01.01.2003

417

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

z 21. júna 2002

01.01.2003

o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb

01.01.2003

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2003

§ 1

01.01.2003

Predmet zákona

01.01.2003

Tento zákon upravuje

01.01.2003

a) podmienky odoberania vzoriek na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny,

01.01.2003

b) príslušnosť na vykonávanie analýzy deoxyribonukleovej kyseliny,

01.01.2003

c) zriadenie národnej databázy profilov deoxyribonukleovej kyseliny (ďalej len „databáza") a spracúvanie údajov z databázy.

01.01.2003

§ 2

01.01.2003

Vymedzenie niektorých pojmov

01.01.2003

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.01.2003

a) vzorkou biologický materiál pochádzajúci z ľudského tela,

01.01.200324.05.2018

b) analýzou deoxyribonukleovej kyseliny proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z nekódujúcich úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny neobsahujúcich informácie o špecifických dedičných vlastnostiach,

01.01.2003

c) profilom deoxyribonukleovej kyseliny výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny vo forme alfa-numerického kódu,

01.01.2003

d) zaistenou vzorkou vzorka zaistená na mieste trestného činu alebo na inom mieste, ktoré má súvislosť s trestným činom, vzorka zaistená v súvislosti s pátraním po nezvestnej osobe a v súvislosti s identifikáciou osoby,

01.01.200324.05.2018

e) identifikáciou osoby individuálna identifikácia osoby, mŕtvoly alebo oddelených častí ľudského tela.

01.01.2003

§ 3

01.01.2003

Odoberanie vzoriek

01.01.2003

(1) Vzorku možno na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny odobrať

01.01.200324.05.2018

a) osobe, ak tak ustanovuje osobitný zákon1) v súvislosti s identifikáciou osôb na účely trestného konania, pátrania po nezvestných osobách a s identifikáciou osôb neznámej totožnosti na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, Policajného zboru2) a Železničnej polície,3)

01.01.2003

b) osobe vo výkone trestu odňatia slobody; táto je povinná odobratie vzorky strpieť,

01.01.2003

c) biologickým rodičom, deťom a iným príbuzným nezvestnej osoby, ak ide o pátranie po nezvestnej osobe.

01.01.2003

(2) Osobám podľa odseku 1 písm. c) možno odobrať vzorku len s ich predchádzajúcim písomným súhlasom alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.

01.01.200324.05.2018

(3) Odber vzorky vykonáva príslušník Policajného zboru2) alebo príslušník Železničnej polície3) (ďalej len „policajt"), alebo orgán činný v trestnom konaní;4) odber si môže vykonať aj osoba sama za prítomnosti policajta alebo orgánu činného v trestnom konaní. Ak ide o vzorku, ktorej odberom je narušená telesná integrita človeka alebo ktorá je odoberaná z intímnej časti ľudského tela, jej odber vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta alebo orgánu činného v trestnom konaní zdravotnícky pracovník.5) Odber vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie osoby ani ponížiť jej ľudskú dôstojnosť.

01.01.2003

§ 4

01.01.2003

Analýza deoxyribonukleovej kyseliny

01.01.2003

(1) Analýza deoxyribonukleovej kyseliny sa vykonáva

01.01.2003

a) z odobratej vzorky podľa § 3,

01.01.2003

b) zo zaistenej vzorky.

01.01.200324.05.2018

(2) Analýza deoxyribonukleovej kyseliny sa vykonáva najmenej v ôsmich polymorfných systémoch deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

01.01.200324.05.2018

(3) Analýzu deoxyribonukleovej kyseliny vykonáva

01.01.200324.05.2018

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom svojho útvaru, ktorý je zapísaný v zozname ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť6) (ďalej len „poverený útvar"), alebo

01.01.2003

b) iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená na znaleckú činnosť.6)

01.01.200324.05.2018

(4) Poverený útvar vykoná analýzu deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej vzorky podľa § 3 ods. 1 alebo zo zaistenej vzorky aj na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa trestný čin alebo pátranie po nezvestnej osobe týka; analýza sa vykonáva za úhradu podľa osobitného predpisu6). Poverený útvar žiadosti osoby nevyhovie, ak sa žiadosť o analýzu deoxyribonukleovej kyseliny týka vzorky, ktorú už predtým poverený útvar analyzoval pre orgány činné v trestnom konaní, Policajný zbor alebo pre Železničnú políciu.

01.01.200324.05.2018

(5) Vzorka určená na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny, ak to jej množstvo dovoľuje, sa rozdeľuje na dve časti. Jedna časť vzorky sa analyzuje, druhú časť vzorky pre prípad potreby preskúmania správnosti posudku uchováva poverený útvar alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva analýzu deoxyribonukleovej kyseliny.

01.01.200324.05.2018

(6) Poverený útvar, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uchováva vzorku pre prípad potreby preskúmania správnosti posudku, je povinná vzorku chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením alebo zničením. To platí aj pre vzorku, ktorá ešte nebola rozdelená podľa odseku 5.

01.01.200324.05.2018

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 písm. b) oznámi výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny správcovi databázy do siedmich dní od jej vykonania. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2003

§ 5

01.01.2003

Databáza

01.01.2003

(1) Databázu zriaďuje, prevádzkuje a spravuje Policajný zbor.

01.01.2003

(2) Databáza obsahuje profily deoxyribonukleovej kyseliny vzoriek

01.01.2003

a) zaistených na mieste trestného činu alebo na inom mieste, ktoré má súvislosť s trestným činom,

01.01.2003

b) odobratých osobám uvedeným v § 3 ods. 1 písm. a) a b),

01.01.2003

c) odobratých osobám uvedeným v § 3 ods.1 písm. c) a vzoriek zaistených v súvislosti s pátraním po nezvestných osobách; tieto profily sa využívajú iba pri pátraní po nezvestných osobách a identifikácii osôb neznámej totožnosti.

01.01.2003

(3) Súčasťou databázy sú aj

01.01.2003

a) profily deoxyribonukleovej kyseliny poskytnuté podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

01.01.2003

b) údaje o osobe, ktorej profil deoxyribonukleovej kyseliny sa zistil, a to

01.01.2003

1. meno a priezvisko,

01.01.200324.05.2018

2. dátum a miesto narodenia,

01.01.2003

3. rodné číslo; u cudzincov číslo cestovného dokladu,

01.01.2003

4. adresa pobytu,

01.01.2003

5. štátna príslušnosť,

01.01.2003

6. iné údaje charakterizujúce osobu,

01.01.2003

c) údaje o trestnom čine alebo pátraní, v súvislosti s ktorým sa profil deoxyribonukleovej kyseliny zistil.

01.01.2003

§ 6

01.01.2003

Ochrana údajov v databáze

01.01.2003

Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu údajov uchovávaných v databáze pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním.

01.01.2003

§ 7

01.01.2003

Poskytovanie údajov z databázy

01.01.2003

Databáza je súčasťou informačných systémov Policajného zboru a pri poskytovaní údajov z tejto databázy sa postupuje podľa osobitného zákona.7)

01.01.2003

§ 8

01.01.2003

Likvidácia údajov z databázy

01.01.200324.05.2018

(1) Poverený útvar zlikviduje z databázy údaje

01.01.200324.05.2018

a) o osobe,

01.01.200324.05.2018

1. proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie, alebo že nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,8)

01.01.200324.05.2018

2. ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný, alebo že nie je tento skutok trestným činom,9)

01.01.200324.05.2018

b) o odsúdenej osobe, o osobe, proti ktorej je trestné stíhanie neprípustné,10) o osobe, proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,11) a o osobe, ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,12) po uplynutí sto rokov od jej narodenia.

01.01.2003

(2) Ak nie je v odseku 1 ustanovené inak, platia pre likvidáciu údajov ustanovenia osobitného zákona.13)

01.01.200324.05.2018

(3) Orgán činný v trestnom konaní, ktorý skončil trestné konanie týkajúce sa osoby, ktorej profil deoxyribonukleovej kyseliny je uložený v databáze, je povinný o tejto skutočnosti do troch pracovných dní od skončenia trestného konania informovať poverený útvar.

01.01.2003

(4) Poverený útvar oznámi likvidáciu údajov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala analýzu deoxyribonukleovej kyseliny; táto je povinná uložené vzorky zlikvidovať do siedmich dní od prijatia oznámenia.


01.01.2003

§ 9

01.01.2003

Účinnosť

01.01.2003

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


01.01.2003

Jozef Migaš v. r.

01.01.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.200324.05.2018

Príloha č. 1 k zákonu č. 417/2002 Z. z.

01.01.200324.05.2018

Polymorfné systémy

01.01.200324.05.2018

Polymorfné systémy deoxyribonukleovej kyseliny, v ktorých sa vykonáva analýza deoxyribonukleovej kyseliny:

01.01.200324.05.2018

D3S1358

01.01.200324.05.2018

VWA

01.01.200324.05.2018

D8S1179

01.01.200324.05.2018

D21S11

01.01.200324.05.2018

D18S51

01.01.200324.05.2018

HUMTH01

01.01.200324.05.2018

FGA

01.01.200324.05.2018

Amelogenin na určenie pohlavia.

01.01.200324.05.2018

Příloha 02

01.01.200324.05.2018

Príloha č. 2 k zákonu č. 417/2002 Z. z.

01.01.200324.05.2018

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

01.01.200324.05.2018

1) § 114 ods. 2 a 3 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 48/1973 Zb.§ 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.01.2003

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.200324.05.2018

3) Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.

01.01.200324.05.2018

4) § 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.200324.05.2018

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.01.200324.05.2018

6) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.

01.01.200324.05.2018

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 13 a 14 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

01.01.200324.05.2018

8) § 172 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.200324.05.2018

9) § 226 písm. a) a b) zákona č. 141/1961 Zb.

01.01.200324.05.2018

10) § 11 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.200324.05.2018

11) § 172 ods. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.200324.05.2018

12) § 226 písm. d) zákona č. 141/1961 Zb.

01.01.2003

13) § 69 až 69b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.