Nariadenie vlády č. 388/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 156/2002
Platnosť od 18.07.2002
Účinnosť od 01.10.2002

OBSAH

01.10.2002

388

01.10.2002

NARIADENIE VLÁDY

01.10.2002

Slovenskej republiky

01.10.2002

z 12. júna 2002

01.10.2002

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

01.10.2002

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


01.10.2002

§ 1

01.10.2002

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite (ďalej len „náhrada") patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady za rok 2001 sa zvyšuje o 8,2 %.

01.10.2002

§ 2

01.10.2002

Pri úprave náhrady podľa § 1 sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.1)

01.10.2002

§ 3

01.10.2002

(1) Náhrada upravená podľa tohto nariadenia vlády sa prvýkrát uplatní pri výpočte straty na zárobku za mesiac október.

01.10.2002

(2) Na úpravu náhrady pred 1. októbrom 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.2)


01.10.2002

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


01.10.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.2002

1) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.

01.10.2002

2) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1983 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/ 2000 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2001 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.