01.07.2002

282

01.07.2002

ZÁKON

01.07.2002

zo 16. mája 2002,

01.07.2002

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

01.07.2002

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2002

§ 1

01.07.2002

Predmet a pôsobnosť zákona

01.07.2002

(1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.

01.07.2002

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)

01.07.2002

(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2)

01.07.2002

§ 2

01.07.2002

Vymedzenie pojmov

01.01.2017

(1) Na účely tohto zákona

01.07.2002

a) zvláštnym psom je pes

01.07.2002

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,3)

01.07.2002

2. používaný horskou službou,

01.04.2010

3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)

01.07.2002

4. poľovný,

01.07.2002

5. ovčiarsky,

01.01.2017

6. so špeciálnym výcvikom,4a)

01.07.2002

7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

01.07.2002

b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)

01.07.2002

c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

01.01.2017

(2) Za psa so špeciálnym výcvikom podľa tohto zákona sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu.4a)

01.07.2002

§ 3

01.07.2002

Evidencia psov

01.07.2002

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

01.07.2002

(2) Evidenciu vedie obec.

01.07.2002

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä

01.07.2002

a) evidenčné číslo psa,

01.07.2002

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,

01.07.2002

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

01.07.2002

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

01.07.2002

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)

01.07.2002

f) úhyn psa,

01.07.2002

g) strata psa.

01.07.2002

(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

01.07.2002

(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

01.04.2010

(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

01.07.2002

§ 4

01.07.2002

Vodenie psa

01.07.2002

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

01.07.2002

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

01.07.2002

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

01.07.2002

(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

01.07.2002

(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

01.01.2017

§ 4a

01.01.2017

Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom

01.01.2017

(1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa § 5 ods. 1 písm. b).

01.01.2017

(2) Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú bol pes vycvičený.

01.07.2002

§ 5

01.07.2002

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

01.07.2002

(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je

01.07.2002

a) voľný pohyb psa zakázaný,

01.07.2002

b) vstup so psom zakázaný.

01.07.2002

(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

01.07.2002

§ 6

01.07.2002

Znečisťovanie verejných priestranstiev

01.07.2002

(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

01.07.2002

(2) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.

01.07.2002

(3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

01.04.2010

§ 7

01.04.2010

Priestupky

01.04.2010

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

01.04.2010

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

01.04.2010

b) neprihlási psa do evidencie,

01.04.2010

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

01.04.2010

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

01.04.2010

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

01.04.2010

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

01.04.2010

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

01.04.2010

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

01.04.2010

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

01.04.2010

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

01.04.2010

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

01.04.2010

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

01.04.2010

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

01.04.2010

(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

01.04.2010

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

01.04.2010

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)

01.04.2010

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.


01.07.2002

§ 8

01.07.2002

Prechodné ustanovenia

01.07.2002

(1) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

01.07.2002

(2) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.

01.07.2002

§ 9

01.07.2002

Účinnosť

01.07.2002

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


01.07.2002

Rudolf Schuster v. r.

01.07.2002

Jozef Migaš v. r.

01.07.2002

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2010

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.

01.04.2010

2) Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.04.2010

3) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

01.07.2002

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

4a) § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2010

5) § 24 a 25 Trestného zákona.

01.04.2010

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.