Zákon č. 418/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 190/2003 Z. z.(nepriamo), 215/2004 Z. z.(nepriamo), 473/2005 Z. z.(nepriamo), 330/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 163/2002
Platnosť od 27.07.2002
Účinnosť od 01.01.2008
01.09.2002

418

01.09.2002

ZÁKON

01.09.2002

z 2. júla 2002,

01.09.2002

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2002

Čl. V

01.09.2002

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona č. 118/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.09.2002

V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. - Sadzobník správnych poplatkov I. časť Všeobecná správa položka 3 sa doterajšie znenie označuje ako 1. bod a dopĺňa sa 2. bodom a poznámkou, ktoré znejú:

01.09.2002

2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ...... 50 Sk.

01.09.2002

Poznámka

01.09.2002

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.".

01.09.2002

Čl. VI

01.09.2002

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z. a zákona č. 162/2001 Z. z. sa mení takto:

01.09.2002

V prílohe k zákonu Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. Sadzobník súdnych poplatkov položka 30 znie:

01.09.2002

„Za výpis z registra trestov a odpis registra trestov (aj negatívne) ...... 100 Sk.".

01.09.2002

Poznámka k položke 30 sa vypúšťa.


01.09.2002

Čl. VII

01.09.2002

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 48/2002 Z. z. a týmto zákonom.

01.09.2002

Čl. VIII

01.09.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


01.09.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.09.2002

Jozef Migaš v. r.

01.09.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.