Oznámenie č. 371/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o liberalizácii vízového režimu

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Uzavretie zmluvy 21.02.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2001.