Zákon č. 404/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002

OBSAH

01.08.2002

404

01.08.2002

ZÁKON

01.08.2002

z 2. júla 2002,

01.08.2002

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.

01.08.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.2002

Čl. I

01.08.2002

Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.08.2002

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.08.2002

d) sudcov a prokurátorov.".


01.08.2002

Čl. II

01.08.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.


01.08.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.08.2002

Jozef Migaš v. r.

01.08.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.