Zákon č. 401/2002 Z. z.Zákon o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.

(v znení č. 528/2003 Z. z.)

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.01.2004
01.09.2002

401

01.09.2002

ZÁKON

01.09.2002

z 25. júna 2002

01.09.2002

o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.

01.09.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2002

Čl. I

01.09.2002

§ 1

01.09.2002

(1) Zriaďuje sa zdravotnícka vysoká škola ako štátna vysoká škola1) s názvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

01.09.2002

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vzniká zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave.

01.09.2002

(3) Sídlo Slovenskej zdravotníckej univerzity je Bratislava.

01.09.2002

(4) Na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa zriaďujú

01.09.2002

a) fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,

01.09.2002

b) fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií,

01.09.2002

c) fakulta verejného zdravotníctva.

01.09.2002

(5) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je univerzitná vysoká škola.2)

01.09.2002

§ 2

01.09.2002

(1) Dňom zriadenia zdravotníckej vysokej školy podľa § 1 zaniká Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave.3)

01.09.2002

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je právnym nástupcom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave. Tým prechádzajú zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave všetky povinnosti a práva vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.

01.09.2002

§ 3

01.01.2004

(1) Účastníci ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve4) pokračujú v ďalšom vzdelávaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave; toto vzdelávanie dokončia podľa doterajších právnych predpisov.5)

01.01.2004

(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná uskutočňovať ďalšie vzdelávanie podľa doterajších predpisov4) až do roku 2010.


01.09.2002

Čl. II

01.09.2002

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.09.2002

V prílohe č. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave".


01.09.2002

Čl. III

01.09.2002

Účinnosť

01.09.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


01.09.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.09.2002

Jozef Migaš v. r.

01.09.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.09.2002

1) § 5 ods. 1, § 42 písm. c) a § 45 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2002

2) § 2 ods. 13 a 14 zákona č. 131/2002 Z. z.

01.09.2002

3) § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

01.09.2002

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

01.09.2002

5) § 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z.