Zákon č. 284/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. r1/c34/2003 Z. z.)

Čiastka 126/2002
Platnosť od 14.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002
01.07.2002

284

01.07.2002

ZÁKON

01.07.2002

zo 17. mája 2002,

01.07.2002

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

01.07.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2002

Čl. I

01.07.2002

Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2002

1. V § 3 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „pre svojich členov".

01.07.2002

2. V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „môže navrhovať podmienky prevádzkovania živnosti,2a)".

01.07.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.07.2002

2a) § 27 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.".

01.07.2002

3. V § 3 odsek 4 znie:

01.07.2002

(4) Komora zabezpečuje doplňovanie, rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o živnostenské oprávnenie alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, a overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb.5a) Na ten účel komora

01.07.2002

a) zriaďuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbornú prípravu členov komory a záujemcov o živnostenské oprávnenie,

01.07.2002

b) vydáva osvedčenia o vzdelaní za podmienok ustanovených osobitným zákonom,5b)

01.07.2002

c) navrhuje členov skúšobnej komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky podľa osobitného predpisu,5c)

01.07.2002

d) pripravuje podklady na kvalifikačné skúšky na overenie odborných teoretických vedomostí a praktických znalostí technických alebo technologických postupov,

01.07.2002

e) navrhuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vybrané živnosti, ktoré môžu prevádzkovať iba fyzické osoby, ktoré spĺňajú osobitnú odbornú spôsobilosť.5a)".

01.07.2002

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

01.07.2002

5a) § 7a zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

01.07.2002

5b) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

01.07.2002

5c) § 22 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.".

01.07.2002

4. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.07.2002

(5) Komora na účel zabezpečovania riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti poverí na požiadanie príslušného orgánu štátnej správy prizvanú osobu5d) na vykonanie kontroly dodržiavania podmienok a povinností, ktoré podnikateľovi vyplývajú zo živnostenského zákona, koncesnej listiny alebo iných osobitných predpisov, ktoré súvisia so živnostenským podnikaním.".

01.07.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:

01.07.2002

5d) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.".

01.07.2002

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.07.2002

5. § 4 vrátane nadpisu znie:

01.07.2002

„Členstvo v komore

01.07.2002

§ 4

01.07.2002

(1) Členom komory (ďalej len „člen") sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „živnostenské oprávnenie").

01.07.2002

(2) Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena na základe písomnej prihlášky. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo komory, ak tento zákon neustanovuje inak. Dňom prijatia je dátum rozhodnutia predstavenstva komory o prijatí za člena. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo v komore možno podať sťažnosť zhromaždeniu delegátov. Rozhodnutie zhromaždenia delegátov je konečné.

01.07.2002

(3) Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 zaniká

01.07.2002

a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z komory,

01.07.2002

b) zánikom živnostenského oprávnenia člena,

01.07.2002

c) smrťou,

01.07.2002

d) zrušením právnickej osoby,

01.07.2002

e) vylúčením člena z komory v prípade nedodržiavania povinností člena podľa § 5 ods. 2 a 3.

01.07.2002

(4) Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 sa pozastavuje rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu podľa osobitného predpisu6a) na čas určený rozhodnutím.

01.07.2002

(5) Podrobnosti o vzniku a zániku členstva, dôsledky porušenia členských povinností, výšku ročného členského príspevku a lehoty jeho splatnosti, výšku finančnej úhrady za výpisy z evidencie členov a rozsah a výšku finančnej úhrady za služby poskytované komorou svojim členom upraví štatút komory.".

01.07.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.07.2002

6a) Napríklad § 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 27 písm. d) Trestného zákona v znení neskorších predpisov.".

01.07.2002

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

01.07.2002

㤠4a

01.07.2002

(1) Predstavenstvo komory môže udeliť čestné členstvo v komore inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ako je uvedená v § 4 ods. 1.

01.07.2002

(2) Ustanovenia § 4 ods. 2, 3, 5 a § 5 sa primerane vzťahujú aj na čestné členstvo v komore.".

01.07.2002

7. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.07.2002

c) plniť uznesenia orgánov komory,

01.07.2002

d) oznamovať komore zmeny údajov zapisovaných do evidencie vykonávanej podľa § 12 ods. 2 písm. a).".

01.07.2002

8. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Počet delegátov upravuje štatút komory a spôsob ich voľby upravuje volebný poriadok komory.".

01.07.2002

9. V § 7 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".

01.07.2002

10. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.07.2002

(5) Ak riadne zvolané zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo komory náhradné zhromaždenie delegátov za podmienok a spôsobom určeným štatútom komory.".

01.07.2002

11. V § 8 ods. 2 sa slovo „štyroch" nahrádza slovom „dvoch".

01.07.2002

12. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

01.07.2002

f) na návrh predsedu komory volí a odvoláva riaditeľa úradu komory,

01.07.2002

g) schvaľuje organizačný poriadok komory,

01.07.2002

h) schvaľuje zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu a ich vyčiarknutie z tohto zoznamu.".

01.07.2002

13. V § 10 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".

01.07.2002

14. V § 12 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.

01.07.2002

15. V § 15 odsek 2 znie:

01.07.2002

(2) Vlastné príjmy komory tvoria najmä

01.07.2002

a) členské príspevky,

01.07.2002

b) úhrady za zápis do evidencie členov (zápisné),

01.07.2002

c) dotácie zo štátneho rozpočtu,

01.07.2002

d) príjmy z činnosti stáleho rozhodcovského súdu,

01.07.2002

e) príjmy za platené služby,

01.07.2002

f) príjmy za výpisy z evidencie členov,

01.07.2002

g) príjmy zo vzdelávacích a poradenských činností,

01.07.2002

h) príjmy z predaja odborných publikácií,

01.07.2002

i) príjmy z úhrady za vykonanie kvalifikačnej skúšky.11a)".

01.07.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

01.07.2002

11a) § 22 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.".

01.07.2002

16. Nadpis pod § 17 sa umiestňuje nad § 17.

01.07.2002

17. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

01.07.2002

㤠17a

01.07.2002

(1) Komora zosúladí štatút komory, volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2002.

01.07.2002

(2) Zhromaždenie delegátov, členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zvolení do 1. júla 2002 vykonávajú funkciu do skončenia pôvodného volebného obdobia.".

01.07.2002

Čl. II

01.07.2002

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z. a zákona č. 261/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2002

1. V § 3 ods. 2 písm. j) sa za slovo „prekurzormi" vkladajú slová „a určenými látkami".

01.07.2002

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zk), ktoré znie:

01.07.2002

„zk) činnosť environmentálneho overovateľa.".

01.07.2002

3. V § 5 ods. 4 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný" a slovo „dlhodobým" nahrádza slovom „prechodným".

01.07.2002

4. V § 5 ods. 5 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".

01.07.2002

5. V § 7a odsek 2 znie:

01.07.2002

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky vzdelania uvedené v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d), alebo nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e).".

01.07.2002

6. V § 22 ods. 1 písmená b) až d) vrátane poznámok pod čiarou znejú:

01.07.2002

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore31) alebo

01.07.2002

c) dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o najmenej trojročnej praxi v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo

01.07.2002

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo".

01.07.2002

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 31a a 31b znejú:

01.07.2002

31) § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.07.2002

31a) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.

01.07.2002

31b) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

01.07.2002

7. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.07.2002

e) dokladom o vzdelaní uvedeným v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou.".

01.07.2002

8. V § 22 ods. 2 sa slová „písm. d)" nahrádzajú slovami „písm. e)".

01.07.2002

9. V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej príjmom.".

01.07.2002

10. V § 46 ods. 1 písm. d) a v § 46 ods. 2 písm. d) sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

01.07.2002

11. V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.07.2002

d) Sociálnej poisťovni.".

01.07.2002

12. V § 53 ods. 1 v druhej vete sa za slová „prílohy č. 3" vkladajú slová „alebo osobitného zákona37a)".

01.07.2002

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

01.07.2002

37a) § 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).".

01.07.2002

13. V § 57 ods. 1 písm. f) sa slovo „dlhodobého" nahrádza slovom „prechodného".

01.07.2002

14. V § 57 ods. 1 písmeno g) znie:

01.07.2002

g) pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a).".

01.07.2002

15. V § 60 ods. 2 písm. a) sa za slovo „mená" vkladajú slová „a bydliská".

01.07.2002

16. V § 65b ods. 1 sa slová „v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a d)" nahrádzajú slovami „v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c), d) a e)".

01.07.2002

17. V § 66p sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".

01.07.2002

18. V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa poradové čísla „13 až 33" označujú ako „12 až 32".

01.07.2002

19. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. „10 a 46".

01.07.2002

20. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 213 - Stavebníctvo v stĺpci Preukaz spôsobilosti pri živnosti por. čís. 11 nahrádzajú slová „osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky" slovami "osvedčenie o odbornej spôsobilosti".

01.07.2002

21. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI pri živnosti por. čís. 51 v stĺpci Preukaz spôsobilosti bod 1 znie:

01.07.2002

1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného smeru alebo".

01.07.2002

22. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 214 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. čís. 54 až 56, ktoré znejú:

01.07.2002
„54. Bezpečnostnotechnické služby 1. osvedčenie alebo § 12 zák. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
2. odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci získanej vysokoškolským alebo stredoškolským štúdiom
55. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií &nbsp
56. Správa registratúry úplné stredné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore“. &nbsp
01.07.2002

23. V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. 6 a 9.

01.07.2002

24. V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné pri živnosti por. čís. 15 Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb vypúšťa text v stĺpci Preukaz spôsobilosti.

01.07.2002

25. V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. čís. 16 a 17, ktoré znejú:

01.07.2002
„16. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie § 17 ods. 1 písm. n) zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
17. Organizovanie dobrovoľných dražieb vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe“. &nbsp
01.07.2002

Čl. III

01.07.2002

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

01.07.2002

V § 5 ods. 5 písm. f) sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a v § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.07.2002

g) nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej náhodne, a ak je dôvod na obavy, že výrobok neposkytuje požadovanú úroveň ochrany oprávneného záujmu;14a) požadovať dokumentáciu v rozsahu podľa osobitného predpisu,14b) a to v štátnom jazyku môže len vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané riziku, ktoré výrobok môže predstavovať.".

01.07.2002

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

01.07.2002

14a) § 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

01.07.2002

14b) Napríklad § 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.".


01.07.2002

Čl. IV

01.07.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


01.07.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.07.2002

Jozef Migaš v. r.

01.07.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.