Zákon č. 457/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 175/2002
Platnosť od 08.08.2002
Účinnosť od 01.01.2006
01.09.2002

457

01.09.2002

ZÁKON

01.09.2002

z 9. júla 2002,

01.09.2002

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2002

Čl. IV

01.09.2002

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 216/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2002

1. V § 21 ods. 4 sa vypúšťa písmeno u).

01.09.2002

2. V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.09.2002

(5) Ak je liek registrovaný v členskom štáte Európskej únie alebo v Európskej agentúre na hodnotenie liekov, môže štátny ústav požadovať príslušnú hodnotiacu správu.".

01.09.2002

Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.

01.09.2002

3. V § 22 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.09.2002

(6) Štátny ústav môže pri posudzovaní kvality, bezpečnosti a účinnosti lieku akceptovať posúdenie a závery hodnotiacej správy členského štátu Európskej únie alebo Európskej agentúry na hodnotenie liekov.".

01.09.2002

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

01.09.2002

4. § 23 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.09.2002

m) uvádzať na trh registrovaný liek len počas platnosti rozhodnutia o registrácii alebo v priebehu procesu predĺženia registrácie; v prípadne nepredĺženia registrácie je povinný uvádzanie lieku do obehu zastaviť.".

01.09.2002

5. § 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.09.2002

(4) V období od 1. septembra 2002 do 1. júla 2007 držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku na základe vyzvania štátneho ústavu, avšak najneskôr v termíne určenom na predĺženie rozhodnutia o registrácii, predloží údaje v súlade s § 21. Žiadateľ na vyzvanie štátneho ústavu požadované dokumenty doplní najneskôr v lehote 90 dní. Štátny ústav predložené údaje posúdi najneskôr do 1. júla 2007.".

01.09.2002

Čl. VI

01.09.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z. a zákona č. 418/2002 Z. z. sa mení takto:

01.09.2002

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 150 písm. a) a b) slová „krajský úrad" v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „samosprávny kraj" v príslušnom gramatickom tvare.

01.09.2002

Čl. VII

01.09.2002

Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa mení takto:

01.09.2002

V čl. I § 5 ods. 3 písm. c) sa slová „k 1. januáru alebo k 1. júlu kalendárneho roka" nahrádzajú slovami „k prvému dňu kalendárneho mesiaca".


01.09.2002

Čl. VIII

01.09.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


01.09.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.09.2002

Jozef Migaš v. r.

01.09.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.