002

§ 12d

01.10.2002

(1) Úrad vydá na základe oznámenia koncentrácie podľa § 12b rozhodnutie o koncentrácii podľa § 12 ods. 1 písm. a) do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Lehota začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia úplného oznámenia podľa § 12b. Ak úrad zistí, že oznámenie podľa § 12b bolo neúplné, začne plynúť nová lehota odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo úradu doručené doplnenie oznámenia podľa § 12b. O tom je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.

01.10.2002

(2) Ak úrad postupuje v zjednodušenom konaní, nepoužije sa § 33.

01.10.2002

(3) Rozhodnutie o koncentrácii vydané v zjednodušenom konaní neobsahuje odôvodnenie.

01.10.2002

§ 12e

01.10.2002

(1) Úrad môže až do vydania rozhodnutia o koncentrácii upustiť od posudzovania koncentrácie v zjednodušenom konaní, najmä v prípade, ak tretia strana v lehote podľa § 27 ods. 2 vyjadrí námietky vo vzťahu ku koncentrácii, o tom je však úrad povinný vždy účastníkov konania ešte pred uplynutím lehoty podľa § 12d ods. 1 písomne upovedomiť. Súčasne úrad účastníkov konania vyzve na doplnenie oznámenia koncentrácie v rozsahu podľa § 10 ods. 12 v primeranej lehote.

01.10.2002

(2) Úrad upustí od posudzovania koncentrácie v zjednodušenom konaní, ak

01.10.2002

a) je zložité vymedziť relevantné trhy alebo určiť podiely účastníkov koncentrácie alebo ďalších podnikateľov na relevantných trhoch alebo

01.10.2002

b) koncentrácia napriek tomu, že spĺňa niektorú z podmienok podľa § 12a, vyžaduje dôkladnejšie posúdenie.

01.10.2002

§ 12f

01.10.2002

Rozhodnutie o koncentrácii podľa § 12d sa vzťahuje aj na obmedzenie súťaže nevyhnutné na uskutočnenie koncentrácie, ak úrad nerozhodne inak.".

01.10.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.10.2002

17a) Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie.".

01.10.2002

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 20 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 21 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z.".

01.10.2002

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 22 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 143/2002 Z. z.".

01.10.2002

16. V § 22 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

01.10.2002

e) vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu,22a)

01.10.2002

f) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,".

01.10.2002

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).

01.10.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

01.10.2002

22a) Napríklad zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.".

01.10.2002

17. V § 22 ods. 4 sa v prvej vete za slovo „o podnikateľovi" vkladajú slová „ako aj ďalšie informácie a podklady nevyhnutné na činnosť úradu podľa tohto zákona".

01.10.2002

18. V § 22 ods. 4 sa v druhej vete za slovo „úradu" vkladá slovo „bezplatne".

01.10.2002

19. V § 25 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie:

01.10.2002

„Účastníkom konania v prípade koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) je iba podnikateľ alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov.".

01.10.2002

20. V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.10.2002

(4) Ak má účastník konania v konaní zástupcu, podpisy splnomocnenca a splnomocniteľa na písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.".

01.10.2002

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.10.2002

21. § 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.10.2002

(7) Ak má návrh na začatie konania nedostatky, úrad účastníka konania vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil. Ak nie sú odstránené nedostatky návrhu, lehota na rozhodnutie neplynie. Ak v určenej lehote neboli odstránené nedostatky návrhu, úrad postupuje podľa § 32 ods. 1 písm. c). O dôsledkoch nedostatkov návrhu a ich neodstránenia je úrad povinný účastníka konania písomne upovedomiť.".

01.10.2002

22. V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.10.2002

(2) Ak úrad spojil veci na spoločné konanie, vydá rozhodnutie v lehote, ktorá sa vzťahuje na to konanie, ktoré sa začalo skôr.".

01.10.2002

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.10.2002

23. § 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.10.2002

(8) Ak niekoľko účastníkov konania podalo spoločný návrh na začatie konania, úrad im môže určiť spoločného splnomocnenca pre doručovanie, ak si ho neurčili sami.".

01.10.2002

24. V § 31 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem lehoty podľa § 38 ods. 7, ktorá plynie odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona.".

01.10.2002

25. V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.10.2002

g) v konaní nepreukázal, že účastník konania porušil ustanovenia tohto zákona,

01.10.2002

h) v začatom konaní sa zistilo, že činnosti alebo konania podnikateľov, ku ktorým došlo v cudzine, nevedú ani nemôžu viesť k obmedzovaniu súťaže na tuzemskom trhu.".

01.10.2002

26. V § 34 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 3 až 5" nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 3 až 7".

01.10.2002

27. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

01.10.2002

㤠35a

01.10.2002

Na konanie o obnove konania a pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7 a § 27 až 33. Na konanie o proteste prokurátora sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 3 až 7, § 27 až 29 a 31 až 33.".

01.10.2002

28. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 13".

01.10.2002

29. V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.10.2002

(2) Úrad môže uložiť pokutu podľa odseku 1 podnikateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 10 ods. 13.".

01.10.2002

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

01.10.2002

30. V § 38 sa v novooznačenom odseku 3 slová „podľa § 6 ods. 4" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3 a 4".

01.10.2002

31. V § 38 sa v novooznačenom odseku 8 bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade pokračovacieho správneho deliktu alebo trvajúceho správneho deliktu začne lehota plynúť odo dňa, keď došlo poslednýkrát k porušeniu ustanovení tohto zákona.".

01.10.2002

32. § 38 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.10.2002

(12) Uložené pokuty a penále vyberá a vymáha úrad.".

01.10.2002

33. V § 41 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konanie podľa osobitného predpisu.5a)".

01.10.2002

34. V § 43 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2002

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

01.10.2002

35. V § 43 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 12b písm. a).".

01.10.2002

Čl. III

01.10.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 a zákona č. 237/2002 Z. z. sa mení takto:

01.10.2002

V sadzobníku správnych poplatkov položky 210 až 212 znejú:

01.10.2002

„Položka 210

01.10.2002

Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že činnosti alebo konania podnikateľov nie sú dohodou obmedzujúcou súťaž alebo že spoločný podiel účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž alebo podiel ani jedného z nich nie je vyšší ako 10 % celkového podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej republike a že ich dohoda obmedzujúca súťaž môže byť vyňatá spod zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž 2 000 Sk.

01.10.2002

Položka 211

01.10.2002

Návrh na vydanie rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o tom, že zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž sa na čas určený v rozhodnutí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá súčasne spĺňa podmienky uvedené v zákone 5 000 Sk.

01.10.2002

Položka 212

01.10.2002

Oznámenie koncentrácie, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je

01.10.2002

a) menej ako 750 000 000 Sk 30 000 Sk,

01.10.2002

b) najmenej 750 000 000 Sk 100 000 Sk.".

01.10.2002

Čl. IV

01.10.2002

Zákon Slovenskej národnej rady č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 264/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 541/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z. a zákona č. 13/2002 Z. z. sa mení takto:

01.10.2002

1. V § 8 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „jedno vyhotovenie predloží Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na vyjadrenie podľa osobitného predpisu4d)" a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

01.10.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.

01.10.2002

2. V § 8 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a s vyjadrením Protimonopolného úradu Slovenskej republiky".

01.10.2002

Čl. V

01.10.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:

01.10.2002

V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:

01.10.2002

e) dominantnom postavení podnikateľa.10)".

01.10.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.10.2002

10) § 8 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".

01.10.2002

Čl. VI

01.10.2002

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.10.2002

V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

01.10.2002

„Funkčné obdobie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je päť rokov.1b)".

01.10.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

01.10.2002

1b) § 15 a 16 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.".


01.10.2002

Čl. VII

01.10.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002. Článok I tohto zákona stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


01.10.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.10.2002

Jozef Migaš v. r.

01.10.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.2002

1) § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.10.2002

2) Napríklad zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z. (úplné znenie č. 34/2001 Z. z.).

01.10.2002

3) § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

01.10.2002

4) § 14 až 21 zákona č. 136/2001 Z. z.

01.10.2002

5) § 6 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 136/2001 Z. z.

01.10.2002

6) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

01.10.2002

7) § 6 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z.

01.10.2002

8) § 2 ods. 3 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike.

01.10.2002

9) § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 132/2002 Z. z.

01.10.2002

10) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2002

11) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.10.2002

12) § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

01.10.2002

13) § 829 Občianskeho zákonníka.

01.10.2002

14) § 8 zákona č. 136/2001 Z. z.

01.10.2002

15) Napríklad § 2, § 3, § 25 až 37 zákona č. 136/2001 Z. z.