Zákon č. 408/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 160/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002

OBSAH

01.01.2003

408

01.01.2003

ZÁKON

01.01.2003

z 27. júna 2002,

01.01.2003

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2003

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


25.07.2002

Čl. II

25.07.2002

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

25.07.2002

V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ, ktorým je divadlo alebo iná umelecká ustanovizeň, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, poskytne zamestnancovi zvyšok nepretržitého odpočinku v súhrne najneskôr do začiatku čerpania najbližšej hromadnej dovolenky.".


01.01.2003

Čl. V

01.01.2003

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


01.01.2003

Rudolf Schuster v. r.

01.01.2003

Jozef Migaš v. r.

01.01.2003

Mikuláš Dzurinda v. r.